งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6 Belief1 ศาสนากับวิวัฒนาการของ แนวความคิด ก่อนหน้ายุคสมัยใหม่  อาณาจักรอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนจักร การ แต่งตั้งกษัตริย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากพระ สันตปาปา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6 Belief1 ศาสนากับวิวัฒนาการของ แนวความคิด ก่อนหน้ายุคสมัยใหม่  อาณาจักรอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนจักร การ แต่งตั้งกษัตริย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากพระ สันตปาปา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6 Belief1 ศาสนากับวิวัฒนาการของ แนวความคิด ก่อนหน้ายุคสมัยใหม่  อาณาจักรอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนจักร การ แต่งตั้งกษัตริย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากพระ สันตปาปา  แนวความคิดของศาสนจักรมีอิทธิพลอย่างสำคัญ ต่อการอธิบายจักรวาล โลก มนุษย์

2 6 Belief2 อิทธิพลของศาสนาต่อรัฐ  การเกิดขึ้นของสังคมจากแนวคิดทางศาสนา

3 6 Belief3 อิทธิพลของศาสนาต่อรัฐ  มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นพร้อม กับบาป “บาปกำเนิด” (original sin)  เป้าหมายของมนุษย์ภายใต้ คำอธิบายทางคริสตศาสนา  รัฐถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำ หน้าที่สนับสนุนให้บุคคล สามารถกลับคืนไปสู่ ดินแดนของพระเจ้า  God  ศาสนจักร  อาณาจักร

4 6 Belief4 กฎหมายกับศาสนา ศาสนา คืออะไร?  ความคิด ความเชื่อและพิธีกรรมปฏิบัติของคนต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น พระเจ้า หรือสิ่งเหนือธรมชาติ หรือ อะไรก็ได้ที่คนยึดมั่นถือมั่น เช่น การนับถือผี ศาสนาส่งผลต่อกฎหมายในฐานะที่เป็นคุณค่ารวมกัน ของสังคม (societal values that shape the rules) อันที่เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมาย  ตัวอย่าง ห้ามฆ่าคน ห้ามลักทรัพย์

5 6 Belief5 พระเยซู Jesus of Nazareth ( B.C. 4 – A.C. 30)

6 6 Belief6 การกำจัดผู้ที่นอกรีตที่ขัดแย้ง กับความเชื่อทางศาสนา สมัยก่อน ศาสนาคริสต์ เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล กาลิเลโอ Galileo Galilei ชาวอิตาลี (ค.ศ. 1564 - 1642) ผู้พัฒนากล้องโทรทรรศน์และเสนอแนวคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลจึงถูกกักตัวให้อยู่แต่ในบ้านภายใต้การควบคุมของศาลศาสนาโรมัน

7 6 Belief7 ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับ ความเชื่อทางศาสนา Charles Darwin 1809-1882 นักวิทยาศาสตร์ที่ต้องระวัง อย่างมากในการตีพิมพ์ บทความจากการค้นพบทาง วิทยาศาสตร์ของเขาที่จะ กระทบต่อความเชื่อเกี่ยวกับ การกำเนิดของมนุษย์และ ทฤษฎีวิวัฒนการ On the Origin of Species

8 6 Belief8 การล่าแม่มด เกิดขึ้นในช่วง (ค.ศ. 1480 - 1750) ในยุโรป และ อเมริกาเหนือ  ในอังกฤษ มีการประกาศใช้ Witchcraft Act of 1735  พบว่ามีการห้ามไม่ให้ ปฏิบัติพิธีกรรมเป็นแม่มด  มีการไต่สวนผู้ที่ถูก กล่าวหาว่าเป็นแม่มดโดยการเผา

9 6 Belief9 สงครามครูเสด Pope และศาสนจักรโรมันคาทอลิก ประกาศจะยึดคืน เยรูซาเล็ม - เมืองศักดิ์สิทธิ์ 1.1 สงครามครูเสด ครั้งที่ 1 (ค.ศ. 1095-1101) 1.2 สงครามครูเสด ครั้งที่ 2 (1147–1149) 1.3 สงครามครูเสด ครั้งที่ 3 (1187–1192)

