งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานประจำปี 2550 ดอกศรีตรัง ดอกไม้ ประจำคณะ วันสถาปนาคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานประจำปี 2550 ดอกศรีตรัง ดอกไม้ ประจำคณะ วันสถาปนาคณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานประจำปี 2550 ดอกศรีตรัง ดอกไม้ ประจำคณะ วันสถาปนาคณะ 7 มิถุนายน 2511

2 2 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ทันตแพทยศาสตร์มหิดลเพื่อประชาชน คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล มุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริการและวิจัยที่ยั่งยืน รายงานประจำปี 2550 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

3 3 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land  ด้านการบริหาร  ด้านการศึกษา  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริการทันตกรรม  ด้านวิเทศสัมพันธ์  ด้านศิลปวัฒนธรรม รายงานประจำปี 2550 เนื้อหารายงาน

4 4 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการบริหาร รายงานประจำปี 2550

5 5 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านบริหาร  ทรัพยากรบุคคล จำนวนบุคลากร ประเภทบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนรวมสัดส่วนร้อยละ ข้าราชการ14312526831.09 พนักงาน มหาวิทยาลัย 6120426530.74 ลูกจ้าง-329 38.17 รวม204658862100.00 สัดส่วนร้อยละ23.6776.33100.00 รายงานประจำปี 2550

6 6 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land คุณวุฒิอาจารย์ (หน่วยนับ : คน) รายงานประจำปี 2550 อัตราส่วนคุณวุฒิ เอก : โท : ตรี = 5 : 4: 1

7 7 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ตำแหน่งทางวิชาการ รายงานประจำปี 2550 อัตราส่วน ศ.คลินิก : ศ. : รศ. : ผศ. = 0.04 : 1 : 5 : 4

8 8 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land  งบประมาณ แหล่งเงินรายรับร้อยละรายจ่ายร้อยละ เงินแผ่นดิน273,042,42049.87310,109,73653.69 เงินรายได้274,430,00050.13267,477,62146.31 รวม547,472,420100.00577,587,357100.00 รายงานประจำปี 2550

9 9 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land  รายได้จากการดำเนินงาน รายงานประจำปี 2550

10 10 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 พื้นที่ 3,223 ตารางเมตร ใช้งบประมาณเงินรายได้คณะปีงบประมาณ 2549 จำนวนเงิน 32,560,000 บาท รายงานประจำปี 2550

11 11 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่รวม 80,756 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2550-2554) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2550-2552 งบประมาณ 522,200,000 บาท รายงานประจำปี 2550

12 12 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการศึกษา รายงานประจำปี 2550

13 13 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการศึกษา ระดับการศึกษา จำนวน หลักสูตร จำนวน นักศึกษา จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา ปีการศึกษา 2549 ต่ำกว่าปริญญาตรี173101 ปริญญาตรี256177 หลังปริญญา2119279 หลังปริญญา(นานาชาติ)7461 รวม26872268 รายงานประจำปี 2550

14 14 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land  โครงการผลิตดุษฎีบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โครงการผลิตอาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์สาขาทันตแพทยศาสตร์  โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร โครงการร่วมฯ)  โครงการหลักสูตรหลังปริญญานานาชาติ การรับนักศึกษาจากหลายโครงการ โครงการเพื่อความเป็นเลิศ รายงานประจำปี 2550

15 15 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศ  โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  โครงการรับนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น  โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขต โครงการความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศ  โครงการผลิตทันตบุคลากรให้แก่โรงเรียนพระราชทานและโรงเรียน ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการหลักสูตรหลังปริญญาแก่บุคลากรสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวโดยทุนรัฐบาลไทย รายงานประจำปี 2550

16 16 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการวิจัย รายงานประจำปี 2550

17 17 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการวิจัย  เงินทุนสนับสนุน เงินสนับสนุนการวิจัยจำนวนเงินร้อยละ - เงินงบประมาณแผ่นดิน2,997,000 40.75 - เงินรายได้คณะ2,960,000 40.24 - เงินรายได้มหาวิทยาลัย398,000 5.41 - แหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย1,000,000 13.60 รวม7,355,000 100.00 รายงานประจำปี 2550

18 18 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land รายงานประจำปี 2550  การเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน publication 139 เรื่อง ผลงานวิจัย0.68 เรื่อง/คน/ปี  ผลงานที่ได้รับการออกสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร 1. อุปกรณ์ควบคุมสัตว์ทดลอง 2. เครื่องมือช่วยอ้าปากที่ติดขัด

