งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

From melioidosis research group to Melioidosis Research center: 6 years of experience S. Wongratanacheewin, Ph.D Director, Melioidosis Research center,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "From melioidosis research group to Melioidosis Research center: 6 years of experience S. Wongratanacheewin, Ph.D Director, Melioidosis Research center,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 From melioidosis research group to Melioidosis Research center: 6 years of experience S. Wongratanacheewin, Ph.D Director, Melioidosis Research center, KKU E-mail: melioid@kku.ac.th melioid@kku.ac.th http://web.kku.ac.th/~melioid

2

3 ความเป็นมา  เป็นการรวมตัวของนักวิจัยที่สนใจโรค melioidosis โดยในระยะแรกมีผู้เริ่มต้น 7-8 ท่าน  จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2543 โดยเริ่มมี การเขียนโครงการวิจัยร่วมกัน  ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจาก คณะแพทยศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ปี 2543  ได้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่มมาก ขึ้น

4  update state of the art ของ ปัญหาของโรคเมลิออยโดสิส ในแง่มุมต่างๆ  เพื่อระดมนักวิจัยเกี่ยวกับโรค เมลิออยโดสิสใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มา ศึกษาวิจัยร่วมกัน ให้มีการ ปฏิสัมพันธ์ในแง่ของการนำ ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในแง่ ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกัน  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ การวิจัยในแง่มุมต่างๆ ยังผลให้มาได้ซี่ง Proposal ร่วมกัน

5  จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าทาง วิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกและ ผู้สนใจหรือจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการ ระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ศึกษาเดือนละไม่ ต่ำกว่า 1 ครั้ง  จัดประชุมปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อวิจารณ์ผลการระดม สมองการวิจัยของ กลุ่มทุก 6 เดือน  ส่งตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม melioidosis ในสถาบันอื่น

6 Outcome of 3 years  International Publications of Melioidosis research Group, KKU (1999-2002:3 years) :12 papers.  Presentation: 5 papers in 2 international conferences, 4 locals presentation, 3 as a guest speakers.  Research Grants: 15 projects, total budget 6.5 million baht. 2 projects were collaborated with Mahidol, AFFRIM and USA.  Research meeting with outside researchers: 6 ครั้ง  Research group meeting: ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง  Our members: 18-20 persons, New coming:1-2 persons/year

7 ปัญหาอุปสรรค  กิจกรรมของคณะ มากเกินไป ไม่มี ทิศทางที่แน่นนอน ทำให้ staff เสียเวลา มาก ขาดความสนใจและทุ่มเทในการ วิจัย  การประเมินผลงานวิจัยไม่เข้มแข็ง ทำให้ ขาดแรงผลักดันในการสร้างความ เข้มแข็งของหน่วยงานและบุคลากร ผู้ที่ ทำงานวิจัยมากคือผู้ที่มีความสนใจ และ ตั้งใจอยู่แล้ว  คณะมีการให้การสนับสนุนสูง แต่ไม่มี การติดตามและประเมินอย่างจริงจัง

8 Melioidosis Research Center (2548) Faculty of Medicine, Khon Kaen University E-mail: melioid@kku.ac.th http://web.kku.ac.th/~melioid

9 Melioidosis Research at the center

10 วิสัยทัศน์ ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส  เป็นศูนย์แห่งการวิจัยและการเรียนรู้ โรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้อ สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ฐานข้อมูลการเรียนรู้ ผลิตผลงานวิจัย การเผยแพร่อย่างเป็นระบบครบวงจร  สร้างความเข้มแข็งในการแข่งขัน ด้านองค์ความรู้

11 แผนกลยุทธ์  ประสานและสนับสนุนงานของหน่วยวิจัย  เชื่อมโยงด้วยกลไกต่างๆ เพื่อกำหนด ทิศทาง เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ด้าน การวิจัย การพัฒนาบัณฑิตศึกษา การ รวบรวมข้อมูลการวิจัยตลอดจนการ เผยแพร่และการถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน  จัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ระยะ กลาง และระยะยาว  สนับสนุนหน่วยวิจัยต่าง ๆ ให้มีอิสระใน การวิจัยตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี หรือที่จัดหามาได้ ตามแผนที่กำหนด

12 โครงสร้างการบริหารศูนย์วิจัย โรคเมลิออยโดสิส

13 กรรมการอำนวยการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ ศ. นพ. ภิเศก ลุมภิกานนท์ กรรมการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ ) ศ. นพ. ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์กรรมการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ ) นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ( เลขานุการมูลนิธิสาธารณสุข แห่งชาติ ) กรรมการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ) รศ. นพ. ประสิทธ์ ผลิตผลการพิมพ์ ( รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ) กรรมการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก )

14 กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ ศ. เกียรติคุณ ดร. สถิตย์ สิริ สิงห ที่ปรึกษา ศ.( พิเศษ ) พญ. วิภาดา เชา วกุล ที่ปรึกษา นพ. เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒา จารย์ ที่ปรึกษา ทัศมาลี กุลวรา นภาพิศ สุวรรณา

15 โครงการ / กิจกรรม  กิจกรรมด้านการวิจัย  กิจกรรมด้านบัณฑิตศึกษา  กิจกรรมการสร้างฐานข้อมูล และ เผยแพร่ความรู้

16  http://web.kku.ac.th/~melioid http://web.kku.ac.th/~melioid

17 Research collaboration MRC MU NU CMU Wellcome USA, Wisconsin.USA, U. of Northern Arizona U. of Guelph, CanadaU. of Monash, Australia 4 2 1 2 2 2 2 2

18 Expected in 5 years  National excellent center  Post-Doc training center  Sustainable  At least 10 international publications per year.  1 patent every 5 years  Graduated students (MS., Ph.D) 5-8 persons/year

19 Problems  Need infra structure facilities. (BSL)  Extend lab space.  Management problems.  Full time research staff.  Young active researchers.

20 Acknowledgements  BIOTEC, NSTDA  TRF (Thailand research fund)  RGJ-Ph.D. program (Royal golden Jubilee-Ph.D)  T2 (Thailand Tropical Diseases Research Programme)  MUA (Commission of Higher Education)  Ministry of Foreign affair.  Faculty of Medicine  KKU

21 21-23 November, 2007 The 5 th World Melioidosis Congress Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand Main organizer, Melioidosis Research Center, KKU • Epidemiology • Clinical Aspects • Diagnosis • Antibiotic Resistance • Treatment • Pathogenesis • Genome and genetics • Environmental Aspects • Immunology • Proteomics


ดาวน์โหลด ppt From melioidosis research group to Melioidosis Research center: 6 years of experience S. Wongratanacheewin, Ph.D Director, Melioidosis Research center,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google