งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Classroom research Pranom Buppasiri OB&GYN Department Faculty of Medicine KKU December 8, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Classroom research Pranom Buppasiri OB&GYN Department Faculty of Medicine KKU December 8, 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Classroom research Pranom Buppasiri OB&GYN Department Faculty of Medicine KKU December 8, 2010

2

3

4 ครูกับการวิจัยใน ชั้นเรียน

5 Classroom Research  is the process of systematic investigations to answer questions or solve problems about teaching and learning involving a specific group of students in a particular setting for the purpose of improving instruction

6 ลักษณะของการทำวิจัย ในชั้นเรียน  เป็นหน่วยย่อยของการวิจัย ทางการศึกษา  ครูในชั้นเรียนเป็นผู้ทำวิจัย เอง  นักเรียนในชั้นเป็นกลุ่ม ตัวอย่าง ไม่ต้องคำนวณหา ขนาดตัวอย่าง  เป็นการทำวิจัยเพื่อ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ เรียนการสอนในชั้นเรียน นั้นๆ

7 วัตถุประสงค์หลัก  เป็นการแก้ไขปัญหาและ / หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยอาศัยกระบวนการวิจัย ในการดำเนินงานทั้งนี้โดยมี เป้าหมายสำคัญที่การเรียนรู้ ของผู้เรียน

8 ประเด็นที่ ทำการศึกษา 1. ครู ◦ วิธีการสอน ◦ ด้านการประเมินผล 2. นักศึกษา ◦ ด้านความรู้ ◦ ด้านทักษะ ◦ ด้านเจตคติ 3. สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ◦ สื่อการสอน เทคโนโลยี ต่างๆ ◦ ห้องสมุด

9 ขั้นตอนในการทำวิจัย 1. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาที่ เกิดขึ้นในห้องเรียน 2. กำหนดแนวทางแก้ปัญหา 3. ทดลองใช้ 4. เก็บข้อมูล 5. วิเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปผล

10 Plan- Act- Observe-Reflect cycle Problem

11 Ex 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการ เรียนโดยการบรรยาย กับ e- learning 2. การฝึกเย็บแผลในเนื้อหมูก่อน เย็บแผล episiotomy 3. การสอน professionalism โดยใช้ หนัง หรือบทละคร 4. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป 5. การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนช้า

12 Research designs 1. One group pre-test and posttest A1 T A2 A1 = pretest T = treatment A2 = posttest

13 Research design 2. Two groups posttest only T A - B A = group A T = treatment B = group B

14 Research design 3. Two group pre-test and posttest A1 T A2 B1 - B2 A = group A (1-pretest, 2-posttest) T = treatment B = group B (1-pretest, 2-posttest)

15 Research design 4. One Group Time Series A1 A2 A3 T A4 A5 A6 A1 A2 A3 = pretest in different time T = treatment A4 A5 A6 = posttest in different time

16 Research design 5. Two Group Time Series A1 A2 A3 T A4 A5 A6 B1 B2 B3 - B4 B5 B6 A1 A2 A3 = pretest in different time T = treatment A4 A5 A6 = posttest in different time

17 Research design 6. Trend design A T B T C T D T E A B C D E = each group but in the same class in different time T = treatment

18 Research design 7. Reversal Design suitable for behavior modification of difficult student A1 - T - T - T - T A2 A = student T = treatment - = no treatment

19 Research design 8. Survey Design Use to measure students’ attitude, belief or perception

20 Data collection tools 1. Observation 2. Questionnaires 3. Interview 4. Test

21 Analysis of data 1. Qualitative analysis; idea, words 2. Quantitative analysis; graph,statistic T test, chi square

22 Draw conclusion 1. Is there any change after intervention? 2. How does it works? 3. If it does not work, why? 4. What is the new plan?

