งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส นายปิยพงศ์ พรมบุตร รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส นายปิยพงศ์ พรมบุตร รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาประสิทธิภาพของ CODECs ที่ใช้งาน ในเครือข่าย IPv6 A Study of CODECs Performance in IPv6
COE นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส นายปิยพงศ์ พรมบุตร รหัส นายเสกสรร พลตรี รหัส

2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ร่วมประเมิน ทีมงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ร่วมประเมิน ผศ.พิเชษฐ์ เชี่ยวธนะกุล ดร.ชัชชัย คุณบัว ทีมงาน นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส นายปิยพงศ์ พรมบุตร รหัส นายเสกสรร พลตรี รหัส

3 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย
ปริมาณงาน (Throughput) การขาดหายของแพ็กเกต (Packet loss) เวลาจิตเตอร์ (Jitter)

4 ศึกษาและเลือก CODEC เพื่อที่จะนำมาทดสอบ
เป็น Free CODEC ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มี API ( Application Programming Interface) หรือ Library ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม แนวโน้มที่จะใช้งานกันมากขึ้นในอนาคต

5 ศึกษาและเลือก CODEC เพื่อที่จะนำมาทดสอบ(2)
ได้ข้อสรุปในการเลือกมาทดสอบ คือ - Audio CODEC ได้แก่ MPEG-2 MPEG-3 AC3 และ AAC - Video CODEC ได้แก่ MPEG-1 MPEG-2 DivX และ H.263 โดยทำการส่งสื่อประสมบนเครือข่าย IPv6 บน Linux Platform

6 Video Lan (VLC และ VLS) และการทำงาน
Input ทำหน้าที่อ่าน MPEG stream จากแหล่งข้อมูลเพื่อนำเข้า converter เช่น DVD, video input, V4L เป็น Video for Linux Converter ทำหน้าที่อ่านข้อมูลจาก input และแปลงเป็น MPEG-TS Channel ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก converter และส่งไปยังปลายทางซึ่งอาจเป็นเครือข่ายหรือเป็น file Manager เป็นส่วนที่ควบคุมการทำงาน

7 Video Lan (VLC และ VLS) และการทำงาน

8 Video Lan (VLC และ VLS) และการทำงาน
UDP RTP HTTP MMSH File PS No Yes TS Ogg ASF MP4 QuickTime Raw MPMJPEG SVN only ตารางการรับส่ง stream ที่ VLS สนับสนุน

9 การทดสอบและการวัด ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ ในแต่ละ codec นำมาทดสอบ โดยทำการส่ง UDP Streaming ไปบนเครือข่ายดัง ผ่าน VLS/VLC ต่อไปนี้ ปรับค่า frame rate และ frame size ของภาพที่ส่ง ปรับค่า bitrate ที่ส่งเป็นค่าในช่วงต่าง ๆ ที่เหมาะสม แล้วพิจารณาผลที่ได้ ณ bitrate ต่างกัน ทำการทดสอบทั้งหมด ในสภาวะแวดล้อม ทั้งที่เป็นระบบปิด คือไม่มี traffic อื่น และบนเครือข่ายจริง เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้

10 การทดสอบและการวัด ตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ ในแต่ละ codec นำมาทดสอบ โดยทำการส่ง UDP Streaming ไปบนเครือข่ายดังต่อไปนี้ ปรับค่า frame rate และ frame size ของภาพที่ส่ง ปรับค่า bitrate ที่ส่งเป็นค่าในช่วงต่าง ๆ ที่เหมาะสม แล้วพิจารณาผลที่ได้ ณ bitrate ต่างกัน ทำการทดสอบทั้งหมด ในสภาวะแวดล้อม ทั้งที่เป็นระบบปิด คือไม่มี traffic อื่น และบนเครือข่ายจริง เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้

11 การทดสอบและการวัด ผลของการทดสอบที่สนใจ
1. Throughput หรืออัตราการรับส่งข้อมูล 2. จำนวน Packet Loss 3. Delay Jitter 4. System resource เช่น อัตราการใช้ CPU / Memory ของเครื่องรับ และเครื่องส่ง

12 กำหนดส่วนที่จะทำการทดสอบ CODEC ในเบื้องต้น
Network เพิ่มส่วนที่สร้าง code คำนวณการส่ง เพิ่มส่วนที่สร้าง code คำนวณการรับ ออกแบบให้ทำการแสดงผล packet ที่รับส่ง payload ต่าง ๆ และทำการคำนวณตามนิยาม

13 แผนการดำเนินงาน

14 สรุปความก้าวหน้างาน ศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพของเครือข่ายและการวัดประสิทธิผล ศึกษาและเลือก CODEC เพื่อที่จะนำมาทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด กำหนดส่วนที่จะทำการทดสอบ CODEC ในเบื้องต้น ศึกษาการทำงานของ Video Lan (VLC และ VLS) และออกแบบส่วนเพิ่มเติมโปรแกรมเพื่อการวัดและแก้ไขโปรแกรมเพื่อหาค่าที่ต้องการ Audio CODECs ได้แก่ MPEG-2 MPEG-3 AC-3 และ AAC Video CODEC ได้แก่ MPEG-1 MPEG-2 DivX และ H.263

15 เอกสารอ้างอิง [1] พนิตา พงษ์ไพบูลย์. การเตรียมความพร้อมในการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตยุคหน้า. [ มิถุนายน 2548. [2] Blum, Richard. Network Performance Toolkit : Using Netperf, Tcptrace, NIST Net, and SSFNet. Indianapolis. Ind. John Wiley & Sons, Inc. (US), 2003 [3] C. Bouras. Performance Evaluation of an IPv6-capable H323 Application. Research Academic Computer Technology Institute and Computer Engineering and Informatics Department University of Patras [4] D. Grimm. QuickTime Streaming and IPv6. CTIE, Department of Electrical and Computer Systems Engineering Monash University [5] RTP Payload Format for H.263 Video Streams. [ [6] Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. [ [7] J. W. Ficora. IPv6 in 3GPP architecture, Nokia 7700 / Symbian 7.0s, RFID. Helsinki , December 2003. [8] RTP Payload Format for H.263 Video Streams. [ [9] RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications. [ [10] : สิงหาคม 2548 [11] : สิงหาคม 2548 [12] : สิงหาคม 2548 [13] : สิงหาคม 2548 [14] : สิงหาคม 2548 [15] : สิงหาคม 2548 [16] : สิงหาคม 2548 [17] : สิงหาคม 2548 [18] : สิงหาคม 2548 [19] : สิงหาคม 2548 [20] : สิงหาคม 2548 [21] สิงหาคม 2548 [22] : สิงหาคม 2548 [23] : สิงหาคม 2548

16 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt COE นายเขตพงศ์ บุระผากา รหัส นายปิยพงศ์ พรมบุตร รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google