งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการชี้แจง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 นโยบาย ผบ.ตร. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ระดับ บช. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการชี้แจง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 นโยบาย ผบ.ตร. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ระดับ บช. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นการชี้แจง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 นโยบาย ผบ.ตร. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ระดับ บช. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ระดับ บก. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ระดับ สภ/สน. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ตร. ประจำปี พ.ศ.2556 - กรอบการประเมินผล

2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3 1.บุคลากรได้รับการถ่ายทอดชี้แจง นโยบาย /แผนปฏิบัติ ราชการ ตร. ประจำปี พ.ศ.2556 / ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา 2. พูดคุย แลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ให้กับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 3. เป็นแนวทางให้ บช.หรือ บก. ได้กำหนดกิจกรรมชี้แจง แผนงาน โครงการ กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยให้บรรลุผลสำเร็จ

4 1)ระดับหน่วยงาน 30 บช. และ 6 บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. 2) ระดับบุคคล - บุคลากรระดับบริหารของฝ่ายอำนวยการที่รับผิดชอบการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ - บุคลากรระดับบริหารของฝ่ายอำนวยการที่รับผิดชอบการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ - หัวหน้าสถานีตำรวจ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าสถานีตำรวจ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการนำนโยบาย ผบ.ตร. แผนปฏิบัติราชการ ตร. ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายตามผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตร./หน่วยงานรอง มีการพัฒนาองค์กรที่ สอดคล้อง เชื่อมโยง ตามกรอบยุทธศาสตร์

6 ผลการปฏิบัติราชการประจำปีฯ พ.ศ.2555

7 ปีงบประมาณผลคะแนน 25524.1100 25534.1576 25543.9104 2555 4.0649*

8 ตัวชี้วัดชื่อเรื่อง เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนิน งาน คะแนน ที่ได้ 12345 1.2.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนิน มาตรการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของส่วน ราชการ 80859095100954 2.1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณยาเสพติดที่ จับกุมได้ 2.1.1.1 เมธแอมเฟตามีน ไอซ์ 2.1.1.2 กัญชา เฮโรอีน โคเคน เคตามีนและ เอ็กซ์ตาซี่ -10 % -5 % 05%5% 10 % 47.23 10.79 5555 2.2.1 ร้อยละที่ลดลงของจำนวนเหตุการณ์การก่อ ความไม่สงบที่มีผลกระทบ ต่อชีวิตและ ทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7046196776636506485 2.2.2 ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิตจาก เหตุการณ์การก่อความไม่สงบ ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2582522462402342404 2.2.3 ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5125004884764646781 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ประเมินตนเอง)

9 ตัวชี้วัดชื่อเรื่อง เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนิน งาน คะแนน ที่ได้ 12345 2.3.1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อ ประชากร (รายต่อแสนคน) 17.6316.7615.8915.0214.1513.995 4.1 ร้อยละของความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมของประชาชน 504540353046.95 1.61 4.2.1 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศต่อ จำนวนประชากรแสนคน 26.6225.4124.2022.9921.7820.76 5 4.2.2 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อจำนวนประชากร แสนคน 6.866.556.245.935.624.85 5 4.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ 606570758065.41 2.08 4.4 ระดับความรู้สึกการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ตำรวจชุมชนในการรับผิดชอบต่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พัก และอาศัย 606570758072.37 3.47 5ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 657075808581.28 4.25 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ประเมินตนเอง)

10 ตัวชี้วัดชื่อเรื่อง เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนิน งาน คะแนน ที่ได้ 12345 7ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต 1234544 8ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ตามแผน 8587.59092.59596.495 9ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน 707172737447.781 10ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 919293949596.475 11.1การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติดจำนวนไม่น้อยกว่า 94,000 ราย 80859095100178.435 11.2เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน บริเวณพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนเหตุการณ์ ในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 7116776456145856483 11.3จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ น้อยกว่า 3,650 ครั้ง 2,1902,5552,920 3,285 3,65083,2905 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ประเมินตนเอง)

11 ตัว ชี้วัด ชื่อเรื่อง เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนินงาน คะแนน ที่ได้ 12345 11.4 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดย ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า 888 ครั้ง 710755799844888 5 11.5 หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อ ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2,470 หมู่บ้าน 1,9762,1002,2232,3472,4702,8365 11.6 ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ของประเทศ การรักษาความปลอดภัย บุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อย กว่า 2,000 เรื่องต่อปี 1,6001,7001,8001,9002,0008,3535 11.7 การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ เรียบร้อยในเขตน่านน้ำ 67,900 ครั้งต่อปี 54,32057,71561,11064,50567,90081,0985 11.8 คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอก ราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 300,000 คน 240,000255,000270,000285,000300,000600,1435 11.9 ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติไม่เกิน 20 คดีต่อนักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน 24232221201.24025 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ประเมินตนเอง)

12 ตัว ชี้วัด ชื่อเรื่อง เกณฑ์การให้คะแนน ผลการ ดำเนิน งาน คะ แนน ที่ได้ 12345 11.10 ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะ บุคคลภายนอก) (350,000 ราย) 280,000297,500315,000332,500350,000 416,8755 11.11 อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 43 รายต่อ จำนวนรถจดทะเบียนแสนคัน 51.6049.4547.3045.1543 28.275 11.12 ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน 177 คดี ต่อประชากรหนึ่งแสนคน 212204195186177 145.105 11.13 จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวน ดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่า มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (คุณภาพ) 80859095100 90.254.96 12 ระดับความสำเร็จของการดเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ ส่วนราชการ 12345 21.45 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร 12345 55 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ 1 ≥2.40 2 1.81-2.40 3 1.21-1.80 4 0.61-1.20 5 ≤0.60 33 15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 1 ≥2.40 2 1.81-2.40 3 1.21-1.80 4 0.61-1.20 5 ≤0.60 4.33 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ประเมินตนเอง)

13 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 12345 ที่ได้ 5045403530 46.95 (นิด้า) 1.61

14 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน ที่ได้ 12345 6065707580 65.41 (นิด้า) 2.08

15 ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความรู้สึกการมีส่วนร่วม ของอาสาสมัครตำรวจชุมชน ในการ รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3) เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 12345 ที่ได้ 6065707580 72.37 (นิด้า)3.47

16 16 ผลการสำรวจความพึงพอใจตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนน 12345 ที่ได้ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมของประชาชน (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1) 5045403530 46.95 (นิด้า) 1.61 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ ตำรวจ (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2) 6065707580 65.41 (นิด้า) 2.08 ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความรู้สึกการมีส่วน ร่วม ของอาสาสมัครตำรวจชุมชน ในการ รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินในชุมชนที่พักอาศัย (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3) 6065707580 72.37 (นิด้า)3.47 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ - การให้บริการบนสถานีตำรวจ - การป้องกันปราบปราม - การอำนวยความยุติธรรม 6570758085 81.28 (สง.สถิติฯ)4.25

17 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน และความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ความคิดเห็นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1. เพิ่มความถี่ในการออกตรวจ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน 2. ปฏิบัติงานเชิงรุก เน้นการหาข่าวเกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษ การประกอบ อาชญากรรมต่างๆ โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 3. ความรวดเร็วในการระงับเหตุ หรือป้องกันเหตุ หลังจากได้รับแจ้งเหตุหรือรับแจ้งข่าว 4.ออกปฏิบัติการเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 5.ปฏิบัติการร่วมในป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อาทิ ร่วมมือกับภาคประชาชน ตรวจ จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเข้มงวด 6. สร้างความจริงใจและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 7.ปรับปรุงระบบ หรือวิธีการตรวจอย่างสม่ำเสมอ หมั่นตรวจสอบความเรียบร้อย 17

18 ความคิดเห็นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ต่อ) 8.จับกุมผู้กระทำความผิด ต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ชัดเจน แม่นยำ ป้องกันข้อผิดพลาด 9.เน้นการควบคุมพื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติด แหล่งมั่วสุมการพนัน เพิ่มสายตรวจ ให้ครอบคลุม 10. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน 11.แนะนำแนวทางหรือวิธีการป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชน 12. ตรวจสอบการฝึกเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 13. ปรับปรุงและพัฒนาจริยธรรม เพื่อลดการเอาเปรียบประชาชน และปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ส่วนร่วม 18

19 ความคิดเห็นด้านการให้บริการบนสถานีตำรวจ 1.ให้บริการประชาชน และผู้เสียหายด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เป็นมิตร และเอาใจใส่ 2.ใกล้ชิด รับฟังความคิดเห็น ตรงต่อเวลากับประชาชน ผู้รับบริการ และผู้เสียหาย 3. ชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับบริการ การดำเนินคดีแก่ประชาชน ผู้เสียหาย และผู้กระทำ ความผิด 4. บริการด้วยความโปร่งใส และไม่เอาเปรียบประชาชน 5. เอาใจใส่ในการให้บริการ 6. เป็นกลาง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน เป็นหลักในการดำเนินการและการปฏิบัติหน้าที่ 7. อบรมเสริมสร้างความรู้ แก่พนักงานสอบสวนให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพเป็น ที่น่าเชื่อถือ 19

