งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHIANG MAI: Back to the future

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHIANG MAI: Back to the future"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHIANG MAI: Back to the future
โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่นจักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์ CHIANG MAI: Back to the future โดย CAMT Simulation Lab College of Arts, media and technology, Chiang Mai university

2 หัวข้อในการนำเสนอ 1. ที่มาและความสำคัญ 2. ชนิดและประเภทของโปรแกรม
3. วัตถุประสงค์ 4. ขอบเขตในการพัฒนา 5. วิธีการในดำเนินงาน 6. การใช้งาน Application 7. การต่อยอด

3 ที่มาและความสำคัญ

4 ที่มาและความสำคัญ

5 ที่มาและความสำคัญ

6 ที่มาและความสำคัญ

7 ชนิดของโปรแกรม โลกเสมือน 3 มิติ, ลักษณะเป็นสื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการนำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม กล่าวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์แล้วผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอื่นๆ เช่น จากหนังสือ วิดีโอ ภาพถ่าย

8 วัตถุประสงค์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์โลกสามมิติเสมือนจริงย้อนอดีตเมืองเชียงใหม่ สำหรับให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้ทราบถึงเมืองในอดีต ในลักษณะเป็นสื่อเสริม

9 ขอบเขต บริเวณภายในคูเมืองเชียงใหม่ ในส่วนของวัดพระสิงห์และวัดเจดีย์หลวงซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ *TripAdvisor วัดยอดนิยมในประเทศไทย ปี 2556 เชียงใหม่

10 ขั้นตอนการพัฒนา Pre-Production Production Post-Production
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล (Research) การออกแบบสื่อ (Design)และสรุปเนื้อหา เลือกระบบปฏิบัติการ –> แอนดรอยด์ การสร้างสื่อต้นแบบ (Prototype) ระบบปัญญาประดิษฐ์ Production กราฟิกสำหรับผู้ใช้ (User Interface Design) แบบจำลองสามมิติ (Modeling and Color Texture) เสียง (Sound) ประกอบชิ้นส่วน (Combination) และทดสอบ (Testing) Post-Production จัดแสง สร้างเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ

11 *ขั้นตอนการพัฒนา Pre-Production
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล (Research) หนังสือของรองศาสตราอาจารย์ สุรัสวดี ประยูรเสถียร หนังสือล้านนาโคโลเนียล เสน่ห์ จากวันวาน หนังสือเชียงใหม่ในความทรงจำ สัมภาษณ์พระในวัด สัมภาษณ์คนเก่าแก่ การออกแบบสื่อ (Design)และสรุปเนื้อหา Art Direction การสร้างสื่อต้นแบบ (Prototype) เพื่อวิเคราะห์การลื่นไหลในการแสดงผลในระบบแอนดรอยด์ ตามผังการไหลของโปรแกรม

12 ขั้นตอนการพัฒนา Production
Production ขั้นตอนกระบวนการผลิต (Production) กราฟิกสำหรับผู้ใช้ (User Interface Design) ออกแบบไม่ให้รบกวนทิวทัศน์ ร่วมสมัย แบบจำลองสามมิติ (Modeling and Color Texture) เสียง (Sound) ประกอบชิ้นส่วน (Combination) และทดสอบ (Testing)

13 การใช้งาน Application
การติดตั้งและเรียกใช้งาน ดาวน์โหลด/คัดลอก CM_back2future.apk ลงเครื่องแทปแล็ต ทัชที่ไฟล์ แล้วเลือกติดตั้ง เข้าไปยัง Application เลือก CMback2future

14 การใช้งาน Application

15 การต่อยอด เนื้อหาและขอบเขต วิธีการเล่น *เสียงบรรยายภาษาอังกฤษ
เสียงบรรยายภาษาจีน ขยายขอบเขตของโลกเสมือน ระบบที่สนับสนุน วิธีการเล่น *ใช้จักรยานจริงในการปั่น ขั้นออกแบบวงจรไฟฟ้า

16 เอกสารอ้างอิง สุรัสวดี ประยูรเสถียร. “การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ พ.ศ.2436–2476”.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522. ชัยรัตน์ อัศวางกูร, ล้านนาโคโลเนียล เสน่ห์ จากวันวาน,สำนักพิมพ์ วิทอินบุ๊คส์, 2555 บุญเสริม สาตรถัย, เชียงใหม่ในความทรงจำ,Chao Bridge international Foundation, Mark Elsom-Cook, Priciple of Interactive Multimedia,Mc Graw Hill, 2001 Massimo Banzi, Getting Started with Arduino, O’REILL Thepparit Sinthamrongruk, Krisada Mahakitpaisarn and Wapee Manopiniwes, A Performance Comparison between A* Pathfinding and Waypoint Navigator Algorithm on Android and iOS Operating System, ICCEM 2013, Hongkong

17 ขอบคุณที่รับฟังการนำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt CHIANG MAI: Back to the future

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google