งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผล ซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผล ซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราช นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผล ซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น   นักศึกษาเข้าสอบครบ 147 คน   อาจารย์คุมสอบ 81 คน   อาจารย์บริหารจัดการทั่วไป 9 คน   ผู้ป่วยจำลอง 58 คน   เจ้าหน้าที่ 28 คน รวม 323 คน

3 ข้อสอบ OSCE ตาม แนวทาง ศรว.   จำนวนสถานีทั้งหมด 30 สถานี - สถานีสอบ 20 สถานี - สถานีพัก 10 สถานี   หมวดข้อสอบ - History taking4 ข้อ - Physical examination4 ข้อ - Procedural skills 4 ข้อ - Communication skills3 ข้อ - Interpretation 5 ข้อ

4 เกณฑ์การสอบผ่าน ศรว. ขั้นที่ 3 (OSCE) 1. ต้องผ่าน MPL จำนวน 16 ข้อ ใน 20 ข้อ หรือ 2. ต้องผ่าน MPL จำนวน 15 ข้อ ใน 20 ข้อ และ ผ่าน MPL ในหมวด ; หมวด History taking อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Physical exam อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Procedural skills อย่างน้อย 2 ข้อ หมวด Communication skills อย่าง น้อย 1 ข้อ หมวด Interpretation อย่างน้อย 3 ข้อ

5 ซ้อมสอบ OSCE หมวด History taking   อาการไข้ในเด็ก   อาการตัวเหลืองตาเหลืองใน ผู้ชาย   อาการเลือดออกผิดปกติทางช่อง คลอดในผู้หญิงวัยหมด ประจำเดือน   อาการเจ็บหน้าอกหลังออกกำลัง กายในผู้ชาย

6 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Physical examination   ปวดท้องจาก cholecystitis   ตรวจเต้านมเนื่องจากต้องการตรวจ มะเร็งเต้านม   ตรวจ cervical nerve เนื่องจากปวด คอ   ตรวจ visual acuity เนื่องจากตา พร่ามัว

7 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Procedural skills   CPR   Pap smear   Anterior nasal packing   Male urethral catheterization

8 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Communication skills   เขียนใบรับรองความพิการ   การขอใบยินยอมผ่าตัดทอนซิล   Genetic counselling ( Hb Bart’s hydrops fetalis)

9 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Interpretation skills   Blood smear (iron deficiency anemia)   Gram strained,Tzanck test,AFB   Plain abdomen film (Bowel obstruction)   Labor curve   EKG tracing

10 ผลสอบหมวด History Taking คะแน น ไข้JxAub Ches t Pain รวม Max98868594.5 Mean = 68.2 SD = 12.1 Min46393045.5 Mean76.765.358.672.2 S.D10.91010.68.52 MPL70666563 ผ่าน MPL ( คน ) 1117540128

11 ผลสอบหมวด Physical examination คะแน น Abd. Brea st NeckVAรวม Max100977397 Mean = 61.6 SD = 18.9 Min3027715 Mean69.365.642.169.3 S.D15.413.713.217.7 MPL63668486 ผ่าน MPL ( คน ) 9978026

12 ผลสอบหมวด Procedural Skills คะแน น CPRPapPackCathรวม Max9810092.585 Mean = 62 SD = 19.8 Min04512.510 Mean63.377.860.646.2 S.D1910.917.417.1 MPL756465.569 ผ่าน MPL ( คน ) 441307110

13 ผลสอบหมวด Communication Skills คะแนน Genet ic ใบรับร อง Conse nt รวม Max787985 Mean = 58.5 SD = 11.7 Min223331 Mean53.36161.2 S.D12.51010.6 MPL676567 ผ่าน M PL ( คน ) 236950

14 ผลสอบหมวด Interpretation คะแน น Bl.s mear X- ray Gra m EKG Lab or รวม Max8890958595 Mean = 44.7 SD = 24.4 Min0151500 Mean49.954.260.232.126.9 S.D19.617.520.321.424.3 MPL6460676565 ผ่าน MPL ( คน ) 3763601217

15 จำนวนข้อสอบและจำนวนคนที่ สอบผ่าน MPL จำนวนข้อที่ ผ่าน MPL จำนวน คน 22 33 45 512 620 725 827 จำนวนข้อที่ ผ่าน MPL จำนวน คน 919 1018 118 125 132 141

16 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุม สอบแต่ละคน ในหมวด History Taking 123456 ไข้73.976.176.578.782.672.7 Jx61.169.866.66366.165.3 AUB59.557.45956.359.959.4 Ches t Pain 7274.974.87965.966.2 ข้อ ผู้คุม

17 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบ แต่ละคน ในหมวด Physical examination 123456 Abd.6554.677.17171.177.3 Brea st 6662.358.572.769.964.6 Neck34.451.145.849.633.238.5 VA55.573.375.370.371.570.1 ข้อ ผู้คุม

18 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบ แต่ละคน ในหมวด Procedural Skills 123456 CPR5461.367.756.18160.1 Pap89.373.878.266.275.783.4 Pack60.151.867.268.850.764.9 Cath2957.530.95255.153.5 ข้อ ผู้คุม

19 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบ แต่ละคน ในหมวด Communication Skills 123456 Gene tic 645253.748.854.845.9 ใบรับร อง 56.459.26361.260.366.2 Cons ent 6063.667.655.661.658.7 ข้อ ผู้คุม

20 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบ แต่ละคน ในหมวด Interpretation 123456 Bl.s mear 53.352.442.753.646.351.1 X-ray51.656.247.858.157.354.4 Gram5267.458.264.357.961.8 EKG26.436.231.831.333.833.1 Labo r 2916.419.327.529.340.6 ข้อ ผู้คุม


ดาวน์โหลด ppt สรุปผล ซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคารเรียนรวมราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google