งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ศ.401 เศรษฐศาสตร์ การเมือง การกำเนิดระบบทุนนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ศ.401 เศรษฐศาสตร์ การเมือง การกำเนิดระบบทุนนิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ศ.401 เศรษฐศาสตร์ การเมือง การกำเนิดระบบทุนนิยม

2 2 สังคมศักดินายุโรป เจ้าที่ดิน ไพร่ กฎเกณฑ์ และ ประเพณี ปกครอง ภาษี ส่วย และแรงงาน

3 3 ชุมชน manor • ชุมชนเกษตรและช่างฝีมือ ปกครองโดย “ เจ้านาย ” • ไพร่ส่งส่วยและแรงงานแก่เจ้านาย • มีการค้าเฉพาะ “ ส่วนเกิน ” ที่เหลือ จากการบริโภค • การแบ่งชนชั้นและหน้าที่ที่เข้มงวด • ปกครองด้วยระบบประเพณี ธรรม เนียม • พันธะบุคคลระหว่างไพร่กับ “ เจ้านาย ”

4 4 ศาสนจักรคาทอลิก • เจ้าที่ดินรายใหญ่ที่สุด ปกครอง ไพร่และช่างฝีมือ • ภักดีต่อองค์พระสันตประปา ณ กรุงโรม • อำนาจอิทธิพลเหนือกษัตริย์ยุโรป • พลังอำนาจทางจิตวิญญาณต่อ ประชาชน

5 5 เมือง • ช่างฝีมือ “ อิสระ ” รวมตัวเป็น สมาคมช่างฝีมือ (guilds) ผูกขาด การผลิตของใช้ •“ นายช่าง ” (master) และ “ ช่าง ฝึกหัด ” (apprentice) • ควบคุมการผลิต การขาย และ ราคา • เป็นฐานอิทธิพลของชนชั้นพ่อค้า • ค้าขายกับชุมชน manors และ ดินแดนห่างไกล

6 6 การเสื่อมสลายของระบบศักดินา • การเพิ่มผลิตภาพในภาคเกษตร • การเพาะปลูกระบบสองส่วนเป็น ระบบสามส่วน • การใช้ม้าแทนวัว • เกวียนสี่ล้อแทนเกวียนสองล้อ และการลดลงของต้นทุนขนส่ง • การเพิ่มอุปทานอาหารและการเพิ่ม ประชากร

7 7 • เมืองมีขนาดใหญ่ ประชากร หนาแน่นขึ้น • มีการแบ่งงานกันทำมากขึ้น • การเพิ่มผลิตภาพในภาคหัตถกรรม • การเฟื่องฟูของการค้าทางไกล ( ศ.11) • สงครามครูเสดเปิดเส้นทางการค้า ใหม่ • การค้ากับโลกอาหรับและตะวันออก ไกล • การเติบโตของเมืองใหญ่ที่แยก จากเกษตรกรรมอย่างชัดเจน ( ศ.11-15)

8 8 การเกิดของการผลิตทุนนิยม • ระบบ putting-out ( ศ.16) • การเสื่อมลงของสมาคมช่างฝีมือ • ช่างฝีมือกลายเป็นลูกจ้าง ( คนงาน ) • พ่อค้ากลายเป็นนายจ้าง ( นายทุน ) • การตัดสินใจการผลิตกระทำโดย นายทุน ไม่ใช่โดยคนงาน • การเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

9 9 การสลายตัวของชุมชน manors ผลิตภั ณฑ์ เมือ ง ผลผลิ ต เกษตรกร ผู้เช่า ค่าเช่าเป็น เงิน เจ้าที่ดิน

10 10 • ความสัมพันธ์เชิงเงินตรา ( สัญญา เช่าที่ดิน ) แทนที่ความสัมพันธ์เชิง ประเพณีศักดินา • การทำลายล้างชุมชน manors ( ศ.14-15) • สงครามระหว่างเจ้าตระกูลต่าง ๆ • กบฏ จลาจล โดยไพร่ เกษตรกร • โรคระบาด ความอดอยาก • การเกิดเกษตรกรรมแบบทุนนิยมที่ จ้างคนงานเกษตร • นายทุนเกษตร คนงานเกษตร และ เจ้าที่ดิน

