งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฮีโมฟิเลีย เป็นโรคที่มีความ ผิดปกติเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของ เลือด ทำให้มีอาการเลือดออกง่าย และหยุดยาก เป็นๆหายๆ ซึ่งจะ เป็นมาแต่กำเนิด มีสาเหตุมาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฮีโมฟิเลีย เป็นโรคที่มีความ ผิดปกติเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของ เลือด ทำให้มีอาการเลือดออกง่าย และหยุดยาก เป็นๆหายๆ ซึ่งจะ เป็นมาแต่กำเนิด มีสาเหตุมาจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฮีโมฟิเลีย เป็นโรคที่มีความ ผิดปกติเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของ เลือด ทำให้มีอาการเลือดออกง่าย และหยุดยาก เป็นๆหายๆ ซึ่งจะ เป็นมาแต่กำเนิด มีสาเหตุมาจาก ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์

3  Hemophilia A หรือ Classical Hemophilia ( ขาดแฟกเตอร์ 8)  Hemophilia B หรือ Christmas disease

4 พบเฉพาะในเพศชาย ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมี ความรุนแรงต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับของแฟค เตอร์ 8 ผู้ป่วยที่มีระดับแฟคเตอร์ 8 น้อยกว่า 1% จะมีอาการรุ่นแรงมาก คือ จะมีเลือดออกได้ เองโดยไม่ได้รับอุบัติเหตุมักมีเลือดออกในข้อ หรือในกล้ามเนื้อ

5 นอกจากนี้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะ ทำให้เกิดข้อพิการ ทำให้เดินได้ไม่ถนัด หรือ เหยียดข้อศอกไม่ได้ อาการเลือดออกง่ายนี้ มักจะเริ่มตั้งแต่อายุก่อน 6 เดือน และจะเป็นๆ หายๆ ไปตลอดชีวิต ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อาจ เสียชีวิตจากการที่มีเลือดออกในสมองหรือ ทางเดินอาหาร ถ้าไม่ได้รับการักษาอย่าง ถูกต้องและทันท่วงที

6 การรักษาที่ถูกต้องและได้ผลดี คือ การรักษา ทดแทนด้วยส่วนประกอบของเลือดที่เตรียมมาจากผู้ บริจาคหลายคน ผู้ป่วยที่ได้รับส่วนประกอบของเลือด หลายครั้ง อาจได้รับผลกระทบหรือผลเสีย ที่สำคัญ คือการติดเชื้อโรคต่าง ๆ จากเลือดของผู้บริจาค เชื้อ ที่ถ่ายทอดได้จากการให้เลือด คือ ซิฟิลิส ตับอักเสบ บี ตับอักเสบซี และเอดส์

7 ซึ่งแม้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะได้ทำการตรวจกรองทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเชื้อต่างๆ เหล่านี้ในเลือดของผู้ บริจาคทุกคน แต่พบว่าจะมีช่วงระยะเวลา หนึ่งที่ไม่สามารถตรวจพบเชื้อเหล่านี้ได้ แม้ ผู้บริจาคจะมีเชื้อโรคเหล่านี้อยู่ ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ ได้รายงานผลสรุปจาก โรงพยาบาลต่างๆ พบว่า ผู้ป่วยติดเชื้อจา การรับเลือดดังนี้ อัตราการติดเชื้อเอดส์พบ ประมาณ 1:1 ล้าน ยูนิต ติดเชื้อตับอักเสบซี ประมาณ 1: 5 หมื่น ยูนิต และติดเชื้อตับ อักเสบบีประมาณ 1: 2 แสน ยูนิต

8 ภาพแสดงโครโมโซมของผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt ฮีโมฟิเลีย เป็นโรคที่มีความ ผิดปกติเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของ เลือด ทำให้มีอาการเลือดออกง่าย และหยุดยาก เป็นๆหายๆ ซึ่งจะ เป็นมาแต่กำเนิด มีสาเหตุมาจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google