งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ณรงค์ บวบทอง กรรมการ รศ. ดร. ศุภชัย วรพจน์พิสุทธิ์ อ. นาวิน สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ณรงค์ บวบทอง กรรมการ รศ. ดร. ศุภชัย วรพจน์พิสุทธิ์ อ. นาวิน สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ณรงค์ บวบทอง กรรมการ รศ. ดร. ศุภชัย วรพจน์พิสุทธิ์ อ. นาวิน สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ณรงค์ บวบทอง กรรมการ รศ. ดร. ศุภชัย วรพจน์พิสุทธิ์ อ. นาวิน สมญาติ 1

2 CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD จัดทำโดย นาย ปราโมทย์ สุขใจรุ่งวัฒนา เลขทะเบียน 4810612319 นาย สมศักดิ์ แซ่ชัง เลขทะเบียน 4810612434 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2

3 หัวข้อการนำเสนอ  บทนำ  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน  ส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว 3

4 บทนำ  วัตถุประสงค์ของการนำมาสู่การทำโครงงาน  ต้องการระบบที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น  ต้องการระบบที่มีความสะดวกในการนำไปใช้งาน  ขอบเขตของการทำโครงงาน  เพื่อศึกษาและสร้าง Interface สำหรับกล้องถ่ายภาพ แบบ Digital 4

5 บทนำ ( ต่อ )  ภาพรวมของระบบ  ที่มา http://www.thaieasyelec.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_det ail&cid=1766&pid=20435 http://www.thaieasyelec.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_det ail&cid=1766&pid=20435  http://www.ailogictechnology.com/index.php 5 RS- 232

6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  เทคนิคการจับภาพ  เทคนิคการบีบอัดภาพแบบ JPEG  การสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232  ทฤษฎีการโปรแกรมภาษา VHDL 6

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  เทคนิคการจับภาพ  แสงตกกระทบบนเซนเซอร์รับแสงของกล้อง Digital แล้วเซนเซอร์รับแสงแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณ Analog แล้วแปลงเป็นสัญญาณ Digital อีกที  ที่มา http://www.student.chula.ac.th/~48370190/article_CCDCMOS.htm 7

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  เทคนิคการบีบอัดภาพแบบ JPEG  รูปแบบการบีบอัดข้อมูลทาง Multimedia ที่เป็น ข้อมูลแบบรูปภาพ  ที่มา http://www.ucancode.net/faq/CBrush.htm 8

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  การสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232  รูปแบบการสื่อสารแบบอนุกรม  มีสายสัญญาณ 9 เส้น แต่สามารถสื่อสารได้ด้วยสายสัญญาณ อย่างน้อย 3 เส้น  ที่มา http://techpubs.sgi.com/library/tpl/cgi- bin/getdoc.cgi?coll=hdwr&db=bks&fname=/SGI_EndUser/PChall_L_OG/ch02.h tmlhttp://techpubs.sgi.com/library/tpl/cgi- bin/getdoc.cgi?coll=hdwr&db=bks&fname=/SGI_EndUser/PChall_L_OG/ch02.h tml  http://www.thaimicrotron.com/CCS-628/Referrence/RS232.htmhttp://www.thaimicrotron.com/CCS-628/Referrence/RS232.htm 9

10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  การสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232  มี 2 แบบ คือ แบบซิงโครนัส (Synchronous) และ แบบอะซิงโครนัส (Asynchronous)  ทีมา http://www.thaimicrotron.com/CCS-628/Referrence/RS232.htmhttp://www.thaimicrotron.com/CCS-628/Referrence/RS232.htm 10 Synchron ous Asynchro nous

11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  ทฤษฎีการโปรแกรมภาษา VHDL  ภาษาบรรยาย Hardware ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการ ออกแบบวงจรดิจิตอลบน chip FPGA 11

12 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  การโปรแกรมภาษา VHDL  มีโครงสร้างพื้นฐานมาจากภาษาซี  มีโครงสร้าง  Entity Declaration คือ ส่วนที่เป็น Interface  Architecture หรือ Architecture Body คือ ส่วนที่เป็น หน่วยออกแบบที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตกับ เอาต์พุต  Package เป็นหน่วยออกแบบที่ใช้เก็บ เช่น ค่าคงที่ โปรแกรมย่อย  Configuration Design Unit ใช้จับคู่ Architecture กับ Entity Declaration 12

13 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  Entity Declaration  ประกาศพอร์ตของ Input และ Output 13

14 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  Architecture หรือ Architecture Body  เป็นหน่วยการออกแบบที่ใช้บรรยายพฤติกรรมการ ทำงานของวงจร ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่กำหนดขึ้น ในส่วนของ Entity 14

