งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร

2 เทคโนโลยี TECHNOLOGY ละติน … TEXERE = การสาน (to weave) = การสร้าง (to construct) LOGOS = ความรู้ กรีก … TECH = ศิลปะ ความหมาย วิธีการหรือเทคนิคทาง วิทยาศาสตร์ที่ใช้ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ บรรลุผล

3 เทคโนโลยีทางการศึกษา • เทคโนโลยี : การประยุกต์เอาความรู้ ความคิดและวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้งานด้านต่างๆ อย่างมีระบบ เพื่อ เป็นการขยายงานและทำให้งานนั้นบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด • เทคโนโลยีทางการศึกษา : การ ประยุกต์เอาความรู้แนวความคิด วิุีการ และผลงานทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ใน การศึกษาอย่างมีระบบ เพื่อให้การศึกษา หรือการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

4 เทคโนโลยีทางการสอน • เทคโนโลยีการสอน : การนำเอาความรู้ ทั้งหลายเข้ามาประยุกต์ในการสอนอย่างมี ระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ • สื่อการสอน : ตัวกลาง ที่ช่วยนำและ ถ่ายทอดข้อมูลความรู้จาก ผู้สอนหรือจาก แหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เป็นสิ่งช่วยอธิบาย และขยายเนื้อหาบทเรียนให้ผู้เรียนสามารถ เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นเพื่อบรรลุถึง วัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้

5

6

7 ประส าท สัมผั ส ประส าท สัมผั ส ดู 75% สัมผัส 6% ดม 3% ลิ้มรส 3% ฟัง 13%

8 25 50 75 100% 85 65 72 20 70 10 3 ชั่วโมงผ่านไป 3 วันผ่านไป สื่อ โสตทัศน์ สื่อ โสตทัศน์ ความคงทนในการจำ กับ อัตราความคงทนในการจำ สื่อ โสตทัศน์ ดู + ฟัง ดู ฟัง

9 AN AARDVARK AN ACTUAL DESCRIBTION FROM THE ENCYCLDPAEDIA BRITANNICA AN AARDVARK AN ACTUAL DESCRIBTION FROM THE ENCYCLDPAEDIA BRITANNICA THE BODY IS STOUT WITH ARCHED BACKED : THE LIMBS ARE SHORT AND STOUT, ARMED WITH STRONG, BLUNT CRAWS; THE EARS LONG ; AND THE TAIL THICK AT THE BASE AND TAPERING GRADUALLY. THE ELONGATED HEAD IS SET ON A SHORT THICK NECK, AND AT THE EXTREMITY OF THE SNOUT IS A DISC IN WHICH THE NOSTRIL OPEN. THE MOUTH IS SMALL AND TUBULAR, FURNISHED WITH A LONG EXTENSILE TONGUE. A LARGE INDIVIDUAL MEASURED 6 FT. 8 IN. IN COLOR IT IS PALE SANDY OR YELLOW, THE HAIR BEING SCANTY AND ALLOWING THE SKIN TO SHOW.

10 AARDVARK AARDVARK ลำตัวของมันอ้วน หลังโค้ง ขาสั้นและป้อม มีอุ้งเท้าที่ แข็งแรงและทู่เป็นอาวุธ หูยาว โคนหางหนาแล้วค่อยๆ เรียวลง ไปทางปลายหาง หน้ายาว คอ สั้น ตรงปลายสุดของหน้ามี ลักษณะเป็นจานซึ่งเป็นที่เปิดของ ช่องจมูก ปากเล็กและเป็นรูป โค้ง มีลิ้นแลบได้ยาว ตัวขนาด โตวัดได้ 6 ฟุต 8 นิ้ว สีทราย อ่อนหรือเหลือง ขนเกรียนจน มองเห็นผิวหนังของมันได้

11

12

13 ท่านเห็น อะไร ภาพอะไรเอ่ย ดูอีกที

14 ท่านเห็นอะไร อะไรเกิดขึ้น บนทางหลวง

15 ความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อ การศึกษา • เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (efficiency) • ลดเวลา (Reduce Instruction Time) • ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน (Participate) • ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) • ทำให้การเรียนการสอน การจัดการศึกษามี ความหมายมากขึ้น

16 พัฒนาการของเทคโนโลยีทาง การศึกษา

17 ภาพจากหนังสือประกอบ เล่มแรกของโลก ชื่อ ORBIS SENSUALIUM PICTUS

18 Cone of Exp. ประสบการณ์นามธรรม ประสบการณ์ดูรูปภาพ ประสบการณ์ แสดงบทบาท ฟัง วจนะ สัญลักษณ์ นะสัญ ดูทัศ ลักษณ์ ฟังเครื่องบันทึก วิทยุและดูภาพนิ่ง ชมโทรทัศน์ ชมนิทรรศการ ทัศนศึกษา ชมการสาธิต ชมนาฏการ ประสบการณ์ทดแทน ตรงและมี ประสบการณ์ ความหมาย รูปกรวยประสบการณ์ของ EDGAR DALE


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อการบรรยาย เทคโนโลยีการศึกษา โดย ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google