งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผล ซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผล ซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราช นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผล ซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น   นักศึกษาเข้าสอบครบ 147 คน   อาจารย์คุมสอบ 81 คน   อาจารย์บริหารจัดการทั่วไป 9 คน   ผู้ป่วยจำลอง 58 คน   เจ้าหน้าที่ 28 คน รวม 323 คน

3 ข้อสอบ OSCE ตาม แนวทาง ศรว.   จำนวนสถานีทั้งหมด 30 สถานี - สถานีสอบ 20 สถานี - สถานีพัก 10 สถานี   หมวดข้อสอบ - History taking4 ข้อ - Physical examination4 ข้อ - Procedural skills 4 ข้อ - Communication skills3 ข้อ - Interpretation 5 ข้อ

4 เกณฑ์การสอบผ่าน ศรว. ขั้นที่ 3 (OSCE) 1. ต้องผ่าน MPL จำนวน 16 ข้อ ใน 20 ข้อ หรือ 2. ต้องผ่าน MPL จำนวน 15 ข้อ ใน 20 ข้อ และ ผ่าน MPL ในหมวด ; หมวด History taking อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Physical exam อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Procedural skills อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Communication skills อย่าง น้อย 1 ข้อ หมวด Interpretation อย่างน้อย 3 ข้อ

5 ซ้อมสอบ OSCE หมวด History taking   อาการไข้ในเด็ก   อาการตัวเหลืองตาเหลืองใน ผู้ชาย   อาการเลือดออกผิดปกติทางช่อง คลอดในผู้หญิงวัยหมด ประจำเดือน   อาการเจ็บหน้าอกหลังออกกำลัง กายในผู้ชาย

6 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Physical examination   ปวดท้องจาก cholecystitis   ตรวจเต้านมเนื่องจากต้องการตรวจ มะเร็งเต้านม   ตรวจ cervical nerve เนื่องจากปวด คอ   ตรวจ visual acuity เนื่องจากตา พร่ามัว

7 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Procedural skills   CPR   Pap smear   Anterior nasal packing   Male urethral catheterization

8 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Communication skills   เขียนใบรับรองความพิการ   การขอใบยินยอมผ่าตัดทอนซิล   Genetic counselling ( Hb Bart’s hydrops fetalis)

9 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Interpretation skills   Blood smear (iron deficiency anemia)   Gram strained,Tzanck test,AFB   Plain abdomen film (Bowel obstruction)   Labor curve   EKG tracing

10 ผลสอบหมวด History Taking คะแน น ไข้JxAub Ches t Pain รวม Max Mean = 68.2 SD = 12.1 Min Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน )

11 ผลสอบหมวด Physical examination คะแน น Abd. Brea st NeckVAรวม Max Mean = 61.6 SD = 18.9 Min Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน )

12 ผลสอบหมวด Procedural Skills คะแน น CPRPapPackCathรวม Max Mean = 62 SD = 19.8 Min Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน )

13 ผลสอบหมวด Communication Skills คะแนน Genet ic ใบรับร อง Conse nt รวม Max Mean = 58.5 SD = 11.7 Min Mean S.D MPL ผ่าน M PL ( คน )

14 ผลสอบหมวด Interpretation คะแน น Bl.s mear X- ray Gra m EKG Lab or รวม Max Mean = 44.7 SD = 24.4 Min Mean S.D MPL ผ่าน MPL ( คน )

15 จำนวนข้อสอบและจำนวนคนที่ สอบผ่าน MPL จำนวนข้อที่ ผ่าน MPL จำนวน คน จำนวนข้อที่ ผ่าน MPL จำนวน คน

16 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุม สอบแต่ละคน ในหมวด History Taking ไข้ Jx AUB Ches t Pain ข้อ ผู้คุม

17 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบ แต่ละคน ในหมวด Physical examination Abd Brea st Neck VA ข้อ ผู้คุม

18 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบ แต่ละคน ในหมวด Procedural Skills CPR Pap Pack Cath ข้อ ผู้คุม

19 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบ แต่ละคน ในหมวด Communication Skills Gene tic ใบรับร อง Cons ent ข้อ ผู้คุม

20 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบ แต่ละคน ในหมวด Interpretation Bl.s mear X-ray Gram EKG Labo r ข้อ ผู้คุม


ดาวน์โหลด ppt สรุปผล ซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google