งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AEC กับโอกาสในธุรกิจท่องเที่ยว. สถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AEC กับโอกาสในธุรกิจท่องเที่ยว. สถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AEC กับโอกาสในธุรกิจท่องเที่ยว

2 สถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน

3 3

4 สถานการณ์การท่องเที่ยวของโลก จากแนวโน้มการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว ปี 2538 - 2573 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากปี 2538 ถึงปัจจุบันมีอัตราการ เติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยร้อยละ 4 และมีแนวโน้มในอีก 19 ปีข้างหน้า จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,676 ล้านคน แนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวในโลก ตั้งแต่ปี 2538 – 2573 (ล้านคน) 983 ปี 2555 1,67 6 CAGR = 3.3% CAGR = 4.0% ที่มา: World Tourism Organization (UNWTO) 19 ปี

5 ประเทศ จำนวน นักท่องเที่ยว ( พันคน ) สัดส่วนจำนวน นักท่องเที่ยว รายได้จากนักท่องเที่ยว ( ล้านดอลลาร์สหรัฐ ) สัดส่วนรายได้จาก นักท่องเที่ยว 1.มาเลเซีย 24,74132.1%19,59923.6% 2. ไทย 19,09824.8%26,25631.6% 3. สิงคโปร์ 10,39013.5%17,99021.7% 4. อินโดนีเซีย 7,6509.9%7,9829.6% 5. เวียดนาม 6,0147.8%5,6206.8% 6. ฟิลิปปินส์ 3,9175.1%3,1253.8% 7. กัมพูชา 2,8823.7%1,6161.9% 8. ลาว 1,7862.3%4060.5% 9. พม่า 3910.5%73*0.1% 10. บรูไน 2420.3%391*0.5% รวม 77,111100%83,058 100% สัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวในอาเซียน ปี 2554 ข้อมูลการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ปี 2554 สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวในอาเซียน ปี 2553 ที่มา: World Tourism Organization (UNWTO) หมายเหตุ: * ข้อมูลปี พ.ศ.2553 ;World Tourism Organization (UNWTO)

6 NoMember CountryMonth20112012Growth (%) 1Brunei DarussalamJan-Dec242,061 209,108 -13.61 2CambodiaJan-Dec2,881,8623,584,30724.37 3IndonesiaJan-Dec7,649,7318,044,4625.16 4Lao PDRJan-Dec2,723,5643,330,08922.27 5MalaysiaJan-Dec24,714,32425,032,7081.29 6MyanmarJan-Dec816,369105899529.72 7PhilippinesJan-Dec3,917,4544,272,8119.07 8SingaporeJan-Dec13,171,30314,400,0009.33 9ThailandJan-Dec19,098,32322,303,06516.78 10Viet NamJan-Dec6,014,0316,847,67813.86 TOTAL 81,229,02289,083,2239.67 Growth of Total International Visitor Arrival to ASEAN 2011-2012

7 Total International Arrival to ASEAN

8 Share of International Visitor Arrival to ASEAN 2011

9 ผลกระทบของ AEC

10 CAMBODIA ASEAN (Association of South East Asian Nations) 1 อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2540 ปี 2510 ปี 2538 ปี 2527 ปี 2542

11 ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ประชาคม สังคม-วัฒนธรรม อาเซียน (ASCC) ประชาคม ความมั่นคง อาเซียน (ASC) กฎบัตรอาเซียน ปี 2558 One Vision, One Identity, One Community หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

12 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น 2. การสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน e-ASEAN นโยบายภาษี สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐาน การคุ้มครองผู้บริโภค 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค การมีส่วนร่วมภาครัฐ-เอกชน PPE ลดช่องว่างการพัฒนา IAI 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก จัดทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย สนับสนุนการพัฒนา SMEs 4 เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint เพื่อประสานกลายเป็นหนึ่งเดียว คือ อาเซียน

13  เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี  เคลื่อนย้ายบริการเสรี  เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี  เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี  เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น เป็นเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Economic Integration) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) “อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (single market and production base) และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี” ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 13

14 กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ด้านการประกอบธุรกิจ พรบ. การประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว พ.ศ. 2542 พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2547 – สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติให้ เป็นไปตาม พรบ.การประกอบ ธุรกิจฯ พรบ. ธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 – สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติให้ ได้ไม่เกิน 49% – มัคคุเทศก์ต้องมีสัญชาติไทย ด้านการทำงานของคนต่างด้าว พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 พรก. กำหนดงานในอาชีพและ วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522

