งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอบคัดเลือกนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอบคัดเลือกนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอบคัดเลือกนักเรียน
ระบบรับตรง(โควตา) และ โครงการพิเศษ (Clearinghouse) ปีการศึกษา 2555 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผอ.กบศ. Update:

2 Co-operative Education
นโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า และได้ค่าจ้างสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย หลักสูตรมาตรฐาน TQF เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา Under Graduate Thesis Co-operative Education ทักษะทางภาษาอังกฤษ - IT

3 นักเรียน ม.6(สายสามัญ) เป้าหมาย
นโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า และได้ค่าจ้างสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย นักเรียน ม.6(สายสามัญ) พื้นที่ 9 จังหวัดเหนือล่าง (เดิม) และ เพิ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 4,680 คน ระบบรับตรง(Quota) 40% และ ระบบกลาง Admissions 60% เป้าหมาย

4 การสมัครสอบ ค่าสมัครและการชำระ การดำเนินการ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
วันที่ ก.ย. 54 ค่าสมัครและการชำระ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชำระที่ธนาคาร กันยายน 54

5 ประกาศรายชื่อเพื่อตรวจสอบ
17 ก.ย. - 2 ต.ค. 54 โรงเรียนกรอก GPA 5 ภาคเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต/ส่งทางไปรษณีย์ 1-15 พ.ย. 54

6 ตรวจร่างกาย/สัมภาษณ์
การดำเนินการ ประกาศผล 9 ธ.ค (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ตรวจร่างกาย/สัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

7 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์/ชำระเงิน
มกราคม 2555 ชำระเงิน ตามสาขาวิชาที่สอบได้ ยินยอมให้ส่ง Clearinghouse และ ตัดสิทธิ์ Admissions ส่งรายชื่อ Clearinghouse และ ตัดสิทธิ์ Admissions 5-10 มีนาคม. 55

8 การรับตรงผ่านเคลียร์ริ่งเฮาส์(Clearinghouse)
รับตรง โครงการ 1 รับตรง โครงการ 2 รับตรง โครงการ 3 มหาวิทยาลัย B รับตรง โครงการ 1 รับตรง โครงการ 2 รับตรง โครงการ 3 มหาวิทยาลัย C รับตรง โครงการ 1 รับตรง โครงการ 2 รับตรง โครงการ 3 ส่ง Clearinghouse (ยืนยัน 1 มหาวิทยาลัย) ตัดสิทธิ์ADMISSIONS

9 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ยืนยันระบบ Clearinghouse 11-17 มี.ค (เลือกได้ 1 มหาวิทยาลัย) รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พฤษภาคม 2555 จองหอพัก/ย้ายทะเบียนบ้าน ส่งผลคะแนน O-NET เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 4 มิถุนายน 2555

10 1.ขนาดใหญ่ 230 คนขึ้นไป 2.ขนาดกลาง 100 - 229 คน 3.ขนาดเล็ก
การจายโอกาสโดยการแบ่งขนาดโรงเรียน 1.ขนาดใหญ่ 230 คนขึ้นไป 2.ขนาดกลาง คน 3.ขนาดเล็ก 99 คนหรือน้อยกว่า

11 องค์ประกอบในการคัดเลือก
GPA 5 ภาค ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย 5 ภาคเรียน GAT ความถนัดทั่วไป ภาษาอังกฤษ PAT/กสพท ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ วิชาเฉพาะทางการแพทย์

12 องค์ประกอบในการคัดเลือก
1.GPA 5 ภาคเรียน 20% 2.GAT (ความถนัดทั่วไป)30% 3.PAT2(วิทยาศาสตร์) 50% กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

13 องค์ประกอบในการคัดเลือก
1.GPA 5 ภาคเรียน 20% 2.GAT (ความถนัดทั่วไป) 20% 3.PAT1(คณิตศาสตร์)10% 4.PAT2(วิทยาศาสตร์)30% 5.วิชาเฉพาะแพทย์ 20% กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(แพทยศาสตร์)

14 องค์ประกอบในการคัดเลือก
1.GPA 5 ภาคเรียน 20% 2.GAT (ความถนัดทั่วไป) 30% 3.PAT1(คณิตศาสตร์) 15% 4.PAT2(วิทยาศาสตร์) 35% กลุ่มวิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์

15 องค์ประกอบในการคัดเลือก
1.GPA 5 ภาคเรียน 20% 2.GAT (ความถนัดทั่วไป) 30% 3.PAT2(วิทยาศาสตร์) 20% 4.PAT3(ความถนัดวิศวะ) 30% กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

16 องค์ประกอบในการคัดเลือก
กลุ่มสังคมศาสตร์ 1.GPA 5 ภาคเรียน20% 2.GAT (ความถนัดทั่วไป) 80%

17 กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรฯ วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ GAT PAT 2 PAT 3
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

19 GAT PAT 1 PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 15% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%

20 คณะวิทยาศาสตร์ GAT PAT 1 PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 15% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 35%