20 ความคิดเห็นของอาสาสมัครตำรวจชุมชน 1.เพิ่มสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครตำรวจชุมชน 2.เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข่าวสาร ให้มากยิ่งขึ้นเช่น การนำ เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ 3. ออกตรวจร่วมกับชุมชนอย่างจริงจัง 4.ให้ความรู้แก่ประชาชน ถึงภัยร้ายต่างๆ 5. ประสานงานให้มากกว่าเดิม ประสานงานตำรวจได้รับการตอบรับช้า 6. ปราบปรามผู้ค้ายารายย่อยให้เด็ดขาด รวมทั้งปัญหาการแข่งรถ/จยย ในทาง สาธารณะ (เด็กแว้น) 7. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการด้านตำรวจชุมชน 20

21 ความคิดเห็นของอาสาสมัครตำรวจชุมชน (ต่อ) 9.จัดเครื่องแบบอาสาสมัครตำรวจ 10. มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความใกล้ชิด 11. มีระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการ ที่ชัดเจนมากกว่าที่เป็นอยู่ 12. แจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่มาช้า อยากให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่กว่านี้ อาสาสมัครตำรวจชุมชน ไม่สามารถระวังเหตุเองได้ 13. เพิ่มอาสาสมัครตำรวจชุมชน สำหรับการตั้งด่านตรวจ ดูแลวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติด ให้ ตำรวจที่รับผิดชอบคดียาเสพติด จับแล้วอย่าปล่อย 14. สนับสนุนสวัสดิการในการออกตรวจเพื่อจะได้เป็นขวัญกำลังใจ 15. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบมาอยู่ในชุมชน เพื่อความสนิทสนมเป็นกันเอง เมื่อมี ปัญหาจะได้แจ้งความหรือแจ้งเหตุกับตำรวจได้ทันที 16. ให้อาสาสมัครตำรวจชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การเสนอแนะให้ข้อมูลด้าน อาชญากรรม มีผู้บังคับบัญชามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ 17. มีโครงการต่อเนื่อง มี/ไม่มีค่าตอบแทนก็ยินดีช่วยเหลือ เป็นจิตอาสาชุมชน 21

22 นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

23 เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 1. เป็นตำรวจที่ปกป้อง เทิดทูนและ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. เป็นตำรวจมืออาชีพ ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล และพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 3. เป็นตำรวจที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่พึ่งได้อย่าง แท้จริง

24 1.ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3. แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุกเพื่อ จำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม 2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่าย รายใหญ่และรายย่อยในชุมชน ยึดทรัพย์กับผู้เกี่ยวข้องทุกราย ยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม นโยบายเน้นหนัก (11 ข้อ)

25 นโยบายเน้นหนัก (ต่อ) 4.ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรม ประชาชนมั่นใจต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ จัดระเบียบ สังคมและควบคุมอบายมุขผิดกฎหมายในพื้นที่ 5.พัฒนาสถานีตำรวจ ให้พร้อมบริการและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง 6. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในทุกมิติ

26 7. พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม มี ค่านิยมเรียบง่าย ประหยัด 8. เตรียมความพร้อมรองรับอาเซียน 9. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชา ในการขับเคลื่อน ติดตามการ ปฏิบัติและบูรณาการในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ นโยบายเน้นหนัก (ต่อ)

27 10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาเป็น แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานเป็นทีม และมีเอกภาพ 11. จัดระบบและดำเนินการด้านสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจ ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ให้มีสุขภาพพลานามัย มีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม ดำเนินชีวิต อย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” นโยบายเน้นหนัก (ต่อ)

28 นโยบายทั่วไป (9 ข้อ) 1. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข 2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 3. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 4. การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5. ด้านความมั่นคง

29 นโยบายทั่วไป (ต่อ) 6. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7. การอำนวยความยุติธรรม 8. การให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 9. การบริหารจัดการที่ดี 9.1 ด้านบุคลากร 9.2 ด้านระบบ 9.3 ด้านสถานที่ 9.4 ด้านสวัสดิการ

30 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 1. สร้างเอกภาพทางความคิดของผู้นำหน่วยทุก ระดับ คิดและมอง ไปในทิศทางเดียวกัน 2. พัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อให้เป็นตำรวจมือ อาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของ ประชาชน ปลุกเร้า สอนแนะของผู้บังคับบัญชา 3. นำเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่มาสร้างเครื่องมือ และกลไกในการบริหารงาน เน้นการพัฒนาศูนย์ ปฏิบัติการ (ศปก.) ในการขับเคลื่อนบูรณาการและ ประสานกับทุกองค์กร

31 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (ต่อ) 4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการพิจารณาความดีความชอบโดยยึด หลักผู้ปฏิบัติงานดีต้องได้รับผลตอบแทนและ ผู้ปฏิบัติงานหย่อนยานต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่อง 5. ผู้บังคับบัญชาต้องพร้อมรับผิดชอบต่อ ความสำเร็จ ความล้มเหลว เป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่ เคียงข้างกับผู้ใต้บังคับบัญชา

32 การขับเคลื่อนนโยบาย ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับ กองบัญชาการ ของ บช.น./ภ.1-9/ศชต.

33 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ นโยบายกิจกรรม/โครงการ 1. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1 กำชับการปฏิบัติในการประชุมประจำเดือน 1.2 กำชับและกำกับดูแล บก./ภ.จว. ให้สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่และ เข้าร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค 1.3 กำกับดูแล บก./ภ.จว. ให้มีการจัดทำ ซักซ้อมแผนการปฏิบัติถวายความปลอดภัยอย่าง สม่ำเสมอ

34 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 2. ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้ง ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่าย ราย ใหญ่และรายย่อยในชุมชน ตลอดจนนำมาตรการยึด ทรัพย์มาใช้กับผู้เกี่ยวข้อง ทุกราย โดยยึดหลัก กฎหมายและหลักนิติธรรม 2.1 จัดทำ/ปรับปรุง และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของหน่วยงานใน สังกัดให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยเน้นความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของแหล่งข่าว 2.2 ลงโทษข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อย่างเด็ดขาด 2.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ ทั้งทฤษฎี และยุทธวิธีการ ปฏิบัติ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและยุทธวิธีตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2.4 ดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 2.5 ควบคุม ติดตาม กำชับ เร่งรัด ขยายผลและยึดทรัพย์ ในคดียาเสพติด ตลอดจนการประสาน ป.ป.ง. ในการ ดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

35 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 3. แก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้เพื่อยุติ เหตุร้าย รายวันและความ รุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุก เพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติของ ฝ่ายตรงข้าม (ศชต.) 3.1 นำนโยบาย ผบ.ตร. ไปเป็นกรอบในการปรับ แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีเป้าหมายให้ 3.1.1 สถานการณ์ลดจำนวนและความรุนแรงลง 3.1.2 ลดความสูญเสียของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ 3.1.3 สร้างภาวะผู้นำให้หัวหน้าหน่วยทุกระดับ 3.1.4 มีแผนงาน/กิจกรรม/โครงการริเริ่มใหม่ สามารถนำไปต่อยอดได้ 3.1.5 มีการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

36 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 3. แก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้เพื่อยุติ เหตุร้าย รายวันและความ รุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุก เพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติของ ฝ่ายตรงข้าม (ศชต.) 3.2 ต้องมีการบูรณาการกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนการประสานขอความร่วมมือกับ ต่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ แก้ปัญหา 3.3 มีศูนย์ปฏิบัติการที่สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลด้านการข่าวตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

37 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 4. ควบคุมและลดความ รุนแรงของอาชญากรรมให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ต่อการปฏิบัติงานของ ตำรวจโดยการจัดระเบียบ สังคมและควบคุมอบายมุข ผิดกฎหมายในพื้นที่ 4.1 มีทีมวิเคราะห์อาชญากรรมระดับ บช./ภ. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ และแนวโน้มของอาชญากรรม และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม 4.2 สนับสนุนสถานีตำรวจ และ บก./ภ.จว. ในการปฏิบัติ ตามความเหมาะสม 4.3 ระดมกวาดล้างอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด แหล่งอบายมุขอย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์ในแต่ละ พื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

38 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 5. ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาสถานีตำรวจเพื่อมี ความพร้อมในการให้บริการ และเป็นที่พึ่งของประชาชน ได้อย่างแท้จริง 5.1 จัดทำสถานีตำรวจต้นแบบโดยใช้ สถานีตำรวจที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการพัฒนา สถานีตำรวจเพื่อประชาชน มาเป็นแบบอย่างในการ เผยแพร่ ขยายผล และพัฒนาสถานีตำรวจ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน สอบสวน และบุคลากรด้านงานสอบสวน (ความรู้, บุคลิกภาพ, กิริยาวาจา ฯลฯ) 5.3 การพิจารณาประเมินพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

