งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ไฟฟ้า ชุดที่ 4 แผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ไฟฟ้า ชุดที่ 4 แผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ไฟฟ้า ชุดที่ 4 แผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย

2 2 เอกสารอ้างอิง  แผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย พ. ศ. 2551-2564 (Power Development Plan 2007 Revision 2 หรือ PDP 2007 ฉบับ ปรับปรุงครั้งที่ 2)

3 3 แผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้า  แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ Power development plan (PDP) ของไทยจัดทำ โดย กฟผ. และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง  PDP คือแผนการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อให้มี กำลังผลิตไฟฟ้า ในเวลาที่ เหมาะสม เพื่อสนองความ ต้องการใช้ไฟฟ้าใน 10-15 ปี ข้างหน้า

4 4 วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการ วางแผน  เพื่อให้ได้แผนที่มีต้นทุน ต่ำสุดในการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า  เพื่อให้การผลิตพลังงาน ไฟฟ้ามีคุณภาพและระบบ ไฟฟ้ามีความมั่นคงอยู่ใน เกณฑ์ที่กำหนด  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนด

5 Optimization โดย Computer Software “Strategist” ข้อมูลระบบไฟฟ้า นโยบาย ผลการศึกษา เบื้องต้น การพิจารณา - กฟผ. - กระทรวงพลังงาน - สนพ. รับฟังความคิดเห็น - นักวิชาการ - ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ แผน PDP กพช. เพื่อความเห็นชอบ ครม. เพื่อรับทราบ พยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ข้อมูลเชื้อเพลิง คณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน ให้ความเห็น กระทรวงพลังงาน

6 6 ข้อมูลที่ใช้ในการ วางแผน PDP  นโยบายพลังงานของ ประเทศ  ข้อมูลระบบกำลังผลิต ไฟฟ้าในปัจจุบัน  ค่าพยากรณ์ความ ต้องการไฟฟ้าระยะยาว  ข้อมูลเชื้อเพลิง

7 7 ข้อมูลที่ใช้ในการ วางแผน PDP  นโยบายพลังงานของ ประเทศ  ข้อมูลระบบกำลังผลิต ไฟฟ้าในปัจจุบัน  ค่าพยากรณ์ความ ต้องการไฟฟ้าระยะยาว  ข้อมูลเชื้อเพลิง

8 8 นโยบายพลังงานของ ประเทศ  ไฟฟ้าต้นทุนต่ำสุด  ทุกคนทั่วประเทศได้มีโอกาส ใช้ไฟฟ้า  ระบบไฟฟ้ามีคุณภาพ และ มั่นคง  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้อย  ใช้เชื้อเพลิงในประเทศมาก ขึ้น

9 9 ข้อมูลที่ใช้ในการ วางแผน PDP  นโยบายพลังงานของ ประเทศ  ข้อมูลระบบกำลังผลิต ไฟฟ้าในปัจจุบัน  ค่าพยากรณ์ความ ต้องการไฟฟ้าระยะยาว  ข้อมูลเชื้อเพลิง

10 กำลังผลิตแยกตามประเภทโรงไฟฟ้าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (21 เมษายน 2551) 22,568.2 เมกะวัตต์ กำลังผลิตติดตั้งรวม (ณ 31 ธันวาคม 2551) 29,891.7 เมกะ วัตต์ พลังความร้อนร่วม 15,602.0 MW 52.2% พลังความร้อน 8,965.6 MW 30.0% พลังน้ำ 3,424.2 MW 11.5% พลังงานทดแทน 288.1 MW 0.9% กังหันแก๊สและ เครื่องยนต์ดีเซล 971.4 MW 3.3% สายส่งเชื่อมโยง มาเลเซีย 300 MW 1.0% สปป. ลาว 340 MW 1.1%

11 กำลังผลิตแยกตามผู้ผลิต กฟผ. 15,021.0 MW 50.3% IPP 12,151.6 MW IPP 12,151.6 MW 40.7% 40.7% SPP 2,079.1 MW 7.0% สายส่งเชื่อมโยง มาเลเซีย 300 MW 1.0% สปป. ลาว 340 MW 1.1% ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (21 เมษายน 2551) 22,568.2 เมกะวัตต์ กำลังผลิตติดตั้ง รวม ( ณ 31 ธันวาคม 2551) 29,891.7 เมกะวัตต์

12 12รวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ 148,197 ล้านหน่วย การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2551 ( แบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง ) ก๊าซธรรมชาติ 70.0% 70.0% ดีเซล 0.2 % มาเลเซีย 0.3 % มาเลเซีย 0.3 % สปป. ลาว 1.6% พลังน้ำ 4.7% ลิกไนต์ 12.6% น้ำมันเตา 1.0% ถ่านหินนำเข้า 8.2% พลังงานทดแทน 1.4%

