งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P ROCESSING D ATA U SING MATLAB Dr. Nawaporn Wisitpongphan 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P ROCESSING D ATA U SING MATLAB Dr. Nawaporn Wisitpongphan 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P ROCESSING D ATA U SING MATLAB Dr. Nawaporn Wisitpongphan 1

2 O UTLINE Function in MATLAB  Lab #1: สร้างฟังก์ชั่นแบบง่ายๆ “Hello World”  Lab #2: สร้างฟังก์ชั่นโดยนำตัวแปรเข้าและออก Reading Data from File  Lab #3: อ่านค่าจาก file โดยใช้คำสั่ง load  Lab #4: อ่านค่าจาก file ทีละบรรทัด โดยใช้คำสั่ง fgetl Writing Data to File  Lab #5: การสร้าง file ให้อยู่ใน format ที่สามารถนำไป process ต่อได้ Plotting Data  Lab #6: การสร้างกราฟ 2 มิติ  Lab #7: การสร้างกราฟ 3 มิติ Data Manipulation  Lab #8: การวิเคราะห์ Data ในรูปแบบต่างๆ e.g., scalar, array, matrix 2

3 F UNCTIONS IN MATLAB นิยมสร้าง M-File เพื่อเขียนฟังก์ชั่น Lab #1:  สร้าง M-File เพื่อ print คำว่า Hello World…  File->M-File  ให้ฟังก์ชั่นมีชื่อว่า HelloWorld  Useful Command: disp Lab #2:  Print คำว่า Hello World… ตามจำนวนครั้งที่ระบุ  แก้ฟังก์ชั่น HelloWorld ให้ นำ input เข้าไป 1 ค่า แล้วใช้ คำสั่ง for ในการ print Hello World และระบุครั้งที่ พิมพ์ Output -> จำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่ print ออกมา รวม space และ full stop  Useful Command: strcat num2str, str2num for, while, size, length 3

4 R EADING D ATA FROM A FILE : L AB 3.1 Useful Command  load  mean, std, min, max  strfind Lab#3.1:  อ่านคะแนนนักเรียนจาก file โดยใช้คำสั่ง load  เปิดและ อ่านไฟล์จาก GroupA.txt GroupB.txt และ GroupC.txt  Display output ตาม ตัวอย่าง 4

5 R EADING D ATA FROM A FILE : L AB 3.2 Lab#3.2:  อ่านคะแนนนักเรียนจาก file โดยใช้คำสั่ง load  เปิดและ อ่านไฟล์จาก GroupA2.txt GroupB2.txt และ GroupC2.txt  ให้ input เป็น ชื่อไฟล์ และ คะแนน Midterm หรือ Final  Display output ตามตัวอย่าง 5

6 R EADING D ATA FROM A FILE : L AB 4 Useful Command:  fopen, fgetl, fgets, fread, fscanf  If, else  strtok, strtrim, strcmp  disp Lab #4  อ่านคะแนนนักเรียนจาก file โดยใช้คำสั่ง fgetl  เปิดและ อ่านไฟล์จาก lab4.txt  ให้ input เป็น ชื่อไฟล์ และ เกรด  ให้ print คะแนนคนที่ได้เกรดนั้นๆ พร้อมบอกจำนวน ดัง ตัวอย่าง 6

7 W RITING D ATA TO F ILE : L AB 5 Lab #5  ใช้ Data ชุดเดิมจาก lab 4  ให้เขียน data ใหม่โดยตัด บรรทัด แรกที่เป็น text และ column ที่เป็น grade ออก  ให้ input แรกเป็นไฟล์จาก lab 4 และให้ input ที่สองเป็น ไฟล์ที่จะ เขียน data ใส่ 7

8 P LOTTING D ATA : L AB 6 & 7 Useful Command:  figure, plot, subplot, hist, bar  hold on, hold off  xlabel, ylabel, title, legend, grid  set Lab #6 & 7 & 8:  อ่านไฟล์จาก lab6.txt column #1 = ID Column #2 = Midterm Score Column #3 = Final Score Column #4 = Total Score 8

9 L AB 6.1 Lab 6.1  plot กราฟ 2 มิติโดยใช้คำสั่ง plot ให้แกน x เป็น ID แกน y เป็น คะแนน Midterm  ใช้คำสั่ง hold on hold off เพื่อ plot คะแนน Final ลงบนแกน เดียวกัน พร้อมตั้งชื่อแกน x และ y พร้อมกับชื่อกราฟ ดังภาพ 9

10 L AB 6.2 Lab 6.2  รูปแรกเป็นกราฟที่ plot โดยใช้คำสั่ง hist ที่ bin size = 5 กับ คะแนน Midterm  รุปที่สองเป็นกราฟที่ plot โดยใช้คำสั่ง hist ที่ bin size = 5 กับคะแนน Final  รูปที่สามเป็นกราฟที่ plot โดยใช้คำสั่ง bar เพื่อเปรียบเทียบ การกระจายตัวของคะแนนทั้งสอง 10

11 P LOTTING 3D: L AB 7 Lab 7  สร้าง vector ดังต่อไปนี้ >> x = 0:pi/50:2*pi >> y = 0:pi/50:2*pi >> z = sin(x’)* sin(y);  Plot graph โดยใช้คำสั่ง meshz, mesh, surf, และ waterfall 11

12 D ATA M ANIPULATION : L AB 8: H OMEWORK นางสาวยอดหญิงทำงานวิจัยกับนักศึกษาปริญญาตรี โดยส่วน หนึ่งของงานวิจัยนางสาวยอดหญิงจะต้องประเมินคะแนนสอบ รายวิชา M101 ซึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เปิดให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั้งมหาวิทยาลัยเรียน แต่ละปีจะมี ทั้งหมด 20 sections โดยแต่ละ section จะมีนักศึกษา 30 คน จงวิเคราะห์ข้อมูลของนางสาวยอดหญิงจาก ไฟล์ M101_12years.txt ซึ่งเป็นสถิติจาก 12 ปีย้อนหลังโดยวิธีใดก็ ได้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าคุณภาพนักศึกษาแต่ละปีเป็นอย่างไร ถ้า กำหนดให้ความยากง่ายของข้อสอบนั้นเหมือนกันทุกปี ส่ง MATLAB code พร้อมกับคำตอบ พร้อมกราฟต่างๆที่ช่วยใน การวิเคราะห์ 12

13 U SEFUL C OMMAND FOR RESEARCH Exporting the Figure  print –djpeg figurename  print –deps figurename  print –depsc figurename Clustering:  kmeans, linkage, cluster, clusterdata, pdist Fuzzy Logic:  Fuzzy Logic Toolbox  >>help fuzzy Nuerual Network Toolbox 13


ดาวน์โหลด ppt P ROCESSING D ATA U SING MATLAB Dr. Nawaporn Wisitpongphan 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google