10 6 Belief10 แผนที่เยรูซาเล็ม

11 6 Belief11 ดินแดนแห่งน้ำผึ้ง!  ทายาทของอับราฮัม The Promised Land  ดินแดนแห่งสัญญลักษณ์  จากสงครามครูเสด ถึง สงครามตัวแทน - อิสราเอล กับปาเลสไตน์

12 6 Belief12 ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง ศาสนากับผู้ปกครอง/รัฐ  Henry VIII  ก่อตั้งศาสนาคริสต์นิกาย Church of England  ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร กับศาสนจักรยังมีอยู่มาก  ความเชื่อของผู้ปกครองต่อ ศาสนาส่งผลกระทบต่อ ประชาชนอย่างมาก

13 6 Belief13 ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง ศาสนากับผู้ปกครอง/รัฐ  ความขัดแย้งระหว่างคาทอลิกและ โปแตสแทนในอังกฤษ  Bloody Mary!  มีผู้เสียชีวิตจากเหตูการณ์นี้ถึง 283 คน และหลบหนีเป็นจำนวนมาก  Queen Elizabeth I : the Golden Edge พยายามลดแรงกดดัน ความขัดแย้งทางศาสนา

14 6 Belief14 การแสวงหาดินแดนใหม่: The Land of the Free  Puritan กลุ่มที่พยายามแสวงหาเสรีภาพในการนับ ถือศาสนาที่เรียบง่ายและไม่ยึดติดกับรูปแบบ พิธีกรรมอันไม่จำเป็น

15 6 Belief15 การแสวงหาดินแดนใหม่: The Land of the Free  พยายามแยกรัฐออกจากอิทธิพลของศาสนา  รัฐต้องไม่อุดหนุนศาสนาใดๆ

16 6 Belief16 โอมชินริเกียว  การหาหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  การฆ่าเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุด ทำไมผู้ที่ฆ่าคนจึงอ้างหลัก ศาสนาได้!  อะไรคือเหตุผลที่สามารถชักจูง ให้คนฆ่าตัวตายได้?

17 6 Belief17 ลัทธิฟาหลุนกง  ตามคำสอนของพรรคคอมมิวนิสต์ – ศาสนาคือ สิ่งมัวเมา

18 6 Belief18 9/11

19 6 Belief19  The new Crusade?  Aftermath ของ 9/11 การควบคุมระบบ ความปลอดภัยในการบิน, การบุก อัฟกานิสถาน อิรัค และการสังหารบินลาเดน  การเผาคัมภีร์กุรอ่านของสาธุคุณที่แทกซัส  การ์ตูนเดนนิส ที่ล้อศาสดาของศาสนาอิสลาม  ปัญหาสี่จังหวัดภาคใต้ ความมั่นคง/ปลอดภัย ปัญหาการคุกคามเสรีภาพ - กฎหมายป้องกัน การทรมาน

20 6 Belief20 ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อทางศาสนา สรุป – ความขัดแย้งบนพื้นฐานของการอ้างศาสนา นำไปสู่การมองกฎหมายกับศาสนา 1. การมองจากรัฐ macro view ท่าทีของรัฐต่อศาสนา – ปฏิเสธ Secular Stateหรือ ส่งเสริม Religion State 2. การมองจากปัจเจก micro view สิทธิและเสรีภาพ ของคนในการนับถือศาสนา หรือความคิดความเชื่อ ของคน ต่อผลการใช้บังคับกฎหมาย จบ จบ ☃

21 6 Belief21 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนา อาจแยกพิจารณาได้ 2 แนวทาง  บทบาทของรัฐต่อศาสนา – อาจเป็นในทาง ส่งเสริมสนับสนุน หรือเป็นกลาง  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยผ่านมุมมองทาง กฎหมายโดยอาศัยพื้นฐานแนวคิด/ความเชื่อทาง ศาสนา

22 6 Belief22 บทบาทของรัฐต่อการ ดำเนินงานทางศาสนา “Everything is miracle or nothing is miracle.” ศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อและศรัทธาซึ่งมักมีการทำนุบำรุงศาสนา  บทบาทของรัฐในการวางตัวเป็นกลาง Secular State  รัฐที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนา Atheistic State เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริง Anti-clericalism/ Anti-religious/ Irreligious  Religious state ตัวอย่างเช่น Islamic Republic http://en.wikipedia.org/wiki/Secular_state

