งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักบริหารมืออาชีพ. Inspiring Minds “Part of being a great leader is finding ways to inspire those around you.” Patricia Wallington CIO. March 2001. Inspiring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักบริหารมืออาชีพ. Inspiring Minds “Part of being a great leader is finding ways to inspire those around you.” Patricia Wallington CIO. March 2001. Inspiring."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักบริหารมืออาชีพ

2 Inspiring Minds “Part of being a great leader is finding ways to inspire those around you.” Patricia Wallington CIO. March 2001. Inspiring Minds “Part of being a great leader is finding ways to inspire those around you.” Patricia Wallington CIO. March 2001.

3  General Personality Traits ◦ Traits observable both within and outside the context of work  Task-Related Personality Traits ◦ Traits closely associated with task accomplishment © 2010 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.3

4 4 General Personality Traits of Effective Leaders

5 © 2010 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.5 Task-Related Personality Traits of Leaders

6  Leaders have an intense desire to occupy a position of responsibility for others and to control them.  This desire is evident in four motives, all of which can be considered task related. © 2010 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.6

7 7 Leadership Motives Leadership Motives

8 © 2010 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.8

9  According to the WICS model, a leader needs the following for the successful utilization of intelligence: ◦ Creative skills to generate new ideas ◦ Analytical skills to evaluate whether the ideas are good ones ◦ Practical skills to implement the ideas and to persuade others of their value. © 2010 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.9

10 อำนาจอธิปไตย 3 อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย โลกาธิปไตย พลัง 4 ปัญญาพลัง วิริยะพลัง อนวัชชพลัง สังคหพลัง ( ความรู้ ) ( ความเพียร ) ( การงานชอบ ) ( มนุษยสัมพันธ์ ) - สุตมย - รู้ ตน ( ฟัง อ่าน ) - จินตมย - รู้ คน ( คิด วิเคราะห์ ) - ภาวนามย - รู้ งาน ( ประสบการณ์ ) ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ติดอุบาย พรหมวิหาร สังคหวัตถุ เมตตา ทาน กรุณา ปิยวาจา มุทิตา อัตถจริยา อุเบกขา สมานัตตา

11 นักบริหารมืออาชีพ (Professional) การบริหาร คือ ? : ศิลปะแห่งการ ทำงานให้สำเร็จโดย อาศัยคนอื่น หน้าที่นักบริหาร : Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling = POSDC การบริหาร คือ ? : ศิลปะแห่งการ ทำงานให้สำเร็จโดย อาศัยคนอื่น หน้าที่นักบริหาร : Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling = POSDC

12 คุณลักษณะ : นักบริหารจะทำหน้าที่ สำเร็จลุล่วงได้ ต้องมี คุณลักษณะ 3 ประการ 1. จักขุมา : มีปัญญา มองการณ์ไกล (Conceptual Skills) 2. วิธูโร : จัดการได้ดี มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน (Technical Skills) 3. นิสสยสัมปันโน : พึ่งพาอาศัยคนอื่น (Human Relation Skills) คุณลักษณะ : นักบริหารจะทำหน้าที่ สำเร็จลุล่วงได้ ต้องมี คุณลักษณะ 3 ประการ 1. จักขุมา : มีปัญญา มองการณ์ไกล (Conceptual Skills) 2. วิธูโร : จัดการได้ดี มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน (Technical Skills) 3. นิสสยสัมปันโน : พึ่งพาอาศัยคนอื่น (Human Relation Skills)

13 วิธีการบริหาร (Management Styles) 1. อัตตาธิปไตย : ถือตนเป็นใหญ่ 2. โลกาธิปไตย : ถือคนอื่นเป็นใหญ่ 3. ธรรมาธิปไตย : ถือธรรม ความถูกต้อง และความสำเร็จของ งาน เป็นใหญ่ ใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการ บริหาร

14 ธรรมเพื่อการบริหาร : อาศัยพลังอำนาจ ( ธรรมเป็นอำนาจ ) 4 ประการ 1. ปัญญาพลัง : กำลังความรู้ 2. วิริยะพลัง : กำลังแห่งความเพียร 3. อนวัชชพลัง : กำลังการทำงานที่ไม่มี โทษ หรือ ความสุจริต 4. สังคพลัง : กำลังการสังเคราะห์ หรือ การ มีมนุษยสัมพันธ์ “ การจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ ต้อง มี 2 สิ่ง 1. มีศัตรูที่กล้าแข็งที่สุด 2. มีมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุด นโปเลียน มหาราช “ การจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ ต้อง มี 2 สิ่ง 1. มีศัตรูที่กล้าแข็งที่สุด 2. มีมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุด นโปเลียน มหาราช