23 References 1. รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยในชั้น เรียน. Access 13 Nov 2010. ( h ttp://ac.assumption.ac.th/t h/department/Web.Academi c/research/artice/roomresea rch.pdf. ttp://ac.assumption.ac.th/t h/department/Web.Academi c/research/artice/roomresea rch.pdf 2. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. ครูกับการ วิจัยในชั้นเรียน. วารสารวิจัย ทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มศว ; 2550. 3. Odhiambo E. Classroom research: a tool for preparing pre-service teachers to become reflective practitioners. Journal of Instructional Pedagogies. Access 13 Nov 2010. ( http//:

24 กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

25 ความเป็นมา  ภาควิชาสูติฯ จัดให้วันพุธเป็นวัน วิชาการของภาค  กิจกรรมต่างๆที่จัด 1.Morbidity & Mortality conference 2.Problem case discussion 3.Interesting case 4.Luncheon symposium 5.Journal club 6.Seminar  จะเน้นที่ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำ บ้าน  นศ. พ. เข้าร่วมกิจกรรมหมายเลข 1-4

26 ปัญหาที่พบ  นักศึกษาปี 4 หลับเป็นส่วนใหญ่

27

28

29 ตั้งคำถาม  ทำไม นศพ. ปี 4 ส่วนมาก จึงหลับ ? ◦ มีส่วนร่วมน้อย ? ◦ ฟังไม่รู้เรื่อง ? ◦ เป็นเรื่องไกลตัว ? ◦ เมื่อคืนอยู่เวร ? ◦ อ่านหนังสือดึก เขียน รายงานดึก ? ◦ ขี้เกียจ ?

30 54321 การเข้าร่วมประชุม PCD มีประโยชน์มากต่อตัว นักศึกษา 233512 ( หากเลือกได้ ) อยาก เข้าร่วมประชุม PCD 331512 ( หากเลือกได้ ) อยากเข้า ร่วมประชุม tutorial hour, seminar ของ residents 625930 ประชุมวิชาการวันพุธ ควร จัดแยก conference ระหว่าง ตัวนักศึกษา กับ residents 6102052 5= strongly agree, 4= agree, 3= disagree, 2= strongly disagree, 1= uncertain ออกแบบสอบถามเพื่อ หาคำตอบ

31 ? กิจกรรมที่อยากให้ภาควิชาจัดให้นักศึกษา มากที่สุด หากไม่ต้องเข้า conference ( n=43) □ อยากเข้า conference กับ residents เหมือนเดิม = 13 □ lecture เพิ่มเติมตามหัวข้อที่นักศึกษาแพทย์ ร้องขอ = 11 □ case discussion=3 □ bedside teaching=2 □ จัดนักศึกษาแยกไปอยู่ห้องคลอด ห้อง ผ่าตัด ทำ ward work ที่ 5 ข = 5 □ อื่นๆ SDL = 8 □ ไม่ตอบ = 1

32 กิจกรรมที่จัดให้ใหม่  ให้ นศพ. ปี 4 เข้าเฉพาะ MM conference, PCD ช่วง 9.00-10.30  10.30-12.00 แยกกลุ่มออกมาทำ case discussion ต่างหาก เน้นเรื่อง EBM ให้นศพ. ไปหา case เอง แล้วมา discussion กับอาจารย์และ เพื่อน

33 ผลการศึกษา Strongly agree agree fair Dis agree Strongly dis- agree วิธีการสอนทำ ให้เข้าใจ บทเรียนได้ดี 89 %4%7%00 อาจารย์สร้าง บรรยากาศให้ น่าเรียน 8614000 มีการกระตุ้น ให้เกิดการ เรียนรู้ 897400

34 ประโยชน์ที่ได้รับ  นศ พ. หลับน้อยลง ข้อจำกัด  มีกลุ่มการศึกษากลุ่มเดียว

35


ดาวน์โหลด ppt Classroom research Pranom Buppasiri OB&GYN Department Faculty of Medicine KKU December 8, 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google