งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคม ASEAN : จุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิถุนายน 2557 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคม ASEAN : จุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิถุนายน 2557 ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคม ASEAN : จุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิถุนายน 2557 ขอนแก่น

2 ประชาคม ASEAN : จุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย 1.ความเป็นประชาคม ASEAN (AC) 2.ประวัติความเป็นมาของประชาคม ASEAN + GMS 3.AC กับจุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย 4.การเข้าสู่ AC ของประเทศไทย 2

3 1. ความเป็นประชาคม ASEAN (AC) 3  1954 จาก SEATO สู่ ASEAN 1954-1977 – SEATO จากการ ผลักดันโดยสหรัฐ 1967 --- ก่อตั้ง ASEAN โดยเริ่ม จาก 5 ประเทศ แล้วค่อยๆขยาย เป็น 10 ประเทศ 19 67 19 84 19 99 19 95 19 97

4 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน “ วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว ” กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียน “ วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว ” แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน อาเซียน (MPAC) ( ด้านกายภาพ ด้านสถาบัน และด้านประชาชน ) ประชาคม เศรษฐกิจ AEC Blueprint ประชาคมสังคม และวัฒนธรรม ASCC Blueprint ประชาคมอาเซียน ประชาคม การเมืองและ ความมั่นคง APSC Blueprint ภาพรวมโครงสร้างประชาคมอาเซียน 1. ความเป็น AC (ต่อ) 4

5 4 เป้าหมายใน AEC Blueprint เพื่อการเป็นหนึ่งเดียว คือ ASEAN การเป็นตลาดและฐาน การผลิตเดียวกัน การเป็นภูมิภาคที่มี ความ สามารถในการแข่งขัน สูง การเป็นภูมิภาคที่มีการ พัฒนา ทางเศรษฐกิจที่เท่า เทียมกัน การเป็นภูมิภาคที่ บูรณาการเข้า กับเศรษฐกิจโลกได้ อย่างสมบูรณ์ 1 3 2 4 Single Market and Production Base Equitable Economic Development High Competitive Economic Region Integration into Global Economy 5 1. ความเป็น AC (ต่อ)

6 สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน AEC ตั้งแต่ปี 2015.... •ภาษีนำเข้าลดมาตั้งแต่ 1994 ลงเป็นศูนย์ / อุปสรรคนำเข้าระหว่าง ASEAN ด้วยกันหมดไป สินค้า •ทำธุรกิจบริการใน ASEAN ได้อย่างเสรีมากขึ้น ธุรกิจ บริการ •ลงทุนใน ASEAN ได้อย่างเสรี ลงทุน •แรงงานมีฝีมือที่มี MRAs เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีใน ASEAN แรงงาน •เคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากขึ้นใน ASEAN เงินทุน ตลาด 10 ประเทศรวม เป็นหนึ่ง 1. ความเป็น AC (ต่อ) 6

7 SEATO 1954-1977 ASEAN -10 1967 -1999 ASEAN +3 1999 APEC 1993 APEC 1993 ASEM 1995 ASEM 1995 EAS 2005 CEPEA / EAC? APEC 2020 1977, PTA 2007 CEBU Concord ASEAN Community by 2015 1993, AFTA 1996, AFAS 1998, AIA 2008 ASEAN Charter in effect FTAAP ACFTA effective Oct 03 AJCEP effective Jun 09 AKFTA effective Jan 10 ABMI – Aug 03 AANZFTA effective Jan 10 AIFTA signed Aug 09 Trade in goods effective Jan 10 CMI – May 00 2003 Proposed EAFTA 2003 Proposed EAFTA ASEAN + 8 ASEAN+6 2010 ASEAN +6 2. ประวัติความเป็นมาของประชาคม ASEAN+GMS 7 AEC : เป็นหนึ่งในหลายกรอบความร่วมมือของเอเชีย AC in 2015

8  ASEAN – Association of Southeast Asian Nations  1954SEATO (South east Asia Treaty Organization – US initiative)  1967ASEAN 5 (อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย) บรูไนเข้าร่วม ในปี 1984  1978จีนเริ่มใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดบางส่วน  1989สิ้นสุดสงครามเย็น  1991สหภาพโซเวียต แยกตัว การแผ่ขยายของระบบเศรษฐกิจตลาด + ประชาธิปไตย  1995อาเซียนเริ่มขยายตัวจาก ASEAN 6 เป็น ASEAN 10 (เวียดนาม, 1995; ลาว, 1997; พม่า, 1997; กัมพูชา, 1999)  2008มีกฎบัตรอาเซียนที่นำไปสู่การเป็นประชาคม ASEAN (ASEAN Community)  2015 ASEAN Community –เศรษฐกิจFree flow of goods and services + investment and professionals –สังคม Social harmony –มั่นคงCommon security policy 8 2. ประวัติความเป็นมาของ AC + GMS (ต่อ)

