งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Learning Object : ผศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากมุมมองด้านการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Learning Object : ผศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากมุมมองด้านการเรียนการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Learning Object : ผศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา anuchai@gmail.com จากมุมมองด้านการเรียนการสอน

2 What is Learning Object ?

3 Learning Object คืออะไร “ Any entity, digital or non-digital, that may be used for learning, education or training ” IEEE 1481.12.1-2002 “ Any digital resource that can be reused to support learning ” David A. Wiley “ Modular digital resources, uniquely identified and metatagged, that can be used to support learning ” National Learning Infrastructure Initiative (now NLII support David Wiley definition)

4 นิยาม Learning Object Learning object หมายถึง “ สื่อดิจิตอลที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ สนับสนุนการเรียนรู้ และสามารถนำมาใช้ใหม่ (ใช้ซ้ำ) ได้” จากนิยามจะเห็นได้ว่า Learning Object มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นสื่อดิจิตอล ใช้สนับสนุนการเรียนรู้ (การศึกษา การฝึกอบรม) นำมาใช้ใหม่ (ใช้ซ้ำ) ได้

5 Why Learning Object ?

6 แนวคิดการสร้าง Learning Object การสร้าง สื่อตามแนวคิด แบบเดิม ใช้เวลา ผลิตมากใช้ งบประมาณสูง ใช้ประโยชน์ ได้จำกัด บุคลากร / ทรัพยากร ไม่เพียงพอ ตบแต่ง การสร้าง สื่อตามแนวคิด Learning Object ลดงบประมาณ ในภาพรวม ลงทุน ผลิตสื่อ คุณภาพสูงได้ อาจารย์ใช้เป็นสื่อเสริม ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งความรู้เพิ่ม ประชาชนใช้เรียนรู้ตามอัธยาศัย รองรับ U-Learning Next generation learner

7 ลักษณะสำคัญของ Learning Object หน่วยของเนื้อหา ( ดิจิตอล ) ที่ได้รับการออกแบบตาม แนวคิดใหม่ จากหน่วยขนาดใหญ่ เป็นหน่วยขนาดเล็ก หลายหน่วย (smaller units of learning) หน่วยเนื้อหาแต่ละหน่วย (LO) มีเนื้อหาสมบูรณ์ในตัวเอง (self- contained) เป็นอิสระจากกัน หน่วยเนื้อหาแต่ละหน่วย (LO) สามารถนำไปใช้ซ้ำ (reusable) ได้ในหลายโอกาส ( หลายบทเรียน หลายวิชา ) หน่วยเนื้อหาแต่ละหน่วย (LO) สามารถนำมาเชื่อมโยงกันเป็น หน่วยเนื้อหาขนาดใหญ่ขึ้นตามลำดับ (can be aggregated) จน เป็นรายวิชาหรือหลักสูตร สามารถกำหนดข้อมูลอธิบายหน่วยเนื้อหาแต่ละหน่วย (tagged with metadata) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา

8 Learning Object

9 อย่างไร จึงเรียก Learning Object Principle Fact Process Overview Procedure Text Audio Summary Concept Principle Process Concept Procedure Fact Overview Summary Objective “Raw Digital Content/Media” Information Objects Learning Object Animation Simulation illustration Enabling Objective สื่อดิจิตอลต่างๆสื่อความรู้ บทเรียนที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้

10 Learning Object

11 CISCO Reusable Learning Object Unit of Learning ขนาดของหน่วยเนื้อหา (LO)

12 ความท้าทายในการออกแบบเพื่อให้สามารถ นำบทเรียนมาใช้ใหม่ บทเรียนต้องถูกออกแบบมาให้นำไปใช้ใหม่ได้ (Reusability) เทคนิคของการผลิตบทเรียนต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในระบบ จัดการเรียนรู้ (LMS) ตามมาตรฐาน ได้ (Interoperability) เนื้อหาบทเรียนต้องไม่ขึ้นกับบริบท หรือ ระยะเวลา ซึ่งอาจจะทำให้บทเรียนล้าสมัยได้เร็ว หรือนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมอื่นๆได้ยาก (Durability) บทเรียนที่ใช้ใหม่ได้ ต้องอยู่ในช่องทางให้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility) มาตรฐาน บทเรียน Learning Object ที่ ได้รับความ นิยมใน ปัจจุบันคือ มาตรฐาน SCORM ศูนย์รวม LO Learning Object Repository มาตรฐานMeta-data

