งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MEQ Scoring Supreeya Wongtra-ngan. Guidelines  Write the clear essay question  Prepare scoring scheme before starting  Sample a few answers  Score.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MEQ Scoring Supreeya Wongtra-ngan. Guidelines  Write the clear essay question  Prepare scoring scheme before starting  Sample a few answers  Score."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MEQ Scoring Supreeya Wongtra-ngan

2 Guidelines  Write the clear essay question  Prepare scoring scheme before starting  Sample a few answers  Score all the answers to one question  Shuffle the answer scripts for next question

3 Guidelines  Average the scores of examiners  Score independently of other examiners  Avoid bias against poor presentation  Conceal the identity of the student  Avoid distraction  Ensure adequate time for scoring

4 การให้คะแนน แบบที่ ๑. ๑  กำหนดคะแนนแต่ละข้อเท่ากัน และ กำหนดจำนวนข้อที่จะต้องตอบ โดยที่มี คำตอบที่เป็นไปได้หลายๆคำตอบ คำถามที่ ๑ จงตอบมา ๕ อย่าง ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓. ๔.๔. ๕.๕. ๖.๖. ๗.๗. ๘.๘. คะแนนเต็ม ๑๕ ข้อละ ๓ คะแนน

5 การให้คะแนน แบบที่ ๑. ๒  กำหนดคะแนนแต่ละข้อไม่เท่ากัน และ กำหนดจำนวนข้อที่จะต้องตอบ โดยที่มี คำตอบที่เป็นไปได้หลายๆคำตอบ คำถามที่ ๑ จงตอบมา ๕ อย่าง ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓. ๔.๔. ๕.๕. ๖.๖. ๗.๗. ๘.๘. คะแนนเต็ม ๑๕ ๓ คะแนน ๓ ๒ ๑

6 การให้คะแนน แบบที่ ๑. ๓  กำหนดคะแนนแต่ละข้อตายตัว ตาม จำนวนข้อที่จะต้องตอบ คำถามที่ ๑ จงตอบมา ๕ อย่าง ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓. ๔.๔. ๕.๕. คะแนนเต็ม ๑๓ ๓ คะแนน ๓ ๒

7 การให้คะแนนเพิ่ม และ ติดลบ  อาจจะให้เพิ่มได้ แต่ไม่ เกินคะแนนเต็ม  ติดลบกรณีที่ผิดร้ายแรง

8 การให้คะแนน แบบที่ ๒  กำหนด MLC ของแต่ละคำถามไว้ล่วงหน้าเช่น ต้องตอบได้ ๒ / ๔ข้อโดยให้คะแนนในแต่ละ คำถามเป็น ๐ = not satisfactory ๑ = satisfactory คำถามที่ ๑ จงวางแผนการรักษา ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓. ๔.๔.

9 การให้น้ำหนักคะแนนตามขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนนศพปี ๔ นศพ ปี๕ นศพ ปี ๖ resident Hypothesis generation ๑๐๒๐ Data gathering ๔๕๓๕๒๕๒๐ Hypothesis refinement ๒๕๒๐ Management Investigation ๑๐ ๑๕๒๐ Treatment ๑๐๑๕๒๐


ดาวน์โหลด ppt MEQ Scoring Supreeya Wongtra-ngan. Guidelines  Write the clear essay question  Prepare scoring scheme before starting  Sample a few answers  Score.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google