39 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 5. ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาสถานีตำรวจเพื่อมี ความพร้อมในการให้บริการ และเป็นที่พึ่งของประชาชน ได้อย่างแท้จริง (ต่อ) 5.4 กำกับดูแลให้ บก./ภ.จว. ให้บริการประชาชนอย่าง เต็มความสามารถ 5.5 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของสถานีตำรวจใน ภาพรวมของ บช./ภ. 5.6 กระจายทรัพยากรทางการบริหารไปสู่สถานีตำรวจให้ มากที่สุด 5.7 กำหนดและพัฒนา บก./ภ.จว. นำร่อง เพื่อให้เป็น แบบอย่างการบริหารจัดการ ของ บก./ภ.จว. อื่นๆ ในสังกัด การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

40 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 6. การปฏิบัติงานของ ตำรวจให้ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลางและส่งเสริมให้ ประชาชน ชุมชนและ ท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็น เจ้าของและมีส่วนร่วมในทุก มิติ 6.1 ส่งเสริม กำกับดูแล บก./ภ.จว. และ สน./สภ. ในกิจกรรม/โครงการที่ เปิดโอกาสให้ประชาชน อาสาสมัครชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม การให้บริการประชาชน และการพัฒนางาน ตำรวจในด้านต่างๆ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

41 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 7. พัฒนาบุคลากรทุก สายงานให้มีความพร้อมใน การปฏิบัติงานอย่างมือ อาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม และสร้างค่านิยมให้มีความ เป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด 7.1 ปรับปรุงพัฒนา ที่ตั้ง บช./ภ. ศูนย์ฝึกอบรม และ อาคารบ้านพัก ในเรื่องภูมิทัศน์ ความสะอาด บรรยากาศ แวดล้อม ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ 7.2 เตรียมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 7.3 จัดเตรียมกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนมาตรฐานอย่าง น้อย 3 กองร้อย แผนการปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ แผนการฝึก และการซักซ้อม เพื่อสร้างความคุ้นเคย ของกำลังพล ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน 7.4 สร้างทีมงานฝ่ายอำนวยการให้เข้มแข็ง และทำงาน เป็นทีม - พัฒนาระบบข้อมูล - บูรณาการทีมงานแต่ละสายงาน - จัดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวัน - การสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ ประชาชน / การสั่งการ สน./สภ. การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

42 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 7. พัฒนาบุคลากรทุกสาย งานให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึด มั่นในศีลธรรมและสร้าง ค่านิยมให้มีความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ประหยัด (ต่อ) 7.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่ข้าราชการ ตำรวจผู้ปฏิบัติงานแล้วมีผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่างใน หน่วย 7.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม (โบนัส) เพื่อ สร้างแรงจูงใจ 7.7 กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ประจำหน่วย 7.8 จัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพของข้าราชการ ตำรวจทุกระดับ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

43 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 8. เตรียมความพร้อมและ เร่งรัดการดำเนินการด้าน บุคลากร โครงสร้าง กฎระเบียบและอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ รองรับและเป็นมาตรฐาน ในกรอบของอาเซียน 8.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ.2558 เพื่อรวบรวมจัดทำข้อมูลเสนอหน่วยเหนือ 8.2 กำหนด มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ ตร. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 8.3 จัดทำโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน โดยเฉพาะการ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

44 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 9. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความ พร้อมเพื่อเป็นเครื่องมือของ ผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติและบูรณา การการทำงานในทุกมิติ โดยนำ เทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติและ บูรณาการการทำงานในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ 9.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.บช./ภ. และ บก.สส.บช./ภ.) 9.2 นำเทคโนโลยี อุปกรณ์มาใช้ให้เกิดความเชื่อมโยง ระบบกับ ตร. และหน่วยงานในสังกัด 9.3 จัดทำฐานข้อมูลและจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ 9.4 ใช้ ศปก. ที่จัดตั้งให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดย ปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอยู่เสมอ 9.5 พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุให้สามารถบริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โทรได้ตลอดเวลา และมีวิธีการปฏิบัติตามแบบที่กำหนด การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

45 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบ อย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพ 10.1 ฝึกอบรม ปลูกฝัง กำชับข้าราชการตำรวจเพื่อ สร้างจิตสำนึก ภาวะผู้นำทุกระดับ (บช./บก./ภ.จว./ สน./สภ.) ให้มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตนเอง 10.2 กำหนดมาตรการ และแผนการตรวจเยี่ยมหน่วย หรือติดตามผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งอย่างเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

46 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 11. จัดระบบและดำเนินการด้าน สวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจที่ เกษียณอายุราชการแล้ว ให้มีสุขภาพ พลานามัย มีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม ดำเนินชีวิต อย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 11.1 ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม ความสะอาด/สร้าง/จัดตั้ง สถานที่ทำการ อาคาร บ้านพัก สโมสรตำรวจ สถานพักฟื้น และฌาปนสถานในแต่ละ บช./ภ. 11.2 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 11.3 จัดทำโครงการสวัสดิการนำร่อง โดยการ ประกวดเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผล พัฒนาสวัสดิการตำรวจในสังกัด การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

47 แนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินการ ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระดับ กองบัญชาการ ของ บช.น. /ภ.1-9 /ศชต.

48 1.ที่ตั้ง บช./ภ. ศูนย์ฝึกอบรม และอาคารบ้านพัก - ความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ภายในและ นอกอาคารสถานที่/อาคารบ้านพัก 2. ข้าราชการตำรวจ - การแต่งกาย เครื่องแบบ เครื่องหมาย อาวุธประจำการ - บุคลิกลักษณะ ทรงผม หนวดเครา ความสะอาด ท่วงทีวาจา 3. ระเบียบวินัยและการปกครองบังคับบัญชา

49 4. การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจ -การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจทุกระดับ -แผนการสัมมนาระดับ ผบก./การฝึกทบทวน -การปฏิบัติแต่ละสายงาน -การเตรียมกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ และกองร้อย ควบคุมฝูงชน

50 5. ศปก.บช./ภ. -การจัดกำลังประจำ ศปก.บช./ภ. -ห้องปฏิบัติการ ระบบสื่อสาร การควบคุม สั่งการ และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับ ตร. บก./ภ.จว. และ สน./สภ. -การประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวัน -ระบบฐานข้อมูลทางการบริหาร -ระบบศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมพิเศษ

51 6. การสร้างทีมงานฝ่ายอำนวยการให้เข็มแข็ง -การพัฒนาเครือข่าย(Network) การแลกเปลี่ยน (share) /ใช้ระบบฐานข้อมูล(จัดเก็บเป็นเอกสาร หรือการใช้ เทคโนโลยีจัดเก็บ) - การบูรณาการการทำงานแต่ละสายงาน - การสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน/การสั่งการ บก.ภ.จว. 7. การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารงาน - ปรับปรุง บก.สส.บช./ภ. และ ศฝร.

52 8. การบริหารจัดการในการสนับสนุน ควบคุมและกำกับ ดูแลการปฏิบัติของ บก./ภ.จว. ในการปฏิบัติตาม นโยบาย ตร. - การประชุม/คำสั่ง/แผนงาน - มาตรการตรวจเยี่ยมหน่วยอย่างไม่เป็นทางการ - กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะ และ ให้รางวัล - แผนการพัฒนา บก./ภ.จว. นำร่อง - ระบบสวัสดิการ

53 การขับเคลื่อนนโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับ กองบังคับการ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต.

54 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ นโยบายกิจกรรม/โครงการ 1. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1 กำชับการปฏิบัติในการประชุม ประจำเดือน 1.2 กำชับและกำกับดูแล สน./สภ. ให้ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ในพื้นที่และเข้าร่วมแก้ไข ปัญหา อุปสรรค 1.3 กำกับดูแล สน./สภ. ให้มีการจัดทำ ซักซ้อมแผนการปฏิบัติถวายความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอ

55 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 2. ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้ง ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้จำหน่าย รายใหญ่และรายย่อยในชุมชน ตลอดจนนำมาตรการยึดทรัพย์ มาใช้กับผู้เกี่ยวข้องทุกราย โดยยึดหลักกฎหมายและ หลักนิติธรรม 2.1 จัดทำ/ปรับปรุง และกำหนดช่องทางการแจ้ง เบาะแสในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของ หน่วยงานในสังกัดให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยเน้น ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของแหล่งข่าว 2.2 ลงโทษข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อย่างเด็ดขาด 2.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ ทั้งทฤษฎี และยุทธวิธี การปฏิบัติ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและยุทธวิธี ตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2.4 ดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการ ปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 2.5 ควบคุม ติดตาม กำชับ เร่งรัด ขยายผลและยึด ทรัพย์ในคดียาเสพติด ตลอดจนการประสาน ป.ป.ง. ในการดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.2542 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

56 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 3. แก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อยุติเหตุร้าย รายวันและความ รุนแรงด้วย มาตรการเชิงรุกเพื่อ จำกัดเสรีการปฏิบัติ ของฝ่ายตรงข้าม (ศชต.) 3.1 นำนโยบาย ผบ.ตร. ไปเป็นกรอบในการปรับแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี โดยมีเป้าหมายให้ 3.1.1 สถานการณ์ลดจำนวนและความรุนแรงลง 3.1.2 ลดความสูญเสียของประชาชน และ เจ้าหน้าที่รัฐ 3.1.3 สร้างภาวะผู้นำให้หัวหน้าหน่วยทุกระดับ 3.1.4 มีแผนงาน/กิจกรรม/โครงการริเริ่มใหม่ สามารถนำไป ต่อยอดได้ 3.1.5 มีการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ ตาม แผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง 3.2 ต้องมีการบูรณาการกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจนการประสานขอความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามี ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 3.3 มีศูนย์ปฏิบัติการที่สามารถวิเคราะห์ ประมวลผลด้านการข่าวตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

