งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบของที่ระลึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบของที่ระลึก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบของที่ระลึก
Souvenir Production Design การออกแบบของที่ระลึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ คุณารักษ์ อาจารย์จารุสิทธ์ เครือจันทร์ นายจีราวุฒ บุญช่วยนำผล นายยศนันท์ รุจิชยางกูร นายสุธี จุฬากาญจน์ นายทศพล นทีวัชระมงคล

2 ภาพรวมการเรียนการสอน
Souvenir Production Design ภาพรวมการเรียนการสอน และการประเมินผล

3 1 863 474 Souvenir Production Design การศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน
การวาดเขียน หลักการออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 1

4 1 2 863 474 Souvenir Production Design การศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน
การวาดเขียน หลักการออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 1 การทัศนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งผลิต จำหน่ายในพื้นที่ ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านอีสานตามความสนใจของนักศึกษา 2

5 1 2 3 863 474 Souvenir Production Design การศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน
การวาดเขียน หลักการออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 1 การทัศนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งผลิต จำหน่ายในพื้นที่ ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านอีสานตามความสนใจของนักศึกษา 2 การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทั่วไป ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตามความสนใจของนักศึกษา 3

6 4 863 474 Souvenir Production Design ผลงานการฝึกปฏิบัติรายชั่วโมง
การฝึกวาดเขียน การออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ 4

7 4 5 863 474 Souvenir Production Design ผลงานการฝึกปฏิบัติรายชั่วโมง
การฝึกวาดเขียน การออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ 4 5 การเข้าเรียน

8 4 5 6 863 474 Souvenir Production Design ผลงานการฝึกปฏิบัติรายชั่วโมง
การฝึกวาดเขียน การออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ 4 5 การเข้าเรียน 6 การส่งงาน

9 ให้ยุบรวมและเลือกวัน เวลาเรียน
Souvenir Production Design ให้ยุบรวมและเลือกวัน เวลาเรียน ภาคปกติ กลุ่ม ของ ผศ.นิพนธ์ ให้ยุบรวมเป็น ภาคปกติ กลุ่ม 1-2 กลุ่ม 1 เรียนวันอังคาร – น. กลุ่ม 2 เรียนวันพฤหัสบดี – น. ภาคพิเศษ กลุ่ม 1-2 ของ อ.จารุสิทธิ์ ให้ยุบรวมเป็น ภาคพิเศษ กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 เรียนวันศุกร์ – น. ภาคพิเศษ กลุ่ม หนองคาย ของ อ.จารุสิทธิ์ เรียนวันอังคาร – น. เรียนวันพฤหัสบดี – น.

10 1. ให้ศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน เรื่อง
Souvenir Production Design งานมอบหมาย 1. ให้ศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน เรื่อง การวาดเส้น การระบายสี การจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ 2. ให้วาดภาพระบายสีของที่ระลึกของตนเองลงบน กระดาษ A4 มาคนละ 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบของที่ระลึก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google