งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English for Communication 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English for Communication 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English for Communication 1
Ms. Ratpaksorn Worapattanawat

2 Unit 5 Thank You Very Much!
1. Tropical Fruits 2. Asking for Clarification 3. Vegetables 4. Wh-Questions

3 Pre-test Choose the best answer.
1.How do we call this fruit in English? a. Grapefruit b. Blackberry c. Pineapple d. Custard Apple 2.How do we call this fruit in English? a. Jackfruit b. Pomelo c. Tamarind d. Star Fruit 3.Which fruit has a very strong smell? a. Coconut b. Durian c. Banana d. Papaya 4. Which is not a tropical fruit? a. Mango b. Custard Apple c. Cherry d. Banana 5. Which fruit is in summer season? a. Orange b. Strawberry c. Longan d. Mango

4 6. A: Would you like to some oranges? B: ……….. I think I will take mango. a,. Yes, please. b. No. Thank you. c. Here you are. d. Yes, that’s sounds great. 7. Which adjective does not define tastes? a. Sweet b. Sour c. Favorite d. Bitter 8. Which choice means “tasting like cream”? a. Creamy b. Cremation c. Creamery d. Creaming 9. A: ………………. B: Yes, of course. Here you are. a. May I have a kilogram of mangos, please? b. Do you sell mangos in kilos? c. I’d like to know something about the fruits sold here. d. Would you like some mango? 10. A: Can I have 2 kilos of apples, please? B: Pardon! A: 2 kilos of apples, please. a. Can you spell that, please? b. We don’t have apple. c. Can you say that again? d. It’s over there.

5 11. Which expression is different from other. a. Excuse me. b
11. Which expression is different from other? a. Excuse me. b. Sorry to hear that. c. Sorry to bother you. d. I’m sorry for interrupting. 12. “Can you say that again, please?” Which expression gives the same meaning? a. Would you repeat that again, please? b. Can you spell that, please? c,. Could go over that again? d. I wonder if you could say that in a different way. 13. Which is the American reply to thanking? a. Thank you. b. Not at all. c. Don't mention it. d. You’re welcome. 14. What is this in English? a. Tomato b. Green Bean c. Peppermint d. Cucumber 15. What is this in English? a. Celery b. Onion c. Eggplant d. Pepper chilly

6 16. Which vegetable is related to Halloween day. a. Asparagus b
16.Which vegetable is related to Halloween day? a. Asparagus b. Mushroom c. Pumpkin d. Bamboo Root 17. Which is the American unit of measurement for measuring weight? a. Milligram b. Pound c. Grams d. Kilograms 18. A: Can you give me 2 pounds of carrots, please? B: …………… a. Okay. Here you are. b. Is that all? c. Thanks a lot. d. No, thanks anyway. 19. A: Does your brother like eating vegetables? B: ………… My brother likes broccoli and carrots. a. Yes, he does. b. No, he doesn’t. c. No, I don’t know. d. No, thank you. 20. A: ………….. is your bedroom? B: It is 12 square meters. a. How far b. How often c. How many d. How big

7 1. Fruits Pine apple Orange Apple Mangosteen Water melon Rambutan Longan Cantaloup Grapes Guava Papaya Banana Lychee Durian Coconut Pomelo Avocado Cherry

8 Kiwi fruit Star fruit Jackfruit Tamarind Pear Lime Lemon Custard apple Rose apple
Blackberry Strawberry Blueberry Raspberry Mulberry Mango

9 2. Asking for Clarification
Asking for clarification/more information การถามเพื่อความกระจ่าง คือคำถามที่ใช้ในกรณีที่ฟังผู้พูดไม่ทันหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดได้พูดออกมาและต้องการให้ผู้พูด พูดซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เช่น Example: I didn't understand what you said about . I'm sorry, I didn't catch what you said about . I'm sorry, could you repeat what you said about . Sorry, but I'm not quite clear on . I'd like to ask you about . I didn't understand the bit about the ... What does . mean? I'm not sure what you mean. I don't see what you mean. Could we come back to that? Could you explain that again, please?

10 What did you mean when you said .?
Could you be more specific about .? Could you expand a little bit on what you said about .? Could you give an example of .? Could you explain in more detail.? So you're telling me that I can't .? So what you're saying is that .? So you mean that .? Are you saying that .? Am I correct in assuming that .? Let me just make sure - your point is that . If I have understood you correctly, your point is that .

11 3. Vegetables Pepper Peppermint Tomato Potato Onion Red onion Cucumber Mushroom cauliflower Chili Carrot Pumpkin Corn Celery Asparagus Beans Ginger Galangal

12 Basil Holy basil Sweet basil Broccoli Lettuce Garlic Eggplant Cabbage
Lime Lemon Kaffir lime Lemon grass Coriander Spring onion Turmeric Yard-long beans

13 4. Wh-Questions การใช้ Wh-questions
ถาม  เพื่อต้องการทราบข้อมูลที่แตกต่างกัน      Wh-questions มี 9 ตัวคือ  what   where   when  why   who   whose   whom   which  และ  how โดยมีวิธีใช้ดังนี้         What ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ  ถามชื่อ  ถามอาชีพ ฯลฯ Where ใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ When ใช้ถามเกี่ยวกับเวลา   Why ใช้ถามเพื่อต้องการทราบเหตุผล Who ใช้ถามเพื่อเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล  Whose ใช้ถามหาเจ้าของ  Whom ใช้ถามเพื่อเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับบุคคล แต่บุคคลนั้นต้องทำหน้าที่เป็นกรรม Which  ใช้ถามเพื่อให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  How ใช้ถามเกี่ยวกับ ลักษณะ  ถามอายุ  ถามอาการ  ถามสุขภาพ ฯลฯ                