57 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 4. ควบคุมและลดความรุนแรง ของอาชญากรรมให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อ การปฏิบัติงานของตำรวจโดย การจัดระเบียบสังคมและ ควบคุมอบายมุขผิดกฎหมาย ในพื้นที่ 4.1 มีทีมวิเคราะห์อาชญากรรมระดับ สน./สภ. เพื่อวิเคราะห์สถานภาพ และแนวโน้มของ อาชญากรรม และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4.2 สนับสนุนสถานีตำรวจ ในการปฏิบัติตามความ เหมาะสม 4.3 ระดมกวาดล้างอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด แหล่งอบายมุขอย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์ในแต่ละ พื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

58 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 5. ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาสถานี ตำรวจเพื่อมีความพร้อม ในการให้บริการและเป็น ที่พึ่งของประชาชนได้ อย่างแท้จริง 5.1 จัดทำสถานีตำรวจต้นแบบ สน./สภ. นำร่อง มาเป็น แบบอย่างในการเผยแพร่ ขยายผล และพัฒนาสถานีตำรวจ 5.2 พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงาน สอบสวน และบุคลากรด้านงานสอบสวน (ความรู้, บุคลิกภาพ, กิริยาวาจา ฯลฯ) 5.3 การพิจารณาประเมินพนักงานสอบสวนให้มีมาตรฐาน 5.4 กำกับดูแลให้ สน./สภ. ให้บริการประชาชนอย่างเต็ม ความสามารถ 5.5 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของสถานีตำรวจในภาพรวม ของ บก./ภ.จว. 5.6 กระจายทรัพยากรทางการบริหารไปสู่สถานีตำรวจให้มาก ที่สุด 5.7 กำหนดและพัฒนา สน./สภ. นำร่อง เพื่อให้เป็นแบบอย่าง การบริหารจัดการ ของ สน./สภ. อื่นๆ ในสังกัด การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

59 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 6. การปฏิบัติงานของตำรวจให้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและ ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีความรู้สึกเป็น เจ้าของและมีส่วนร่วมในทุกมิติ 6.1 ส่งเสริม กำกับดูแล สน./สภ. ในกิจกรรม/ โครงการที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนอาสาสมัครชุมชน และท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม การให้บริการประชาชนและการพัฒนา งาน ตำรวจในด้านต่างๆ 6.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน กต.ตร. กทม./จว. และฝึกอบรม อส.ตร.(ตำรวจบ้าน) การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

60 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 7. พัฒนาบุคลากรทุกสาย งานให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มี ความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่น ในศีลธรรมและสร้างค่านิยม ให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด 7.1 เตรียมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 7.2 จัดเตรียมกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนอย่างน้อย 2 กองร้อย แผนการฝึก แผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ และ การซักซ้อม เพื่อสร้างความคุ้นเคยของกำลังพล ในกรณีที่ ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน 7.3 สร้างทีมงานฝ่ายอำนวยการให้เข้มแข็ง และทำงานเป็น ทีม - พัฒนาระบบข้อมูล - บูรณาการทีมงานแต่ละสายงาน - จัดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวัน - การสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน / การสั่งการ สน./สภ. การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

61 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 7. พัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ให้มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มี ความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นใน ศีลธรรมและสร้างค่านิยมให้มี ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด (ต่อ) 7.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้รางวัลแก่ ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานแล้วมีผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่างในหน่วย 7.5 กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ อนุศาสนาจารย์ ประจำหน่วย 7.6 จัดฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพของ ข้าราชการตำรวจทุกระดับ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

62 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 8 เตรียมความพร้อมและเร่งรัด การดำเนินการด้านบุคลากร โครงสร้าง กฎระเบียบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ รองรับและเป็นมาตรฐาน ในกรอบของอาเซียน 8.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ.2558 เพื่อรวบรวมจัดทำข้อมูลเสนอหน่วยเหนือ 8.2 กำหนด มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับแผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ของ ตร. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 8.3 จัดทำโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน โดยเฉพาะการ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

63 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 9. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความ พร้อมเพื่อเป็นเครื่องมือของ ผู้บังคับบัญชาในการ ขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติ และบูรณาการการทำงาน ในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยี มาใช้ 9.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.บก./ภ.จว และ กก.สส.) 9.2 นำเทคโนโลยี อุปกรณ์มาใช้ให้เกิดความเชื่อมโยง ระบบกับ ตร. และหน่วยงานในสังกัด 9.3 จัดทำฐานข้อมูลที่จะเป็นกำลังในการปฏิบัติงาน ประจำศูนย์ 9.4 ใช้ ศปก. ที่จัดตั้งให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีการ ปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอยู่เสมอ 9.5 พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุ ให้สามารถบริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โทรได้ตลอดเวลา และมีวิธีการปฏิบัติตามแบบที่กำหนด การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

64 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบ อย่างที่ดีให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงาน เป็นทีมและมีเอกภาพ 10.1 ฝึกอบรม ปลูกฝัง กำชับข้าราชการตำรวจเพื่อ สร้างจิตสำนึก ภาวะผู้นำทุกระดับ (บก./ภ.จว./สน. /สภ.) ให้มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และตนเอง 10.2 กำหนดมาตรการ และแผนการตรวจเยี่ยมหน่วย หรือติดตามผลการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

65 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 11. จัดระบบและดำเนินการ ด้านสวัสดิการให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจที่ เกษียณอายุราชการแล้ว ให้มีสุขภาพพลานามัย มีความ เป็นอยู่ที่ดี ประกอบอาชีพเสริม ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมี ศักดิ์ศรี ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 11.1 ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อม ความสะอาด/ สร้าง/จัดตั้ง สถานที่ทำการ อาคารบ้านพัก สโมสร ตำรวจ สถานพักฟื้น และฌาปนสถานในแต่ละ บก./ภ.จว. 11.2 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม 11.3 จัดทำโครงการสวัสดิการนำร่อง โดยการประกวด เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผล พัฒนาสวัสดิการ ตำรวจในสังกัด การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ของ บก./ภ.จว. ในสังกัด บช.น./ภ.๑-๙/ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

66 แนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินการ ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระดับ กองบังคับการ ของ บก.น. / ภ.จว.

67 1.ที่ตั้ง บช.น/ภ.จว และอาคารบ้านพัก - ความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ภายในและ นอกอาคาร สถานที่/อาคารบ้านพัก 2. ข้าราชการตำรวจ - การแต่งกาย เครื่องแบบ เครื่องหมาย อาวุธประจำการ - บุคลิกลักษณะ ทรงผม หนวดเครา ความสะอาด ท่วงที วาจา 3. ระเบียบวินัยและการปกครองบังคับบัญชา

68 4. การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจ -การฝึกอบรมประชุมชี้แจงประจำสัปดาห์/การฝึก/แผนการ ฝึก -แผนการสัมมนาหัวหน้าสถานีตำรวจ/การฝึกทบทวนการ ปฏิบัติแต่ละสายงาน -การเตรียมความพร้อมของชุดปฏิบัติการพิเศษ 5.ศปก.บกน./ภ.จว. -การจัดกำลังประจำ ศปก.บก.น/ภ.จว. -ห้องปฏิบัติการ ระบบสื่อสาร การควบคุม สั่งการ และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับ ตร. บช./ภ. และ สน./สภ. -การประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวัน

69 6. การสร้างทีมงานฝ่ายอำนวยการให้เข็มแข็ง -การพัฒนาแลกเปลี่ยน (share) /ใช้ระบบฐานข้อมูล (การใช้เทคโนโลยีจัดเก็บ) - การบูรณาการการทำงานแต่ละสายงาน - การสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ ประชาชน/การสั่งการ สน./สภ. 7. การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารงาน - ปรับปรุง กก.สส. - ปรับปรุงระบบการแจ้งเหตุ

70 8. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน -กต.ตร.กทม./จว. -การฝึกอบรม อส.ตร.(ตำรวจบ้าน) 9. การบริหารจัดการในการสนับสนุน ควบคุมและกำกับ ดูแลการปฏิบัติของสถานีตำรวจในการปฏิบัติตาม นโยบาย ตร. -การประชุม/คำสั่ง/แผนงาน -มาตรการตรวจเยี่ยมหน่วยอย่างไม่เป็นทางการ -กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะและให้รางวัล -แผนการพัฒนา สน./สภ. นำร่อง

71 10. การกำกับดูแลการปฏิบัติข้าราชการตำรวจต่าง สังกัดที่ปฏิบัติราชการในจังหวัด -การประชุมชี้แจง/โครงสร้างหน่วยต่างๆ/รายชื่อ

72 การขับเคลื่อนนโยบาย ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับ สถานีตำรวจ ของ บช.น./ภ.1-9/ศชต.