23 6 Belief23 ตัวอย่างของ secular state The US Constitution – Bill of Rights:  Article [I] “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

24 6 Belief24 ตัวอย่างของ religious state Iran Constitution,  Article 1 “The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed by the people of Iran on the basis of their longstanding belief in the sovereignty of truth and Qur'anic justice...”  Article 4 “All civil, penal financial, economic, administrative, cultural, military, political, and other laws and regulations must be based on Islamic criteria.”

25 6 Belief25 ประเทศไทยกับ ท่าทีต่อศาสนาพุทธ พิจารณาจากกฎหมาย  กำหนดในรัฐธรรมนูญ มาตรา 9 “พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัคร ศาสนูปถัมภก”  มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  พระมหากษัตริย์เป็นผู้สถาปนาพระสังฆราช  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย  มีการกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเลขาธิการของมหาเถระสมาคม  ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็น ทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

26 6 Belief26 ประเทศไทยกับ ท่าทีต่อศาสนาอิสลาม  พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพื่อเป็น ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย  ให้ นายกรัฐมนตรีนำชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั่วประเทศขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  การสร้าง การจัดตั้ง การย้าย การรวม การเลิก และการจด ทะเบียนมัสยิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวง  ให้มัสยิดที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วมี ฐานะเป็นนิติบุคคล

27 6 Belief27 ข้อพิจารณา "ในปีงบประมาณ 2552 สำนักพุทธฯ ได้รับงบในการ สนับสนุนจากรัฐบาลดำเนินงาน 3,449 ล้าน เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้ เจริญรุ่งเรือง เผยแพร่ในระดับนานาชาติ รวมไปถึง พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นแหล่งค้นคว้าด้าน พระพุทธศาสนา ล่าสุด ได้รับงบสนับสนุนด้าน การศึกษาสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ อีก 117 ล้านบาทด้วย”  การส่งเสริมพระศาสนาในอดีต – ตามแนวคิด พระ ธรรมราชา ทศพิธราชธรรม หลักการในเรื่อง ธรรมศาสตร์/ราชศาสตร์  กรณีสันติอโศก กับกรณีวัดพระธรรมกาย

28 6 Belief28 การเปรียบเทียบระหว่าง กฎหมายกับศาสนา กฎหมายคือข้อกำหนดของสังคม ซึ่งมีสภาพบังคับ โดยใช้อำนาจรัฐเข้ามาดำเนินการตาม กระบวนการยุติธรรม ศาสนาคือความเชื่อตามคำสอน วางแนวทางความ ประพฤติของคน เป็นเครืองยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสิ่งประดิษฐสร้างทางสังคมเหมือนกัน ธรรม  สิทธิ / ศีล  หน้าที่ ศาสนาใช้ความศรัทธาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกฎหมายใช้กลไกของรัฐเป็นตัวกำหนดสภาพบังคับ

29 6 Belief29 อิทธิพลของศาสนา ต่อกฎหมาย ความเชื่อทางศาสนามีอิทธิพลต่อการกำหนดโครงสร้างและ วัฒนธรรมทางสังคม (และกฎหมายก็เป็นเครื่องมือในการ บังคับใช้) ตัวอย่าง ศาสนามีส่วนช่วยขัดเกลาให้คนในสังคมอยู่ในกรอบของ กฎหมาย  ความคิดพื้นฐานต่อการปกครองรัฐ เช่น  อำนาจศักดิ์สิทธิ, ทฤษฎีเทวสิทธิ์  การปกครองโดยทศพิธราชธรรม  การมีบุญาธิการ การแข่งบุญแข่งวาสนา  การกำหนดโครงสร้างชนชั้นในสังคม ≠ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

