งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ คุณารักษ์ อาจารย์จารุสิทธ์ เครือจันทร์ นายจีราวุฒ บุญช่วยนำผล นายยศนันท์ รุจิชยางกูร นายสุธี จุฬากาญจน์ นายทศพล นทีวัชระมงคล การออกแบบของที่ระลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ คุณารักษ์ อาจารย์จารุสิทธ์ เครือจันทร์ นายจีราวุฒ บุญช่วยนำผล นายยศนันท์ รุจิชยางกูร นายสุธี จุฬากาญจน์ นายทศพล นทีวัชระมงคล การออกแบบของที่ระลึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ คุณารักษ์ อาจารย์จารุสิทธ์ เครือจันทร์ นายจีราวุฒ บุญช่วยนำผล นายยศนันท์ รุจิชยางกูร นายสุธี จุฬากาญจน์ นายทศพล นทีวัชระมงคล การออกแบบของที่ระลึก 863 474 Souvenir Production Design

2 ภาพรวมการเรียน การสอน และการ ประเมินผล

3 863 474 Souvenir Production Design การศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน การวาดเขียน หลักการออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 1

4 863 474 Souvenir Production Design การทัศนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งผลิต จำหน่ายในพื้นที่ ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านอีสานตามความสนใจของนักศึกษา การศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน การวาดเขียน หลักการออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 1 2

5 863 474 Souvenir Production Design การทัศนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งผลิต จำหน่ายในพื้นที่ ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านอีสานตามความสนใจของนักศึกษา การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทั่วไป ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ตามความสนใจของนักศึกษา การศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน การวาดเขียน หลักการออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 1 2 3

6 863 474 Souvenir Production Design ผลงานการฝึกปฏิบัติรายชั่วโมง การฝึกวาดเขียน การออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ 4

7 863 474 Souvenir Production Design ผลงานการฝึกปฏิบัติรายชั่วโมง การฝึกวาดเขียน การออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ 4 การเข้าเรียน 5

8 863 474 Souvenir Production Design ผลงานการฝึกปฏิบัติรายชั่วโมง การฝึกวาดเขียน การออกแบบ แนวคิดสร้างสรรค์ 4 การเข้าเรียน 5 การส่งงาน 6

9 863 474 Souvenir Production Design ภาคปกติ กลุ่ม 1-2-3 ของ ผศ. นิพนธ์ ให้ยุบรวม เป็น ภาคปกติ กลุ่ม 1-2 กลุ่ม 1 เรียนวันอังคาร 09.00 – 16.00 น. กลุ่ม 2 เรียนวันพฤหัสบดี 09.00 – 16.00 น. ภาคพิเศษ กลุ่ม 1-2 ของ อ. จารุสิทธิ์ ให้ยุบ รวมเป็น ภาคพิเศษ กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 เรียนวันศุกร์ 09.00 – 16.00 น. ภาคพิเศษ กลุ่ม หนองคาย ของ อ. จารุสิทธิ์ เรียนวันอังคาร 17.00 – 19.00 น. เรียนวันพฤหัสบดี 1700 – 19.00 น. ให้ยุบรวมและเลือกวัน เวลาเรียน

10 863 474 Souvenir Production Design งานมอบหมาย 1. ให้ศึกษาค้นคว้าความรู้พื้นฐาน เรื่อง การวาดเส้น การระบายสี การจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ 2. ให้วาดภาพระบายสีของที่ระลึกของตนเองลงบน กระดาษ A4 มาคนละ 1 ชิ้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ คุณารักษ์ อาจารย์จารุสิทธ์ เครือจันทร์ นายจีราวุฒ บุญช่วยนำผล นายยศนันท์ รุจิชยางกูร นายสุธี จุฬากาญจน์ นายทศพล นทีวัชระมงคล การออกแบบของที่ระลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google