งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English for Communication 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English for Communication 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English for Communication 1
Ms.Ratpaksorn Worapattanawat

2 Unit 4 Can I help you ? 1. Household Appliances
2.Demostrative Pronouns 3.Offering Help 4. Numbers

3 Pre-test Choose the best answer. 1. What is this? a. It’s a vacuum cleaner. b. It’s a lawn mower. c. It’s a refrigerator. d. It’s a blender. 2.What is it? a.It’s an electric kettle. b.It’s a dish washer. c.It’s a coffee maker. d.It’s a water heater. 3.What is that? a.That’s a radio receiver. b.That’s a washing machine. c.That’s a grill. d.That’s a hair drier. 4.What do we use to contact people? a.MP3 player b.Mobile phone c.Deep fryer d.Air conditioner 5.What is used to blow out bad smell? a.Electric fan b.Air conditioner c.Air purifier d.Water pump

4 6. What is used to smooth clothes. a. An iron b. A barbecue c
6. What is used to smooth clothes? a .An iron b. A barbecue c .A microwave oven d. An alarm clock 7. Which is an incorrect word? a. .Compute – Computer b. Mix – Mixxer c. Charge – Charger d. Print – Printer 8. A: It’s an air purifier. B: Can you say that again, please? A: …………… a. Air purifier A-I-R-P-U-R-I-F-I-E-R b. No, thank you. c. I’m sorry to hear that. d. Yes, switch off when not in use. 9. A: What are………? B: …….. are ceiling fans. a. .it b. that c .this d. those 10.A: Can I help you? B: ……….... a. Yes, you can. b. That would be great. Thank you. c. I don’t want any kinds of help. d. I'm sorry, but I can't.d.

5 11. A: ………… B: No, thanks. a. Could I give you a hand. b
11. A: ………… B: No, thanks. a. Could I give you a hand? b. Can you help me? c. Are you free to help me? d. What do you want me to do for you? 12. A: Good morning. Are you………… something? B: Yes, please. I want to buy something for my daughter. a. paying for b. looking for c. Buying d. working for 13. A: What can I do for you today? B: …………… a. Of course. Check the information from the website. b. I’d like some information about the product. c. Thank you for your help. d. A moment. I’ll connect you to the marketing office. 14. A: How much does it cost? B: …………….. a. It’s very expensive. b. We’ll give you a 7% discount. c. 7,500 baht. d. Okay. I’ll pay in cash. 15. A: Do you accept credit cards? B: ………….. a. No. We accept cash and check only. b. Here’s your change. c. That comes to 1,200 baht. d. VISA and MASTERCARD.

6 16. A: What………. do you want. B: Blue, please. a. Size b. shape c
16. A: What……….. do you want? B: Blue, please. a. Size b. shape c. Model d. color 17. A: …………. will you pay? B: Credit card. a. What kind b. How c. Which d. How many 18. A: …………… B: Yes, of course. We accept both cash and credit card. a. It’s 800 baht. b. Do you have a discount? c. How much are they? d. Can I pay by credit card? 19. How do you read the number “1,528”? a. Fifteen twenty-eight b. One thousand five hundred and twenty-eight c. Fifteen hundred twenty-eight d. One five two eight 20. Which sentence is incorrect? a. “0” will be pronounced as “NIL” in football and other sports. b. “0” will be pronounced as “ZERO” in American English. c. “0” will be pronounced as “OH” in a phone number. d. “0” will be pronounced as “LOVE” in a flight number.