9  จาก ASEAN – 6 สู่ ASEAN -10 และผลกระทบต่อประเทศไทย • ประเทศไทยใกล้ชิดกับ CLMV มากกว่า o ภูมิศาสตร์ เป็นแผ่นดินใหญ่ด้วยกัน o วัฒนธรรม รับอิทธิพลจากอินเดียและจีนใกล้เคียงกัน o ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ / การเมือง ทำให้ห่างกัน -เวียดนาม ลาว เขมร เป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศส (1850 – 1946 + สงครามอินโดจีน – 1954) -พม่าเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ ((1855 -1888) – 1948)) -สงครามเวียดนาม 1955 – 1975 -สงครามเย็น ทุนนิยม VS สังคมนิยม (คอมมิวนิสต์) 1964 – 1989 CLMV มีธุรกิจกับนานาชาติน้อยจนสงครามเย็นยุติ • CLMV เริ่มเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจระบบตลาด ตั้งแต่ 1990 จึงเริ่มเข้าเป็น สมาชิก ASEAN • เมื่อรวม Y UNNAN กับ G UANGXI กลุ่มนี้เป็น GMS เริ่ม 1992 9 2. ประวัติความเป็นมาของ AC + GMS (ต่อ)

10 10 GMS -- Greater Mekong Subregion (1992 ) กัมพูชา, ลาว, พม่า, เวียดนาม,ไทย, ยูนนาน + กวางสี - จีน CLMV • ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้แนวทาง ของเศรษฐกิจระบบตลาด --- มี 9 สาขา – คมนาคมขนส่ง – โทรคมนาคม – พลังงาน – การค้า – การลงทุน – การเกษตร – สิ่งแวดล้อม – การท่องเที่ยว – การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ • การเปลี่ยนแปลงในพม่าตั้งแต่ปี 2010 ช่วยเร่งการ รวมตัวใน GMS (และ ASEAN) มุ่งเน้นการเชื่อมโยง (Connectivity) เป็น กลยุทธ์หลัก 2. ประวัติความเป็นมาของ AC + GMS (ต่อ) The 3 rd Thai-Lao Bridge, opened on 11/11/2011

11 3. AC กับจุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย 11  ASEAN 10 จัดได้เป็น  Mainland ASEAN – C L M V T  Maritime ASEAN – B I Ma Ph S  ไทยเป็นศูนย์กลางของ Mainland ASEAN / GMS  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ / สังคมของไทย เปลี่ยนแปลง  ประเทศไทยเป็นภาคกลางของ ASEAN –ภาคอีสาน / ภาคเหนือของไทย เป็นภาคกลางของ GMS  ใกล้ชิดกับ CLMV และจีนตอนใต้มากขึ้น –ภาคใต้ตอนล่างของไทย เป็นภาคเหนือของมาเลเซีย  รับผลกระทบของเศรษฐกิจ สังคมมาเลเซีย (มุสลิม)

12 3. AC กับจุดเปลี่ยน (ต่อ) 12  เกิดการขยายตัวของเมือง (Urbanization) ใกล้ชายแดน ห่างไกล กทม.อย่าง รวดเร็ว  เกิดการเคลื่อนย้ายประชากร (migration) ที่สร้างโอกาสและปัญหา  เกิดการพัฒนาและปัญหาเศรษฐกิจ / สังคม เหมือน / คล้ายกันทั่วประเทศไทย –การทำงาน / อยู่อาศัย / จราจร –การศึกษา / สาธารณสุข –สิ่งแวดล้อม / ขยะ –อาชญากรรม / ยาเสพย์ติด ฯลฯ ฯลฯ...  จาก หนึ่งสัญชาติ / น้อยเชื้อชาติ เป็นสิบสัญชาติ / มากเชื้อชาติ  ประชากร จาก 65 ล้านคนเป็นกว่า 600 ล้านคน  GDP จาก US$ 400 B เป็น US$ 2400 B (ปี 2013)  การเมือง จากมีพรมแดน (Bordered)เป็นไร้ / น้อยพรมแดน (Borderless, Less Border)

13 13  ประเทศไทยกับ AC มีมิติทางยุทธศาสตร์ คือ –ความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) –ความสามารถทางการแบ่งปัน (Compassionateness)  ส่วนที่เป็น ASEAN แผ่นดินใหญ่ (Mainland) –ไทยต้องให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันมากกว่าการแข่งขัน  ส่วนที่เป็น ASEAN ทางทะเล (Maritime) –ไทยต้องให้ความสำคัญต่อการแข่งขันมากกว่าการแบ่งปัน 3. AC กับจุดเปลี่ยน (ต่อ)

