งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา E-learning เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับสัตว์ Next

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา E-learning เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับสัตว์ Next"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา E-learning เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับสัตว์ Next
ชื่อ นางสาวหยาดนภา ตั๋นธรรม รหัส ชื่อ นายอาณัฐชัย เขื่อนเพชร รหัส ปร50.ว4.1 การโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 Animal Click

3 Vocabularies Next Crocodile Elephant Chicken Cow Lion Turtle
Giraffe Kangaroo Tiger

4 Wrong! Click to start

5 Present Next

6 Next Crocodile

7 Click _ _ _ _ _ _ _ _ _ C r o c o d i l e

8 Next Elephant

9 Click _ _ _ _ _ _ _ _ E l e p h a n t

10 Next Chicken

11 Click _ _ _ _ _ _ _ C h i c k e n

12 Next Cow

13 Click _ _ _ C o w

14 Next Lion

15 Click _ _ _ _ L i o n

16 Next Turtle

17 Click _ _ _ _ _ _ T u r t l e

18 Next Giraffe

19 Click _ _ _ _ _ _ _ f f G i r a e

20 Next Kangaroo

21 Click _ _ _ _ _ _ _ _ g K a n a r o o

22 Next Tiger

23 Click _ _ _ _ _ g T i e r

24 Test Click

25 What is Cow Click to Picture

26 Next Very Good

27 What is Turtle Click to Picture

28 Next Very Good

29 What is Kangaroo Click to Picture

30 Next Very Good

31 End Click to Preseent Click to Test


ดาวน์โหลด ppt วิชา E-learning เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับสัตว์ Next

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google