งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 พฤติกรรมรวมหมู่ และ ขบวนการทางสังคม (Collective Behavior & Social Movement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 พฤติกรรมรวมหมู่ และ ขบวนการทางสังคม (Collective Behavior & Social Movement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 พฤติกรรมรวมหมู่ และ ขบวนการทางสังคม (Collective Behavior & Social Movement)

2 พฤติกรรมรวมหมู่ (Collective Behavior) เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม กันทางสังคมและมี พฤติกรรมกลุ่มเกิดขึ้น อาทิเช่น ฝูงชน ม็อบ จลาจล หรือ Fad ข่าวลือ ฝูงชนตื่น ตระหนก สาธารณะชน และการเกิดขึ้นของ ขบวนการสังคม

3 ลักษณะของพฤติกรรมรวมหมู่ บางประเภท พฤติกรรมของ กลุ่มบุคคลเป็นไปเอง (spontaneous) ไม่มีการ เตรียมการหรือวางแผนที่จะให้ เกิดพฤติกรรมร่วมกัน โครงสร้าง ของกลุ่มเป็นแบบหลวม ๆ (unstructured) สมาชิกมี อารมณ์พร้อมที่จะกระตุ้นให้ โกรธ แสดงความรุนแรงได้ ตลอดเวลา (emotional) ในแต่ละสังคมมีพฤติกรรมรวม หมู่มากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นกับ สภาพแวดล้อมของสังคม

4 นักสังคมวิทยา สร้างทฤษีที่อธิบาย ถึงพฤติกรรมรวมหมู่ (Precondition of collective behavior) เอาไว้ว่า พฤติกรรมรวมหมู่เป็นพฤติกรรมที่มี สาเหตุ มิใช่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผล สาเหตุ ของพฤติกรรมรวมหมู่จะเกี่ยวข้อง กับโครงสร้างสังคม และการสะสม ความเครียดภายในสังคม ทำให้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมตัว กันเพื่อโต้ตอบกับสถานการณ์ที่พวก เขาเผชิญอยู่

5 ทฤษฎีของ Smelser สรุปขั้นตอนการเกิดพฤติกรรมรวม หมู่เป็น 6 ขั้น ได้แก่ 1. โครงสร้างสังคมที่เอื้อ Structural conduciveness 2. ความเครียดอันเกิดจาก โครงสร้างสังคม Structural strain 3. การแพร่กระจายความเชื่อ Generalized belief

6 4. ปัจจัยกระตุ้น Precipitating factors 5. การมีพฤติกรรมรวมหมู่ ของฝูงชน Mobilization for action 6. การเข้าควบคุมของ องค์กรต่าง ๆ ภายใน สังคม Operation of social control

7 แบบของพฤติกรรมรวมหมู่ แบ่งได้ 2 แบบดังนี้ 1. พฤติกรรมรวมหมู่ในพื้นที่ จำกัด (Spatially Proximate Collective Behaviors) หรือ ฝูงชน (Crowds) 2. พฤติกรรมรวมหมู่แบบ กระจาย (Spatially Diffuse Collective Behaviors)

8 1. พฤติกรรมรวมหมู่ในพื้นที่ จำกัด / ฝูงชน ลักษณะเด่นได้แก่ การที่กลุ่ม คนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน แล เห็นกายกันได้ มีจุดสนใจ ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาด ฝันมาก่อน การรวมกลุ่มแบบ หลวม ๆ เมื่อความสนใจหมด ไปกลุ่มก็จะสลายไปเอง

9 Jonathan H. Turner (1978) อธิบายลักษณะ เด่นของฝูงชนไว้เป็น ลำดับดังนี้ 1. ฝูงชนจะมีภาวะนิรนาม (Anonymity) 2. มีการชักจูงง่าย (Suggestible) 3. มีการแพร่ระบาด พฤติกรรม (Contagion/Interactional Amplification) 4. อารมณ์ถูกกระตุ้นได้ง่าย (Emotional Arousal)