13 การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี2551 (แบ่งตามผู้ผลิต)รวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตและซื้อ 148,197 ล้านหน่วย IPP, SPP 81,497 GWh 55 % 55 % กฟผ. 63,909 GWh 43 % ซื้อต่างประเทศ 2,791 GWh 2 %

14 ก๊าซธรรมซาติ 1,413 MW 68.0% ถ่านหิน 370 MW 17.8% น้ำมันเตา 9 MW 0.4% น้ำมันยางดำ 25 MW 1.2% ทะลายปาล์ม 9 MW 0.4% แกลบและเศษไม้ 169 MW 8.1% กากอ้อย 84 MW 4.0% 14 (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2551) ก๊าซธรรมซาติ 52 MW 25.3% ถ่านหิน 14 MW 6.8% น้ำมันเตา 45 MW 21.8% แกลบและเศษไม้ 5 MW 2.5% Waste Gas 6 MW 2.9% กากอ้อย 82 MW 39.5% ขยะ 1 MW 0.5% ก๊าซธรรมชาติที่เป็น ผลพลอยได้ จากการผลิตน้ำมัน 2 MW 0.8% การรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ในระบบ กฟผ. SPP-Firm : กำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา : 2,079 MW SPP-Non Firm : กำลังผลิตไฟฟ้าตามสัญญา : 206 MW

15 15 ข้อมูลที่ใช้ในการ วางแผน PDP  นโยบายพลังงานของ ประเทศ  ข้อมูลระบบกำลังผลิต ไฟฟ้าในปัจจุบัน  ค่าพยากรณ์ความ ต้องการไฟฟ้าระยะยาว  ข้อมูลเชื้อเพลิง

16 16 ค่าพยากรณ์ความต้องการ ไฟฟ้าระยะยาว  คณะอนุกรรมการการพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้า ได้จัดทำ ค่าพยากรณ์โดยจัดทำเป็นสาม กรณีคือ กรณีฐาน กรณีต่ำ และกรณีสูง ( แบ่งตามแนวโน้ม การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ไทย )  นำค่าพยากรณ์การผลิตพลัง ไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้า ( กรณีฐาน ) มาใช้ประกอบใน การจัดทำ PDP

17 17

18 ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. (กรณีฐาน) ชุด ธันวาคม 2551 ปี พลังไฟฟ้าสูงสุดพลังงานไฟฟ้า% เมกะวัตต์ เพิ่ม ล้านหน่วย เพิ่มLoad เมกะวัตต์ % ล้านหน่วย %Factor 2008 (2551)22,017-19-0.09147,2293,4872.4376.34 2009 (2552)22,8868693.95150,4583,2292.1975.05 2010 (2553)23,9361,0504.59155,6455,1873.4574.23 2011 (2554)25,0851,1494.80162,8847,2394.6574.12 2012 (2555)26,5721,4875.93172,5939,7095.9674.15 2013 (2556)28,1881,6166.08183,21810,6256.1674.20 2014 (2557)29,8711,6835.97194,32611,1086.0674.26 2015 (2558)31,7341,8636.24206,60412,2786.3274.32 2016 (2559)33,6731,9396.11219,33912,7356.1674.36 2017 (2560)35,6681,9955.92232,41313,0745.9674.38 2018 (2561)37,7252,0575.77245,95013,5375.8274.42 2019 (2562)39,8282,1035.57259,74013,7905.6174.45 2020 (2563)42,0242,1965.51274,14414,4045.5574.47 2021 (2564)44,2812,2575.37288,92014,7765.3974.48

19 เมกะวัตต์ ธันวาคม 51 กรณีฐาน กันยายน 50 ค่าพยากรณ์พลังไฟฟ้าในระบบ ของ กฟผ.

