งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันสถาปนาคณะ 7 มิถุนายน 2511 ดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจำคณะ รายงานประจำปี 2550

2 ทันตแพทยศาสตร์มหิดลเพื่อประชาชน
ปรัชญา ทันตแพทยศาสตร์มหิดลเพื่อประชาชน ปณิธาน คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล มุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริการและวิจัยที่ยั่งยืน รายงานประจำปี 2550

3 เนื้อหารายงาน ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริการทันตกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม รายงานประจำปี 2550

4 ด้านการบริหาร รายงานประจำปี 2550

5 ด้านบริหาร จำนวนบุคลากร ทรัพยากรบุคคล ข้าราชการ 143 125 268 31.09
ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม สัดส่วนร้อยละ ข้าราชการ 143 125 268 31.09 พนักงานมหาวิทยาลัย 61 204 265 30.74 ลูกจ้าง - 329 38.17 658 862 100.00 23.67 76.33 รายงานประจำปี 2550

6 อัตราส่วนคุณวุฒิ เอก : โท : ตรี = 5 : 4: 1
คุณวุฒิอาจารย์ (หน่วยนับ : คน) อัตราส่วนคุณวุฒิ เอก : โท : ตรี = 5 : 4: 1 รายงานประจำปี 2550

7 อัตราส่วน ศ.คลินิก : ศ. : รศ. : ผศ. = 0.04 : 1 : 5 : 4
ตำแหน่งทางวิชาการ อัตราส่วน ศ.คลินิก : ศ. : รศ. : ผศ. = 0.04 : 1 : 5 : 4 รายงานประจำปี 2550

8 งบประมาณ แหล่งเงิน รายรับ ร้อยละ รายจ่าย เงินแผ่นดิน 273,042,420 49.87
310,109,736 53.69 เงินรายได้ 274,430,000 50.13 267,477,621 46.31 รวม 547,472,420 100.00 577,587,357 รายงานประจำปี 2550

9 รายได้จากการดำเนินงาน
รายงานประจำปี 2550

10 เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 พื้นที่ 3,223 ตารางเมตร ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะปีงบประมาณ 2549 จำนวนเงิน 32,560,000 บาท รายงานประจำปี 2550

11 ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่รวม 80,756 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ ) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ งบประมาณ 522,200,000 บาท รายงานประจำปี 2550

12 ด้านการศึกษา รายงานประจำปี 2550

13 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ด้านการศึกษา ระดับการศึกษา จำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549 ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 73 101 ปริญญาตรี 2 561 77 หลังปริญญา 21 192 79 หลังปริญญา(นานาชาติ) 7 46 11 รวม 26 872 268 รายงานประจำปี 2550

14 การรับนักศึกษาจากหลายโครงการ
โครงการเพื่อความเป็นเลิศ โครงการผลิตดุษฎีบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตอาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการเสริมสร้างประสบการณ์สาขาทันตแพทยศาสตร์ โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร โครงการร่วมฯ) โครงการหลักสูตรหลังปริญญานานาชาติ รายงานประจำปี 2550

15 โครงการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศ
โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการรับนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลาม โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขต โครงการความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศ โครงการผลิตทันตบุคลากรให้แก่โรงเรียนพระราชทานและโรงเรียน ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการหลักสูตรหลังปริญญาแก่บุคลากรสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวโดยทุนรัฐบาลไทย รายงานประจำปี 2550

16 ด้านการวิจัย รายงานประจำปี 2550

17 เงินสนับสนุนการวิจัย
ด้านการวิจัย เงินทุนสนับสนุน เงินสนับสนุนการวิจัย จำนวนเงิน ร้อยละ - เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,997,000 40.75 - เงินรายได้คณะ 2,960,000 40.24 - เงินรายได้มหาวิทยาลัย 398,000 5.41 - แหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย 1,000,000 13.60 รวม 7,355,000 100.00 รายงานประจำปี 2550

18 การเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน publication 139 เรื่อง
ผลงานวิจัย เรื่อง/คน/ปี ผลงานที่ได้รับการออกสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ควบคุมสัตว์ทดลอง เครื่องมือช่วยอ้าปากที่ติดขัด รายงานประจำปี 2550

