งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งาน ในเครือข่าย IPv6 A Study of CODECs Performance in IPv6 COE2005-12 นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส 453040617-6 นายปิยพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งาน ในเครือข่าย IPv6 A Study of CODECs Performance in IPv6 COE2005-12 นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส 453040617-6 นายปิยพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งาน ในเครือข่าย IPv6 A Study of CODECs Performance in IPv6 COE นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส นายปิยพงศ์ พรมบุตร รหัส นายเสกสรร พลตรี รหัส

2 2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ์ เชี่ยวธนะกุล ดร. ชัชชัย คุณบัว ทีมงาน นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส นายปิยพงศ์ พรมบุตร รหัส นายเสกสรร พลตรี รหัส

3 3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ เครือข่าย  ปริมาณงาน (Throughput)  การขาดหายของแพ็กเกต (Packet loss)  เวลาจิตเตอร์ (Jitter)

4 4 ศึกษาและเลือก CODEC เพื่อที่จะนำมาทดสอบ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อเลือก CODEC ที่จะนำมาทดสอบ  เป็น Free CODEC ที่สามารถนำมาใช้งาน ได้จริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  มี API ( Application Programming Interface) หรือ Library ที่ใช้ในการพัฒนา โปรแกรม  แนวโน้มที่จะใช้งานกันมากขึ้นในอนาคต

5 5 ศึกษาและเลือก CODEC เพื่อที่จะ นำมาทดสอบ (2) จากการพิจารณา codec โดยใช้เกณฑ์ ข้างต้น ได้ข้อสรุปในการเลือกมาทดสอบ คือ ได้ข้อสรุปในการเลือกมาทดสอบ คือ  - Audio CODEC ได้แก่ MPEG-2 MPEG- 3 AC3 และ AAC  - Video CODEC ได้แก่ MPEG-1 MPEG-2 DivX และ H.263 โดยทำการส่งสื่อประสมบนเครือข่าย IPv6 บน Linux Platform

6 6 Video Lan (VLC และ VLS) และ การทำงาน  Input ทำหน้าที่อ่าน MPEG stream จาก แหล่งข้อมูลเพื่อนำเข้า converter เช่น DVD, video input, V4L เป็น Video for Linux  Converter ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจาก input และแปลงเป็น MPEG-TS  Channel ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก converter และส่งไปยังปลายทางซึ่งอาจเป็นเครือข่าย หรือเป็น file  Manager เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงาน

7 7 Video Lan (VLC และ VLS) และ การทำงาน องค์ประกอบของ VLS

8 8 Video Lan (VLC และ VLS) และ การทำงาน UDPRTPHTTP MMS H File PSNo YesNoYes TSYesNoYesNoYes OggNo YesNoYes ASFNo Yes MP4No Yes QuickTimeNo Yes RawYes NoYes MPMJPEGNo SVN onl y No SVN onl y ตารางการรับส่ง stream ที่ VLS สนับสนุน

9 9 การทดสอบและการวัด  ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ ในแต่ละ codec นำมาทดสอบ โดยทำการส่ง UDP Streaming ไปบนเครือข่ายดัง ผ่าน VLS/VLC ต่อไปนี้  ปรับค่า frame rate และ frame size ของภาพ ที่ส่ง  ปรับค่า bitrate ที่ส่งเป็นค่าในช่วงต่าง ๆ ที่ เหมาะสม แล้วพิจารณาผลที่ได้ ณ bitrate ต่างกัน  ทำการทดสอบทั้งหมด ในสภาวะแวดล้อม ทั้ง ที่เป็นระบบปิด คือไม่มี traffic อื่น และบน เครือข่ายจริง เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้

10 10 การทดสอบและการวัด  ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ ในแต่ละ codec นำมาทดสอบ โดยทำการส่ง UDP Streaming ไปบนเครือข่ายดังต่อไปนี้  ปรับค่า frame rate และ frame size ของภาพ ที่ส่ง  ปรับค่า bitrate ที่ส่งเป็นค่าในช่วงต่าง ๆ ที่ เหมาะสม แล้วพิจารณาผลที่ได้ ณ bitrate ต่างกัน  ทำการทดสอบทั้งหมด ในสภาวะแวดล้อม ทั้งที่ เป็นระบบปิด คือไม่มี traffic อื่น และบน เครือข่ายจริง เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้

11 11 การทดสอบและการวัด  ผลของการทดสอบที่สนใจ  1. Throughput หรืออัตราการรับส่งข้อมูล  2. จำนวน Packet Loss  3. Delay Jitter  4. System resource เช่น อัตราการใช้ CPU / Memory ของเครื่องรับ และเครื่องส่ง

12 12 กำหนดส่วนที่จะทำการทดสอบ CODEC ในเบื้องต้น Network เพิ่มส่วนที่สร้าง code คำนวณ การส่ง เพิ่มส่วนที่สร้าง code คำนวณ การรับ ออกแบบให้ทำการแสดงผล packet ที่ รับส่ง payload ต่าง ๆ และทำการ คำนวณตามนิยาม

13 13 แผนการดำเนินงาน

14 14 สรุปความก้าวหน้างาน  ศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพของเครือข่ายและ การวัดประสิทธิผล  ศึกษาและเลือก CODEC เพื่อที่จะนำมา ทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด  กำหนดส่วนที่จะทำการทดสอบ CODEC ใน เบื้องต้น  ศึกษาการทำงานของ Video Lan (VLC และ VLS) และออกแบบส่วนเพิ่มเติมโปรแกรม เพื่อการวัดและแก้ไขโปรแกรมเพื่อหาค่าที่ ต้องการ  Audio CODECs ได้แก่ MPEG-2 MPEG-3 AC-3 และ AAC  Video CODEC ได้แก่ MPEG-1 MPEG-2 DivX และ H.263

15 15 เอกสารอ้างอิง  [1] พนิตา พงษ์ไพบูลย์. การเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตยุคหน้า. [http://www.ipv6.nectec.or.th]. มิถุนายน  [2] Blum, Richard. Network Performance Toolkit : Using Netperf, Tcptrace, NIST Net, and SSFNet. Indianapolis. Ind. John Wiley & Sons, Inc. (US), 2003  [3] C. Bouras. Performance Evaluation of an IPv6-capable H323 Application. Research Academic Computer Technology Institute and Computer Engineering and Informatics Department University of Patras  [4] D. Grimm. QuickTime Streaming and IPv6. CTIE, Department of Electrical and Computer Systems Engineering Monash University  [5] RTP Payload Format for H.263 Video Streams. [http://www.ietf.org/rfc/rfc2190.txt].  [6] Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. [http://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt].  [7] J. W. Ficora. IPv6 in 3GPP architecture, Nokia 7700 / Symbian 7.0s, RFID. Helsinki, December  [8] RTP Payload Format for H.263 Video Streams. [http://www.ietf.org/rfc/rfc2190.txt].  [9] RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt].  [10] : สิงหาคม 2548  [11] : สิงหาคม  [12] : สิงหาคม 2548  [13] : สิงหาคม  [14] : สิงหาคม 2548  [15] : สิงหาคม  [16] : สิงหาคม  [17] : สิงหาคม  [18] : สิงหาคม  [19] : สิงหาคม 2548  [20]http://www.netperf.org/netperf/NetperfPage.html : สิงหาคม 2548  [21] สิงหาคม  [22] : สิงหาคม  [23] : สิงหาคม 2548

16 16 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt 1 การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งาน ในเครือข่าย IPv6 A Study of CODECs Performance in IPv6 COE2005-12 นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส 453040617-6 นายปิยพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google