13 ทำไมต้องมีมาตรฐานบทเรียน เป้าหมายของการสร้างบทเรียนเพื่อการนำมาใช้ใหม่ คือ การนำบทเรียนไปใช้ ใหม่ในโอกาสต่างๆ (ในบทเรียน รายวิชาอื่นๆ) หากไม่ได้กำหนดมาตรฐานไว้ จะ เป็นปัญหาในการนำบทเรียนไปใช้ในบทเรียน หรือรายวิชาอื่นๆ ขอยกตัวอย่าง ตัวต่อ Lego เราพบว่าตัวต่อ Lego ขนาดเล็กมีรูปทรงที่หลากหลาย แต่มี มาตรฐานของหัวต่อและรูที่เท่ากันทุกตัวต่อ เพื่อให้สามารถนำตัวต่อแต่ละตัว ไป ใช้ใหม่ในการต่อรูปทรงแบบต่างๆได้ หากไม่มีมาตรฐานของหัวต่อและรูแล้ว อาจจะนำตัวต่อ Lego ไปใช้ซ้ำไม่ได้

14 มาตรฐาน SCORM SCORM (Sharable Content Object Reference Model) คือ มาตรฐานทางเทคนิคของบทเรียนที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนา โดย ADL (Advance Distribution Lab) ซึ่งรวมเอามาตรฐานที่ที่ดีจากหลาย องค์กรมาสร้างเป็นมาตรฐาน SCORM ซึ่งในปัจจุบันเป็นรุ่น SCORM 2004 3rd Edition ทั้งบทเรียน (Learning Object) และระบบจัดการเรียนรู้ (LMS – Learning Management System) จะต้องได้รับการ พัฒนาตามมาตรฐานเทคนิคเดียวกัน ( ในที่นี้คือ SCORM) จึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ บทเรียน (Learning Object) ตามมาตรฐาน SCORM จะ นำไปใช้ใหม่ในระบบจัดการความรู้ (LMS) ใดๆที่เป็นไปตาม มาตรฐาน SCORM ได้

15 Meta-Data The dominant purpose of learning object metadata is to increase the effectiveness of retrieval systems. ชุดข้อมูลที่อธิบายลักษณะ ของสิ่งต่างๆ ( ในที่นี้ Learning Object ) เพื่อความ สะดวกในการค้นหา และ เรียกใช้ เช่น ชื่อบทเรียน, เจ้าของ, หมวดหมู่เนื้อหา, ระดับชั้น ผู้เรียน, ระยะเวลาเรียน ฯลฯ

16 LCMS and/or REPOSITORY ระบบสนับสนุนการนำ Learning Object มาใช้ในการเรียนการสอน Existing Content Authoring Tools Content Authoring Tools Chunk Create Repurpose Assemble Catalog (Metadata) Catalog (Metadata) LMS Import Find Track Deliver © Eduworks Corporation, 2002 Add Metadata

17 การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน แหล่งค้นคว้าตามอัธยาศัย ( สนับสนุน Student-centered approach, Active Learning ) สื่อเสริม สื่อเติมเต็ม หรือสื่อประกอบการสอน

18 Courseware Active Learning Feedback / Interaction Feedback / Interaction Feedback / Interaction Feedback / Interaction Motivate learner Deliver content - Present content - Probe understanding (provide feedback) - Remedial instruction Elicit Performance (formative assessment) - Assignment (provide feedback) Summative Assessment - Test (provide feedback) - Evaluation Repositories

19 Link repositories (Search through)

20 การค้นหา Learning Object ในปัจจุบัน ค้นหาสื่อการเรียนรู้ที่ต้องการ Google.com Merlot.org www.skooolthai.net/ Lornet.org learningobject.ipst.ac.th

