งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

From melioidosis research group to Melioidosis Research center: 6 years of experience S. Wongratanacheewin, Ph.D Director, Melioidosis Research center,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "From melioidosis research group to Melioidosis Research center: 6 years of experience S. Wongratanacheewin, Ph.D Director, Melioidosis Research center,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 From melioidosis research group to Melioidosis Research center: 6 years of experience
S. Wongratanacheewin, Ph.D Director, Melioidosis Research center, KKU

2

3 ความเป็นมา เป็นการรวมตัวของนักวิจัยที่สนใจโรค melioidosis โดยในระยะแรกมีผู้เริ่มต้น 7-8 ท่าน จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2543 โดยเริ่มมีการเขียนโครงการวิจัยร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากคณะแพทยศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ปี 2543 ได้เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่มมากขึ้น

4 update state of the art ของปัญหา ของโรคเมลิออยโดสิสในแง่มุมต่างๆ
เพื่อระดมนักวิจัยเกี่ยวกับโรคเมลิออยโดสิสใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาศึกษาวิจัยร่วมกัน ให้มีการปฏิสัมพันธ์ในแง่ของการนำความรู้ที่ ได้จากการวิจัยในแง่ต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการวิจัยในแง่มุม ต่างๆ ยังผลให้มาได้ซี่ง Proposal ร่วมกัน

5 จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างสมาชิกและผู้สนใจหรือจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการ ระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ศึกษาเดือนละไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง จัดประชุมปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อวิจารณ์ผลการระดมสมองการวิจัยของ กลุ่มทุก 6 เดือน ส่งตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมประชุมกับกลุ่ม melioidosis ในสถาบันอื่น

6 Outcome of 3 years International Publications of Melioidosis research Group, KKU ( :3 years) :12 papers. Presentation: 5 papers in 2 international conferences, 4 locals presentation, 3 as a guest speakers. Research Grants: 15 projects, total budget 6.5 million baht. 2 projects were collaborated with Mahidol, AFFRIM and USA. Research meeting with outside researchers: 6 ครั้ง Research group meeting: ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง Our members: persons, New coming:1-2 persons/year

7 ปัญหาอุปสรรค กิจกรรมของคณะ มากเกินไป ไม่มี ทิศทางที่แน่นนอน ทำให้ staff เสียเวลามาก ขาดความสนใจและทุ่มเทในการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยไม่เข้มแข็ง ทำให้ขาดแรงผลักดันในการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานและบุคลากร ผู้ที่ทำงานวิจัยมากคือผู้ที่มีความสนใจ และตั้งใจอยู่แล้ว คณะมีการให้การสนับสนุนสูง แต่ไม่มีการติดตามและประเมินอย่างจริงจัง

8 Melioidosis Research Center (2548)
Faculty of Medicine, Khon Kaen University

9

10 วิสัยทัศน์ ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
เป็นศูนย์แห่งการวิจัยและการเรียนรู้โรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้อสำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานข้อมูลการเรียนรู้ ผลิตผลงานวิจัย การเผยแพร่อย่างเป็นระบบครบวงจร สร้างความเข้มแข็งในการแข่งขัน ด้านองค์ความรู้

11 แผนกลยุทธ์ ประสานและสนับสนุนงานของหน่วยวิจัย
เชื่อมโยงด้วยกลไกต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย การพัฒนาบัณฑิตศึกษา การรวบรวมข้อมูลการวิจัยตลอดจนการเผยแพร่และการถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน จัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สนับสนุนหน่วยวิจัยต่าง ๆ ให้มีอิสระในการวิจัยตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีหรือที่จัดหามาได้ ตามแผนที่กำหนด

12 โครงสร้างการบริหารศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส

13 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการอำนวยการ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ศ.นพ.ภิเศก ลุมภิกานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รศ.นพ.ประสิทธ์ ผลิตผลการพิมพ์ (รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (เลขานุการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

14 กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่
ศ.(พิเศษ) พญ.วิภาดา เชาวกุล ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห ที่ปรึกษา นพ.เกรียงศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ ที่ปรึกษา ทัศมาลี กุลวรา นภาพิศ สุวรรณา

15 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านการวิจัย กิจกรรมด้านบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมการสร้างฐานข้อมูล และ เผยแพร่ความรู้

16

17 Research collaboration
CMU MU 4 1 2 NU Wellcome MRC 2 2 2 USA, Wisconsin. USA, U. of Northern Arizona 2 2 U. of Guelph, Canada U. of Monash, Australia

18 Expected in 5 years National excellent center Post-Doc training center
Sustainable At least 10 international publications per year. 1 patent every 5 years Graduated students (MS., Ph.D) 5-8 persons/year

19 Problems Need infra structure facilities. (BSL) Extend lab space.
Management problems. Full time research staff. Young active researchers.

20 Acknowledgements BIOTEC, NSTDA TRF (Thailand research fund)
RGJ-Ph.D. program (Royal golden Jubilee-Ph.D) T2 (Thailand Tropical Diseases Research Programme) MUA (Commission of Higher Education) Ministry of Foreign affair. Faculty of Medicine KKU

21 The 5th World Melioidosis Congress
Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand Epidemiology Clinical Aspects Diagnosis Antibiotic Resistance Treatment Pathogenesis Genome and genetics Environmental Aspects Immunology Proteomics 21-23 November, 2007 Main organizer, Melioidosis Research Center, KKU


ดาวน์โหลด ppt From melioidosis research group to Melioidosis Research center: 6 years of experience S. Wongratanacheewin, Ph.D Director, Melioidosis Research center,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google