15 ปัญญาพลัง : เกิดจาก ( ความรู้ ) 1. สุตมยปัญญา : การรับข้อมูลจาก แหล่งต่างๆ ( ฟัง อ่าน ) 2. จินตมยปัญญา : รู้จำ รู้จด รู้แจก แจง รู้เจนจัด ( คิด วิเคราะห์ ) การคิดแบบ โยนิโสมนสิการ 4 วิธี 1. คิดถูกวิธี 2. คิด อย่างมีระเบียบ 3. คิดมี เหตุผล 4. คิด เป็นกุศล 3. ภาวนามยปัญญา : ความรู้ที่เกิด จากประสบการณ์ อันเกิด ( ประสบการณ์ ) จากการปฏิบัติลงมือทำ

16 รู้ตน : จุดเด่น จุดด้อย ของตนเอง : อตฺตโน โจทยตฺ ตานํ รู้คน : เพื่อนร่วมงาน ความรู้ ความสามารถ และนิสัย : Put the right man on the right job.” รู้งาน : ความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่ รับผิดชอบ : รู้เท่า - มีขั้นตอนอย่างไร ใคร เกี่ยวข้อง รู้เท่าถึงการณ์ : รู้ทัน - เท่าทันสถานการณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้เท่าเอาไว้ป้องกัน รู้ทัน เอาไว้แก้ไข

17 วิริยะพลัง : ความเพียร ความขยัน จิตใจเข้มแข็ง ( ความเพียร ) “ อดทน อดกลั้น และไม่ ยอมแพ้ ” อเล็กซานเดอร์ มหาราช “ อดทน อดกลั้น และไม่ ยอมแพ้ ” อเล็กซานเดอร์ มหาราช อนวัชชพลัง : การวางตัว ประพฤติ ตน ทำงานอย่างถูกต้อง ( สุจริต ) สุจริต ไม่ด่างพร้อย “ มีชีวิตอย่างไร้คุณธรรม... มิสู้ตาย อย่างมีคุณธรรม ได้มาด้วยความคดโกง... มิสู้ยอมเสีย อย่างซื่อตรง...” หวังติ้งเป่า “ มีชีวิตอย่างไร้คุณธรรม... มิสู้ตาย อย่างมีคุณธรรม ได้มาด้วยความคดโกง... มิสู้ยอมเสีย อย่างซื่อตรง...” หวังติ้งเป่า

18 สังคหพลัง : การสงเคราะห์ หรือ การมี มนุษยสัมพันธ์ ( มนุษยสัมพันธ์ ) มี 2 ประการ 1. สังคหวัตถุ 4 ทาน : การให้ โอบอ้อมอารี ปิยวาจา : วจีไพเราะ “ คำพูดที่ไพเราะเพียงคำเดียว ให้ ความอบอุ่นถึง 3 ฤดูหนาว ” จีนโบราณ “ คำพูดที่ไพเราะเพียงคำเดียว ให้ ความอบอุ่นถึง 3 ฤดูหนาว ” จีนโบราณ “ ชมคนด้วยวาจา... มีค่ายิ่งกว่ามอบ ไข่มุกให้เป็นของขวัญ ทำร้ายคนด้วยวาจา... สาหัสยิ่งกว่า ทิ่มแทงด้วยหอกดาบ...” ซุนวู “ ชมคนด้วยวาจา... มีค่ายิ่งกว่ามอบ ไข่มุกให้เป็นของขวัญ ทำร้ายคนด้วยวาจา... สาหัสยิ่งกว่า ทิ่มแทงด้วยหอกดาบ...” ซุนวู อัตถจริยา : ทำตัวเป็นประโยชน์แก่ ผู้อื่น สมานัตตา : อ่อนน้อม ถ่อมตน เสมอ ต้น เสมอปลาย

19 2. พรหมวิหาร ธรรม 4 เมตตา : ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อยากให้มีความสุข กรุณา : ความสงสาร เห็นใจ ปรารถนาให้ ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา : ความรู้สึกชื่นชมยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดี มีสุข อุเบกขา : ความรู้สึกวางเฉยเป็นกลางไม่ ลำเอียง มีความยุติธรรม

20 1. “ มณีแห่งปัญญา ” โดย ศ. ดร. พระพรมบัณฑิต ( ประยูร ธมฺมจิตฺโต ) 2. “Principles of Leadership”, (2011) 6 th ed. by Andrew J.DuBrin. 3. “Management and Organization : Three Main Types of Managerial Skills” (2011). By Daniel Katz Thank You Q & A


ดาวน์โหลด ppt นักบริหารมืออาชีพ. Inspiring Minds “Part of being a great leader is finding ways to inspire those around you.” Patricia Wallington CIO. March 2001. Inspiring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google