งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะแห่ง ศาสตร์ ที่เติมเต็ม ช่องว่าง ในการแพทย์ รศ. ดร. บุษกร บิณฑสันต์ ผศ. นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะแห่ง ศาสตร์ ที่เติมเต็ม ช่องว่าง ในการแพทย์ รศ. ดร. บุษกร บิณฑสันต์ ผศ. นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะแห่ง ศาสตร์ ที่เติมเต็ม ช่องว่าง ในการแพทย์ รศ. ดร. บุษกร บิณฑสันต์ ผศ. นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

2

3

4 Medicine Music

5 Music Therapy Definition (Bruscia, 1998) “Systematic process of intervention wherein the therapist helps the client to promote health, using music experiences and the relationships that develop through them as dynamic forces of change.”

6 กลุ่มวิจัย ดนตรีเพื่อ สุขภาพ

7  หัวหน้ากลุ่มวิจัย ผศ. นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์  ที่ปรึกษากลุ่มวิจัย รศ. ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์  สมาชิกกลุ่มวิจัย รศ. ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ รศ. พญ. นวนันท์ ปิยวัฒน์กุล รศ. พญ. พูนศรี รังษีขจี นางสาวพิชญาภัค เสียงตรง รศ. พญ. โฉมพิลาศ จงสมชัย อ. นพ. โกสินทร์ วิระษร นางอุบล จ๋วงพานิช อ. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ อ. นุชนารถ วัฒนศัพท์

8 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คณะแพทยศาสตร์  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

9 วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิจัย  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรีและ การแพทย์เพื่อนำไปสู่การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการนำดนตรีไปใช้ในทางการแพทย์ใน มิติของสุขภาพอย่างครบวงจร  เพื่อศึกษาถึงผลของดนตรีต่อมิติต่างๆของ สุขภาพ  เพื่อศึกษาถึงการนำดนตรีมาใช้ในเวชปฏิบัติเพื่อ การวินิจฉัย ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูปัญหาทาง สุขภาพ  เพื่อศึกษาถึงแนวทางการทำวิจัยเกี่ยวกับดนตรี เพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาแนวทางการนำดนตรีมาใช้ในทาง ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

10 กิจกรรม  การนำร่องการนำดนตรีบำบัดไปใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมดนตรีในหอผู้ป่วย  จัดการประชุมกลุ่มวิจัยและวิชาการด้านดนตรีบำบัด  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง Music therapy, an alternative ways for mind and body healing โดย Kana Kamitsubo  จัดการบรรยายประชุมวิชาการวันพุธ เรื่อง Introduction to music therapy โดย Kana Kamitsubo  จัดการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีบำบัดโดย Kana Kamitsubo และ Yuga Kakihara  ทบทวนองค์คามรู้ด้านการใช้ดนตรีบำบัดในด้านโรคมะเร็ง นำเสนอในการประชุม International Association for Music and Medicine

11 Literature review KnowledgeGap Research Music Health Application Implementation research

12 No stress 8 days Stress 8 days Music 8 days Music+Stress 8 days Outcomes: Immune response, Tumor cells developed

13 Nunez2002: Life Science Natural Killer Cell (NK-Cell) activities of the spleen

14 Percentage of Metastasis in comparison to with unstressed group Nunez2002: Life Science

15 Worldwide medical consumption of morphine WHO2003: World Cancer Report

16 Effect of music on at least 50% pain relief Cepeda2006: Cochrane

17 Anxiety level: Music vs. No music during colposcopy Galaal2007: Cochrane database

18 Music as a media Wiangnon2007, APJCP - Health education via group participation - Composition & Improvisation - Thai Isan traditional “rap”

19 Volunteer musicians

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Little Happiness ฉันมี ความสุขเล็กๆ ในใจฉัน... ในใจฉัน... ในใจฉัน ฉันมีความสุขเล็กๆ ในใจฉัน ฮืมม... ฮืมม.. ( ซ้ำ 2 รอบ ) I feel little happiness of my heart…of my heart…. of my heart I feel little happiness of my heart…of my heart…. of my heart Hmm…Hmm… ( ซ้ำ 2 รอบ )


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะแห่ง ศาสตร์ ที่เติมเต็ม ช่องว่าง ในการแพทย์ รศ. ดร. บุษกร บิณฑสันต์ ผศ. นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google