30 6 Belief30 อิทธิพลของศาสนา ต่อกฎหมาย  ความคิดที่มีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติ เช่น  ความกตัญญู (ระบบการเลือกตั้ง! ระบบอุปถัมภ์ !)  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีน้ำใจ (การคอรับชั่น ! กฎหมายจราจรกับทางจักรยาน !)  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (การบริจาคเงินให้แก่องค์กรสิทธิมนุษยชน)  กรรม และวัฏสังสาร /การเคารพต่อธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ)  ความโลภ การยึดเอาของที่ไม่ใช่ของตน โดยไม่พึงมีพึงได้ (การปรามปรามคอรับชั่น) จบ จบ ☃

31 6 Belief31 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล กรณีในสิทธิและเสรีภาพกับความคิดทางศาสนา ส่วนใหญ่ กฎหมายจะกำหนดห้ามการกระทำบางอย่าง ที่มีฐานความเชื่อทางศาสนา บางครั้งสังคมเข้ามาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของบุคคล  Cloning & stem cell research in human?  การขายอวัยวะ?  Euthanasia or Mercy killing?  การทำแท้ง  Same sex marriage?  การค้าประเวณี

32 6 Belief32 มุมมองของคำสอนทางศาสนา ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  การทำวิจัยในมนุษย์ human cloning & stem cell research  จริยธรรมของการวิจัย และการพัฒนาทาง การแพทย์ และระบบการผลิตในสังคม  ข้อถกเถียงอยู่ที่สิ่งสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ ทดลองเป็นสิ่งมีชีวิต (คน) หรือไม่? หากทดลอง เสร็จสิ้น จะทำลายสิ่งนั้น/หรือแม้แต่จะเก็บไว้ โดย ไม่กระทบต่อศีลธรรมได้อย่างไร!! (คลิกขวาตรงlinkที่ให้มาด้านล่าง แล้วเลือกopen hyperlink) http://www.scu.edu/ethics/publications/cloning.html http://healthsci.swu.ac.th/healthsci/images/stories/somsong.pdf http://www.vcharkarn.com/varticle/37286 https://www.michaeljfox.org/

33 6 Belief33 Cloning & stem cell research in human  ทำไมจึงมีงานวิจัยในด้านนี้?  เราจะคิดอย่างไร หากใช้สิ่งที่เกิดจากการโคลนนิ่ง มาใช้เป็น “อะไหล่” ของมนุษย์?  สิ่งนั้นจะถือเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่? จะเป็นการละเมิด สิ่งนั้นหรือไม่หากเรานำมาใช้เป็น “อะไหล่”?  การดัดแปลงพันธุกรรม สร้างพืช/สัตว์ใหม่ ถือเป็น การอหังการของคนในการสวมบทบาทของพระเจ้า หรือไม่? หรือเป็นการฝืนธรรมชาติหรือไม่?  หากต้องชั่งน้ำหนักระหว่างโคลนนิ่งของสิ่งมีชีวิต กับคนที่ป่วยและต้องการหาทางเพื่อรักษาให้พ้น จากโรคภัยไข้เจ็บ จะคุ้มกันหรือไม่?

34 การขายอวัยวะ?  ในการจัดการต่อเนื้อตัวร่างกายของควรเป็นสิทธิของผู้ นั้นโดยแท้ใช่หรือไม่?  หากมีผู้บริจาคไตให้แก่ญาติของเขาได้ ทำไมกฎหมาย จึงห้ามไม่ให้มีการขายอวัยวะ?  การใช้ร่างกายของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตมา ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนอวัยวะเป็นสิ่งที่สมควร กระทำหรือไม่?  การเปิดโอกาสให้ผู้นั้นตัดสินใจเองว่าจะเลือกขายอวัยวะ บางส่วนของตัวเขาเอง เพื่อแลกกับการอยู่รอด ผิด ตรงไหน? ทำไมสังคมจึงต้องเข้ามาจำกัด? การกระทำ ดังกล่าวกระทบต่อจริยธรรมของสังคมอย่างไร?  หากมีวัยรุ่นขายไตข้างหนึ่งของเขาเพื่อเอาเงินไปซื้อ ของใช้ล่ะ? http://www.oknation.net/blog/print.php?id=94788 346 Belief