19 ด้านการบริการวิชาการ
รายงานประจำปี 2550

20 ด้านการบริการวิชาการ
ทุนอุดหนุนการให้บริการวิชาการ จำนวนเงิน 6,000,000 บาท จัดอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดบรรยายวิชาการ จำนวน เรื่อง มีผู้เข้าร่วม จำนวน คน รายงานประจำปี 2550

21 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “การฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ รุ่นที่ 1”
รายงานประจำปี 2550

22 โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Practical Implant Dentistry and Alveolar Ridge Reconstruction : A Clinical Course Session : I Implant Dentistry & Osseo integration” รายงานประจำปี 2550

23 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Dentistry Parodentose สำหรับทันตแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รายงานประจำปี 2550

24 ด้านการบริการทันตกรรม
รายงานประจำปี 2550

25 ด้านการบริการทันตกรรม
จำนวนผู้ป่วย ทันตกรรมคลินิกในคณะ ,189 ราย โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ,567 ราย ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ 9,952 ราย รายงานประจำปี 2550

26 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายงานประจำปี 2550

27 โครงการพัฒนายูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รายงานประจำปี 2550

28 โครงการบำบัดรักษาและบูรณะผู้ป่วยที่มีรอยโรคของช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า และผู้ป่วยที่มีความพิการของ ใบหน้าและขากรรไกร รายงานประจำปี 2550

29 โครงการบูรณะฟื้นฟูผู้ที่มีใบหน้าขากรรไกรบกพร่อง
รายงานประจำปี 2550

30 โครงการบูรณะฟันร่วมกับ Implant
ครอบฟันเทียม แกนยึดฟันเทียม รากฟันเทียม รายงานประจำปี 2550

31 โครงการการบริการทันตกรรมและผลิตสื่อการสอนทันตกรรม ป้องกันเพื่อเด็กพิเศษด้อยโอกาส
รายงานประจำปี 2550

32 โครงการงานเอ็นโดดอนติกส์ที่ซับซ้อนในผู้ด้อยโอกาส
รายงานประจำปี 2550

33 โครงการการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากสำหรับเด็ก
รายงานประจำปี 2550

34 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขภาพสู่ประชาชน
รายงานประจำปี 2550

35 ด้านวิเทศสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2550

36 นักศึกษา จาก Yonsei University, ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน
รายงานประจำปี 2550

37 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จาก Faculty of Odonto-Stomatology, University of Health Science ราชอาณาจักรกัมพูชา และจาก Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานประจำปี 2550

38 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Dentistry Parodentose สำหรับ
ทันตแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาทันตแพทย์จาก King’s College London ประเทศอังกฤษมาศึกษาดูงาน โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลาว โดยรับอาจารย์จาก คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับการศึกษา ต่อระดับมหาบัณฑิต ร่วมจัดประชุมวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง International Dental Collaboration of the Mekong River Region, IDCMR ครั้งที่ 3 เรื่อง “Everyone will enjoy oral health care in future” ณ School of Stomatology Kunming University of Medical Sciences, People’s Republic of China. รายงานประจำปี 2550

39 ร่วมจัดประชุมวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง International Dental Collaboration of the Mekong River Region, IDCMR ครั้งที่ 3 เรื่อง “Everyone will enjoy oral health care in future” ณ School of Stomatology Kunming University of Medical Sciences, People’s Republic of China. รายงานประจำปี 2550

40 โดย World Health Organization (WHO)
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับแต่งตั้งให้เป็น National Centre of Expertise on Dental Education โดย World Health Organization (WHO) รายงานประจำปี 2550

41 ด้านศิลปวัฒนธรรม รายงานประจำปี 2550

42 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ถวายพระพร
รายงานประจำปี 2550

43 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รายงานประจำปี 2550

44 กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์
รายงานประจำปี 2550

45 กิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
รายงานประจำปี 2550

46 กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
รายงานประจำปี 2550

47 สวัสดีค่ะ รายงานประจำปี 2550


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google