14 14  ภาคอีสาน / ภาคเหนือ –เชื่อมโยงกับ ASEAN แผ่นดินใหญ่ (CLMV) –ต้องมีบทบาทต่อการแบ่งปันมากกว่าแข่งขัน –ต้องให้ความสำคัญต่อภาคสังคม มากกว่าหรือไม่น้อยกว่าภาค เศรษฐกิจ  ภาคกลาง –ต้องมีบทบาทในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของ ประเทศ –พัฒนาอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยมี ASEAN เป็น เครือข่าย เป็นฐาน ฯลฯ 3. AC กับจุดเปลี่ยน (ต่อ)

15 15  ลำดับความสำคัญของภาควิชาการ –กลุ่มภาควิชา การศึกษา มนุษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม / สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม –กลุ่มภาควิชา การแพทย์และพยาบาล / สาธารณสุข เภสัชกรรม –กลุ่มภาควิชา การเกษตร เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ และบริหารจัดการ  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาท –การเรียนการสอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน ASEAN เน้นประเทศ CLMV + ให้ ทุนการศึกษา –การขยายขอบข่ายบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข –งานวิจัยที่มีมิติทางพื้นที่ (Area Study) ใน CLMVT+ โดยมีการร่วมงานกับนักวิจัยใน และนอกพื้นที่ –งานให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาพื้นที่ (Area / Community Development) ทั้งมิติ ทางสังคมและเศรษฐกิจ –งานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 3. AC กับจุดเปลี่ยน (ต่อ)

16 4. การเข้าสู่ AC ของประเทศไทย 16 ความร่วมมือกับ GMS การเตรียมความพร้อมเรื่อง •NTBs / NTMs •AFAS •MRA การเผยแพร่ความรู้ / ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ยุทธศาสตร์ สามวง เศรษฐกิจ สร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม Sub-regional (GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC) Sub-regional (GMS, IMT-GT, ACMECS, BIMSTEC) ASEAN Asia Pacific ASEAN+3 ASEAN+6 ~APEC Asia Pacific ASEAN+3 ASEAN+6 ~APEC 1 1 2 2 3 3 For Expanded Economic Bases For Better Resources Allocation For Global Participation

17 3. การ พัฒนา โครงสร้า งพื้นฐาน และ โลจิ สติกส์ 4. การ พัฒนา ทรัพยา กร มนุษย์ 5. การ พัฒนา กฎหมาย กฎ และ ระเบียบ 6. การ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ความ ตระหนัก ถึงการเป็น ประชาคม อาเซียน 7. การ เสริมสร้า งความ มั่นคง 8. การ เพิ่ม ศักยภาพ ของเมือง เพื่อ เชื่อมโยง โอกาส จาก อาเซียน 1. การเสริม สร้าง ความสามาร ถในการ แข่งขัน ของสินค้า บริการ การค้า และ การลงทุน 2. การ พัฒนา คุณภาพ ชีวิตและ การ คุ้มครอง ทาง สังคม วิสัยทัศน์ ประเทศไทยเป็น สมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุน คุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน อาเซียนร่วมกัน ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี 2558 17 • ศักยภาพภาคการ ผลิต • มาตรฐานสินค้าและ บริการ • ตลาดและฐานการ ผลิตเดียว • การคุ้มครอง แรงงาน • สวัสดิการ สังคม • สภาพแวดล้ อม • ความเชื่อมโยง • ความสามารถในการรองรับ • กฎ ระเบียบการขนส่งสินค้า / ผู้โดยสาร • ทักษะภาษาอังกฤษ • ทักษะฝีมือแรงงาน / ผู้ประกอบการ • มาตรฐานฝีมือ • หลักสูตรการศึกษา • เครือข่ายความร่วมมือกับ ประเทศสมาชิก • พันธกรณี • อำนวยความ สะดวกการค้า การลงทุน • ปกป้อง ผลประโยชน์ ของประเทศ • ตระหนักรู้ทุกกลุ่มทุก วัย • องค์ความรู้อาเซียน • วัฒนธรรมระหว่าง ประเทศสมาชิก • ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ นำไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน • เมืองหลวง • เมือง อุตสาหกรรม • เมืองท่องเที่ยว บริการ • เมืองการค้า ชายแดน 4. การเข้าสู่ AC ของประเทศไทย (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt ประชาคม ASEAN : จุดเปลี่ยนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มิถุนายน 2557 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google