73 การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ นโยบายกิจกรรม/โครงการ 1. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1 เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำ ปฏิญาณตามอุดมคติตำรวจ และการ เป็นข้าราชการตำรวจที่ดี และอบรม สร้างจิตสำนึกฯ ต่อสถาบัน 1.2 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่ 1.3 ซักซ้อม ทบทวน เตรียมความ พร้อมทางยุทธวิธีในการเผชิญเหตุ ระหว่างการถวายความปลอดภัย (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง)

74 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดอย่างเข้มข้นทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ จำหน่ายรายใหญ่และรายย่อยใน ชุมชนตลอดจนนำมาตรการยึด ทรัพย์มาใช้กับผู้เกี่ยวข้องทุก ราย โดยยึดหลักกฎหมายและ หลักนิติธรรม 2.1 เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด 2.2 วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ 2.3 แบ่งมอบหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ย่อย มี แผนงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด 2.4 ระดมกวาดล้างปิดล้อม ตรวจค้นอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง 2.5 สอบสวน ขยายผลและยึดทรัพย์ในคดียาเสพติด ตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 2.6 ตรวจหาสารเสพติดในข้าราชการตำรวจ และ สอดส่องดูแล ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของครอบครัว ตำรวจมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้เป็น แบบอย่างของชุมชนในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

75 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 3. แก้ปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้เพื่อยุติเหตุร้าย รายวันและ ความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุก เพื่อจำกัดเสรีการปฏิบัติของฝ่าย ตรงข้าม เฉพาะ ศชต. 3.1 หัวหน้าสถานีตำรวจต้องอยู่ในพื้นที่ 3.2 ฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ และ ฝึกอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี พื้นฐาน ความเป็นอยู่ และความเชื่อของชุมชน ท้องถิ่น ทุกสัปดาห์ 3.3 ประสานและแสวงหาความร่วมมือกับ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 3.4 สืบสวนหาข่าว และมีทีมวิเคราะห์ ประมวลผลด้านการข่าว การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

76 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 4. ควบคุมและลดความ รุนแรงของอาชญากรรม ให้ประชาชนเกิดความ มั่นใจต่อการปฏิบัติงาน ของตำรวจโดยการจัด ระเบียบสังคมและควบคุม อบายมุขผิดกฎหมายใน พื้นที่ 4.1 จัดทำ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูล อาชญากรรม นาฬิกาอาชญากรรมหมายจับ ประวัติและ พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในสถานีตำรวจ เช่น บุคคล เป้าหมาย บุคคลพ้นโทษ บุคคลพักการลงโทษ และกลุ่มเสี่ยง อื่น ๆ 4.2 พัฒนาบุคลากร/ทีมงานวิเคราะห์อาชญากรรม จาก ระบบฐานข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4.3 จัดทำช่องทาง ฐานข้อมูลการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของ ประชาชน ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา 4.4 มีมาตรการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ การค้ามนุษย์ 4.5 มีมาตรการป้องกันและปราบปราม ไม่ให้มีการแข่งรถใน พื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

77 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 4. ควบคุมและลดความ รุนแรงของอาชญากรรม ให้ประชาชนเกิดความ มั่นใจต่อการปฏิบัติงาน ของตำรวจโดยการจัด ระเบียบสังคมและควบคุม อบายมุขผิดกฎหมายใน พื้นที่ (ต่อ) 4.6 กำหนดมาตรการที่ชัดเจน ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับการ วิเคราะห์ รวมทั้งแหล่งมั่วสุมสถานบริการ แหล่งอบายมุข 4.7 ดำเนินการระดมกวาดล้างอาวุธปืนอาวุธสงคราม วัตถุ ระเบิดอย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ 4.8 พนักงานสอบสวนต้องรับตำร้องทุกข์ทุกคดี เพื่อใช้เป็น ฐานข้อมูลให้กับทีมวิเคราะห์อาชญากรรมในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และให้บริการประชาชน 4.9 ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตั้ง/ เชื่อมโยงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

78 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 5. ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาสถานีตำรวจเพื่อมี ความพร้อมในการ ให้บริการและเป็นที่พึ่ง ของประชาชนได้อย่าง แท้จริง 5.1 ปรับภูมิทัศน์ ดูแลความสะอาด สถานีตำรวจ/อาคาร บ้านพัก/ตู้ยาม และจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (สีไม่ตก หญ้าไม่รก) 5.2 ข้าราชการตำรวจทุกนาย ต้องแต่งกาย เครื่องแบบ เครื่องหมายสะอาดเรียบร้อย (ผมสั้น รองเท้ามัน ฟันขาว) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีและ ใช้กิริยาวาจาสุภาพ เหมาะสมต่อ ประชาชน 5.3 หัวหน้าสถานีตำรวจและผู้บังคับบัญชาของสถานีตำรวจ ทุกระดับ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 5.4 ปลูกฝัง อบรม ชี้แจงสถานการณ์ มอบภารกิจ แนวความคิดในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่าง สม่ำเสมอ 5.5 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานสอบสวน เมื่อรับแจ้งเหตุ ต้องเข้าถึงที่เกิดเหตุโดยเร็ว การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

79 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 5. ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาสถานีตำรวจเพื่อ มีความพร้อมในการ ให้บริการและเป็นที่พึ่ง ของประชาชนได้อย่าง แท้จริง (ต่อ) 5.6 ปรับระบบเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ (ไม่ใช้ระบบอัตโนมัติ) เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว และมีการสั่ง การได้ทันต่อเหตุการณ์ และให้มีรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ 5.7 พนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงผลการ ดำเนินการทางคดีเป็นระยะตามระเบียบ และปฏิบัติต่อ ผู้เสียหายด้วยความห่วงใย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ ได้รับ 5.8 ปรับปรุงตู้ยาม หรือจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน (สถานีย่อย) ให้มีความพร้อมของข้อมูลท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์ และกำลังพล ในการให้บริการประชาชนตามความเหมาะสม การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

80 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 5. ให้ความสำคัญกับการ พัฒนาสถานีตำรวจเพื่อ มีความพร้อมในการ ให้บริการและเป็นที่พึ่ง ของประชาชนได้อย่าง แท้จริง (ต่อ) 5.9 กำหนดจุดที่มีปัญหาจราจรในพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่ จราจรประจำจุด เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ในกรณีที่มีปัญหา หรือได้รับการร้องขอ ตลอดจนช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ 5.10 ฝึกทบทวนแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมพร้อมรับ สถานการณ์ต่างๆ 5.11 บูรณาการทีมงานสอบสวนและสืบสวนให้สามารถ บริหารจัดการทางคดีที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ 5.12 ประชุมแถวทุกวัน เพื่อชี้แจงสถานการณ์และมอบ ภารกิจ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

81 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 6. การปฏิบัติงานของ ตำรวจให้ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลางและ ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นมี ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในทุกมิติ 6.1 เปิดโอกาสให้ประชาชน อาสาสมัคร ชุมชน และ ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของ สน./สภ. ในด้าน 1) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2) การจราจร และการให้บริการประชาชน 6.2 กต.ตร.สน. 6.3 ตำรวจชุมชน การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

82 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 7. พัฒนาบุคลากรทุก สายงานให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงานอย่างมือ อาชีพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรม และสร้างค่านิยมให้มี ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด 7.1 ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในแต่ละสายงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 7.3 จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่ข้าราชการตำรวจในแต่ละ สายงาน 7.4 ประชุมแถว เพื่อชี้แจงสถานการณ์และมอบภารกิจ (ประจำวัน/สัปดาห์) 7.5 จัดครูฝึกประจำ สน./สภ. และมีแผนการฝึก 7.6 การบริหารงานให้มีสายการบังคับบัญชา และจัดกำลัง ให้เป็นหมวดหมู่หรือชุดปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

83 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 8. เตรียมความพร้อมและ เร่งรัดการดำเนินการด้าน บุคลากร โครงสร้าง กฎระเบียบและอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถ รองรับและเป็นมาตรฐาน ใน กรอบของอาเซียน 8.1 ส่งเสริม และพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน 8.2 ฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ด้วยภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อน บ้าน 8.3 จัดทำป้ายแสดงอาคารสถานที่ คำแนะนำต่างๆ ให้มี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 9. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับให้มีความ พร้อมเพื่อเป็นเครื่องมือของ ผู้บังคับบัญชาในการ ขับเคลื่อน ติดตามการ ปฏิบัติและบูรณาการ การทำงานในทุกมิติ โดย นำเทคโนโลยีมาใช้ 9.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.สน./สภ.) ด้วยการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการบูรณาการ ในการปฏิบัติการ การ สั่งการ การรายงาน และติดตามผลการปฏิบัติ 9.2 การจัดกำลังประจำศูนย์ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