10 Herbert Blumer (1939) จำแนกฝูงชน ออกเป็น 4 แบบคือ 1. ฝูงชนบังเอิญ (Casual crowds) 2. ฝูงชนชุมนุมกัน (Conventional crowds) 3. ฝูงชนแสดงออก (Expressive crowds) 4. ฝูงชนลงมือทำ (Acting crowds)

11 2. พฤติกรรมรวมหมู่ แบบกระจาย (Spatially Diffuse Collective Behaviors) แบ่งได้ เป็น 2 แบบ คือ 1. มวลชน (mass) 2. สาธารณชน หรือ มหาชน (publics)

12 มวลชน หมายถึง กลุ่ม บุคคลจำนวนมาก ที่มี ความรู้สึกและความสนใจ ในบางสิ่งบางอย่าง ร่วมกัน สมาชิกของ มวลชนไม่จำเป็นต้องมา รวมกันในสถานที่แห่ง เดียวกันโดยใกล้ชิด และ ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน หรือมีเพียงผิวเผิน

13 ไม่มีความรู้สึกเป็นกลุ่ม มี อิสระในการแสดง พฤติกรรม ไม่มีบรรทัด ฐานเฉพาะกลุ่ม เช่น สมาชิกนิตยสาร กลุ่มคน ที่สะสมแสตมป์ กลุ่มคนที่ นิยมรถโฟลก์เต่า เป็นต้น

14 พฤติกรรมมวลชนที่พบเห็นกัน บ่อย ๆ ได้แก่ แฟชั่น (fashions) หมายถึง วิถี ประชาระยะสั้น แต่มีการ หมุนเวียนกลับมาปฏิบัติใหม่ อีก เช่น การนุ่งกระโปรงสั้น กระโปรงยาว เป็นต้น พฤติกรรมอีกประเภทซึ่ง คล้ายกันได้แก่ ความคลั่งนิยม ชั่วขณะ (fads) แตกต่างจาก แฟชั่นตรงที่ไม่มีการ หมุนเวียนกลับไปกลับมา เช่น การคลั่งดอกทิวลิปในยุโรป ช่วงหนึ่ง ความนิยมโป่งขาม ในอดีตหรือหินสีในปัจจุบัน ของไทย

15 สาธารณชน หรือ มหาชน (publics) หมายถึง กลุ่ม ประชาชนซึ่งมีความ สนใจและไม่เห็นด้วย กับประเด็นปัญหาใด ปัญหาหนึ่งที่ต้องการ การอภิปราย หรือมีข้อ โต้แย้ง

16 สาธารณชนไม่มี ความรู้สึกเป็นกลุ่ม ไม่มี บรรทัดฐานของกลุ่ม ความคิดเห็นเป็นไป โดยเสรี การปฏิสัมพันธ์ กันไม่มากนักหรือไม่มี เลย บางครั้ง ปฏิสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ เช่น วิทยุ คอลัมน์ หนังสือพิมพ์

17 ขบวนการสังคม (Social Movement)

18 ขบวนการสังคม หมายถึง การรวบรวมความพยายามที่ จะเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน ค่านิยมให้แก่สังคมใหม่ ขบวนการสังคมเป็นการ รวมกลุ่มของสมาชิกสังคมที่มี ระยะเวลาดำเนินการยาวนาน บางขบวนการอาจล้มเลิกไป ก่อนที่เป้าหมายของ ขบวนการจะบรรลุ แต่บาง ขบวนการแม้เมื่อเป้าหมาย บรรลุแล้ว ขบวนการก็ยัง ดำเนินต่อไป และขยาย เป้าหมายใหม่ในการ ดำเนินการ

19 Blumer ได้อธิบายขั้นตอนการ เกิดขบวนการสังคมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1. สังคมมีความวุ่นวาย 2. ประชาชนตื่นตัวที่จะแก้ไข ปัญหาความวุ่นวายนั้น 3. ประชาชนรวมตัวเป็นองค์กร เพื่อแก้ปัญหา และ ขั้นสุดท้าย 4. องค์กรกลายสภาพเป็น สำนักงานที่มีการทำงานเป็น ระบบและกลายเป็นสถาบันสังคม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 พฤติกรรมรวมหมู่ และ ขบวนการทางสังคม (Collective Behavior & Social Movement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google