งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทิศทางในอนาคตของ อุตสาหกรรมไทย ( ต่อ ). 2 แนวโน้มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ โลกาภิวัตน์ (Globalization): ทุนกระจายทั่วโลก ผลิต ชิ้นส่วนในประเทศต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทิศทางในอนาคตของ อุตสาหกรรมไทย ( ต่อ ). 2 แนวโน้มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ โลกาภิวัตน์ (Globalization): ทุนกระจายทั่วโลก ผลิต ชิ้นส่วนในประเทศต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทิศทางในอนาคตของ อุตสาหกรรมไทย ( ต่อ )

2 2 แนวโน้มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ โลกาภิวัตน์ (Globalization): ทุนกระจายทั่วโลก ผลิต ชิ้นส่วนในประเทศต่างๆ การเปิดเสรี (Liberalization): การค้า การเงิน และ การเมือง

3 3 แนวโน้มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ การรวมตัวทางเศรษฐกิจตาม ภูมิภาค (Regional integration) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าระหว่าง ประเทศ และองค์การ การค้าโลก (WTO & rules on international trade)

4 4 แนวโน้มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Changes in Technology)

5 5 เศรษฐกิจแบบใหม่ (New Economy): เศรษฐกิจสารสนเทศ (Information Economy) เศรษฐกิจยุตดิจิตอล (Digital Economy) เศรษฐกิจแห่งความรู้ (Knowledge Economy) เศรษฐกิจเครือข่าย (Network Economy)

6 6 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการ ผลิต ความสำคัญของความรู้ ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น การติดต่อผ่านเครือข่ายมี ความสำคัญมากขึ้น

7 7 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : การแข่งขันรุนแรงเข้มข้นมากขึ้น ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible assets หรือทรัพย์สิน ทางปัญญา ) สำคัญมากกว่า ทรัพย์สินที่จับต้องได้

8 8 การเปลี่ยนแปลงใน สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม : - มีความเป็นสากล (Internationalization) - ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (specialization) และการแบ่ง ขั้นตอนการผลิต - ผลิตภัณฑ์ / กระบวนการผลิต เปลี่ยนได้เร็ว ทำให้วงจรชีวิตของ ผลิตภัณฑ์ (product-life cycle) สั้นลง

9 9 การเปลี่ยนแปลงใน สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม : - เน้นการให้บริการ และการผลิต ตามสั่งมากขึ้น - ความสำคัญของทรัพย์สินที่จับ ต้องไม่ได้ (intangible assets ) - การควบรวมธุรกิจ และพันธมิตร ทางกลยุทธการค้า

10 10 การเปลี่ยนแปลงใน สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม : - กฎระเบียบใหม่ในการค้าระหว่าง ประเทศ - การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยมี การเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นพลัง ขับเคลื่อน

11 11 ประเด็นท้าทาย อุตสาหกรรมไทย เน้นแรงงาน เข้มข้น เน้นทักษะ เทคโนโลยี และ ความรู้ 1. แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม 2. ข้อกีดกันทางการค้า ข้อกำหนดด้าน เทคนิค สังคมและ สิ่งแวดล้อม ภาษีขาเข้าและ โควต้า

12 12 ราคา มาตรฐานคุณภาพ บริการและ การตอบสนองต่อลูกค้า มาตรฐานคุณภาพ บริการและ การตอบสนองต่อลูกค้า 3. รูปแบบการแข่งขัน 4. การค้าระหว่างประเทศ การค้าเสรี การปกป้อง คุ้มครอง ประเด็นท้าทาย อุตสาหกรรมไทย

13 13 5. จีนเป็นคู่แข่งสำคัญทั้งด้านการค้า และการลงทุน จีน สมาชิก WTO ประเด็นท้าทาย อุตสาหกรรมไทย

14 14 จุดเน้นของนโยบาย อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน •1. การส่งเสริมผู้ประกอบการ ขนาดเล็กและกลาง (SMEs) •2. ส่งเสริมการลงทุนใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย •3. เพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน •4. การพัฒนาผู้ประกอบการ

15 15 จุดเน้นของนโยบาย อุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน •5. พัฒนาอุตสาหกรรมชนบท และกิจการชุมชน •6. เสริมความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้าน

16 16 กลยุทธ์ในการพัฒนากลุ่ม อุตสาหกรรม • อุตสาหกรรมระดับโลก (Global industries) • อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค / ประเทศ (Regional and domestic industries) • อุตสาหกรรมพื้นฐานและ สำคัญด้านกลยุทธ์การพัฒนา (Basic and strategic industries)