84 นโยบายกิจกรรม/โครงการ 10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงาน เป็นทีมและมีเอกภาพ 10.1 หัวหน้าสถานีตำรวจ รอง ผกก.หัวหน้างาน สว. และรอง สว. ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาใน ระดับต่างๆ ของสถานีตำรวจต้องมีความเป็นผู้นำ เป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งในด้านครองตน ครองคน ครอง งาน 11. จัดระบบและดำเนินการด้าน สวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจที่ เกษียณอายุราชการแล้ว ให้มี สุขภาพพลานามัย มีความเป็นอยู่ที่ ดี ประกอบอาชีพเสริม ดำเนินชีวิต อย่างเรียบง่าย สามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลัก ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 11.1 สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ ตำรวจในสถานี ด้วยการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น 1) โครงการอาหารกลางวัน 2) ร้านค้า/สหกรณ์ ในสถานีตำรวจ 3) ประกอบอาชีพเสริมด้วยการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ตามสภาพพื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ระดับสถานีตำรวจ หน่วย บช.น. ภ.1.- 9 ศชต. นโยบายเน้นหนัก 11 ข้อ

85 แนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินการ ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของ สถานีตำรวจ

86 1.ที่ตั้ง บช.น/ภ.จว และอาคารบ้านพัก - ความสะอาด ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ภายใน และนอกอาคาร สถานที่/อาคารบ้านพัก 2. ข้าราชการตำรวจ - การแต่งกาย เครื่องแบบ เครื่องหมาย อาวุธประจำการ - บุคลิกลักษณะ ทรงผม หนวดเครา ความสะอาด ท่วงที วาจา 3. ระเบียบวินัยและการปกครองบังคับบัญชา

87 4. การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจ -การอบรมชี้แจงประจำสัปดาห์ -การจัดผู้ทำหน้าที่ครูฝึก/แผนการฝึก -ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 5.ศปก.สน. -การจัดกำลังประจำ ศปก.สน. -ห้องปฏิบัติการ ระบบสื่อสาร การควบคุม สั่งการ และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายกับ ตร. บช./ภ. และ ภ.จว.

88 6.ระบบฐานข้อมูล และข้อมูลท้องถิ่น -การจัดเก็บฐานข้อมูล(จัดเก็บเป็นเอกสาร หรือการใช้ เทคโนโลยีจัดเก็บ) -ข้อมูลท้องถิ่นที่มีอยู่ และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน นาใช้ประโยชน์ได้ -ข้อมูลข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน ผลการ ดำเนินการแก้ไขปัญหา

89 7.แผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - นาฬิกาอาชญากรรม หรือเครื่องมืออื่นที่ใช้ในการ วิเคราะห์วางแผนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น - แผนปฎิบัติการ แนวทาง วิธีดำเนินการในการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม - ผลการปฎิบัติในการดำเนินการตามแผน - การจัดกำลังชุดปฎิบัติการประจำสถานี

90 8. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน -กต.ตร.สน./สภ. -ตำรวจชุมชน -การมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะต่างๆ 9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด - แผนปฎิบัติการ และผลการดำเนินการ ข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้อง

91 10. การดูแลจัดการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ -สังเกตจากสภาพการจราจร การจัดการจราจร เจ้าหน้าที่ประจำชุด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ เส้นทาง 11. การจัดสวัสดิการ/โครงการเสริมรายได้ให้ ข้าราชการตำรวจ

92 92สรุปการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายงานผลรอบ ระดับ บช./ภาค สรุปรายงานผลในภาพรวมให้ ตร. (สยศ.ตร.) ทราบ 64 เม.ย.56 94 ก.ค.56 124 ต.ค.56 วิธีการรายงาน สน./ สภ. บก./ ภ. จว. บช./ ภาค สน./สภ. รายงานผลให้ บก./ภ.จว. ทราบ แล้วเก็บเอกสารไว้ที่ บก./ภ.จว. บช./ภ.จว. สรุปรายงานผลในภาพรวม ของ สน./สภ. ให้ บช./ภาค ทราบ แล้วเก็บเอกสารไว้ที่ บช./ภาค บช./ภาค สรุปรายงานผลในภาพรวม ของ สน./สภ. บก./ภ.จว. ของ บช./ภาค ส่ง ให้ ตร.

93 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

94 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) มี 15 ตัวชี้วัด การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) มี 15 ตัวชี้วัด การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) ด้านประสิทธิภาพ มี 22 ตัวชี้วัด การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) ด้านประสิทธิภาพ มี 22 ตัวชี้วัด การพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 15) ด้านการพัฒนาองค์การ มี 4 ตัวชี้วัด การพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 15) ด้านการพัฒนาองค์การ มี 4 ตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) ด้านคุณภาพการให้บริการ มี 1 ตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) ด้านคุณภาพการให้บริการ มี 1 ตัวชี้วัด มิติภายนอก ( ร้อยละ 70) มิติภายนอก ( ร้อยละ 70) มิติภายใน มิติภายนอก มิติภายใน ( ร้อยละ30) มิติภายใน ( ร้อยละ30) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รวม 42 ตัวชี้วัด )

95 มิติที่ 1 : มิติภายนอก - ด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) มี 15 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 60 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ ภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่าและตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (มี 8 ตัวชี้วัด) น้ำหนัก ร้อยละ 57 - นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ต่อจำนวนประชากร ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 คดีความผิดต่อทรัพย์ต่อจำนวนประชากรแสนคน ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

96 มิติที่ 1 : มิติภายนอก - ด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) มี 15 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 60 - นโยบายของนายกรัฐมนตรี *ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 จำนวนคดีที่รับแจ้งความเปรียบเทียบกับจำนวนคดีที่สามารถจับกุม ตัวผู้กระทำผิด *ตัวชี้วัดที่ 1.1.6 ผลการสั่งดคีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับ พนักงานสอบสวน *ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 จำนวนข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวแสนคน *ตัวชี้วัดที่ 1.1.8 จำนวนข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวที่สามารถแก้ไขได้ - ตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joints KPI Template) - ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดที่ 1.1.9 ปริมาณการจับกุมยาเสพติดที่จับกุมได้เพิ่มขึ้น (หน่วยวัด: กิโลกรัม) - เมธแอมเฟตามีน ไอซ์ - กัญชา เฮโรอีน โคเคน เคตามีน เอ็กซ์ตาซี่ ตัวชี้วัดที่ 1.1.10 จำนวนผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดลดลงโดยการจับกุมและ ขยายผล (จำนวน/คดี)

97 - ด้านความมั่นคงชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.11 ร้อยละที่ลดลงของจำนวนเหตุการณ์การก่อความไม่สงบที่มี ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.12 ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัดที่ 1.1.13 ร้อยละที่ลดลงของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ การก่อความ ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ด้านศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตหรือศูนย์พึ่งได้ * ตัวชี้วัดที่ 1.1.14 ร้อยละของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงไม่ถูกกระทำซ้ำ ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน(ASEAN Readiness) มิติที่ 1 : มิติภายนอก (ต่อ) ด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) มี 15 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 60

98 - ตัวชี้วัดที่ 2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติที่ 1 : มิติภายนอก (ต่อ) ด้านคุณภาพการให้บริการ มี 1 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 10

99 มิติที่ 2 : มิติภายใน น้ำหนักร้อยละ 30 ด้านประเมินประสิทธิภาพ มี 22 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 15 ตัวชี้วัดที่ 3. ระดับความสำเร็จการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 5. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (เชิงปริมาณ) มี 18 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า 119,800 ราย ตัวชี้วัดที่ 5.2 การสืบสวนและสอบสวนคดีที่ สามารถทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน 50 คดี

100 ตัวชี้วัดที่ 5.3 เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนเหตุการณ์ฯ ในปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ตัวชี้วัดที่ 5.4 ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน 20 คดี ต่อนักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน ตัวชี้วัดที่ 5.5 จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 3,103 คน ตัวชี้วัดที่ 5.6 จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 144 คน ตัวชี้วัดที่ 5.7 จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ น้อยกว่า 3,650 ครั้ง มิติที่ 2 : มิติภายใน (ต่อ) น้ำหนักร้อยละ 30 ด้านประเมินประสิทธิภาพ มี 22 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 15

101 ตัวชี้วัดที่ 5.8 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชน สัมพันธ์ เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 696 ครั้ง/448 หมู่บ้าน ตัวชี้วัดที่ 5.9 หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ชายแดน เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2,470 หมู่บ้าน ตัวชี้วัดที่ 5.10 ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 2,500 เรื่อง/ต่อปี ตัวชี้วัดที่ 5.11 การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขต น่านน้ำ จำนวน 70,900 ครั้ง/ปี ตัวชี้วัดที่ 5.12 คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดัน ออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า 300,000 คน มิติที่ 2 : มิติภายใน (ต่อ) น้ำหนักร้อยละ 30 ด้านประเมินประสิทธิภาพ มี 22 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 15

102 ตัวชี้วัดที่ 5.13 ผู้มารับบริการสุขภาพ 370,000 ราย (เฉพาะ บุคคลภายนอก) ตัวชี้วัดที่ 5.14 จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้ จำนวน 72 คดี ตัวชี้วัดที่ 5.15 อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 15.06 ราย ต่อจำนวนประชากรแสนคน ตัวชี้วัดที่ 5.16 ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน 6.24 คดี ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ตัวชี้วัดที่ 5.17 ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนกลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ ไม่เกิน 24.20 คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน มิติที่ 2 : มิติภายใน (ต่อ) น้ำหนักร้อยละ 30 ด้านประเมินประสิทธิภาพ มี 22 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 15

