งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รศ.ณรงค์ บวบทอง กรรมการ รศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิสุทธิ์ อ.นาวิน สมญาติ

2 CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD
จัดทำโดย นาย ปราโมทย์ สุขใจรุ่งวัฒนา เลขทะเบียน นาย สมศักดิ์ แซ่ชัง เลขทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 หัวข้อการนำเสนอ บทนำ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว

4 บทนำ วัตถุประสงค์ของการนำมาสู่การทำโครงงาน ขอบเขตของการทำโครงงาน
ต้องการระบบที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น ต้องการระบบที่มีความสะดวกในการนำไปใช้งาน ขอบเขตของการทำโครงงาน เพื่อศึกษาและสร้าง Interface สำหรับกล้องถ่ายภาพแบบ Digital

5 บทนำ(ต่อ) ภาพรวมของระบบ RS-232
ที่มา RS-232

6 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีการโปรแกรมภาษา VHDL เทคนิคการจับภาพ
เทคนิคการบีบอัดภาพแบบ JPEG การสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232 ทฤษฎีการโปรแกรมภาษา VHDL

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
เทคนิคการจับภาพ แสงตกกระทบบนเซนเซอร์รับแสงของกล้อง Digital แล้วเซนเซอร์รับแสง แปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณ Analog แล้วแปลงเป็นสัญญาณ Digital อีกที ที่มา

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
เทคนิคการบีบอัดภาพแบบ JPEG รูปแบบการบีบอัดข้อมูลทาง Multimedia ที่เป็นข้อมูลแบบรูปภาพ ที่มา

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
การสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232 รูปแบบการสื่อสารแบบอนุกรม มีสายสัญญาณ 9 เส้น แต่สามารถสื่อสารได้ด้วยสายสัญญาณอย่างน้อย 3 เส้น ที่มา

10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
การสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232 มี 2 แบบ คือ แบบซิงโครนัส (Synchronous) และแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) ทีมา Synchronous Asynchronous

11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
ทฤษฎีการโปรแกรมภาษา VHDL ภาษาบรรยาย Hardware ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการออกแบบวงจรดิจิตอลบน chip FPGA

12 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
การโปรแกรมภาษา VHDL มีโครงสร้างพื้นฐานมาจากภาษาซี มีโครงสร้าง Entity Declaration คือ ส่วนที่เป็น Interface Architecture หรือ Architecture Body คือ ส่วนที่เป็นหน่วยออกแบบ ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตกับเอาต์พุต Package เป็นหน่วยออกแบบที่ใช้เก็บ เช่น ค่าคงที่ โปรแกรมย่อย Configuration Design Unit ใช้จับคู่ Architecture กับ Entity Declaration

13 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
Entity Declaration ประกาศพอร์ตของ Input และ Output

14 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
Architecture หรือ Architecture Body เป็นหน่วยการออกแบบที่ใช้บรรยายพฤติกรรมการทำงานของวงจร ซึ่งจะมี ความสัมพันธ์กับสิ่งที่กำหนดขึ้นในส่วนของ Entity

15 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
Package ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนรูปแบบระบบดิจิตอล เช่น โปรแกรมย่อย, Constant, Signal เป็นต้น Package Declaration Package Body

16 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
Configuration Design Unit ระบุการใช้ Architecture

17 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Chip FPGA กล้อง Digital ที่มา

18 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
Chip FPGA อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ภายในประกอบไปด้วย อุปกรณ์โลจิกที่สามารถ โปรแกรมได้ สามารถลดขนาดของบอร์ดวงจรลงได้รวมทั้งในส่วนวงจรที่ออกแบบภายในชิพ FPGA บอร์ด FPGA ที่ใช้ในโครงงานคือ FPGA Discovery-III XC3S200F FPGA ตระกูล Spartan-3 ของ Xilinx เบอร์ XC3S200-4TQ144C มีความจุวงจรอยู่ที่ 200,000 เกต Package แบบ TQ144 และ Platform Flash PROM เบอร์ XCF01SVO20C

19 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
บอร์ด FPGA Discovery-III XC3S200F

20 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
กล้อง Digital C328R บริษัท COMedia เซนเซอร์แบบ CMOS OV528  JPEG EEPROM ส่งข้อมูลทางพอร์ต RS-232 รองรับระบบสี 6 แบบ ความละเอียด 4 ระดับ

21 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
กล้อง Digital C328R บริษัท COMedia ที่มา

22 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
รูปแบบการทำงานของกล้อง Digital C328R ที่มา

23 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
การสื่อสารทางพอร์ต RS-232 ของกล้อง ที่มา 1 single command have 6 single byte

24 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง(ต่อ)
โปรแกรม Xilinx ISE

25 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
ตารางเวลาการทำงาน

26 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน(ต่อ)
ศึกษาคุณสมบัติของกล้องและบอร์ด FPGA ศึกษาการโปรแกรมภาษา VHDL การโปรแกรมภาษา VHDL ลงบอร์ด FPGA เพื่อให้กล้องและบอร์ดสามารถ ติดต่อกันได้

27 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน(ต่อ)
ศึกษาคุณสมบัติของกล้องและบอร์ด FPGA การสื่อสารผ่านพอร์ต RS-232 ภาพแบบ JPEG

28 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน(ต่อ)
ศึกษาการโปรแกรมภาษา VHDL ด้วยโปรแกรม Xilinx ISE ภาษาบรรยาย Hardware โครงสร้างมีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ส่วน

29 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน(ต่อ)
การโปรแกรมภาษา VHDL ลงบอร์ด FPGA เพื่อให้กล้องและบอร์ดสามารถ ติดต่อกันได้ เชื่อมต่อกล้องและบอร์ด FPGA ส่งคำสั่งเพื่อให้กล้องถ่ายภาพตามที่เราต้องการ

30 ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน(ต่อ)
คำสั่งกล้อง ที่มา

31 ส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว
ศึกษาข้อมูลของกล้องและบอร์ด FPGA ศึกษาการโปรแกรมภาษา VHDL

32 สรุป โครงงานนี้เป็นการทำให้กล้องดิจิตอลติดต่อกับบอร์ด FPGA แล้วให้บอร์ด FPGA เป็นตัวรับข้อมูลภาพเพื่อนำไปใช้ในงานอื่นๆต่อไป เนื่องจากยังไม่มีตัวกล้องดิจิตอลและบอร์ด FPGA ทำให้ยังไม่สามารถทำการ โปรแกรมได้

33 Thank You


ดาวน์โหลด ppt CAMERA LINK TO FPGA DEVELOPMENT BOARD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google