35 Euthanasia  การตัดสินใจให้ผู้ป่วยหนักและไม่มีทางรักษาให้ หายได้ ได้ตายอย่างสงบควรเป็นอำนาจการ ตัดสินใจของใคร? แพทย์ หรือญาติของผู้ป่วย?  หากปล่อยให้มีการตัดสินใจในการฉีดยาให้ผู้ป่วย ขั้นสุดท้ายได้ตายอย่างสงบ ต้องมีข้อพิจารณาถึง ผลดี/ผลเสียอย่างไร?  การตัดชีวิตเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักศาสนา 356 Belief

36 Same sex marriage  กฎหมายไม่ได้ห้าม เพียงแต่ไม่รับรองการแต่งงานนั้น  การมองสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เช่นการให้พระบาทหลวงเป็นผู้ทำพิธีแต่งงาน  และการหย่าร้างเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ในหมู่ของผู้เคร่ง ศาสนา  เนื่องจากการแต่งงานนำไปสู่การสร้างครอบครัว มี ลูกหลาน ซึ่งจะเป็นการก่อกำเนิดมนุษย์ อันเป็นสิ่งประเสริฐ (productive)  การแต่งงานในเพศเดียวกันจึงขัดแย้งกับแนวคิดข้างต้น เนื่องจากไม่นำไปสู่การมีลูกมีหลาน  การไปแต่งงานที่อื่นซึ่งยอมรับการจดทะเบียนสมราของ คนเพศเดียวกัน ไม่แก้ปัญหา เพราะเมื่อคู่สมรสกลับมาที่ ภูมิลำเนาซึ่งไม่มีการยอมรับการแต่งงานนั้นก็ไม่ก่อให้เกิด ผลทางกฎหมายแต่อย่างใด 366 Belief

37 37 การทำแท้ง  การทำแท้งต่างจากการฆ่าคนอย่างไร?  ยังไม่ใช่ “บุคคล” ตามกฎหมาย จึงไม่ผิดฐานฆ่า คนตาย และต้องกำหนดให้เป็นอีกฐานความผิด ต่างหาก  หญิงทำให้ตัวเองแท้ง และผู้ที่ทำให้ผู้หญิงนั้นแท้ง  ใครเป็นผู้ตัดสินใจ?  ทำไมจึงมุ่งไปที่ผู้หญิงเท่านั้น แล้วผู้ชายล่ะ?  มีเหตุยกเว้น?  การตั้งครรภ์ทีมาจากการ ข่มขืน หรือการตั้งครรภ์นั้นจะทำให้หญิงนั้นมี อันตราย

38  ทำไมกฎหมายจึงห้ามการทำแท้ง?  กฎหมายกำหนดโทษ  การขยายปัญหานี้สู่สังคม  Life is suffering!  “great suffering or die!”  พิจารณาสืบเนื่องกับเรื่องกฎหมายกับเพศภาวะ http://www.bbc.co.uk/ethics/abortion  การมีอำนาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกันของชาย- หญิง  การทำแท้งไม่ได้ผิดกฎหมายในทุกประเทศ เช่น ใน สหรัฐอเมริกา (Roe v. Wade) และประเทศจีน (One Child Policy) 386 Belief

39 การค้าประเวณี  การค้าประเวณีผิดหลักศีลธรรมของศาสนา หรือไม่?  การพิจารณาร่วมกับประเด็นเพศภาวะ  ทำไมสังคมเข้ามากำกับการใช้เนื้อตัวร่างกายของ คน?  การค้ามนุษย์ผิดตรงไหน?  ทำไมกฎหมายจึงเข้ามาจำกัด การค้าประเวณีโดย สมัครใจ? 396 Belief

40 สรุป  การที่กฎหมายเข้ามาแทรกแซงการกระทำของคน ในสังคม ที่แม้เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้นั้น แต่หาก ขัดต่อหลักอันดี หรือความสงบสุขของสังคม ก็จะ มีแนวคิดเข้ามาจำกัดได้ จบ จบ ☃ 406 Belief


ดาวน์โหลด ppt 6 Belief1 ศาสนากับวิวัฒนาการของ แนวความคิด ก่อนหน้ายุคสมัยใหม่  อาณาจักรอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนจักร การ แต่งตั้งกษัตริย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากพระ สันตปาปา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google