งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแนะนำการใช้บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแนะนำการใช้บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อแนะนำการใช้บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

2 •บ•บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ผู้สนใจการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ศึกษา ทบทวน และ ทดสอบความรู้ของตนเอง •ผ•ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนหัวข้อต่างๆ บน หน้าจอ โดยการคลิกเข้าไปในหัวข้อต่างๆ

3 •หัวข้อพยาธิสรีรภาพ และ การใช้ Inhaled bronchodilator ควรมี head phone ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อฟังเสียงการอธิบาย ประกอบ •เมื่อผู้เรียนเรียนจบในหัวข้อแล้วให้คลิก “Back” ที่มุมซ้ายของ Home Page เพื่อ เข้าสู่หน้าเมนูหลัก

4 • ผู้เรียนสามารถทบทวนข้อมูล พื้นฐานระบบทางเดินหายใจจาก หัวข้อแหล่งข้อมูลพื้นฐานได้ • ผู้เรียนสามารถทดสอบความรู้ก่อน เรียนและเมื่อเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำการทดสอบความรู้หลัง เรียนได้ตามหัวข้อที่เมนูหลัก หนู.. หนู สู้ สู้ !


ดาวน์โหลด ppt ข้อแนะนำการใช้บทเรียนบน web เรื่อง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google