7 1. Household Appliances Air-Conditioner Lawn mower Television Washing machine Telephone Vacuum cleaner Fan Microwave Oven Rice Cooker Water Heater Blender Radio Refrigerator Kettle Grill stove MP3 player

8 Water filter Air purifier Deep fryer Hair dryer Coffee maker Clock DVD player Photocopier Home theater Iron tape recorder Water pump Shaver Gas stove Oven Ceiling fan Frying pan Dish washer Steam pot Computer Steam iron

9 2.Demonsrative Pronoun สรรพนามบ่งชี้
สรรพนามบ่งชี้ หรือ Demonstrative pronoun เป็นคำศัพท์ที่ใช้แทนคำนาม เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน หรือคนไหน

10 Demonsrative Pronoun สรรพนามบ่งชี้
this (นี้) ใช้แทนคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด เช่น This is my rabbit statue. (นี่คือรูปปั้นกระต่ายของฉัน) that (นั้น) ใช้แทนคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกลตัวผู้พูด เช่น That is my house. (นั่นคือบ้านของฉัน) these (เหล่านี้) ใช้แทนคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด เช่น These are your presents, Jejee. (เหล่านี้คือของขวัญของเธอนะจีจี้) those (เหล่านั้น) ใช้แทนคำนามพหูพจน์ที่อยู่ไกลตัวผู้พูด เช่น Those are also you kittens. (เหล่านั้นคือลูกแมวของเธอด้วยนะ)

11 Example : Example : These are my sister'sbirthday gift.
That is her dress. This is Peter's daughter. Those are oranges I brought yesterday. That is my cat. These are my books but ones on the self are my sister's. These are your dolls. Those are his toys. I don't like that. I love this.

12 3. Offering Help การเสนอ (offers) อาจหมายถึง การเสนอความช่วยเหลือ (offering help) หรือเสนอสิ่งของ (offering things) ก็ได้ สำนวนภาษาหลักๆ ที่ใช้มีดังนี้ 3.1 การเสนอความช่วยเหลือแบบกว้างๆ ทั่วไป (ไม่ระบุเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ) Can I help you? May I help you? What can I do for you?

13 3.2 การเสนอความช่วยเหลือโดยระบุสิ่งที่จะช่วยทำให้
Can I/Could I + V (+ ส่วนกรรมและ/หรือส่วนขยาย)? Can I get you something to drink? Could I take a picture for you? Would you like me to + V (+ ส่วนกรรมและ/หรือส่วนขยาย)? Would you like me to make some desserts     for the party? Would you like me to bring some drinks?

14 3.3 การเสนอสิ่งของ (เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรืออื่นๆ)
If you’d like, I’d be happy to + V (+ ส่วนกรรมและ/หรือส่วนขยาย) If you’d like, I’d be happy to pick you up at If you’d like, I’d be happy to have a party. 3.3 การเสนอสิ่งของ (เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรืออื่นๆ) Would you like  + สิ่งของที่เสนอให้? Would you like a glass of orange juice? Would you like some more rice?

15 การตอบรับความช่วยเหลือ Thank you very much. You’re so kind
การตอบรับความช่วยเหลือ Thank you very much. You’re so kind.  ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย Thanks. It’s very kind/nice of you.  ขอบคุณ คุณดีมากเลย การปฏิเสธความช่วยเหลือ Thanks a lot. But I think I should do that myself. ขอบคุณมาก แต่ผมคิดว่าผมควรทำเอง Thank you very much. But I should be responsible for that. ขอบคุณมาก แต่ผมควรรับผิดชอบมันเอง

16 4. Numbers ตัวเลข ตัวเลข (Numbers) จำนวนและตัวเลข ในภาษาอังกฤษ มีอยู่ 2 ระบบ คือ 4.1 เลขแสดงจำนวน (Cardinal Numbers) เป็นตัวเลขที่ใช้บอกปริมาณ หรือจำนวนสิ่งของต่าง ๆ เช่น เสื้อ 3 ตัว (Three shirts) คน 500 คน (Five hundred people) เป็นต้น

17 4.2 เลขแสดงลำดับที่ (Ordinal Numbers) เราใช้กับการเรียงลำดับ หรือการจัดลำดับที่ เช่น เป็นคนที่ 5 ที่ถามเรื่องนี้ (You are the fifth person who asked this question.) เลขลำดับที่ยังใช้กับ วันที่ อีกด้วย เช่น วันที 1 เดือนสิงหาคม คือ the first of August เป็นต้น