103 ตัวชี้วัดที่ 5.18 จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จ สิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตัวชี้วัดที่ 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ตัวชี้วัดที่ 7. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ - ร้อยละความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมในความเห็นของเจ้าของ สถานการ : การลดอาชญากรรมโดยใช้ระบบการเชื่อมโยงกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) - ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการผัดฟ้องฝากขังทาง อิเล็คทรอนิกส์ : กระบวนการผัดฟ้องฝากขังทางอิเล็กทรอนิกส์ - ร้อยละที่ลดลงของสถิติคดีอาญา 3 กลุ่มในพื้นที่เป้าหมาย : เพิ่ม ประสิทธิภาพเครือข่ายชุมชนและตำรวจชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม มิติที่ 2 : มิติภายใน (ต่อ) น้ำหนักร้อยละ 30 ด้านประเมินประสิทธิภาพ มี 22 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 15

104 ตัวชี้วัดที่ 8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของ บุคลากร ตัวชี้วัดที่ 9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ ตัวชี้วัดที่ 11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 : มิติภายใน (ต่อ) น้ำหนักร้อยละ 30 ด้านพัฒนาองค์กร มี 4 ตัวชี้วัด น้ำหนักร้อยละ 15

105 ชื่อตัวชี้วัดประเด็นข้อคำถาม 1.1ร้อยละของความ หวาดกลัวภัย อาชญากรรมของ ประชาชน (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 1.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1)ความรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือไม่มั่นคงในชีวิต ร่างกายและ ทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว 2) ความหวาดกลัวที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภท ต่างๆ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนฯ ขณะอยู่นอกบ้านพัก หรือ ห้องพักเวลากลางวัน ขณะอยู่นอกบ้านพัก หรือ ห้องพักเวลากลางคืน ขณะอยู่ในบ้านพัก หรือ ห้องพักเวลากลางวัน ขณะอยู่ในบ้านพัก หรือ ห้องพักเวลากลางคืน ประเด็นการดำเนินการของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่ 1.1

106 ชื่อตัวชี้วัดประเด็นข้อคำถาม 1.1ร้อยละของความ หวาดกลัวภัย อาชญากรรมของ ประชาชน (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 2. ประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม 1) ตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างสม่ำเสมอ 2) รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานที่ ล่อแหลมและสถานที่เปลี่ยวได้ 3) ออกตรวจพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ เช่น สายตรวจ รถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า การตรวจตู้แดง ฯลฯ 4) ออกเยี่ยมเยียนประชาชน และปฏิบัติงานชุมชนและ มวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 5) แนะนำประชาชนในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ประเด็นการดำเนินการของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่ 1.1

107 ชื่อตัวชี้วัดประเด็นข้อคำถาม 1.1ร้อยละของความ หวาดกลัวภัย อาชญากรรมของ ประชาชน (ยุทธศาสตร์ที่ 1) (ต่อ) 3.ประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม 1)มาถึงสถานที่เกิดเหตุด้วยความรวดเร็วและ สามารถระงับเหตุการณ์ได้ทันท่วงที 2) มีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน ภายหลังเกิดเหตุ 3) สามารถติดตามจับกุมตัวคนร้าย ได้อย่าง รวดเร็ว 4) สามารถปราบปรามยาเสพติด ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประเด็นการดำเนินการของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่ 1.1

108 ชื่อตัวชี้วัดประเด็นข้อคำถาม 1.4ร้อยละของความ เชื่อมั่นของ ประชาชนต่อการ ปฏิบัติงานของ ตำรวจ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 1.การให้บริการบนสถานีตำรวจ (Front office) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1) มีป้ายแสดงที่ตั้ง และเส้นทางการเดินทางไปสถานีตำรวจ ที่มีความชัดเจน เห็นได้ง่าย 2) การจัดที่นั่งรอรับบริการบนสถานีตำรวจมี อย่างเพียงพอ 3) ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 4) การจัดสถานที่จอดรถสาหรับประชาชนอย่างเพียงพอ 5) ห้องน้ามีจำนวนเพียงพอ 6) มีตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนติดตั้งไว้ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร 7) กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นมิตรต่อ ประชาชน 8) มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือและเหมาะสม 9) ใส่ใจในการบริการ 10) ให้บริการประชาชนอย่าง เสมอภาค ประเด็นการดำเนินการของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่ 1.4

109 ชื่อตัวชี้วัดประเด็นข้อคำถาม 1.4ร้อยละของความ เชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของ ตำรวจ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 1.การให้บริการบนสถานีตำรวจ (Front office) (ต่อ) 11) มีความรู้ในการตอบคำถาม ให้คำแนะนำ ให้ คำปรึกษา ปัญหา 12) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่มีการเรียกร้อง ทรัพย์สินอื่นใด ด้านกระบวนการการให้บริการ 13) สวมชุดเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 14) มีการจัดแผนผังอธิบายและแนะนำขั้นตอน เช่น การ แจ้งความร้องทุกข์ การเสียค่าปรับคดีจราจร การแจ้ง เอกสารหายหรือแจ้งความไว้เป็นหลักฐานฯ 15) มีการจัดพื้นที่ให้บริการไว้ ณ จุดเดียว 16) การบริการมีความรวดเร็วเหมาะสม 17) การบริการเรียงลำดับก่อนหลัง ไม่มี การแซงหรือ แทรกคิว ประเด็นการดำเนินการของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่ 1.4

110 ชื่อตัวชี้วัดประเด็นข้อคำถาม 1.4ร้อยละของความ เชื่อมั่นของ ประชาชนต่อการ ปฏิบัติงานของ ตำรวจ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 2. การอำนวยความยุติธรรมและความเชื่อมั่นของผู้เสียหาย ต่อ พนักงานสอบสวน 1)สุภาพและให้เกียรติผู้เสียหาย 2) ตรงต่อเวลาเมื่อนัดหมายทางคดี 3) แจ้งข้อมูล ขั้นตอน และข้อมูลทางคดีให้ผู้เสียหายทราบ 4) การสอบสวนรวดเร็ว ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด 5) ปกปิดข้อมูลของผู้เสียหายและพยานเป็นความลับ 6) มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตามขั้นตอนการ สอบสวนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 7) นำเทคโนโลยีมาใช้ใน การรวบรวมพยานหลักฐานในงาน สอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8) ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่ แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ ประเด็นการดำเนินการของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่ 1.4

111 ชื่อตัวชี้วัดประเด็นข้อคำถาม 1.4ร้อยละของความ เชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของ ตำรวจ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 3. การนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ 1. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม 2. สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประชาชนที่มีส่วนร่วม 3. กำหนดแนวทาง ระเบียบ หรือกลไกในการให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม 4. มีกิจกรรมร่วมกับประชาชน ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 5.เมื่อท่านทราบเบาะแสคนร้ายจะแจ้งให้ตำรวจทราบ ประเด็นการดำเนินการของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการของตัวชี้วัดที่ 1.4

112 กรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานฝ่าย อำนวยการและสนับสนุน (คำรับรองฯกับ ตร.)

113 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. บช.ส. 1.ระดับความสำเร็จของการสืบสวนหาข่าว 2.ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ด้านการข่าว 1.ระดับความสำเร็จของการสืบสวนหาข่าว 2.ร้อยละความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ด้านการข่าว

114 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) สทส. 1.พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและให้ข้อมูล บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุก ภ.จว.(สส.) 2.ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแจ้งข่าวอาชญากรรม (สสท.) 3.ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการ บริหารงานสายตรวจ (สสท.) 4.จัดระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้ ครอบคลุมระดับ ภ.จว. และ สภ. ที่สำคัญ (สส.) 5.ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงาน (ศทก.) 1.พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและให้ข้อมูล บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุก ภ.จว.(สส.) 2.ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อแจ้งข่าวอาชญากรรม (สสท.) 3.ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการ บริหารงานสายตรวจ (สสท.) 4.จัดระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพให้ ครอบคลุมระดับ ภ.จว. และ สภ. ที่สำคัญ (สส.) 5.ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาระบบ เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงาน (ศทก.)