14 1.Who ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม เพื่อต้องการทราบว่าใคร หรือคนใด ทำหน้าที่เป็นประธาน และเป็นกรรม 2. Whom มีความหมายว่า ใคร ใช้ถามถึงบุคคลและใช้เป็นกรรม (object) หรือผู้ถูกกระทำของประโยค 3. Whose มีความหมายว่า "ของใคร" ใช้เพื่อถามหาเจ้าของ 4. What มีความหมายว่า "อะไร" ใช้ถามอาชีพ ชื่อบุคคล สัญชาติ สิ่งของ เวลา สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน วันที่ เดือน 5. Where มีความหมายว่า ที่ไหน ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับสถานที่ ดังนั้น เวลา นักเรียนตอบ คำตอบต้องเป็นชื่อสถานที่ต่าง ๆ เช่น ชื่อถนน ชื่อเมือง ชื่อประเทศ ฯลฯ และที่สำคัญจะต้องมี คำบุพบท หรือเรียกว่า Prepositions ในภาษาอังกฤษ 6. When มีความหมายว่า " เมื่อไร " ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับ เวลา แต่ไม่ได้เจาะจง เวลา เหมือนกับการใช้ประโยคคำถาม “What time" ดังนั้น เวลานักเรียนตอบ คำตอบอาจจะเป็น วันที่ วัน เดือน ปี หรืออาจเป็นเวลาจากนาฬิกาก็ได้ 7. Why มีความหมายว่า " ทำไม " หรือ " เพราะอะไร " ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามเพื่อต้องการ ทราบเหตุผล คำตอบรับเรา จะใช้ Because ซึ่งมีความหมายว่า "เพราะว่า" หรือ "เนื่องจาก"

15 8. Which มีความหมายว่า อันไหน คนไหน สิ่งไหน ฯลฯ ใช้ถามได้ทั้งคน สัตว์ และสิ่งของต่าง ๆ เวลาตอบให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง 9. How มีความหมายว่า อย่างไร เท่าได แค่ไหน ใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการ ลักษณะของบุคคลถามอายุ ความสูง น้ำหนัก ความยาว ระยะทาง 9.1 How ใช้ถามวิธีการ 9.2 How ตามด้วยคำ adjectiveใช้ถามอายุ ความสูง น้ำหนัก ความยาว ระยะทาง โดย 9.3 How ใช้ถามเกี่ยวกับสุขภาพ 9.4 How ใช้กับ many เพื่อถามว่าบุคคลนั้น มีสมาชิก มีสัตว์เลี้ยว หรือสิ่งของต่าง ๆ จำนวนเท่าใด 9.5 How ใช้กับ much เพื่อถามจำนวนสิ่งของที่นับไม่ได้ 9.6 How ใช้กับ many เพื่อถามจำนวนคน จำนวนสิ่งของ หรือจำนวนสัตว์ ว่ามีจำนวนเท่าใด 9.7 How ใช้กับ much เพื่อถามราคาของสิ่งของต่าง ๆ

16 Pre-test Choose the best answer.
1.How do we call this fruit in English? a. Grapefruit b. Blackberry c. Pineapple d. Custard Apple 2.How do we call this fruit in English? a. Jackfruit b. Pomelo c. Tamarind d. Star Fruit 3.Which fruit has a very strong smell? a. Coconut b. Durian c. Banana d. Papaya 4. Which is not a tropical fruit? a. Mango b. Custard Apple c. Cherry d. Banana 5. Which fruit is in summer season? a. Orange b. Strawberry c. Longan d. Mango

17 6. A: Would you like to some oranges? B: ……….. I think I will take mango. a,. Yes, please. b. No. Thank you. c. Here you are. d. Yes, that’s sounds great. 7. Which adjective does not define tastes? a. Sweet b. Sour c. Favorite d. Bitter 8. Which choice means “tasting like cream”? a. Creamy b. Cremation c. Creamery d. Creaming 9. A: ………………. B: Yes, of course. Here you are. a. May I have a kilogram of mangos, please? b. Do you sell mangos in kilos? c. I’d like to know something about the fruits sold here. d. Would you like some mango? 10. A: Can I have 2 kilos of apples, please? B: Pardon! A: 2 kilos of apples, please. a. Can you spell that, please? b. We don’t have apple. c. Can you say that again? d. It’s over there.

18 11. Which expression is different from other. a. Excuse me. b
11. Which expression is different from other? a. Excuse me. b. Sorry to hear that. c. Sorry to bother you. d. I’m sorry for interrupting. 12. “Can you say that again, please?” Which expression gives the same meaning? a. Would you repeat that again, please? b. Can you spell that, please? c,. Could go over that again? d. I wonder if you could say that in a different way. 13. Which is the American reply to thanking? a. Thank you. b. Not at all. c. Don't mention it. d. You’re welcome. 14. What is this in English? a. Tomato b. Green Bean c. Peppermint d. Cucumber 15. What is this in English? a. Celery b. Onion c. Eggplant d. Pepper chilly

19 16. Which vegetable is related to Halloween day. a. Asparagus b
16.Which vegetable is related to Halloween day? a. Asparagus b. Mushroom c. Pumpkin d. Bamboo Root 17. Which is the American unit of measurement for measuring weight? a. Milligram b. Pound c. Grams d. Kilograms 18. A: Can you give me 2 pounds of carrots, please? B: …………… a. Okay. Here you are. b. Is that all? c. Thanks a lot. d. No, thanks anyway. 19. A: Does your brother like eating vegetables? B: ………… My brother likes broccoli and carrots. a. Yes, he does. b. No, he doesn’t. c. No, I don’t know. d. No, thank you. 20. A: ………….. is your bedroom? B: It is 12 square meters. a. How far b. How often c. How many d. How big


ดาวน์โหลด ppt English for Communication 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google