งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1
กฤษดา สุกฤษฎิ์ พงศ์ภัทร นันทสิริ อรอนงค์

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 2
ชลธิรา อติชาต ณิชารีย์ ปรัชญา กิตติคม

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 3
บงกชกร อภิชาต ตุลยชาติ ปาริฉัตร สุมนมาลย์

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 4
นลินพร สุขุมาล ณัฐานนท์ พีรพัฒน์ ฤทธิ์พันธ์

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 5
เพ็ญพิสุทธิ์ กิติยา สิริสุทธิ์ ภาคภูมิ ธนภณ

6 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 6
ภัทราภรณ์ เจษฎา ปรมินทร์ตรา มีชัย รัชนีกร

7 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 7
วนิดา ณัฐธิดา วิบูลย์ศรี วรพล สมชาย

8 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 8
วิจิตรา พัชรินทร์ กิตติคุณ ปฐมพงษ์

9 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 9
สาวิณี ลักขณา พิณพาทย์ กวีศักดิ์


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google