งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น นักศึกษาเข้าสอบครบ 147 คน อาจารย์คุมสอบ 81 คน
นักศึกษาเข้าสอบครบ คน อาจารย์คุมสอบ คน อาจารย์บริหารจัดการทั่วไป คน ผู้ป่วยจำลอง คน เจ้าหน้าที่ คน รวม คน

3 ข้อสอบ OSCE ตามแนวทาง ศรว.
จำนวนสถานีทั้งหมด 30 สถานี - สถานีสอบ สถานี - สถานีพัก สถานี หมวดข้อสอบ - History taking ข้อ - Physical examination 4 ข้อ - Procedural skills ข้อ - Communication skills 3 ข้อ - Interpretation ข้อ

4 เกณฑ์การสอบผ่าน ศรว.ขั้นที่ 3 (OSCE)
1. ต้องผ่าน MPL จำนวน 16 ข้อ ใน 20 ข้อ หรือ 2. ต้องผ่าน MPL จำนวน 15 ข้อ ใน 20 ข้อ และ ผ่าน MPL ในหมวด ; หมวด History taking อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Physical exam อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Procedural skills อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Communication skills อย่างน้อย 1 ข้อ หมวด Interpretation อย่างน้อย 3 ข้อ

5 ซ้อมสอบ OSCE หมวด History taking อาการไข้ในเด็ก
อาการตัวเหลืองตาเหลืองในผู้ชาย อาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน อาการเจ็บหน้าอกหลังออกกำลังกายในผู้ชาย

6 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Physical examination ปวดท้องจาก cholecystitis
ตรวจเต้านมเนื่องจากต้องการตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจ cervical nerve เนื่องจากปวดคอ ตรวจ visual acuity เนื่องจากตาพร่ามัว

7 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Procedural skills CPR Pap smear
Anterior nasal packing Male urethral catheterization

8 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Communication skills เขียนใบรับรองความพิการ
การขอใบยินยอมผ่าตัดทอนซิล Genetic counselling ( Hb Bart’s hydrops fetalis)

9 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Interpretation skills
Blood smear (iron deficiency anemia) Gram strained,Tzanck test,AFB Plain abdomen film (Bowel obstruction) Labor curve EKG tracing

10 ผลสอบหมวด History Taking
คะแนน ไข้ Jx Aub Chest Pain รวม Max 98 86 85 94.5 Mean = 68.2 SD = 12.1 Min 46 39 30 45.5 76.7 65.3 58.6 72.2 S.D 10.9 10 10.6 8.52 MPL 70 66 65 63 ผ่านMPL (คน) 111 75 40 128

11 ผลสอบหมวด Physical examination
คะแนน Abd. Breast Neck VA รวม Max 100 97 73 Mean = 61.6 SD = 18.9 Min 30 27 7 15 69.3 65.6 42.1 S.D 15.4 13.7 13.2 17.7 MPL 63 66 84 86 ผ่านMPL (คน) 99 78 26

12 ผลสอบหมวด Procedural Skills
คะแนน CPR Pap Pack Cath รวม Max 98 100 92.5 85 Mean = 62 SD = 19.8 Min 45 12.5 10 63.3 77.8 60.6 46.2 S.D 19 10.9 17.4 17.1 MPL 75 64 65.5 69 ผ่านMPL (คน) 44 130 71

13 ผลสอบหมวด Communication Skills
คะแนน Genetic ใบรับรอง Consent รวม Max 78 79 85 Mean = 58.5 SD = 11.7 Min 22 33 31 53.3 61 61.2 S.D 12.5 10 10.6 MPL 67 65 ผ่านMPL (คน) 23 69 50

14 ผลสอบหมวด Interpretation
คะแนน Bl.smear X-ray Gram EKG Labor รวม Max 88 90 95 85 Mean = 44.7 SD = 24.4 Min 15 49.9 54.2 60.2 32.1 26.9 S.D 19.6 17.5 20.3 21.4 24.3 MPL 64 60 67 65 ผ่านMPL (คน) 37 63 12 17

15 จำนวนข้อสอบและจำนวนคนที่สอบผ่าน MPL
2 3 4 5 12 6 20 7 25 8 27 จำนวนข้อที่ผ่าน MPL จำนวนคน 9 19 10 18 11 8 12 5 13 2 14 1

16 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด History Taking
1 2 3 4 5 6 ไข้ 73.9 76.1 76.5 78.7 82.6 72.7 Jx 61.1 69.8 66.6 63 66.1 65.3 AUB 59.5 57.4 59 56.3 59.9 59.4 Chest Pain 72 74.9 74.8 79 65.9 66.2 ผู้คุม ข้อ

17 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด Physical examination
1 2 3 4 5 6 Abd. 65 54.6 77.1 71 71.1 77.3 Breast 66 62.3 58.5 72.7 69.9 64.6 Neck 34.4 51.1 45.8 49.6 33.2 38.5 VA 55.5 73.3 75.3 70.3 71.5 70.1 ผู้คุม ข้อ

18 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด Procedural Skills
1 2 3 4 5 6 CPR 54 61.3 67.7 56.1 81 60.1 Pap 89.3 73.8 78.2 66.2 75.7 83.4 Pack 51.8 67.2 68.8 50.7 64.9 Cath 29 57.5 30.9 52 55.1 53.5 ผู้คุม ข้อ

19 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด Communication Skills
1 2 3 4 5 6 Genetic 64 52 53.7 48.8 54.8 45.9 ใบรับรอง 56.4 59.2 63 61.2 60.3 66.2 Consent 60 63.6 67.6 55.6 61.6 58.7 ผู้คุม ข้อ

20 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน ในหมวด Interpretation
1 2 3 4 5 6 Bl.smear 53.3 52.4 42.7 53.6 46.3 51.1 X-ray 51.6 56.2 47.8 58.1 57.3 54.4 Gram 52 67.4 58.2 64.3 57.9 61.8 EKG 26.4 36.2 31.8 31.3 33.8 33.1 Labor 29 16.4 19.3 27.5 29.3 40.6 ผู้คุม ข้อ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google