19 19 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการบริการวิชาการ รายงานประจำปี 2550

20 20 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการบริการวิชาการ รายงานประจำปี 2550  ทุนอุดหนุนการให้บริการวิชาการ จำนวนเงิน 6,000,000 บาท  จัดอบรมโครงการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดบรรยายวิชาการ จำนวน 21 เรื่อง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 783 คน

21 21 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “การฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ รุ่นที่ 1” รายงานประจำปี 2550

22 22 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Practical Implant Dentistry and Alveolar Ridge Reconstruction : A Clinical Course Session : I Implant Dentistry & Osseo integration” รายงานประจำปี 2550

23 23 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Dentistry Parodentose สำหรับทันตแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รายงานประจำปี 2550

24 24 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการบริการทันตกรรม รายงานประจำปี 2550

25 25 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านการบริการทันตกรรม จำนวนผู้ป่วย  ทันตกรรมคลินิกในคณะ 310,189 ราย  โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร 24,567 ราย  ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่ 9,952 ราย รายงานประจำปี 2550

26 26 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land รายงานประจำปี 2550 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

27 27 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการพัฒนายูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายงานประจำปี 2550

28 28 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการบำบัดรักษาและบูรณะผู้ป่วยที่มีรอยโรคของช่องปาก กระดูกขากรรไกร และใบหน้า และผู้ป่วยที่มีความพิการของ ใบหน้าและขากรรไกร รายงานประจำปี 2550

29 29 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการบูรณะฟื้นฟูผู้ที่มีใบหน้าขากรรไกรบกพร่อง รายงานประจำปี 2550

30 30 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ครอบฟัน เทียม แกนยึดฟัน เทียม รากฟันเทียม โครงการบูรณะฟันร่วมกับ Implant รายงานประจำปี 2550

31 31 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการการบริการทันตกรรมและผลิตสื่อการสอนทันตกรรม ป้องกันเพื่อเด็กพิเศษด้อยโอกาส รายงานประจำปี 2550

32 32 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการงานเอ็นโดดอนติกส์ที่ซับซ้อนในผู้ด้อยโอกาส รายงานประจำปี 2550

33 33 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากสำหรับเด็ก รายงานประจำปี 2550

34 34 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขภาพสู่ประชาชน รายงานประจำปี 2550

35 35 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านวิเทศสัมพันธ์ รายงานประจำปี 2550

36 36 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land นักศึกษา จาก Yonsei University, ประเทศเกาหลี ศึกษาดูงาน รายงานประจำปี 2550

37 37 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จาก Faculty of Odonto-Stomatology, University of Health Science ราชอาณาจักรกัมพูชา และจาก Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานประจำปี 2550

38 38 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Dentistry Parodentose สำหรับ ทันตแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยกับประเทศญี่ปุ่น  นักศึกษาทันตแพทย์จาก King’s College London ประเทศอังกฤษมาศึกษาดูงาน  โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลาว โดยรับอาจารย์จาก คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับการศึกษา ต่อระดับมหาบัณฑิต  ร่วมจัดประชุมวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง International Dental Collaboration of the Mekong River Region, IDCMR ครั้งที่ 3 เรื่อง “Everyone will enjoy oral health care in future” ณ School of Stomatology Kunming University of Medical Sciences, People’s Republic of China. รายงานประจำปี 2550

39 39 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ร่วมจัดประชุมวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ในประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง International Dental Collaboration of the Mekong River Region, IDCMR ครั้งที่ 3 เรื่อง “Everyone will enjoy oral health care in future” ณ School of Stomatology Kunming University of Medical Sciences, People’s Republic of China. รายงานประจำปี 2550

40 40 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับแต่งตั้งให้เป็น National Centre of Expertise on Dental Education โดย World Health Organization (WHO)

41 41 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land ด้านศิลปวัฒนธรรม รายงานประจำปี 2550

42 42 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/ถวายพระพร รายงานประจำปี 2550

43 43 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land กิจกรรมดนตรีสากล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รายงานประจำปี 2550

44 44 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ รายงานประจำปี 2550

45 45 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land กิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพุทธศาสนา รายงานประจำปี 2550

46 46 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี และวัฒนธรรมไทย รายงานประจำปี 2550 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

47 47 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land สวัสดีค่ะ รายงานประจำปี 2550


ดาวน์โหลด ppt 1 Faculty of Dentistry Wisdom of the Land รายงานประจำปี 2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานประจำปี 2550 ดอกศรีตรัง ดอกไม้ ประจำคณะ วันสถาปนาคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google