18 ตัวเลขในภาษาอังกฤษ…เขาอ่านกันอย่างไร ?
ปกติการอ่านตัวเลขทั่วไป เราจะมีคำว่า “and” เชื่อมระหว่างหลักร้อยกับหลักสิบ แต่ถ้าไม่มีหลักสิบ ก็จะใช้เชื่อมระหว่างหลักร้อยกับหลักหน่วยแทน อาทิเช่น 101 one hundred and one 410 four hundred and ten 521 five hundred and twenty-one 1,539 a/one thousand five hundred and thirty-nine 11,749 eleven thousand seven hundred and forty-nine 50,000 fifty thousand 600,000 six hundred thousand 1,000,000 a/one million

19 Pre-test Choose the best answer. 1. What is this? a. It’s a vacuum cleaner. b. It’s a lawn mower. c. It’s a refrigerator. d. It’s a blender. 2.What is it? a.It’s an electric kettle. b.It’s a dish washer. c.It’s a coffee maker. d.It’s a water heater. 3.What is that? a.That’s a radio receiver. b.That’s a washing machine. c.That’s a grill. d.That’s a hair drier. 4.What do we use to contact people? a.MP3 player b.Mobile phone c.Deep fryer d.Air conditioner 5.What is used to blow out bad smell? a.Electric fan b.Air conditioner c.Air purifier d.Water pump

20 6. What is used to smooth clothes. a. An iron b. A barbecue c
6. What is used to smooth clothes? a .An iron b. A barbecue c .A microwave oven d. An alarm clock 7. Which is an incorrect word? a. .Compute – Computer b. Mix – Mixxer c. Charge – Charger d. Print – Printer 8. A: It’s an air purifier. B: Can you say that again, please? A: …………… a. Air purifier A-I-R-P-U-R-I-F-I-E-R b. No, thank you. c. I’m sorry to hear that. d. Yes, switch off when not in use. 9. A: What are………? B: …….. are ceiling fans. a. .it b. that c .this d. those 10.A: Can I help you? B: ……….... a. Yes, you can. b. That would be great. Thank you. c. I don’t want any kinds of help. d. I'm sorry, but I can't.d.

21 11. A: ………… B: No, thanks. a. Could I give you a hand. b
11. A: ………… B: No, thanks. a. Could I give you a hand? b. Can you help me? c. Are you free to help me? d. What do you want me to do for you? 12. A: Good morning. Are you………… something? B: Yes, please. I want to buy something for my daughter. a. paying for b. looking for c. Buying d. working for 13. A: What can I do for you today? B: …………… a. Of course. Check the information from the website. b. I’d like some information about the product. c. Thank you for your help. d. A moment. I’ll connect you to the marketing office. 14. A: How much does it cost? B: …………….. a. It’s very expensive. b. We’ll give you a 7% discount. c. 7,500 baht. d. Okay. I’ll pay in cash. 15. A: Do you accept credit cards? B: ………….. a. No. We accept cash and check only. b. Here’s your change. c. That comes to 1,200 baht. d. VISA and MASTERCARD.

22 16. A: What………. do you want. B: Blue, please. a. Size b. shape c
16. A: What……….. do you want? B: Blue, please. a. Size b. shape c. Model d. color 17. A: …………. will you pay? B: Credit card. a. What kind b. How c. Which d. How many 18. A: …………… B: Yes, of course. We accept both cash and credit card. a. It’s 800 baht. b. Do you have a discount? c. How much are they? d. Can I pay by credit card? 19. How do you read the number “1,528”? a. Fifteen twenty-eight b. One thousand five hundred and twenty-eight c. Fifteen hundred twenty-eight d. One five two eight 20. Which sentence is incorrect? a. “0” will be pronounced as “NIL” in football and other sports. b. “0” will be pronounced as “ZERO” in American English. c. “0” will be pronounced as “OH” in a phone number. d. “0” will be pronounced as “LOVE” in a flight number.


ดาวน์โหลด ppt English for Communication 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google