งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประชุมนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประชุมนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประชุมนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4
บริบท กรมการแพทย์ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พญ.ผุสดี ธรรมานวัตร 5 มิ.ย. 2556 ประชุมนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4

2 ทุกเรื่องมีประเด็น ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Global Policy World Summit for Children พ.ศ. 2533 Millennium Declaration ปฏิญญาว่าด้วยความอยู่รอดการปกป้องและพัฒนา พ.ศ. 2543 กำหนด เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) 8 เป้าหมายหลัก โดย 2/8 คือ การลดอัตราการตายของเด็ก และการลดอัตราตายของแม่ Plan of Action of “A World Fit for Children พ.ศ. 2545 Every Woman, Every Child –EWEC พ.ศ. 2555 ทุกเรื่องมีประเด็น ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

3 Every Woman Every Child
ปรับปรุงคุณภาพบริการ การดูแลแม่และเด็กในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ และหลังการคลอดบุตร เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็ก เพิ่มอัตราการให้นมแม่จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 60 (รพ. สายใยรัก) ลดอัตราเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จากร้อยละ 8.7 เหลือร้อยละ 7 สนับสนุนการให้ยาต้านไวรัสแก่แม่ที่ติดเชื้อ HIV ลดอัตราการติดเชื้อจากร้อยละ 3.5 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 1.5 ภายในปี 2558 การปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆ ในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการวางแผนครอบครัวและการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์อย่างทั่วถึง เพื่อลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

4 ECBF 6 months increase by
50% by the year 2025 Currently the global rate is 37%, 26 countries already achieved By the year 2025 it should come up to 50 % Report in 65 the WHA

5 วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี พันธกิจ พัฒนาและบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพ วิจัยและพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ Company Logo

6 เป้าหมาย ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย มาตรฐานการบริการ เข้าถึงบริการ
ลดค่าใช้จ่าย Company Logo

7 Current Concept MOPH National policy (กลุ่มแผนงานโครงการ)
Basic Package P&P บริการ รักษา ฟื้นฟู อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน Strategic Focus ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจเติบโต โครงการพระราชดำริ & พื้นที่สูง ต่างประเทศ & ASEAN แรงงานต่างด้าว & Border Health Medical Hub & PPP ยาเสพติด ภาคใต้ สุขภาพ กทม. Event Based Project Healthy Taxi มหกรรมฮูลาฮูป ปลายฝนต้นหนาว Gift for Health อุบัติเหตุเทศกาล Specific Issue

8 8 นุ๊ก ช่วย ทำกรอบ ตรง เด็กและสตรี ที่ เขียน ว่า ลดอัตราตาย แม่และเด็ก
นุ๊ก ช่วย ทำกรอบ ตรง เด็กและสตรี ที่ เขียน ว่า ลดอัตราตาย แม่และเด็ก 8 8

9 9

10 นุ๊ก ทำ กรอบ รอบ ข้อ 5 นมแม่ อย่างเดียว 6 เดือน 50%
10 10

11 2. แผนงานส่งเสริมป้องกันโรค 3. แผนงานบริหาร(25 แผนงาน)
คนไทยสุขภาพดี Strategic Focus 61 KPI แผนส่วนกลาง/กรม แผนงาน/มาตรการ รองรับ KPI Basic Package 20 KPI แผนพัฒนาสุขภาพ เขต/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล Specific Issues 18 KPI 1.แผนงานบริการ 2. แผนงานส่งเสริมป้องกันโรค 3. แผนงานบริหาร(25 แผนงาน) เป้าหมาย/KPI ยุทธศาสตร์/มาตรการ งบประมาณทั้งเขต 11

12 กรมอนามัย ผลักดันเรื่องนี้ได้ดี
กรมการแพทย์ ควรมีบทบาทอย่างไร

13 แนวทางการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ บริบทกรมการแพทย์
การส่งเสริมให้ทารก เด็กเล็กที่ป่วย ได้รับนมแม่ การพัฒนาองค์ความรู้ในการให้นมแม่ - ทารกมีปัญหาสุขภาพ - แม่มีปัญหาสุขภาพ การสนับสนุนการวิจัย ตอบปัญหาเชิงลึก การจัดระบบการบริการสาธารณสุข เพื่อให้เด็ก ป่วยได้รับนมแม่

