งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English for Communication 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English for Communication 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English for Communication 1
Ms. Ratpaksorn Worapattanawat

2 Unit 7 How do I get to the mall?
1. Places to Visit 2. Preposition of Place 3. Asking for Directions 4. Imparative

3 Pre-test Choose the best answer. 1. Where can you see the artwork?
a. the supermarket b. the gallery c. the temple d. the public park 2. Where can you see the water world? a. the aquarium b. the restaurant c. the bakery d. the beauty salon 3. Where can you buy some medicine? a. the floating market b. the food center c. the guesthouse d. the pharmacy 4. Where can you buy some food ingredients? a. the shopping mall b. the supermarket c. the warehouse d. the theater 5. This morning Sarah went to the bus station to book a…………. to Bangkok. a. Timetable b. ticket c. Seat d. air conditioned

4 6. Sarah will be staying in the…………. in the city center. a. Apartment b. shopping center c. Museum d. library 7. Sarah cashed a………….. in a bank near the bus station. a. Receipt b. statement c. ATM d. check 8. Her house is……….. of the street. a. at the end b. opposite c. straight on d. in front 9. The barber is……….. of Sun Street and West End Street. a. Beside b. at the corner c. Between d. across 10. The grocery store is………. the gift shop and the book store. a. Between b. next to c. Along d. right

5 11. Go………. this street. It’s on the left, next to the garage. a
11. Go………. this street. It’s on the left, next to the garage. a. close to b. behind c. straight on d. past 12. A: Excuse me. Where is the bank in the town? B: ……………… a. It’s not far from here. b. It’s right, close to the school. c. Go there by bus. d. Call a taxi. It’s very convenient. 13. A: Thank you for your help. a. That’s all. b. I know. Thanks any way. c. You’re welcome. d. No, thank you. 14. Which is the British English? a. Drugstore b. Apartment c. Shopping Mall d. Gas Station 15. Which is the American English? a. Theater b. Cinema c. Warehouse d. Sweet Shop

6 16. A: …………. Do you know where the bus station is. B: Yes
16. A: …………. Do you know where the bus station is? B: Yes. Turn left at the end of the street. Go straight for two blocks. It’s on your right, across the public park. a. Sorry to hear that. b. Excuse me. c. Nice seeing you. d. I’m afraid. 17. A: It’s not far from here. Just 10 minutes by taxi. B: ………… Thank you very much. a. Can you repeat that? b. One more time, please. c. I understand. d. Is that all? 18. A: Can you give me directions to the shopping mall? B: ……… Go down the street for three blocks. It’s right on the corner of the street. a. Sure not. b. Certainly not. c. Of course not. d. Absolutely. 19. What is it in English? a. Roundabout b. Intersection c. T-junction d. Zebra Cross 20.“Don’t use horn in this area.” Where can you see this instruction? a. On toll way b. Hospital area c. Near the bus station d. At the car park

7 1. Places to Visit Market Beach Drugstore Zoo Restaurant Temple Supermarket Mall Barber shop Beauty salon Bakery Library Gallery Aquarium Park Floating market

8 2. Prepositions of Place Preposition of Place คือ คำบุพบทบอกสถานที่ ได้แก่ 1. at = ที่  1.1 ใช้บอกตำแหน่ง บริเวณ หรือจุดย่อยของสถานที่ หรือหมายถึง สถานที่ในเหตุการณ์หนึ่งที่กล่าวถึง ได้แก่                     at  home          at the hospital         at school              at the theater                               at my desk       at the party             at the airport       at the market        1.2 ใช้ at กับบ้านเลขที่ , หมู่บ้าน , ตำบล เช่น                     His house is at 48 Ladprao Road. บ้านของเขาอยู่บ้านเลขที่ 48 ถนนลาดพร้าว             1.3 at + place on a journey (สถานที่ตามเส้นทางของการเดินทาง)                  This train stops at Lopburi รถไฟขบวนนี้จอดที่ลพบุรี     นอกจากนี้ยังมีการใช้ at ในรูปวลีต่อไปนี้         at the top of …………..                ที่จุดสูงสุดของ………………..        at the bottom of ………………         ที่จุดต่ำสุดของ……………….         at the corner ( of )……………         ที่ตรงมุมของ……….., บริเวณมุมของ…………           เช่น Go straight on the street, then turn left at the corner.   ตรงไปตามถนนแล้วเลี้ยวซ้ายที่มุมถนน

