งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Chemical properties of seawater.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Chemical properties of seawater."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Chemical properties of seawater

2 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Atoms a. fundamental particles of matter defining the elements b. cannot be broken down into smaller particles using conventional chemical procedures c. examples of some of the major elements comprising living things 1) carbon (C) 4) nitrogen (N) 2) hydrogen (H) 5) phosphorus (P) 3) oxygen (O) 6) sulfur (S)

3 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL •Molecule A group of atom held together by chemical bond •Chemical bond The energy relationship between atoms that hold them together •Covalent bond A bond formed by shared pairs of electrons

4

5 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL •Polar molecule A molecule with unbalanced charge. One end of molecule has a slight negative charge, and the other end has slight positive charge •Hydrogen bond (cohesive force and adhesive force) Relatively weak bond formed between a partially positive hydrogen atom and a partially negative oxygen fluorine or nitrogen atom of an adjacent molecule •H 2 S and H 2 O

6

7 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL The dissolving power of water

8 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL •Solution (solute + solvent) A homogeneous substance made of two component, the solvent and solute •Mixture A close intermingling of different substances that still retain separate identities •Ion An atom (or small group of atoms) that becomes electrically charged by gaining or losing one or more electrons

9 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL • ความสามารถในการละลายที่ดี ของน้ำเนื่องมาจากสาเหตุใด ? ตอบ เนื่องจากคุณสมบัติความมี ขั้วในโมเลกุลของน้ำ

10 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL •Ionic bond A chemical bond resulting from attraction between oppositely charged ions •Diffusion The movement of molecules from a region of high concentration to a region of low concentration

11

12

13 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL • เหตุใดน้ำมันจึงไม่สามารถละลาย ได้ในน้ำ • เหตุใดของเหลวภายในเซลล์จึงมี น้ำเป็นองค์ประกอบและผนังเซลล์ จึงมีไขมันเป็นองค์ประกอบ

14 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Seawater

15

16

17

18 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Source of the Ocean’s salts

19 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL • จากการผุกร่อนของหินอัคนีที่ผิวเปลือกโลก ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่กำเนิดโลกมีการ ปลดปล่อยสารละลายลงสู่ทะเลถึง 5 x 10 19 กิโลกรัม โดยทุกๆ 1 กิโลกรัมของเกลือใน มหาสมุทรจะเป็นผลจากการผุกร่อนของหิน อัคนี 600 กิโลกรัม • การทำปฏิกริยาร่วมกันระหว่างสารละลาย ที่มาจาการผุกร่อนของหินอัคนีที่ลงสู่ทะเล และ excess volatiles ( องค์ประกอบใดๆ ของน้ำทะเลที่อยู่นอกเหนือจากสารละลายที่ เกิดจากการผุกร่อนของหินอัคนี ซึ่งได้แก่ สารต่างๆจากภายในโลกที่ถูกปล่อยออกสู่ ผิวเปลือกโลก ซึ่งจะมีสารต่างๆมากมายเช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คลอรีน ซัลเฟอร์ ไฮโดรเจน ฟลูออรีน ไนโตรเจน และไอน้ำ เป็นต้น )

20 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Principle of constant proportions

21 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Although the total of dissolved solids might vary among sample, the ratio of major salts in sample of seawater from many location was constant The constant ratio is known as Frochhammer’s principle or the principle of constant proportions

22 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Salinity and Chlorinity

23 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL • ซาลินิตี้ (salinity) ซึ่งหมายถึงปริมาณ ของแข็งทั้งหมดมีน้ำหนักเป็นกรัมที่ เหลืออยู่ในน้ำทะเล 1 กิโลกรัม เมื่อสาร คาร์บอเนตต่างๆถูกเปลี่ยนเป็นออกไซด์ โบรไมด์และไอโอไดด์ถูกแทนที่โดยคลอ ไรด์ และสารอินทรีย์ต่างๆถูกออกซิไดซ์โดย สมบูรณ์ • คลอรินิตี้ (chlorinity) ซึ่งหมายถึงปริมาณ ทั้งหมดของ คลอไรด์ ไอโอไดด์ และโบร ไมด์มีน้ำหนักเป็นกรัมในน้ำทะเล 1 กิโลกรัม Salinity = 1.80655 x Chlorinity

24 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Chemical equilibium and Residence times

25 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL เหตุใดน้ำทะเลจึงไม่เค็ม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ? ตอบ น้ำทะเลมีสมดุลทางเคมี

26 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL • ระยะเวลาพำนัก (residence time) หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยของธาตุใดๆที่จะ อยู่ในมหาสมุทรคำนวณได้จากสมการ  = A / (dA/dt) โดย A = ปริมาณของสารนั้นทั้งหมดที่ ละลายในน้ำทะเล dA/dt = อัตราที่สารนั้นถูกนำเข้าหรือนำ ออกจากน้ำทะเล  = เวลาพำนักของสารนั้น

27

28 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Conservative and nonconservative constituents

29 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL •conservative constituents An element that occurs in constant proportion in seawater and change very slowly through time (have a long residence time) •nonconservative constituents An element whose proportion in seawater varies with time and place, depending on biological demand or chemical activity (short residence time)

30 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Dissolved gases

31

32 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL • ก๊าซไนโตรเจน (48% of the dissolved gas in seawater) - The upper layer of ocean water are usually saturated with nitrogen - Living organisms require nitrogen to build protein and other biochemical substances - They cannot use the free nitrogen in the atmosphere and the ocean directly. It must be fixed into usable chemical form by specialized organisms

33 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL • ก๊าซออกซิเจน (36% of the dissolved gas in seawater) - The primary source of the ocean’s dissolved oxygen is its photosynthetic plants. - Since photosynthesis requires sunlight, most of the available oxygen lies near the ocean’s surface

34 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ - CO 2 is quickly used by marine plants - CO 2 is very soluble in water, though; the proportion of dissolved CO 2 in water is about 15% of all dissolved gases

35

36 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Acid-Base Balance

37

38 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL •Acid A substance that releases a hydrogen ion in solution •Base A substance that combines with hydrogen ion in solution •pH A measurement of the acidity or alkalinity of a solution. Numerically, the negative logarithm of the concentration of hydrogen ions in an aqueous solution

39 วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL ในน้ำทะเลซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์ มาก ตามปกติแล้วเมื่อมันละลายน้ำ ก็จะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิค แล้วเหตุใดน้ำทะเลจึงไม่มีฤทธิ์เป็น กรด

40

41


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์ทางน้ำเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Science) ดร. มณฑล แก่นมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร | KMITL Chemical properties of seawater.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google