งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน อุปมาเป็นสิ่งที่นำมากล่าวเปรียบเทียบอุปไมย คือเนื้อความที่ต้องการกล่าว มักใช้คำเชื่อมระหว่างอุปมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน อุปมาเป็นสิ่งที่นำมากล่าวเปรียบเทียบอุปไมย คือเนื้อความที่ต้องการกล่าว มักใช้คำเชื่อมระหว่างอุปมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน อุปมาเป็นสิ่งที่นำมากล่าวเปรียบเทียบอุปไมย คือเนื้อความที่ต้องการกล่าว มักใช้คำเชื่อมระหว่างอุปมา - อุปไมย เช่น คำว่า เช่น เหมือน เปรียบ ดัง ดุจ ประดุจ ประหนี่ง ละหม้าย เสมอ เหมือน ปาน เพียง ราว เทียบ คือ หรือ เป็น ( ที่แปลว่าเหมือน ) ฯลฯ เช่น รวดเร็วดุจกามนิดหนุ่ม, เงียบเหมือนป่าช้า, เจ็บเหมือนมีดกรีด, ตัวสั่นเป็นเจ้าเข้า, อืดเป็นเรือเกลือ, ซนเป็นลิง, โอ้ว่าอนิจจาความรัก - เพิ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหล, สูงสูงระหงทรงเพรียวเรียวชะลูด งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า พิศหัวจรดเท้าขาวแต่ตาสองแก้มกัลยาดังลูกยอ พิศขนมเหมือนกงเขาดีดฝ้ายจมูกดูละม้ายคล้ายพร้าขอ

4 อุปลักษณ์เป็นการกล่าวเปรียบเทียบวิธีหนึ่ง แต่ต่างกับอุปมาตรงที่ อุปลักษณ์จะไม่กล่าวเปรียบต่างๆใช้วิธีกล่าวเป็นนัยให้เข้าใจเอาเองบางครั้ง ไม่มีคำเชื่อมให้เห็นชัดอย่างอุปมา เช่นตกเหวรักจะดิ้นรนไปจนตาย อาเธอร์มีอาชีพเป็นเหยี่ยวข่าวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่คลับแห่งนี้ เป็นที่ชุมนุมของพวกเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งหลาย หรือถ้ามีคำเชื่อมจะใช้คำ “ เป็น ” และ “ คือ ” เช่น เธอคือแก้วตาดวงใจของฉัน, เด็กคนนี้เป็นเพชรในตมแท้ๆเชียว

5

6 ๑. “ น้ำค้างหยดลงเผาะ ๆ เป็นหยาดน้ำตาแห่ง สวรรค์ ” เป็นการใช้ภาพพจน์วิธีใด ๑. อุปมา ๒. อุปลักษณ์ ๓. สัญลักษณ์ ๔. บุคลาธิษฐาน

7 ตอบ ๒. “ น้ำค้างหยดลงเผาะ ๆ เป็นหยาดน้ำตาแห่งสวรรค์ ” เป็นภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ เพราะเป็นการเปรียบเทียบ สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ในที่นี้เปรียบเทียบน้าค้างเป็นหยาดน้ำตา ของสวรรค์

8 ๒. คำประพันธ์ในข้อใดใช้อุปมาเป็นภาพพจน์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ “ พระตรีโลกนาถแผ้วเผด็จมาร เฉกพระราชสมภารพี่น้อง ” ๑. ดังตรลบโลกแล้ ฤๅบ่ร้างรู้แพ้ ชนะผู้ใดดาล ฉงนนา ๒. สองฝ่ายหาญใช่ข้าคือสีหสู้สีหกล้า ต่อแกล้วในกลางสมรนา ๓. เห็นประภาพเจ้าช้างเชี่ยวกว่าเชี่ยวเหลืออ้าง เอิกอื้ออัศจรรย์ยิ่งนา ๔. กองทัพตามกันเต้าเสียงสนั่นสั่นเท้า พ่างพื้นไพรพังเพิกฤๅ

9 ตอบ ๔. “ พ่างพื้นไพรพัง ” เป็นอุปมาหมายถึง ดังพื้นป่าพังทลาย ในข้อ ๑. ออกมาหลอกให้งงเล่น คำว่า ” ดัง ” ในที่นี้เป็นคำขยาย คือมีเสียงดังตลบโลก เป็นความเปรียบแบบอธิพจน์

10 ๓. คำประพันธ์ในข้อใดใช้อุปลักษณ์เป็นภาพพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ “ อำมาตย์เป็นบรรทัดถ่องแท้ ” ๑. ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย ๒. ไพเราะเพราะกังวานปานเสียงน้องร้องสั่งชาย ๓. น้ำเงินคือเงินยวงขาวพรายช่วงสีสำอาง ๔. นาคาหน้าดั่งเป็นดูเขม้นเห็นขบขัน

11 ตอบ ๓. จากตัวอย่าง “ อำมาตย์เป็นบรรทัดถ่องแท้ ” ใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์เช่นเดียวกับ “ น้ำเงินคือเงินยวงขาวพรายช่วงสีอำพราง ” ในข้อ๔. คำว่า ” เป็น ” เป็นคำกิริยาแปลว่า ” มีชีวิต ”

12 ๔. ข้อใดเป็นการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์ คือเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ๑. ปัญญาคือดาบสู้ดัสกร ๒. มานะเปรียบอัสดรควบกล้า ๓. ข้อสอบเล่ห์ราญรอนนามรบ ๔. ได้ตกดุจผลคว้าชนะแพ้ดลสนอง

13 ตอบ ๑. เพราะข้อ ๒, ๓, ๔ เป็นอุปมา มีคำว่า “ เปรียบ ” “ เล่ห์ ” “ ดุจ ” ตามลำดับ

14 ๕. คำประพันธ์ใช้อุปลักษณ์เป็นภาพพจน์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ “ น้ำพระเนตรเธอไหลหยาดหยดเป็นสายเลือด ” ๑. น้ำในสาครจะน้อยลงก็หามิได้ เสมือนหนึ่งน้ำพระทัยทูลกระหม่อมแก้ว ๒. บนอากาศก็วิกลเป็นหมอกกลุ้มอัมพรขนอุ่มอับ อลวนอลเวง ๓. พระโพธิญาณในภายหน้านั้นคือไซ ปรารถนาจะเข้าไปจึ่งยกพระลูกให้เป็นทานบารมี ๔. ว่ากลางทางก็แอบพระอังสา ซบพระเศียรถวายต่างประทีปธูปเทียนปทุมชาติ

15 ตอบ ๓. โจทย์กำหนดตัวอย่างเป็นภาพพจน์แบบอุปลักษณ์ คือ น้ำตาเป็นสายเลือด และข้อ ๓ เป็นอุปลักษณ์เพราะ “ พระโพธิญาณในภายหน้านั้นคือไซ ” ในข้อ ๑, ๔ เป็นอุปมามีคำว่า “ เสมือนหนึ่ง ” และ “ ต่าง ” ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน อุปมาเป็นสิ่งที่นำมากล่าวเปรียบเทียบอุปไมย คือเนื้อความที่ต้องการกล่าว มักใช้คำเชื่อมระหว่างอุปมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google