9 2. on = บน on the table ( บนโต๊ะ ) on the wall ( บนผนัง )
              2.1 ใช้กับสิ่งที่อยู่บนพื้นผิว ( on a surface )  ของวัตถุหรือสถานที่ต่างๆ                 on the table ( บนโต๊ะ )  on the wall ( บนผนัง )    on the book ( บนหนังสือ )              2.2 ใช้กับชื่อถนน                 His office is on Silom Road. ที่ทำงานของเขาอยู่บนถนนสีลม              2.3 on + floor ( ชั้นของอาคาร )                     on the first floor              = บนชั้นที่ 1                      on the second floor          = บนชั้นที่ 2                    on the third floor             = บนชั้นที่ 3         สำนวนที่ควรทราบ                      on the beach            = บนชายหาด                      on the right / left       = ทางขวามือ / ทางซ้ายมือ                      on page                  = ที่หน้า ( หนังสือ )                      on the platform        = ที่ชานชาลาสถานีรถไฟ                      on the coast             = ชายฝั่ง                      on the bank of ……  = บนฝั่ง / ตลิ่งของ + ชื่อแม่น้ำ , ลำคลอง

10 3. in = ใน               3.1 เราใช้ in เมื่อเราพูดถึงภายในสถานที่นั้น โดยมีอย่างน้อย 3 ด้าน ล้อมรอบสิ่งนั้นอยู่             in a jug ( ในเหยือก )           in the cage ( ในกรง )     in the basket ( ในตะกร้า )              3.2 ใช้กับทิศทาง เช่น            in the north  ทางทิศเหนือ               in the south ทางทิศใต้            in the east    ทางทิศตะวันออก         in the west   ทางทิศตะวันตก              3.3 ใช้กับสถานที่ใหญ่ๆ ได้แก่ เมือง จังหวัด รัฐ ประเทศ ทวีป เช่น                in Bangkok , in London , in Texas , in America , in Asia          สำนวนที่ใช้ in                 in front of                        = ข้างหน้า                        in a book / newspaper    = ในหนังสือ / หนังสือพิมพ์                 in the field / garden       = ในทุ่งนา / ในสวน                       in the country               = ในชนบท                 in the middle of             = ในจุดกึ่งกลาง , ตรงกลางของ                  in bed                            = อยู่บนเตียง

11 exercises 1) He's swimming the river. 2) Where's Julie? She's………. school. 3) The plant is………. the table. 4) There is a spider………. the bath. 5) Please put those apples………. the bowl. . 6) Frank is……… holiday for three weeks. 7) There are two pockets………. this bag. 8) I read the story………. the newspaper. 9) The cat is sitting……… the chair. 10) Lucy was standing………. the bus stop.

12 11) I'll meet you………. the cinema. 12) She hung a picture………. the wall
11) I'll meet you………. the cinema. 12) She hung a picture………. the wall. 13) John is……… the garden. 14) There's nothing……… TV tonight. 15) I stayed………. home all weekend. 16) When I called Lucy, she was………. the bus. . 17) There was a spider………. the ceiling. 18) Unfortunately, Mr. Brown is………. hospital. 19) Don't sit the table! Sit………. a chair. 20) There are four cushions………. the sofa.

13 3.Asking for Directionsการถามทาง
A: Hello! Can I help you ? B: Certainly. Can you tell me how to get to the fitness center, please ? A: Sure. Take the No. 19 bus on this street. The fitness center is across from Central Shopping Mall. A: I see. How long does it take to get there ? B: 15 minutes by bus. Please use an overpass, otherwise you will be fined. A: Thank you for your help.

14 การเริ่มต้นซักถามเส้นทางหรือสถานที่ ใช้ภาษาง่าย ๆ ดังนี้
การเริ่มต้นซักถามเส้นทางหรือสถานที่ ใช้ภาษาง่าย ๆ ดังนี้ 1. Excuse me.  Can you tell me where the hospital is? 2.  Excuse me.  Where is the hospital ? 3.  Excuse me. Please tell me how to get to the hospital.  ทั้ง 3 ประโยคมีความหมายว่า "ขอโทษครับ พอทราบไหมครับว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน"ถ้าท่านต้องการถามที่อื่น ๆ ก็เปลี่ยนจากthe hospital เป็นสถานที่ที่ท่านต้องการไปนะครับ การบอกทางไป  ใช้ภาษาง่าย ๆ ดังนี้ บอกจุดเริ่มต้นเสียก่อนด้วยคำพูดว่า From here,  จากจุดนี้นะครับ From the provincial stadium, จากสนามกีฬากลางจังหวัด (จะเริ่มต้นจากตรงไหนก็เปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้นะครับ)(มีข้อคิดอยู่ว่านอกจากเริ่มต้นจากจุดที่เรายืนอยู่แล้ว ควรเริ่มต้นจากจุดที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป)