15 กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว บัญชี 3 สีข้าวและผลิตแป้ง การเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำป่าไม้จากป่าปลูก ผลิตไม้อัด ผลิตปูนขาว บริการบัญชี บริการกฎหมาย บริการสถาปัตยกรรม บริการวิศวกรรม ก่อสร้าง (ยกเว้นก่อสร้างขนาด ใหญ่) กิจการนายหน้าบางประเภท กิจการขายทอดตลาดบางประเภท บัญชี 3 (ต่อ) ค้าผลิตผลการเกษตรพื้นเมือง ค้าปลีกสินค้า ที่มีทุนขั้นต่ำน้อย กว่า 100 ล้านบาท กิจการโฆษณา กิจการโรงแรม (ยกเว้นจัดการ โรงแรม) นำเที่ยว ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ขยายหรือปรับปรุงพันธ์พืช ธุรกิจอื่น ๆ ยกเว้นธุรกิจบริการที่ กำหนดในกฎกระทรวง

16 กฎหมายกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 39 อาชีพ 1. งานกรรมกร (ยกเว้นบนเรือประมง) 2. งานกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ 3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ งานแกะสลักไม้ 4. งานแกะสลักไม้ 5. งานขับขี่ยานยนต์ (ยกเว้นเครื่องบิน) 6. งานขายของหน้าร้าน 7. งานขายทอดตลาด 8. งานควบคุมให้บริการบัญชี 9. งานเจียรไนพลอย 10. งานตัดผม ดัดผม เสริมสวย 11. งานทอผ้าด้วยมือ 12. งานทำกระดาษสา 13. งานทำเครื่องเขิน 14. งานทอเสื่อ 15. งานทำเครื่องดนตรีไทย 16. งานทำเครื่องถม 17. งานทำเครื่องทอง เงิน นาก 18. งานทำเครื่องลงหิน 19. งานทำตุ๊กตาไทย 20. งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 21. งานทำบาตร 22. งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ 23. งานทำพระพุทธรูป 24. งานทำมีด 25. งานทำร่มกระดาษหรือผ้า 26. งานทำรองเท้า 27. งานนายหน้าในธุรกิจระหว่างประเทศ 28. งานทำหมวก 29. วิศวกรรมโยธา 30. สถาปัตยกรรม 31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 32. งานปั้นทำเครื่องปั้นดินเผา 33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ 34. งานมัคคุเทศก์หรือจัดนำเที่ยว 35. งานเร่ขายสินค้า 36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 37. งานสาวไหม 38. งานเสมียนพนักงานหรือเลขานุการ 39. งานบริการกฎหมาย

17 ความ ได้เปรียบ เชิง ภูมิศาสตร์ ของไทย ผลกระทบ เชิงบวก เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้น 1. East Corridor West Corridor North Corridor South Corridor การใช้ Single Visa การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ เอื้อต่อการเดินทางข้ามประเทศ

18 ผลกระทบ เชิงบวก สร้างโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ 2.2. ร้านอาหารไทย Spa

19 ผลกระทบ เชิงบวก เกิดการลงทุนในลักษณะ Mega Project ในไทย 3.3. ห้างสรรพสินค้า Marina ศูนย์ประชุม

20 ผลกระทบ เชิงลบ ธุรกิจไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันต่ำ เกิดความเสียเปรียบ 1. ปัญหา Over Supply New Investment SME ผู้ประกอบการนำเที่ยว 90 % โรงแรมขนาดเล็ก 60-70 %

21 ผลกระทบ เชิงลบ แรงงานเคลื่อนย้ายเสรี 2. แรงงานไร้ฝีมือ...ขาดศักยภาพ....ถูกต่างชาติเข้ามาแย่งงาน ภาษา คุณภาพ มาตรฐาน แรงงานฝีมือของไทย ไหลออกนอกประเทศ

22 ผลกระทบ เชิงลบ อัตลักษณ์ของไทยลดน้อยลง 3. คุณภาพ มาตรฐาน ความดั้งเดิมเปลี่ยน

23 จุดแข็ง ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน 1. ความหลากหลายของสินค้าและบริการ และส่วนใหญ่เป็นที่รู้จัก เเละมีเอกลักษณ์ Thainess

24 ความเป็นไทย คนไทยมีอัธยาศัยไมตรีและจิตใจบริการที่ดี สร้างความประทับใจ จุดแข็ง ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน 2.2.

25 3.3. 4.4. โครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเช่น เชิงธุรกิจ (MICE) ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

26 ขาดเเคลนบุคลากรด้านภาษา โดยเฉพาะมัคคุเทศน์ภาษาอื่นๆ นอกจาก ภาษาอังกฤษ เช่นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ภาษากลุ่มอาหรับ 1. จุดอ่อน ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

27 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว SMEs มีมาก เเละต้องการการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ใน ด้านการบริหารจัดการ การวางเเผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 2. จุดอ่อน ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน สินค้าเเละบริการขาดมาตรฐานควบคุมราคาสินค้าเเละบริการ เเละมีการใช้ นวัตกรรมเเละความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าเเละบริการให้โดดเด่น ค่อนข้างน้อย 3.

