งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสัมมนา โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นางนีรนุช แสวานี ( รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสัมมนา โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นางนีรนุช แสวานี ( รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสัมมนา โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นางนีรนุช แสวานี ( รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน วิชาการ )

2 โรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นองค์กรที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต และพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิต เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนวัดราชาธิวาส จึงเป็นองค์กร ที่มีการจัดการความรู้ครบถ้วนตาม กระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

3

4

5 พูดคุย สั่ง สอน จดจำ สังเก ต โบราณ → การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง มีวิธีการดังนี้ ต่อมาความรู้กลายเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไป โดยวิธีธรรมชาติแบบเดิมๆ ซึ่งจะส่งผลให้ตามโลกในยุค ปัจจุบันไม่ทัน

6 ปัจจุบัน มีการจัดการความรู้อย่าง เป็นระบบ ดังนี้ สร้ าง รวบรว ม จัดเ ก็บ เผย แพร่ แบ่ง ปัน

7 องค์ประกอบสำคัญของ การจัดการความรู้

8 เพื่อพัฒนา โรงเรียนให้ บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ตามวิสัยทัศน์ / กลยุทธ์ เพื่อพัฒนา โรงเรียนให้ บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ตามวิสัยทัศน์/ กลยุทธ์

9 ความรู้ที่ฝึกลึกอยู่ในตัวคน Wisdom สารสนเทศที่ผ่าน กระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ นำไปใช้ประโยชน์ในการ ตัดสินใจ ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ข้อมูลดิบ ข้อเท็จจริง หรือ ตัวเลขต่างๆที่ยังมิได้มีการ วิเคราะห์แปลความ

10 ความรู้ที่ฝั่ง อยู่ในคน ความรู้ที่ ชัดแจ้ง 23 1

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการสัมมนา โครงการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นางนีรนุช แสวานี ( รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google