11 11 ขบวนการล้อมรั้วในอังกฤษ ( ศ.13-16) • การเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมทอผ้า ในยุโรป • ราคาวัตถุดิบ ( ขนแกะ ) ขึ้นสูง • การกวาดล้างชนบทอังกฤษ ขับไล่ ประชากรผู้เช่า แทนที่ด้วยฝูงแกะ และการล้อมรั้ว • คนจรจัด ขอทาน อาชญากร • รัฐบาลบังคับโดย Poor Laws ให้ เข้าทำงานในโรงงาน

12 12 การเกิดขึ้นของชนชั้นคนงาน • การล่มสลายของเกษตรกรรมแบบ ดั้งเดิม • การเสื่อมสลายของ manors • เกษตรกรและช่างฝีมือที่ล้มละลาย • การแตกสลายของสมาคมช่างฝีมือ (guilds) • การบังคับของรัฐโดยกฎหมายต่าง ๆ ยกเลิกความสัมพันธ์แบบศักดินา

13 13 การเฟื่องฟูของการค้าโลก • เทคนิคการเดินเรือแบบใหม่ ( ศ.16) • การสำรวจเส้นทางเดินเรือใหม่สู่ เอเชีย • การล่าเมืองขึ้นในทวีปอเมริกาและ อาฟริกา • การหลั่งไหลของทองและเงินมาสู่ ยุโรป • ภาวะราคาสินค้าขึ้นในระยะยาว • กำไรเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าค่าเช่าที่ดิน และค่าจ้างแรงงาน

14 14 • การค้าทาสในอาฟริกาและทวีป อเมริกา • การค้าฝิ่นและเครื่องเทศในเอเชีย • การลดต้นทุนค่าขนส่งและ เทคโนโลยีการต่อเรือแบบใหม่ • ความสำคัญของพลังอำนาจทาง ทะเลกับลัทธิล่าเมืองขึ้น • อังกฤษเป็นมหาอำนาจทางทะเล แทนที่สเปน ( ศ.16)

15 15 การเกิดของรัฐชาติ (nation states) • การสร้างตลาดภายในประเทศ • มาตรฐานเงินตรา การชั่งตวงวัด ภาษี และการบังคับใช้กฎหมาย • ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับชน ชั้นผู้ดีเก่า •“ การสร้างชาติ ” โดยพันธมิตร กษัตริย์ - พ่อค้าด้วยการสร้างระบบ ราชการและกองทัพประจำการ

16 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ยุโรป • ลัทธิเทวสิทธิ์ของกษัตริย์ (Divine rights of kings) • กษัตริย์คือ “ ชาติ ” และ “ รัฐ ” • ทำลายอำนาจท้องถิ่นของชนชั้นผู้ดี เก่า • แนวร่วมกับชนชั้นพ่อค้าและชาวนา • รวมศูนย์อำนาจรัฐมาที่กษัตริย์ • สร้าง “ รัฐบาลกลาง ” ระบบราชการ การคลังแบบรวมศูนย์ และกองทัพ 16

17 17 ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ยุโรป ชนชั้นผู้ดี กษัตริย์กับ พ่อค้า ระบบราชการ และกองทัพ ประจำการ รัฐชาติ และลัทธิ ชาตินิยม

18 18 •“ ลัทธิชาตินิยม ” (nationalism) เป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่ • ทำอย่างไร “ องค์อธิปัตย์และชาติ ” จึงจะ “ เข้มแข็ง ”? • อำนาจทางการเมือง • อำนาจทางทหาร • อำนาจทางเศรษฐกิจ แนวคิด เศรษฐกิจ พาณิชย์ นิยม mercantil ism


ดาวน์โหลด ppt 1 ศ.401 เศรษฐศาสตร์ การเมือง การกำเนิดระบบทุนนิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google