28 ภาพลักษณ์ของประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การเมือง ปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ 4. จุดอ่อน ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

29 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขาดการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในเเต่ละพื้นที่ เเละ เชื่อมโยงระหว่างประเทศ 5. จุดอ่อน ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

30 ด้านสินค้าเเละบริการ เเหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านยังคงความเป็น ธรรมชาติ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาที่รวดเร็วเเละต่อเนื่อง 1. อุปสรรค ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน ทักษะด้านภาษาของคนไทยค่อนข้างต่ำ รวมถึงทัศนคติในการบริการของคน ไทย 2.

31 ต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะไกล (Long- Haul) ไม่เดินทางมาท่องเที่ยวอาเซียน 3. อุปสรรค ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน

32 1. โอกาส ของไทยในบริบทการท่องเที่ยวอาเซียน เเนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวอาเซียน ที่เดินทางในภูมิภาคมเเนวโน้มสูงขึ้น 2. การเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ MICE เพิ่มขึ้น 15-20 ต่อปี 3. พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเฉพาะทางมากขึ้น 4. การขยายเส้นทางของสายการบินต้นทุนต่ำ 5. การใช้เทคโนโลยีสื่อสารเเละสื่อสังคมออนไลน์

33 362 International Destinations excluding ASEAN 34 Destinations intra ASEAN 362 International Destinations excluding ASEAN 34 Destinations intra ASEAN สายการบินต้นทุนต่ำในเอเชียขยายตัว เป็น 63 Destinations ในปี 2550 ครองส่วนแบ่งที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น 15% (LCC 100 ล้านที่นั่ง และ Full Service Airlines 543 ล้านที่นั่ง) สายการบินต้นทุนต่ำในเอเชียขยายตัว เป็น 63 Destinations ในปี 2550 ครองส่วนแบ่งที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น 15% (LCC 100 ล้านที่นั่ง และ Full Service Airlines 543 ล้านที่นั่ง) 33

34 ทิศทางความร่วมมือด้านท่องเที่ยวของอาเซียน

35 ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน

36 ASEAN Tourism Marketing Strategy: ATMS 2011-2015 การสร้างอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่รู้จักในระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN for ASEAN” ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญ ในการเชื่อมโยงอาเซียนเข้า ASEAN Tourism Strategic Plan : ATSP 2011-2015 “ภายในปี 2015 อาเซียนจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในภูมิภาคมากขึ้นด้วยสินค้าบริการที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความหลากหลาย จะเกิดการปรับปรุงการเชื่อมโยงทางคมนาคม สร้างสภาวะแวดล้อมที่มั่นคง ปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ในขณะเดียวกัน จะต้องเพิ่มคุณภาพชีวิตและโอกาสให้แก่ ผู้มีถิ่นฐานในภูมิภาค โดยพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบด้วยความ ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ”

37 www.aseantourism.travel

38 www.dongnanya.travel

39 Grouping of ASEAN Tourism Products Nature-based tourism product Cultural and heritage tourism product Community-based tourism product Cruise and river-based tourism product Health and Wellness Tourism ASEAN Tourism Product Development Working Group (PDWG )

40 ASEAN Quality Tourism Working Group (QTWG) กำหนดมาตราฐานสินค้าเเละบริการ รวมถึงมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเเหล่งท่องเที่ยว 1.มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) 2.มาตรฐานด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverages Services) 3.มาตรฐานด้านห้องนํ้าสาธารณะ (Public Restroom) 4.มาตรฐานที่พัก แบบ Home Stay 5.มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 6.มาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ (Tourism Heritage)

41 ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ประเทศไทยได้ลงนาม “ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน" (MRA on Tourism Professionals)

42 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของททท.

43 แผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กลยุทธ์ที่ 1) ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวร่วม กับเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาค (Connecting Thailand-ASEAN Tourism Activities) กลยุทธ์ที่ 2) ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ (Leverage Thailand-ASEAN Tourism through Bi-lateral & Multi-lateral Agreement) กลยุทธ์ที่ 3) ประชาสัมพันธ์ และ สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใน ภูมิภาค (Promote Thailand’s Image as Tourism Capital of ASEAN) กลยุทธ์ที่ 4) ส่งเสริมการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างสนับสนุนท่องเที่ยวในประเทศเพื่อเชื่อมโยง การท่องเที่ยวภายในภูมิภาค (TAT as Tourism Architect for Destination Development)

44 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt AEC กับโอกาสในธุรกิจท่องเที่ยว. สถานการณ์ท่องเที่ยวในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google