งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

October 12-2005 1 Research Group: From Research Group to be an Excellence Center รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน Melioidosis Research Excellence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "October 12-2005 1 Research Group: From Research Group to be an Excellence Center รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน Melioidosis Research Excellence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 October 12-2005 1 Research Group: From Research Group to be an Excellence Center รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน Melioidosis Research Excellence Center รองศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ วงค์คำ Liver fluke & Cholangiocarcinoma Research Excellence Center ดำเนินการอภิปราย ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์

2 October 12-20052 ประเด็นนำเสนอ  ปรัชญาของการเกิดกลุ่มวิจัย  แนวทางการดำเนินการ  ข้อมูลสรุปของ research groups  Excellence Center=?/What the good things of EX Center?  ปัจจัยความสำเร็จ (critical success factors)  ปัจจัยกีดขวาง - อุปสรรค

3 October 12-20053 ปรัชญาของการเกิด กลุ่มวิจัย • ปัญหาเราๆต้องแก้และเก่ง • ใช้ปัญหาเราสร้างแรงดึงดูดให้เกิดทรัพยากรเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา • ใช้เวลาที่มีคนละน้อยร่วมกันให้ได้ประโยชน์มาก • ทุกคนอยากทำวิจัยหากมีโอกาสและมีเวที

4 October 12-20054 วิจัยเดี่ยว ผู้จัดการ ผู้ประสานงาน ขบวนการเรียนรู้เทคนิคการวิจัยเป็นกลุ่ม ไม่ค่อยมีเวลา บุคคลากรสนับสนุน จรรยาบรรณนักวิจัย วัฒนธรรมการวิจัย ขาดกำลังคน งานไม่ focus ขาดพลังขับเคลื่อน ต้องการการจัดการ

5 October 12-20055  คณะกรรมการกลุ่มวิจัย - ประสานงานระหว่างกลุ่มวิจัยต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์และประสานงานระหว่าง กลุ่มวิจัยกับฝ่ายวิจัย กลุ่มวิจัยกับฝ่ายวิจัย - สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มวิจัยพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ - ติดตามและประเมินผลกิจกรรมกลุ่มวิจัย

6 October 12-20056  สร้างความเข้มแข็งในช่วง 2-3 ปี แรก เพื่อสามารถหาทุนจากแหล่ง ทุนภายนอก  บริหารจัดการให้มีกิจกรรมกลุ่มที่ เข้มแข็ง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ  โครงการนำร่อง /state of the art of knowledge  สร้างพลังกลุ่ม - เพื่อน วัตถุประสงค์และแนวทางการ สนับสนุน

7 October 12-20057 กลุ่มวิจัย 20 กลุ่ม • กลุ่มวิจัยมะเร็งท่อ น้ำดี • กลุ่มวิจัยวัณโรค • กลุ่มวิจัยนิ่วไต • กลุ่มวิจัยการดูแล ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ • กลุ่มวิจัย Medical Devices • กลุ่มวิจัยเมลิออยโด สิส • กลุ่มมะเร็งปอด • กลุ่มวิจัย Clinical Nutrition • กลุ่มวิจัย Occupational Health and Medicine • กลุ่มวิจัย Herbal Medicine •Pain control • Thalassemia • Osteoporosis • Bioinformatics and molecular biology • Systematic reviews •Renal Failure • ภาวะข้อเสื่อม • โรคลมชัก • กีฬาเวชศาสตร์ • พัฒนาผลิตภัณฑ์

8 October 12-20058 •Current development •university research group •national trends-Integrative/cluster •Natural selection-survival of fittest •What have been gained? •Research Culture •Research environment •Non-monetary outcomes •Connections/regional/national/Int’l •Stepping stones to excellence center Is it worth investment?

9 October 12-20059 How did it go from a research group to an excellence center? How to establish? How to maintain? How to grow stronger ????


ดาวน์โหลด ppt October 12-2005 1 Research Group: From Research Group to be an Excellence Center รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน Melioidosis Research Excellence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google