งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นสากล รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นสากล รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นสากล รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นสากล วาง Road Map เพื่อก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันใน ด้านต่างๆ ไว้ ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยโลก กำหนดตัวชี้วัดหลักที่มหาวิทยาลัยจะ ผลักดัน กำหนดกลยุทธ์ในการผลักดันให้ตัวชี้วัด หลัก บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

3 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ใช้จัด อันดับมหาวิทยาลัยโลก

4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  Times Higher-QS World University Rankings : 2008  Ranking Web of World Universities (Webometrics Ranking) : Jan 2009  4 International colleges & Universities : 2009  Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University ranking) : August 2008  Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan) : 2008

5 Times Higher-QS World University Rankings : 2008 ตัวชี้วัดร้อยละ 1)Academic Peer Review40 2)Employer Review10 3)Faculty Student Ratio20 4)Citations per Faculty20 5)International Faculty5 6)International Students5

6 Times Higher-QS World University Rankings : 2008 WORL D RANK UNIVERSITYART& HUMAN ITIES LIFE SCI & BIOM ED NATU RAL SCIEN CES SOCIA L SCIEN CES TECH NOLO GY 166 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิด ล มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

7 Ranking Web of World Universities (Webometrics Ranking) : Jan 2009  Size หมายถึง จำนวนเว็บเพจ จาก เว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ domain เดียวกัน ( เช่น.cmu.ac.th) ที่สืบค้น ได้โดย Search Engines ( น้ำหนัก ร้อยละ 20)  Visibility หมายถึง จำนวน external links ที่มีการเชื่อมโยง หรืออ้างอิงมาจากภายนอก สืบค้น โดยใช้ search engines เช่น Yahoo และใช้ syntax ในการค้น ( น้ำหนักร้อยละ 50)

8 Ranking Web of World Universities (Webometrics Ranking) : Jan 2009  Rich Files หมายถึง จำนวน แฟ้มข้อมูล หรือเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ ภายใน domain เดียวกัน ในรูปของ Acrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc), MS Powerpoint (ppt), MS Excel (xls) ( น้ำหนัก ร้อยละ 15)  Scholar หมายถึง จำนวนบทความ วิชาการ และการอ้างอิงบทความทาง วิชาการ ที่ปรากฏภายใน domain ของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้น ได้ด้วย google scholar ( น้ำหนัก ร้อยละ 15)google scholar

9 Ranking Web of World Universities (Webometrics Ranking) : Jan 2009 WOR LD RAN K ASI A RA NK UNIVERSITYPOSITION SIZ E (20 ) VISIBI LITY (50) RICH FILES (15) SCHOL AR (15) มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใ หม่ มหาวิทยาลัยธรรมศ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย

10 4 International colleges & Universities : 2009  Ranked by web popularity The ranking is based upon an algorithm including three unbiased and independent web metrics extracted from three different search engines: - Google Page Rank Google Page Rank - Yahoo Inbound LinksYahoo Inbound Links - Alexa Traffic RankAlexa Traffic Rank

11 Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University ranking) ตัวชี้วัดร้อยละ Alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals 10 Staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals 20 Highly cited researchers in 21 broad subject categories 20 Articles published in Nature and Science* 20

12 Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University ranking) ตัวชี้วัดร้อย ละ Articles indexed in Science Citation Index-expanded, and Social Science Citation Index 20 Per capita academic performance of an institution (The weighted scores of the above five indicators divided by the number of full-time equivalent academic staff) 10

13 Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University ranking) ไม่มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับ 1-500

14 Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan ตัวชี้วัดร้อย ละ Number of articles in the last 11 years ( ) 10 Number of articles in the current year (2007) 10 Number of citations in the last 11 years ( ) 10 Number of citations in the last 2 years ( ) 10

15 Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan ตัวชี้วัดร้อย ละ Average number of citations in the last 11 years ( ) 10 H-index of the last 2 years ( )20 Number of Highly Cited Papers ( ) 15 Number of articles in high-impact journals in the current year (2007) 15

16 Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan 11 year s artic les Curr ent artic les 11 years citati ons Curre nt citati ons Ave. citati ons H- ind ex HiCi pape rs Hi- Impa ct Jour nal articl es Tota l Scor e มหิ ดล (42 3) ส่วนในระดับสาขาวิชา (Agriculture, Clinical Medicine, Engineering, Life Sciences, Natural Sciences และ Social Sciences) ไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยติดอันดับใน 300 อันดับแรก

17 Q & A ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นสากล รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google