21 แนวคิดใหม่ในการเชื่อมโยง Repository เพื่อการค้นหาจากจุดเดียวกัน Smart Space for Learning ค้นจากจุดเดียวหลักการ federated search Google.com Merlot.org www.skooolthai.net/ dlearn.swu.ac.th learningobject.ipst.ac.th

22 หลักการ federated search Query? Result source target Query Language, Schema Transport: SQI Result format, Schema Meta-data of content SQI: Simple query Interface

23 Federated search

24 Ariadne SQI Federated Search SQI Merlot EdNA Online SQI RDN Pond EducaNext SQI ECL SQI ECL Smete SQI ECL SQI EdNA SQI VSQI QEL Gem Voced abcall EdNA SQI FedGov EdNASQI Merlot API

25 Global Learning Objects Brokered Exchange

26 From now.. What should we do ศูนย์กลางสื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National learning object repository) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างและพัฒนา สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้

27 Thailand Learning Resources Repository Projects Promote “ Learning Resources Sharing ” by Creating “ Central Learning Resources Repository ” (including courseware, open-source software) Thai LRR ( แหล่งเรียนรู้ดิจิตอล ) Nectec SchoolNet MOENet JOCW CORE UNESCO BKK MIT OCW สสวท.

28 Successful Content sharing Content owner perception of sharing Infrastructure for sharing standard for sharing Willing to share Know how to share Benefit from sharing Quality Content for sharing International cooperation on sharing content - MIT-OCW - NIME-glad - Merlot Partner with IPST and Australia for developing standard and guideline for quality courseware development UniNET TCU-LMS National cooperation on sharing content - IPST (science-Math) - D-Learn - etc. TCU fund member universities To create quality Content for sharing encourage sharing National conference on e-learning And content sharing Training teachers and Lecturers to create courseware with National policy on Support quality content production and sharing Thai-LIS center academic resources system Content Repository Development Methodology for courseware development Annual Courseware Contest

29 “Quality Learning Object for Quality Education” National Learning Object Repository การเรียนในชั้นเรียน สื่อ เสริม การเรียนแบบ e-Learning สื่อ เรียน เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน สื่อคุณภาพ สื่อหลากหลายปริมาณ ทัศนคติ ในการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ผู้ให้ - ผู้ใช้ ผู้สร้างสื่อ ความรู้ - ทักษะ ใน การสร้างสื่อ วิจัยโมเดล การสร้างสื่อคุณภาพ แรงจูงใจ ในการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ชุมชนผู้ปฏิบัติ Community of Practice International Learning Object Repository การ สนับสนุน ส่งเสริม การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับ ต่างประเทศ การประกวดสื่อ การ วิจัยและพัฒนา วิจัยและพัฒนา เว็บ NLOR วิจัย Meta-Data สำหรับการ แลกเปลี่ยน การประชา สัมพันธ์ อบรมความรู้ ทักษะ วิจัยและพัฒนา ระบบจัดการเรียนรู้ LMS วิจัย เกณฑ์คุณภาพสื่อ

30 Quality Learning Object for Quality Education การสร้าง และใช้ LO สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ในการปฏิบัติ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนเครื่องมือในการทำงาน ให้ตัวอย่างรูปธรรม แลกเปลี่ยน แบ่งปัน พัฒนาสู่รายวิชา E-Learning กลยุทธ วิธีการ - พัฒนาโมเดลการออกแบบ LO - พัฒนาเกณฑ์คุณภาพ - จัดอบรมโมเดลการออกแบบ LO - จัดอบรมเครื่องมือสร้าง LO - ให้ตัวอย่างรูปแบบ - จัดประกวด - สร้าง National LO Repository - เชื่อมโยง LO คุณภาพจาก ในและต่างประเทศมาให้ใช้ - เพิ่มเครื่องมือใน TCU-LMS - ให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายเริ่ม share - พัฒนาโมเดลการเรียนการสอน - พัฒนาระบบประกันคุณภาพ - จัดอบรมความรู้ - จัดเวทีเผยแพร่การเรียนการสอน - ผลักดันกลไกการเทียบโอน - ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt Learning Object : ผศ. ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากมุมมองด้านการเรียนการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google