17 17 • อุตสาหกรรมระดับโลก (Global industries): การ แข่งขันสูงในตลาดโลก ส่วน ใหญ่ส่งออก เช่น อาหาร สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องประดับ

18 18 • อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค / ประเทศ (Regional and domestic industries): การแข่นขันปานกลาง ส่วน ใหญ่ผลิตเพื่อป้อนตลาดใน ประเทศและภูมิภาค เช่น ผลิตภัณฑ์ไม้ เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก กระเบื้อง ยา

19 19 • อุตสาหกรรมพื้นฐานและ สำคัญด้านกลยุทธ์การพัฒนา (Basic and strategic industries): มีความ เชื่อมโยงไปข้างหน้า (forward linkages) สูง คือ ผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบชิ้นส่วน ให้อุตสาหกรรมอื่น และ สำคัญสำหรับกลยุทธ์การ พัฒนา เช่น เหล็กและ เหล็กกล้า ปิโตรเคมี และ เครื่องจักร

20 20 แนวทางการพัฒนา Global Industry • สร้างความแตกต่างของ ผลิตภัณฑ์ • พัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุนและให้ตั้งเป็น กลุ่ม (cluster) • เร่งกระบวนการทำตาม สั่ง • ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา การออกแบบ • ปรับปรุงมาตรฐานต่างๆ • สร้างยี่ห้อของไทย (Thai brand)

21 21 Regional & Domestic Industry • เพิ่มมูลค่าเพิ่ม • ขยายตลาด • ปรับปรุงมาตรฐานและ การออกแบบ • ส่งเสริมการรับ ถ่ายทอดเทคโนโลยี • ส่งเสริมและพัฒนา SMEs แนวทางการพัฒนา

22 22 Basic & Strategic Industry • พัฒนาการเชื่อมโยง (linkages) • ปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต • ขยายตลาด • ลดกำลังการผลิต ส่วนเกิน • ส่งเสริมการควบรวม และการซื้อกิจการ (mergers and acquisition) แนวทางการพัฒนา

23 23 การสร้างช่องทางในตลาดโลก (Global Niche Creation) ยุครัฐบาลทักษิณ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Group) ครัวโลก (Kitchen of the World)

24 24 การสร้างช่องทางในตลาดโลก (Global Niche Creation) ยุครัฐบาลทักษิณ กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Industry Group) เมืองแฟชั่นของเอเซีย (Fashion Capital of Asia)

25 25 การสร้างช่องทางในตลาดโลก (Global Niche Creation) ยุครัฐบาลทักษิณ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry Group) ดีทรอยต์แห่งเอเซีย (Detroit of Asia)

26 Standardization • Supporting the development of farm standard for target products, development of testing process •Promoting ISO and TQM Cluster Development • Cluster development in high potential products i.e. Rice, Chicken, Fruits, Cattle products Spices, Herbs, and Thai Restaurants Branding •Joint effort of government and private sector on market penetration Management • Identification of core agency in monitoring quality and standard of food products Kitchen of the World High Quality and Safety From Farm to Table R&D • Co-operation on R&D between government and private sector in raw materials for food products

27 3. Industry Development • Information and Publication • Productivity Improvement 1. Fashion and Country Image Promotion Outbound Marketing • Marketing Channel Expansion • Trade Representatives • Fashion Exhibition • Fashion Expert Consultant • Branding Ability • Create fashion personnel Fashion Bangkok: Fashion City Making Bangkok to be the Capital of Tropical Fashion of Asia 2. Design and Brand Development Inbound Marketing • Bangkok: Fashion Business Center • Fashion Country Promotion • Bangkok Fashion Week

28 Strengthening Marketing and Management • Encouraging Thai suppliers to create their own brand • Establishing e-network and market for components and all parts in supply chain R&D for Cluster Development • Improving skill of vocational graduates and industrial engineers and others working in factories • Establishing R&D center and transferring knowledge to suppliers Establishing strategic technical development and transfer partners with international agents and organizations. Logistic Development • Developing transport system for export • Improving customs procedure • Developing product facilities Market Expansion • Expanding motorcycle market into neighboring countries and South Asia by using both quality and price strategies Detroit of Asia The Automotive Production Base of ASIA Second Largest Production Base of Motorcycle


ดาวน์โหลด ppt 1 ทิศทางในอนาคตของ อุตสาหกรรมไทย ( ต่อ ). 2 แนวโน้มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ โลกาภิวัตน์ (Globalization): ทุนกระจายทั่วโลก ผลิต ชิ้นส่วนในประเทศต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google