21 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(สถ.บ.) ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(5 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตย์ 50%

22 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ศป.บ.) ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม 50%

23 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

24 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

25 คณะแพทยศาสตร์ GAT PAT 1 PAT 2 กสพท หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี)
หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ กสพท วิชาเฉพาะทางการแพทย์

26 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (อยู่หอ 6 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

27 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (4ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

28 คณะสหเวชศาสตร์ GAT PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ใหม่) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

29 คณะพยาบาลศาสตร์ GAT PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA 5 ภาคเรียน
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (อยู่หอ 4 ปี) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

30 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ GAT PAT 2
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เรียนปริญญาตรี ต่อ ปริญญาโท) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

31 คณะสาธารณสุขศาสตร์ GAT PAT 2 องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 50%

32 วิทยาลัยนานาชาติ(NUIC)
กลุ่มสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการฯ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ(NUIC)

33 คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 80%

34 คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ GAT PAT 1
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 70% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%

35 คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ GAT PAT 1
หลักสูตร บัญชีบัณฑิต หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 55% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25%

36 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 80%

37 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 80%

38 คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี )
หลักสูตร กศ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 50%

39 คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตร กศ.บ.(ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/คณิตศาสตร์) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 30% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 10%

40 ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 80%

41 วิทยาลัยนานาชาติ (NUIC)
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) องค์ประกอบ รายวิชา ค่าน้ำหนัก GPA ภาคเรียน ผลการเรียนชั้น ม.ปลาย ม.4-ม.6 ภาคต้น 20% GAT ความถนัดทั่วไป 70% PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%

42 วิธีการจัดสรรที่นั่งให้กับขนาด ร.ร. ต่างๆ
จำนวนผู้สมัคร ร้อยละ ได้ที่นั่ง (100 คน) (150 คน) 1.ใหญ่(≥230 ) 600 46.15 46 69 2.กลาง ( ) 400 30.77 31 3.เล็ก (≤ 99) 300 23.08 23 35 รวม 1,300 100 150

43 ค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนน
วิธีการคำนวณคะแนน ตัวอย่าง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนน GPA / คะแนนดิบ คะแนนนำไปจัดลำดับ GPA 5 20% 200 3.25(4.00) 162.50 GAT 30% 300 190(300) 190 PAT 2 100(300) 66.666 PAT 3 120(300) 120 รวม 100% 1000 539.16

44 ค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนน
วิธีการคำนวณคะแนน ตัวอย่าง หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก ค่าน้ำหนักแปลงเป็นคะแนน GPA / คะแนนดิบ คะแนนนำไปจัดลำดับ GPA 5 20% 200 3.25(4.00) 162.50 GAT 80% 800 190(300) PAT 2 - PAT 3 รวม 100% 1000

45 อัตราค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี 2. 3. 4 5
คณะ/สาขาวิชา อัตรา/ภาคเรียน 1. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/วิทยาการจัดการฯ/นิติศาสตร์ 10,000 2. วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ 12,000 3. วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ (4 ปี)/สถาปัตย์ 15,000 4 วิทยาศาสตร์สุขภาพ(6 ปี) 20,000 5 หลักสูตรนานาชาติ 30,000 หมายเหตุ เพิ่ม ค่าใช้ IT 400 และ ค่าพัฒนาภาษาอังกฤษ 500/ภาคเรียน

46 นิสิตชั้นปี 1 ต้องอยู่หอพักทุกคน อัตราค่าหอพักมหาวิทยาลัย
นิสิตชั้นปี 1 ต้องอยู่หอพักทุกคน อัตราค่าหอพักมหาวิทยาลัย ประเภท ภาคเรียนปกติ ภาคฤดูร้อน 1. ห้องพัดลม 5,650 2,300 2. ห้องแอร์ 6,500 2,600 3. ค่าน้ำ ฟรี 4. ค่าไฟฟ้า 5 บาท/หน่วย

47 ปฏิทินการสอบ GAT-PAT ต.ค.54 และ วิชาสามัญ 7 วิชา
กิจกรรม วันเดือนปี วันรับสมัครสอบ GAT-PAT วันสอบ GAT-PAT วันประกาศผลการสอบ GAT-PAT วันรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันประกาศผลการสอบวิชาสามัญฯ 1-29 ก.ค.54 8 – 11 ต.ค. 54 พ.ย. 54 1-30 ต.ค. 54 7-8 ม.ค. 55 5 ก.พ. 55 : website ของ สทศ

48 ตารางสอบ GAT-PAT (ต.ค.54) วันสอบ เวลา รหัส รายวิชา 8 ต.ค.54
85 71 GAT ความถนัดทั่วไป PAT1 คณิตศาสตร์ 9 ต.ค.54 72 75 PAT2 วิทยาศาสตร์ PAT5 วิชาชีพครู

49 ตารางสอบ GAT-PAT (ต.ค.54) วันสอบ เวลา รหัส รายวิชา 10 ต.ค.54
73 74 PAT3 วิศวกรรมศาสตร์ PAT4 สถาปัตย์ 11 ต.ค.54 76 77- 82 PAT6 ศิลปกรรมศาสตร์PAT ภาษาต่างประเทศ