20 ล้านหน่วย ค่าพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าในระบบ ของ กฟผ. ธันวาคม 51 กรณีฐาน กันยายน 50

21 21 ข้อสังเกต  คาดการณ์ว่าค่าสูงสุดในการ ผลิตพลังไฟฟ้าสูงสุดและ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจะ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย อัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ ประมาณ 3% ถึง 6% ( ใกล้เคียงกับประมาณการณ์ การเจริญเติบโตของ GDP ที่ ใช้ในการพยากรณ์ในกรณี ฐาน )

22 22 ข้อมูลที่ใช้ในการ วางแผน PDP  นโยบายพลังงานของ ประเทศ  ข้อมูลระบบกำลังผลิต ไฟฟ้าในปัจจุบัน  ค่าพยากรณ์ความ ต้องการไฟฟ้าระยะยาว  ข้อมูลเชื้อเพลิง

23 23

24 24

25 25 ข้อสังเกต  ราคาเชื้อเพลิงไม่ เปลี่ยนแปลงมากนัก เชื้อเพลิงบางชนิดมีราคา คงที่ ( เช่นน้ำมันดีเซล )  นิวเคลียร์มีราคาเชื้อเพลิงที่ ต่ำที่สุด

26 26 โรงไฟฟ้ากำลังผลิต (MW) ต้นทุน ( บาท /kWh) นิวเคลียร์ 10002.08 ความร้อนจากถ่าน หิน 7002.12 พลังความร้อนร่วม ก๊าซ 7002.29 ความร้อนจากน้ำมัน 7004.12 กังหันก๊าซ 2307.93 แสงอาทิตย์ 220.20 กังหันลม 45.98 ขยะ / ของเสีย 204.63 ชีวมวล 352.63

27 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ( ปี 2552 - 2557)

28 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ( ปี 2558 - 2564)

29

30 สัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าแยกตามผู้ผลิต (PDP2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่2)

31 สัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิงล้านหน่วย4% 4%4%3%3%3%3%3%3%2%2%2%2% 73% 70%69%67% 69% 68% 69% 65%61% 62% 63%61% 60% 11% 11% 11% 10% 9% 9% 8%8% 7% 7% 7% 6% 6% 8% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 15% 19% 18% 17% 16% 15% 10% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 7% 6% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 2% ปี (PDP 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

32 32 ข้อสังเกต  กฟผ. ผลิตครึ่งหนึ่งของ ทั้งหมด  ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนำเข้า และซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน ในสัดส่วนสูงขึ้น  ใช้พลังงานหมุนเวียนน้อย  เริ่มใช้นิวเคลียร์ในปี 2563

33  กำลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity) กำลังผลิตติดตั้ง หรือ กำลังผลิตที่ปรากฏอยู่บน Name Plate  Derated Capacity กำลังผลิตที่ลดลงของเครื่อง ซึ่งเครื่องไม่สามารถเดินได้เต็มกำลัง  กำลังผลิตพึ่งได้ (Dependable Capacity) กำลังผลิตพึ่งได้ เป็นกำลังผลิตที่ขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องหรือสภาวะแวดล้อม สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำกำหนดจากการศึกษาข้อมูลสถิติน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน  กำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) (%) ระดับความมั่นคง (Reliability Level) Reserve Margin = Total Dependable Capacity - Peak x 100 Peak Dependable Capacity = Installed Capacity – Derated Capacity

34 ข้อกำหนดเรื่องความมั่นคง  กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 15%  ตัวชี้วัดโอกาสไฟฟ้าดับ (Loss of Load Probability: LOLP) ไม่เกิน 24 ชั่วโมงต่อปี

35 เปรียบเทียบกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง

36 สรุปสาระสำคัญ สรุปสาระสำคัญ 1. ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2564 - พลังไฟฟ้า (Peak) : 44,281 MW - พลังงานไฟฟ้า (Energy) : 288,920 GWh 2. กำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2564 - กำลังผลิตไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2551 29,139.5 MW - กำลังผลิตที่เพิ่มขึ้น 30,390.8 MW - กำลังผลิตที่ปลดออก -7,502.3 MW - รวมกำลังผลิตทั้งสิ้นถึงปี 2564 52,028.0 MW 3. กำลังผลิตโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2552- 2564 ปีกฟผ.เอกชนรวมIPPSPPประเทศเพื่อนบ้าน 2552 - 2557 3,769 3,7694,4001,9861,73711,892 2558 – 2564 12,0003,200-3,30018,500 รวม15,7697,6001,9855,03730,392 หน่วย : MW

37 37 การรับซื้อไฟฟ้าจาก ประเทศเพื่อนบ้าน

38 38 การรับซื้อไฟฟ้าจาก ประเทศเพื่อนบ้าน

39 39 การรับซื้อไฟฟ้าจาก ประเทศเพื่อนบ้าน

40 40 PDP2007: แผนหลัก  การปล่อยมลภาวะทางอากาศ จากโรงไฟฟ้า ล้านตัน PDP200 6 PDP200 7 ผลต่าง CO 2 1,924.791,837.9 5 86.84 SO 2 2.381.560.82 NO X 1.981.720.26 Particulat es 10.1110.060.05


ดาวน์โหลด ppt 1 ไฟฟ้า ชุดที่ 4 แผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google