งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Classroom research Pranom Buppasiri OB&GYN Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Classroom research Pranom Buppasiri OB&GYN Department"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Classroom research Pranom Buppasiri OB&GYN Department
Faculty of Medicine KKU December 8, 2010

2

3 Why do research????? Teacher role
QA Go abroad AMEE? Academic interest Career path

4 ครูกับการวิจัยในชั้นเรียน

5 Classroom Research is the process of systematic investigations to answer questions or solve problems about teaching and learning involving a specific group of students in a particular setting for the purpose of improving instruction

6 ลักษณะของการทำวิจัยในชั้นเรียน
เป็นหน่วยย่อยของการวิจัยทางการศึกษา ครูในชั้นเรียนเป็นผู้ทำวิจัยเอง นักเรียนในชั้นเป็นกลุ่มตัวอย่าง ไม่ต้อง คำนวณหาขนาดตัวอย่าง เป็นการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นๆ

7 วัตถุประสงค์หลัก เป็นการแก้ไขปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดย อาศัยกระบวนการวิจัยในการดำเนินงาน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายสำคัญที่การเรียนรู้ของ ผู้เรียน

8 ประเด็นที่ทำการศึกษา
ครู วิธีการสอน ด้านการประเมินผล นักศึกษา ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สื่อการสอน เทคโนโลยีต่างๆ ห้องสมุด

9 ขั้นตอนในการทำวิจัย ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียน
กำหนดแนวทางแก้ปัญหา ทดลองใช้ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล

10 Plan- Act- Observe-Reflect cycle
Problem

11 Ex เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนโดยการ บรรยาย กับ e-learning
การฝึกเย็บแผลในเนื้อหมูก่อนเย็บแผล episiotomy การสอน professionalism โดยใช้หนัง หรือ บทละคร การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป การแก้ปัญหานักเรียนเข้าเรียนช้า

12 Research designs One group pre-test and posttest A1 T A2 A1 = pretest
T = treatment A2 = posttest

13 Research design 2. Two groups posttest only T A - B A = group A
T = treatment B = group B

14 Research design Two group pre-test and posttest A1 T A2 B1 - B2
A = group A (1-pretest, 2-posttest) T = treatment B = group B (1-pretest, 2-posttest)

15 Research design 4. One Group Time Series A1 A2 A3 T A4 A5 A6
A1 A2 A3 = pretest in different time T = treatment A4 A5 A6 = posttest in different time

16 Research design 5. Two Group Time Series A1 A2 A3 T A4 A5 A6
B1 B2 B B4 B5 B6 A1 A2 A3 = pretest in different time T = treatment A4 A5 A6 = posttest in different time

17 Research design 6. Trend design A T B T C T D T E
A B C D E = each group but in the same class in different time T = treatment

18 Research design 7. Reversal Design
suitable for behavior modification of difficult student A T T T T A2 A = student T = treatment - = no treatment

19 Research design 8. Survey Design
Use to measure students’ attitude, belief or perception

20 Data collection tools Observation Questionnaires Interview Test

21 Analysis of data Qualitative analysis; idea, words
Quantitative analysis; graph ,statistic T test, chi square

22 Draw conclusion Is there any change after intervention?
How does it works? If it does not work , why? What is the new plan?

23 References รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยในชั้นเรียน. Access 13 Nov ( demic/research/artice/roomresearch.pdf. สุนีย์ เหมะประสิทธิ์. ครูกับการวิจัยในชั้นเรียน. วารสารวิจัยทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มศว; Odhiambo E. Classroom research: a tool for preparing pre-service teachers to become reflective practitioners. Journal of Instructional Pedagogies. Access 13 Nov ( http//:

24 กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

25 ความเป็นมา ภาควิชาสูติฯ จัดให้วันพุธเป็นวัน วิชาการของภาค
กิจกรรมต่างๆที่จัด Morbidity & Mortality conference Problem case discussion Interesting case Luncheon symposium Journal club Seminar จะเน้นที่ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน นศ.พ . เข้าร่วมกิจกรรมหมายเลข 1-4

26 ปัญหาที่พบ นักศึกษาปี 4 หลับเป็นส่วนใหญ่

27

28

29 ตั้งคำถาม ทำไม นศพ. ปี 4 ส่วนมากจึงหลับ ? มีส่วนร่วมน้อย ?
ฟังไม่รู้เรื่อง ? เป็นเรื่องไกลตัว ? เมื่อคืนอยู่เวร ? อ่านหนังสือดึก เขียนรายงานดึก? ขี้เกียจ ?

30 31 6 25 9 10 20 33 ออกแบบสอบถามเพื่อหาคำตอบ
4 3 2 1 การเข้าร่วมประชุม PCD มีประโยชน์มากต่อตัวนักศึกษา 33 (หากเลือกได้ )อยากเข้าร่วมประชุม PCD 31 (หากเลือกได้ ) อยากเข้าร่วมประชุม tutorial hour, seminar ของ residents 6 25 9 ประชุมวิชาการวันพุธ ควรจัดแยก conference ระหว่างตัวนักศึกษา กับresidents 10 20 5= strongly agree, 4= agree, = disagree, 2= strongly disagree , 1= uncertain

31 กิจกรรมที่อยากให้ภาควิชาจัดให้นักศึกษามากที่สุด หากไม่ต้องเข้า conference ( n=43)
□ อยากเข้า conference กับ residents เหมือนเดิม = 13 □ lecture เพิ่มเติมตามหัวข้อที่นักศึกษาแพทย์ร้องขอ = 11 □ case discussion =3 □ bedside teaching =2 □ จัดนักศึกษาแยกไปอยู่ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ทำ ward work ที่ ข = 5 □ อื่นๆ SDL = 8 □ ไม่ตอบ = 1 ?

32 กิจกรรมที่จัดให้ใหม่
ให้ นศพ. ปี 4 เข้าเฉพาะ MM conference, PCD ช่วง แยกกลุ่มออกมาทำ case discussion ต่างหาก เน้นเรื่อง EBM ให้นศพ. ไปหา case เองแล้วมา discussion กับ อาจารย์และเพื่อน

33 ผลการศึกษา วิธีการสอนทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดี
Strongly agree agree fair Dis agree Strongly dis-agree วิธีการสอนทำให้เข้าใจบทเรียนได้ดี 89 % 4% 7% อาจารย์สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน 86 14 มีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 89 7 4

34 ประโยชน์ที่ได้รับ นศ พ. หลับน้อยลง ข้อจำกัด มีกลุ่มการศึกษากลุ่มเดียว

35


ดาวน์โหลด ppt Classroom research Pranom Buppasiri OB&GYN Department

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google