งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1 กฤษดา สุกฤษฎิ์ พงศ์ภัทร นันทสิริ อรอนงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1 กฤษดา สุกฤษฎิ์ พงศ์ภัทร นันทสิริ อรอนงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1 กฤษดา สุกฤษฎิ์ พงศ์ภัทร นันทสิริ อรอนงค์

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 2 ชลธิรา อติชาต ณิชารีย์ ปรัชญา กิตติคม

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 3 บงกชกร อภิชาต ตุลยชาติ ปาริฉัตร สุมนมาลย์

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 4 นลินพร สุขุมาล ณัฐานนท์ พีรพัฒน์ ฤทธิ์พันธ์

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 5 เพ็ญพิสุทธิ์ กิติยา สิริสุทธิ์ ภาคภูมิ ธนภณ

6 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 6 ภัทราภรณ์ เจษฎา ปรมินทร์ตรา มีชัย รัชนีกร

7 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 7 วนิดา ณัฐธิดา วิบูลย์ศรี วรพล สมชาย

8 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 8 วิจิตรา พัชรินทร์ กิตติคุณ ปฐมพงษ์

9 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 9 สาวิณี ลักขณา พิณ พาทย์ กวีศักดิ์


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กอง 3/2553 กลุ่มที่ 1 กฤษดา สุกฤษฎิ์ พงศ์ภัทร นันทสิริ อรอนงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google