งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศิลปะแห่งศาสตร์ ที่เติมเต็มช่องว่าง ในการแพทย์ รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศิลปะแห่งศาสตร์ ที่เติมเต็มช่องว่าง ในการแพทย์ รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศิลปะแห่งศาสตร์ ที่เติมเต็มช่องว่าง ในการแพทย์ รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์
ดนตรีบำบัด ศิลปะแห่งศาสตร์ ที่เติมเต็มช่องว่าง ในการแพทย์ รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

2

3

4 Music Medicine

5 Music Therapy Definition (Bruscia, 1998)
“Systematic process of intervention wherein the therapist helps the client to promote health, using music experiences and the relationships that develop through them as dynamic forces of change.”

6 Music for Health กลุ่มวิจัย ดนตรีเพื่อสุขภาพ

7 หัวหน้ากลุ่มวิจัย ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ที่ปรึกษากลุ่มวิจัย รศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ สมาชิกกลุ่มวิจัย รศ.ดร.บำเพ็ญจิต แสงชาติ รศ.พญ.นวนันท์ ปิยวัฒน์กุล รศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี นางสาวพิชญาภัค เสียงตรง รศ.พญ.โฉมพิลาศ จงสมชัย อ.นพ.โกสินทร์ วิระษร นางอุบล จ๋วงพานิช อ.พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ อ.นุชนารถ วัฒนศัพท์

8 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

9 วัตถุประสงค์ของกลุ่มวิจัย
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรีและการแพทย์เพื่อนำไปสู่การค้นหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการนำดนตรีไปใช้ในทางการแพทย์ในมิติของสุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อศึกษาถึงผลของดนตรีต่อมิติต่างๆของสุขภาพ เพื่อศึกษาถึงการนำดนตรีมาใช้ในเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัย ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูปัญหาทางสุขภาพ เพื่อศึกษาถึงแนวทางการทำวิจัยเกี่ยวกับดนตรีเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาแนวทางการนำดนตรีมาใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

10 กิจกรรม การนำร่องการนำดนตรีบำบัดไปใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมดนตรีในหอผู้ป่วย จัดการประชุมกลุ่มวิจัยและวิชาการด้านดนตรีบำบัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง Music therapy, an alternative ways for mind and body healingโดย Kana Kamitsubo จัดการบรรยายประชุมวิชาการวันพุธ เรื่อง Introduction to music therapy โดย Kana Kamitsubo จัดการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีบำบัดโดย Kana Kamitsubo และ Yuga Kakihara ทบทวนองค์คามรู้ด้านการใช้ดนตรีบำบัดในด้านโรคมะเร็ง นำเสนอในการประชุม International Association for Music and Medicine

11 Implementation research
Literature review Knowledge Gap Application Research Implementation research Music Health

12 Outcomes: Immune response, Tumor cells developed
No stress 8 days Stress 8 days Music 8 days Music+Stress 8 days Outcomes: Immune response, Tumor cells developed

13 Natural Killer Cell (NK-Cell) activities of the spleen
Nunez2002: Life Science

14 Percentage of Metastasis in comparison to with unstressed group
Nunez2002: Life Science

15 Worldwide medical consumption of morphine
WHO2003: World Cancer Report

16 Effect of music on at least 50% pain relief
NJ Cepeda2006: Cochrane

17 Anxiety level: Music vs. No music during colposcopy
Galaal2007: Cochrane database

18 Music as a media - Health education via group participation
Composition & Improvisation Thai Isan traditional “rap” Wiangnon2007, APJCP

19 Volunteer musicians

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Little Happiness ฉันมี ความสุขเล็กๆ ในใจฉัน... ในใจฉัน... ในใจฉัน
ฉันมีความสุขเล็กๆ ในใจฉัน ฮืมม...ฮืมม.. (ซ้ำ 2 รอบ) I feel little happiness of my heart…of my heart…. of my heart Hmm…Hmm… (ซ้ำ 2 รอบ)


ดาวน์โหลด ppt ศิลปะแห่งศาสตร์ ที่เติมเต็มช่องว่าง ในการแพทย์ รศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google