50 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (วิชาละ 100 คะแนน ค่าสมัครสอบวิชาละ......)
วันที่ วิชา เวลาใช้สอบ 7 ม.ค. 55 สังคมศึกษา 1 ชั่วโมง 30 นาที คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ฟิสิกส์

51 ตารางสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (วิชาละ 100 คะแนน ค่าสมัครสอบวิชาละ......)
วันที่ วิชา เวลาใช้สอบ 8 ม.ค. 55 ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง 30 นาที เคมี ชีววิทยา

52 ระบบรับตรง โครงการพิเศษ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ระบบรับตรง โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2555 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

53 การดำเนินการ การสมัครสอบ ค่าสมัคร สมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น
สมัครด้วยตนเองที่ มน.(เท่านั้น) ค่าสมัคร 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

54 1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
หลักการ - ส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และมีผลการเรียนเป็นเลิศ ลำดับ ที่ 1-5 ของ ร.ร. การดำเนินการ - โรงเรียนเรียงลำดับนักเรียนที่มีผลการเรียน ลำดับ ที่ 1-5 เพื่อร่วมโครงการฯ (TOP 5) - ให้สิทธิ์ ทั้ง 5 คน (เดิม ร.ร.ละ 1 คน) - กรณี ลำดับใดสละสิทธิ์ไม่ร่วมโครงการฯ จะไม่นำลำดับถัดไปมาแทน

55 1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
การดำเนินการ - เลือกได้ 5 อันดับ ตามลำดับที่ต้องการ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT - แพทย์ GAT 30% + PAT1 20% +PAT2 50% - สถาปัตย์ ปรับพื้นฐาน+สอบข้อเขียน

56 - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย สอวน ค่าย 2 - เลือกได้ 5 อันดับ
2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน ค่าย 2) หลักการ - เปิดโอกาส นร ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการฯ(สอวน) ค่าย 2 เข้าศึกษาต่อใน มน การดำเนินการ - สมัครด้วยตนเอง - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย สอวน ค่าย 2 - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT

57 - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล
3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หลักการ - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก/เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-IT ก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าในอนาคต การดำเนินการ - สมัครด้วยตนเอง - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าค่าย - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT

58 - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าประกวดโครงงาน - เลือกได้ 5 อันดับ
4.โครงการพัฒนารับ นร.ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC หลักการ - เพื่อส่งเสริม นร. ที่เข้าประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(YSC) รู้จักคิดค้นพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในระดับแนวหน้าในอนาคต การดำเนินการ - สมัครด้วยตนเอง - แสดงใบเกียรติประวัติการเข้าประกวดโครงงาน - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ ผลการเรียน ฯ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT

59 5.โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและผู้นำเชียร์
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถระดับดีเด่นทางด้านกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในด้านการแข่งขันกีฬาที่ตนเองดีเด่น การดำเนินการ - สมัครด้วยตนเอง - แสดงแฟ้มผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับเขตขึ้นไป ในกีฬา ว่ายน้ำ/เทนนิส/เทควันโด/กรีฑา/แบดมินตัน/ยูโด - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - ผลคะแนนสอบ วิชา GAT

60 6.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย นักแสดง นักร้อง นักดนตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในด้านกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การดำเนินการ - สมัครด้วยตนเอง - แสดงแฟ้มผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมฯ - เลือกได้ 5 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - สอบภาคปฏิบัติ/ ขับร้อง/ดนตรี

61 7.โครงการสำหรับผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีทักษะความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และ สร้างสถาปนิกที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติรับใช้สังคม การดำเนินการ - สมัครด้วยตนเอง - เลือกได้ 1 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - ปรับพื้นฐาน - คะแนน GAT - สอบภาคปฏิบัติ

62 8.โครงการสำหรับผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีทักษะความสามารถด้านทัศนศิลป์ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และ สร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/สื่อนวตกรรม/ทัศนศิลป์ ที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติรับใช้สังคม การดำเนินการ - สมัครด้วยตนเอง - เลือกได้ 1 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - ปรับพื้นฐาน - คะแนน GAT - สอบภาคปฏิบัติ

63 9.โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
หลักการ - เพื่อส่งเสริมและให้โอกาส นร. ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเฉพาะทาง คือ นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล การดำเนินการ - สมัครด้วยตนเอง - แสดงแฟ้มสะสมผลงาน การเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมฯ - เลือกได้ 1 อันดับ - การตัดสินผล - คุณสมบัติ - สอบภาคปฏิบัติ/ GAT

64 10.โครงการสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์
การดำเนินการ - เป็นเจ้าของหรือบุตรเจ้าของกิจการร้านแว่นตา การตัดสินผล - คุณสมบัติ เฉพาะ - ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์


ดาวน์โหลด ppt การสอบคัดเลือกนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google