14 No Enfalostrum/ Similostrum / Nantrostrum
Colostrums Colostrums No Enfalostrum/ Similostrum / Nantrostrum

15 การส่งเสริมให้ทารก เด็กเล็กที่ป่วย ได้รับนมแม่

16 Breastfeeding Sick Baby

17 No policy

18 เป็นไปได้ไหม??? ทารกคลอดก่อนกำเนิด ทารก เด็กป่วย
เดิม ทารกและเด็กกลุ่มนี้ มักจะต้องแยกแม่ แยกลูก ปัจจุบัน พบว่า ยิ่งทารกยิ่งเล็ก เด็กที่ป่วย การได้รับนมแม่ จะเป็นการนำอาหารและภูมิคุ้มกัน ไปให้ลูกได้ เป็นไปได้ไหม???

19 ข้อมูล จาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ Neonatology Center of Excellence

20 Average admission 1127 cases
Total admission in Average admission 1127 cases Average Inborn 722 cases Average Outborn 404 cases Edit 15/10/2012 20 20

21 Average admission 502 cases
LBW admission in Average admission 502 cases Average VLBW 182 cases Average ELBW 54 cases คำนวณ% รวมปีงบ 51-54 Extremely เฉพาะน้ำหนัก <1000 VLBW เฉพาะน้ำหนัก <1500 LBW เฉพาะน้ำหนัก <2500 21 21

22 Breast milk in Sick Baby 2008-2012
89.69 92.44 96.10 97.29 96.51 Target >80 % 22 22

23 Breastfeeding and ECBF rate at age 4-6 m. (2004-2010)
Preterm, LBW มากขึ้น นอนรพ.นาน แม่ไปทำงาน เมื่อจำหน่ายกลับบ้านแล้วมา f/u นมแม่น้อยลง BF หมายถึง EBF+ BF&FF 23 23

24 2 การพัฒนาองค์ความรู้ในการให้นมแม่

25 ทำไม ??? ทารกคลอดผิดปกติ C/S V/E ทารกป่วย ปอดบวม ท้องเสีย
ทารกป่วย ปอดบวม ท้องเสีย ทารกผิดปกติแต่กำเนิด เช่น หัวใจพิการแต่กำเนิด ดาวน์ซินโดรม สมองพิการ แขนขาพิการ ลำไส้ผิดปกติ ฯลฯ แม่ ป่วย แบบไหนยังให้นมแม่ได้ แบบไหนให้ไม่ได้ เพื่อยังคงให้ มีน้ำนม เลี้ยงลูก ทำไม ???

26 ความสำคัญของ Colostrums
All classes Reverse IgA:IgG More than 30 components 18 – maternal others exclusively in milk All All classes

27 Day WBC Neutrophil 1-3 day 4 day 6 wks ,000-3,000 Modified from Ogra SS,Ogr PL:JPediatr 92;546,1978

28 Delivery mode 2011 2012 Normal Labor 71.8 71.2 C/S 24.7 25.7
Normal Labor C/S V/E F/E NHSO database birth number 409,988 birth number 420,316

29 C/S Note 2011 2012 UC CVS SS UC CVS SS Provincial. 40.9 41.4
UC CVS SS UC CVS SS Provincial & Regional H UHOSTNET H Private H

30 Teenage Pregnancy Teen Py (<20 Y) ,726 13.5 % of Pregnant women

31 3 การสนับสนุนการวิจัย ที่ตอบปัญหาเชิงลึก

32 กรม สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย
การทำงานร่วมกับเครือข่าย ทั้งใน และต่างประเทศ

33 Welcome our friends 600 million
9% world population Welcome to all friends from Indonesia, Philippines , Cambodia, We are moving to the same roof in the near future

34 Breastfeeding Sick Baby

35 No policy

36 We realize that breastfeeding is the right nutrition and critical to child’s future and in fact much of a nation’s future Breastfeeding in well baby has been increasing , with many of the the promising activities For the right of all children born to receiving the best nutrition, it is time to promote support and protect breastfeeding sick baby

37 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประชุมนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google