15 เริ่มบอกทางไป ใช้ภาษาง่าย ๆ ดังนี้
เริ่มบอกทางไป  ใช้ภาษาง่าย ๆ ดังนี้ 1.  Turn left.  เลี้ยวซ้าย 2.  Turn right.  เลี้ยวขวา 3.  Turn left at the gate.  เลี้ยวซ้ายตรงประตูทางเข้า 4.  Turn right at the traffic light.  เลี้ยวขวาตรงไฟเขียวไฟแดง 5.  Go straight. (Go straight ahead.)   ตรงไป 6.  Go straight to the traffic light.  ตรงไปจนถึงไฟเขียวไฟแดง 7.  Go straight about 500 meters.  ตรงไปประมาณ 500 เมตร 8.  Go straight until youn reach the main road.  ตรงไปจนถึงถนนใหญ่ 9.  Take the U-turn.  เลี้ยวกลับ หรือ ยูเทอร์นนั่นเอง 10.  Take the U-turn at the traffic light.  เลี้ยวกลับตรงไฟเขียวไฟแดง

16 เมื่อถึงแล้ว ใช้ภาษาง่าย ๆ ดังนี้
1.  It's on the right. อยู่ทางขวามือ 2.  It's on the left.  อยู่ทางซ้ายมือ 3.  It's at the front.  อยู่ข้างหน้าเลย 4.  It's opposite the gas station.  อยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน 5.  it's near the 7 - eleven shop. อยู่ใกล้ร้านเซฟเว่นอีลเลฟเว่น 6.  It's next to the temple. อยู่ต่อจากวัดไป (อาจเปลี่ยนจาก It's เป็น You will see it ก็ได้) อย่าลืมขอบคุณ Thank you.เมื่อเขาบอกทางแล้ว และเมื่อเขาขอบคุณเราก็อย่าลืมตอบว่าไม่เป็นไรครับ/ค่ะ You're welcome.

17 Exercise Read this map and fill in the blanks.

18

19 4.Imperatives Imperative ประโยคคำสั่ง
จะใช้กริยาinfinitive (กริยาที่ยังไม่ได้กระจาย) นำหน้าประโยค เช่น Come again. Sit down. ในการสั่งห้ามไม่ให้กระทำ เราจะใช้ Don’t ( Do not )นำหน้า กริยา เช่น Don’t come again. Don’t sit down.

20 4. Traffic signs

21 Traffic signs

22 Traffic signs

23 Traffic signs

24 Post-test Choose the best answer. 1. Where can you see the artwork?
a. the supermarket b. the gallery c. the temple d. the public park 2. Where can you see the water world? a. the aquarium b. the restaurant c. the bakery d. the beauty salon 3. Where can you buy some medicine? a. the floating market b. the food center c. the guesthouse d. the pharmacy 4. Where can you buy some food ingredients? a. the shopping mall b. the supermarket c. the warehouse d. the theater 5. This morning Sarah went to the bus station to book a…………. to Bangkok. a. Timetable b. ticket c. Seat d. air conditioned

25 6. Sarah will be staying in the…………. in the city center. a. Apartment b. shopping center c. Museum d. library 7. Sarah cashed a………….. in a bank near the bus station. a. Receipt b. statement c. ATM d. check 8. Her house is……….. of the street. a. at the end b. opposite c. straight on d. in front 9. The barber is……….. of Sun Street and West End Street. a. Beside b. at the corner c. Between d. across 10. The grocery store is………. the gift shop and the book store. a. Between b. next to c. Along d. right

26 11. Go………. this street. It’s on the left, next to the garage. a
11. Go………. this street. It’s on the left, next to the garage. a. close to b. behind c. straight on d. past 12. A: Excuse me. Where is the bank in the town? B: ……………… a. It’s not far from here. b. It’s right, close to the school. c. Go there by bus. d. Call a taxi. It’s very convenient. 13. A: Thank you for your help. a. That’s all. b. I know. Thanks any way. c. You’re welcome. d. No, thank you. 14. Which is the British English? a. Drugstore b. Apartment c. Shopping Mall d. Gas Station 15. Which is the American English? a. Theater b. Cinema c. Warehouse d. Sweet Shop

27 16. A: …………. Do you know where the bus station is. B: Yes
16. A: …………. Do you know where the bus station is? B: Yes. Turn left at the end of the street. Go straight for two blocks. It’s on your right, across the public park. a. Sorry to hear that. b. Excuse me. c. Nice seeing you. d. I’m afraid. 17. A: It’s not far from here. Just 10 minutes by taxi. B: ………… Thank you very much. a. Can you repeat that? b. One more time, please. c. I understand. d. Is that all? 18. A: Can you give me directions to the shopping mall? B: ……… Go down the street for three blocks. It’s right on the corner of the street. a. Sure not. b. Certainly not. c. Of course not. d. Absolutely. 19. What is it in English? a. Roundabout b. Intersection c. T-junction d. Zebra Cross 20.“Don’t use horn in this area.” Where can you see this instruction? a. On toll way b. Hospital area c. Near the bus station d. At the car park


ดาวน์โหลด ppt English for Communication 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google