115 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) สกพ. 1.ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร 2.ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้ง ฌาปนสถานประจำหน่วยของ ตร. 1.ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร 2.ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้ง ฌาปนสถานประจำหน่วยของ ตร. ก.ต.ช. - ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงพัฒนา ระบบงานและกระบวนงานจัดการประชุม คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ให้มีประสิทธิภาพ

116 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) สงป. 1.ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน 2.ระดับความสำเร็จของการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยงานใน ตร. 1.ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน 2.ระดับความสำเร็จของการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยงานใน ตร. สง.ก.ตร. 1.การปรับปรุงกระบวนการการอุทธรณ์ ไม่เกิน 240 วัน 2.ข้าราชการตำรวจดีเด่นระดับประเทศ 1.การปรับปรุงกระบวนการการอุทธรณ์ ไม่เกิน 240 วัน 2.ข้าราชการตำรวจดีเด่นระดับประเทศ

117 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) สพฐ.ตร. 1.ร้อยละของการออกรายงานการตรวจ พิสูจน์หลักฐานได้รวดเร็วกว่าระยะเวลา ที่กำหนดไว้ 2.ร้อยละของการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ ภายในกำหนดเวลา 3.ร้อยละความเชื่อมั่นของพนักงาน สอบสวนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจใน ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานและ วิทยาการตำรวจ 4.ระดับความสำเร็จของความเชื่อมโยง ฐานข้อมูลลายนิ้วมือแฝงให้สามารถ สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน สอบสวน 1.ร้อยละของการออกรายงานการตรวจ พิสูจน์หลักฐานได้รวดเร็วกว่าระยะเวลา ที่กำหนดไว้ 2.ร้อยละของการเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุ ภายในกำหนดเวลา 3.ร้อยละความเชื่อมั่นของพนักงาน สอบสวนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจใน ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานและ วิทยาการตำรวจ 4.ระดับความสำเร็จของความเชื่อมโยง ฐานข้อมูลลายนิ้วมือแฝงให้สามารถ สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน สอบสวน

118 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) กมค. 1.ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ ข้อบังคับต่าง ๆ ในระบบ Electronic – Document (กม.) 2.ระดับความสำเร็จของการแจ้งเวียน ข้อมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านระบบ Electronic – Document ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (กม.) 3.การกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ นิติกร (คด.) 4.ระดับความสำเร็จของการเตรียม ความพร้อมพนักงานสอบสวนสู่ ประชาคมอาเซียน(สบส.) 1.ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ ข้อบังคับต่าง ๆ ในระบบ Electronic – Document (กม.) 2.ระดับความสำเร็จของการแจ้งเวียน ข้อมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และ ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านระบบ Electronic – Document ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (กม.) 3.การกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ นิติกร (คด.) 4.ระดับความสำเร็จของการเตรียม ความพร้อมพนักงานสอบสวนสู่ ประชาคมอาเซียน(สบส.)

119 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) บช.ก. 1.ด้านการป้องกันปราบปรามความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์ประกอบด้วย คดีฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา คดี ปล้นทรัพย์ และคดีเกี่ยวกับ อายุธปืน อาวุธสงคราม (บก.ป.) 2.การจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ รถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมาย กำหนด (บก.ทล.) 3.คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย (บก.ปทส.) 1) การตัดไม้ทำลายป่า 2) การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ 3) การค้าสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4) การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการยึดพื้นที่ป่า คืน 1.ด้านการป้องกันปราบปรามความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์ประกอบด้วย คดีฆ่าผู้อื่น โดยเจตนา คดี ปล้นทรัพย์ และคดีเกี่ยวกับ อายุธปืน อาวุธสงคราม (บก.ป.) 2.การจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับ รถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดอัตราที่กฎหมาย กำหนด (บก.ทล.) 3.คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย (บก.ปทส.) 1) การตัดไม้ทำลายป่า 2) การบุกรุกป่าและที่สาธารณะ 3) การค้าสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 4) การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการยึดพื้นที่ป่า คืน

120 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) บช.ก. (ต่อ) บช.ก. (ต่อ) 4.คดีความผิดเกี่ยวกับ (บก.ปคบ.) 1) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2) พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) พ.ร.บ.อาหารและยา 5. คดีความผิดเกี่ยวกับ (บก.ปอศ.) 1) ภาษี 2) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 3) การเงินการธนาคาร 6.คดีความผิดทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนัน ออนไลน์และความผิดทางเว็บไซต์ลามก อนาจาร (บก.ปอท.) 7. คดีความผิดเกี่ยวกับการสืบสวนและ สอบสวนคดีที่สามารถทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ตามที่ ตร. กำหนดให้ 50 คดี (บก.ปปป.) 4.คดีความผิดเกี่ยวกับ (บก.ปคบ.) 1) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2) พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) พ.ร.บ.อาหารและยา 5. คดีความผิดเกี่ยวกับ (บก.ปอศ.) 1) ภาษี 2) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 3) การเงินการธนาคาร 6.คดีความผิดทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการพนัน ออนไลน์และความผิดทางเว็บไซต์ลามก อนาจาร (บก.ปอท.) 7. คดีความผิดเกี่ยวกับการสืบสวนและ สอบสวนคดีที่สามารถทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ตามที่ ตร. กำหนดให้ 50 คดี (บก.ปปป.)

121 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) บช.ก. (ต่อ) บช.ก. (ต่อ) 8.คดีความผิดเกี่ยวกับจำนวนข้อร้องเรียน ต่อนักท่องเที่ยว 100,000 คน และจำนวน ข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวต่อ นักท่องเที่ยวที่สามารถแก้ไขได้ (บก.ทท.) 9.คดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ ความผิดที่เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.ป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 จำนวน 72 คดี (บก.ปคม.) 10.คดีความผิดเกี่ยวกับการตรวจป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และการดูแลรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน 70,900 ครั้ง/ปี (บก.รน.) 11.การออกตรวจดูแลและรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกบนขวบนรถไฟ (บก.รฟ.) 8.คดีความผิดเกี่ยวกับจำนวนข้อร้องเรียน ต่อนักท่องเที่ยว 100,000 คน และจำนวน ข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวต่อ นักท่องเที่ยวที่สามารถแก้ไขได้ (บก.ทท.) 9.คดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ ความผิดที่เกี่ยวเนื่องตาม พ.ร.บ.ป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 จำนวน 72 คดี (บก.ปคม.) 10.คดีความผิดเกี่ยวกับการตรวจป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และการดูแลรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน 70,900 ครั้ง/ปี (บก.รน.) 11.การออกตรวจดูแลและรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกบนขวบนรถไฟ (บก.รฟ.)

122 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) ตท. 1.ผลการจับกุมอาชญากรรมข้ามชาติ เปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลให้หน่วย 2.ทำฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ คนต่างชาติในประเทศไทย 3.การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม ข้ามชาติในประเทศไทย 1.ผลการจับกุมอาชญากรรมข้ามชาติ เปรียบเทียบกับการส่งข้อมูลให้หน่วย 2.ทำฐานข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ คนต่างชาติในประเทศไทย 3.การวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม ข้ามชาติในประเทศไทย วน. 1.ระดัความสำเร็จในการส่งสำนวนคดี เสนอผู้บังคับบัญชา 2.ระดับความสำเร็จในการพัฒนา บุคลากรด้านวินัย 1.ระดัความสำเร็จในการส่งสำนวนคดี เสนอผู้บังคับบัญชา 2.ระดับความสำเร็จในการพัฒนา บุคลากรด้านวินัย

123 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) สท. 1.ชิ้นงานช่องทางสื่อสาร ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของตำรวจ 2.คู่มือการแถลงข่าวสารของ ผู้บังคับบัญชา 1.ชิ้นงานช่องทางสื่อสาร ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของตำรวจ 2.คู่มือการแถลงข่าวสารของ ผู้บังคับบัญชา

124 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) สลก.ตร. 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน งานอำนวยการ 2.งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-paper) 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน 3.1 คู่มือการปฏิบัติงานพิธีการ 3.2 คู่มือการปฏิบัติงานรัฐพิธี 3.3 คู่มือการปฏิบัติงานราชพิธี 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน งานอำนวยการ 2.งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-paper) 3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน 3.1 คู่มือการปฏิบัติงานพิธีการ 3.2 คู่มือการปฏิบัติงานรัฐพิธี 3.3 คู่มือการปฏิบัติงานราชพิธี

125 ตัวชี้วัดของหน่วยงานฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ที่ทำคำรับรองกับ ตร. (ต่อ) รพ.ตร. 1.ร้อยละของข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วม โครงการรักษ์สุขภาพ 2.ระดับความพึงพอใจของข้าราชการ ตำรวจที่เข้าร่วมโครงการรักษ์สุขภาพ 3.ระดับความสำเร็จของการดำเนิน โครงการสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ 4.ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่าน เกณฑ์หลักประกันคุณภาพการ ฝึกอบรม 5.ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (แยก ขรก.ตร. และ ประชาชน) 1.ร้อยละของข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วม โครงการรักษ์สุขภาพ 2.ระดับความพึงพอใจของข้าราชการ ตำรวจที่เข้าร่วมโครงการรักษ์สุขภาพ 3.ระดับความสำเร็จของการดำเนิน โครงการสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติราชการ 4.ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่าน เกณฑ์หลักประกันคุณภาพการ ฝึกอบรม 5.ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ (แยก ขรก.ตร. และ ประชาชน)

126 126

127 127 สรุป การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายงานผล รอบ หน่วยปฏิบัติ ระดับ บช. รายงานผู้กำกับ ดูแลตัวชี้วัด ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด รายงาน ตร. ตร. 611 เม.ย.5623 เม.ย.56 รายงานผล + ไฟล์ข้อมูล สยศ.ตร. 98 ก.ค.5610 ก.ค.56 1211 ต.ค.5622 ต.ค.56

128

129

130 ติดต่อประสานงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร.) หมายเลข 0-2205-3371 โทรสาร 0-2205-3369 เว็บไซด์ www.strategy.police.go.thwww.strategy.police.go.th Email : driving.rtp@gmail.comdriving.rtp@gmail.com Facebook : กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

131


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการชี้แจง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2555 นโยบาย ผบ.ตร. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ระดับ บช. - แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google