งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
วาง Road Map เพื่อก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันในด้านต่างๆ ไว้ ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก กำหนดตัวชี้วัดหลักที่มหาวิทยาลัยจะผลักดัน กำหนดกลยุทธ์ในการผลักดันให้ตัวชี้วัดหลัก บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

3 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

4 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
Times Higher-QS World University Rankings : 2008 Ranking Web of World Universities (Webometrics Ranking) : Jan 2009 4 International colleges & Universities : 2009 Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University ranking) : August 2008 Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan) : 2008

5 Times Higher-QS World University Rankings : 2008
ตัวชี้วัด ร้อยละ Academic Peer Review 40 Employer Review 10 Faculty Student Ratio 20 Citations per Faculty International Faculty 5 International Students

6 Times Higher-QS World University Rankings : 2008
WORLD RANK UNIVERSITY ART& HUMANITIES LIFE SCI & BIOMED NATURAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES TECHNOLOGY 166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 119 108 171 72 86 251 มหาวิทยาลัยมหิดล - 113 270 400 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 266 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 232 199 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 283

7 Ranking Web of World Universities (Webometrics Ranking) : Jan 2009
Size หมายถึง จำนวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ domain เดียวกัน (เช่น .cmu.ac.th) ที่สืบค้นได้โดย Search Engines (น้ำหนักร้อยละ 20) Visibility หมายถึง จำนวน external links ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากภายนอก สืบค้นโดยใช้ search engines เช่น Yahoo และใช้ syntax ในการค้น (น้ำหนักร้อยละ 50)

8 Ranking Web of World Universities (Webometrics Ranking) : Jan 2009
Rich Files หมายถึง จำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายใน domain เดียวกัน ในรูปของ Acrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc), MS Powerpoint (ppt), MS Excel (xls) (น้ำหนักร้อยละ 15) Scholar หมายถึง จำนวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการ ที่ปรากฏภายใน domain ของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย google scholar (น้ำหนักร้อยละ 15)

9 Ranking Web of World Universities (Webometrics Ranking) : Jan 2009
WORLD RANK ASIA RANK UNIVERSITY POSITION SIZE (20) VISIBILITY (50) RICH FILES (15) SCHOLAR 295 25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 271 143 779 640 369 31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 434 412 672 243 418 38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 330 492 380 747 548 56 มหาวิทยาลัยมหิดล 437 681 1008 407 633 65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 827 771 927 675 70 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 609 808 916 818 680 72 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 439 604 1297 1376 709 74 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 203 1078 911 742

10 4 International colleges & Universities : 2009
Ranked by web popularity The ranking is based upon an algorithm including three unbiased and independent web metrics extracted from three different search engines: - Google Page Rank - Yahoo Inbound Links - Alexa Traffic Rank

11 Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University ranking)
ตัวชี้วัด ร้อยละ Alumni of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals 10 Staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals 20 Highly cited researchers in 21 broad subject categories Articles published in Nature and Science*

12 Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University ranking)
ตัวชี้วัด ร้อยละ Articles indexed in Science Citation Index-expanded, and Social Science Citation Index 20 Per capita academic performance of an institution (The weighted scores of the above five indicators divided by the number of full-time equivalent academic staff) 10

13 Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University ranking)
ไม่มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับ 1-500

14 Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan
ตัวชี้วัด ร้อยละ Number of articles in the last 11 years ( ) 10 Number of articles in the current year (2007) Number of citations in the last 11 years ( ) Number of citations in the last 2 years ( )

15 Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan
ตัวชี้วัด ร้อยละ Average number of citations in the last 11 years ( ) 10 H-index of the last 2 years ( ) 20 Number of Highly Cited Papers ( ) 15 Number of articles in high-impact journals in the current year (2007)

16 Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan
11 years articles Current articles 11 years citations Current citations Ave. citations H-index HiCi papers Hi-Impact Journal articles Total Score มหิดล (423) 6.81 8.86 1.99 2.71 18.31 19.72 0.94 2.31 8.30 ส่วนในระดับสาขาวิชา (Agriculture, Clinical Medicine, Engineering, Life Sciences, Natural Sciences และ Social Sciences) ไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยติดอันดับใน 300 อันดับแรก

17 Q & A ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางการนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google