15 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  Package  ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียน รูปแบบระบบดิจิตอล เช่น โปรแกรมย่อย, Constant, Signal เป็นต้น 15 Package Declaration Package Body

16 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  Configuration Design Unit  ระบุการใช้ Architecture 16

17 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  Chip FPGA  กล้อง Digital  ที่มา http://www.comedia.com.hk/fp2008/Spec_pdf/C328R_UM.pdfhttp://www.comedia.com.hk/fp2008/Spec_pdf/C328R_UM.pdf  http://www.geocities.com/MadisonAvenue/Newsstand/5556/cpu_r2/fpga.htm 17

18 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  Chip FPGA  อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ภายในประกอบไปด้วย อุปกรณ์โลจิกที่สามารถโปรแกรมได้  สามารถลดขนาดของบอร์ดวงจรลงได้รวมทั้งในส่วน วงจรที่ออกแบบภายในชิพ FPGA  บอร์ด FPGA ที่ใช้ในโครงงานคือ FPGA Discovery- III XC3S200F  FPGA ตระกูล Spartan-3 ของ Xilinx เบอร์ XC3S200-4TQ144C  มีความจุวงจรอยู่ที่ 200,000 เกต  Package แบบ TQ144 และ Platform Flash PROM เบอร์ XCF01SVO20C 18

19 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 19  บอร์ด FPGA Discovery-III XC3S200F  http://www.ailogictechnology.com/download/FPGA%20Discovery%20III% 20XC3S200F_F4%20Board%20Manual.pdf

20 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  กล้อง Digital C328R บริษัท COMedia  เซนเซอร์แบบ CMOS  OV528  JPEG  EEPROM  ส่งข้อมูลทางพอร์ต RS-232  รองรับระบบสี 6 แบบ  ความละเอียด 4 ระดับ 20

21 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  กล้อง Digital C328R บริษัท COMedia  ที่มา http://www.comedia.com.hk/fp2008/Spec_pdf/C328R_UM.pdf 21

22 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 22  รูปแบบการทำงานของกล้อง Digital C328R  ที่มา http://www.comedia.com.hk/fp2008/Spec_pdf/C328R_UM.pdf

23 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  การสื่อสารทางพอร์ต RS-232 ของกล้อง  ที่มา http://www.comedia.com.hk/fp2008/Spec_pdf/C328R_UM.pdf 23 1 single command have 6 single byte 1 single command have 6 single byte

24 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  โปรแกรม Xilinx ISE 24

25 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน  ตารางเวลาการทำงาน 25

26 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ( ต่อ )  ศึกษาคุณสมบัติของกล้องและบอร์ด FPGA  ศึกษาการโปรแกรมภาษา VHDL  การโปรแกรมภาษา VHDL ลงบอร์ด FPGA เพื่อให้ กล้องและบอร์ดสามารถติดต่อกันได้ 26

27 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ( ต่อ )  ศึกษาคุณสมบัติของกล้องและบอร์ด FPGA  การสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232  ภาพแบบ JPEG 27

28 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ( ต่อ )  ศึกษาการโปรแกรมภาษา VHDL ด้วยโปรแกรม Xilinx ISE  ภาษาบรรยาย Hardware  โครงสร้างมีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ส่วน 28

29 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ( ต่อ )  การโปรแกรมภาษา VHDL ลงบอร์ด FPGA เพื่อให้ กล้องและบอร์ดสามารถติดต่อกันได้  เชื่อมต่อกล้องและบอร์ด FPGA  ส่งคำสั่งเพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามที่เราต้องการ 29

30 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ( ต่อ )  คำสั่งกล้อง  ที่มา http://www.comedia.com.hk/fp2008/Spec_pdf/C328R_UM.pdf 30

31 ส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว  ศึกษาข้อมูลของกล้องและบอร์ด FPGA  ศึกษาการโปรแกรมภาษา VHDL 31

32 สรุป  โครงงานนี้เป็นการทำให้กล้องดิจิตอลติดต่อกับบอร์ด FPGA แล้วให้บอร์ด FPGA เป็นตัวรับข้อมูลภาพ เพื่อนำไปใช้ในงานอื่นๆต่อไป  เนื่องจากยังไม่มีตัวกล้องดิจิตอลและบอร์ด FPGA ทำให้ยังไม่สามารถทำการโปรแกรมได้ 32

33 33


ดาวน์โหลด ppt CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ. ณรงค์ บวบทอง กรรมการ รศ. ดร. ศุภชัย วรพจน์พิสุทธิ์ อ. นาวิน สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google