งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่น จักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์ โดย CAMT Simulation Lab College of Arts, media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่น จักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์ โดย CAMT Simulation Lab College of Arts, media."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่น จักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์ โดย CAMT Simulation Lab College of Arts, media and technology, Chiang Mai university College of Arts, media and technology, Chiang Mai university CHIANG MAI: Back to the future

2 หัวข้อในการนำเสนอ 1. ที่มาและความสำคัญ 2. ชนิดและประเภทของโปรแกรม 3. วัตถุประสงค์ 4. ขอบเขตในการพัฒนา 5. วิธีการในดำเนินงาน 6. การใช้งาน Application 7. 7. การต่อยอด

3 ที่มาและความสำคัญ

4

5

6

7 ชนิดของโปรแกรม โลกเสมือน 3 มิติ, ลักษณะเป็นสื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการนำสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม กล่าวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะของสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส์แล้วผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหา เดียวกันนี้ในลักษณะอื่นๆ เช่น จากหนังสือ วิดีโอ ภาพถ่าย

8 วัตถุประสงค์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์โลกสามมิติเสมือนจริงย้อน อดีตเมืองเชียงใหม่ สำหรับให้นักท่องเที่ยวหรือ ผู้สนใจได้ทราบถึงเมืองในอดีต ในลักษณะเป็นสื่อ เสริม

9 ขอบเขต บริเวณภายในคูเมืองเชียงใหม่ ในส่วนของวัดพระ สิงห์และวัดเจดีย์หลวงซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเมือง เชียงใหม่ *TripAdvisor วัดยอดนิยมในประเทศไทย ปี 2556 เชียงใหม่

10 ขั้นตอนการพัฒนา Pre- Product ion การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล (Research) การออกแบบสื่อ (Design) และสรุปเนื้อหา เลือกระบบปฏิบัติการ –> แอนดรอยด์ การสร้างสื่อต้นแบบ (Prototype) ระบบปัญญาประดิษฐ์ Product ion กราฟิกสำหรับผู้ใช้ (User Interface Design) แบบจำลองสามมิติ (Modeling and Color Texture) เสียง (Sound) ประกอบชิ้นส่วน (Combination) และทดสอบ (Testing) Post- Product ion จัดแสง สร้างเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ

11 * ขั้นตอนการพัฒนา Pre- Production การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล (Research)  หนังสือของรองศาสตราอาจารย์ สุรัสวดี ประยูรเสถียร  หนังสือล้านนาโคโลเนียล เสน่ห์ จากวันวาน  หนังสือเชียงใหม่ในความทรงจำ  สัมภาษณ์พระในวัด  สัมภาษณ์คนเก่าแก่ การออกแบบสื่อ (Design) และสรุปเนื้อหา  Art Direction การสร้างสื่อต้นแบบ (Prototype)  เพื่อวิเคราะห์การลื่นไหลในการแสดงผลในระบบแอน ดรอยด์ ตามผังการไหลของโปรแกรม

12 ขั้นตอนการพัฒนา Production Production ขั้นตอนกระบวนการผลิต (Production) กราฟิกสำหรับผู้ใช้ (User Interface Design) ออกแบบไม่ให้รบกวนทิวทัศน์ ร่วมสมัย แบบจำลองสามมิติ (Modeling and Color Texture) เสียง (Sound) ประกอบชิ้นส่วน (Combination) และ ทดสอบ (Testing)

13 การใช้งาน Application การติดตั้งและเรียกใช้งาน 1. ดาวน์โหลด / คัดลอก CM_back2future.apk ลงเครื่อง แทปแล็ต 2. ทัชที่ไฟล์ แล้วเลือกติดตั้ง 3. เข้าไปยัง Application เลือก CMback2future

14 การใช้งาน Application

15 การต่อยอด เนื้อหาและขอบเขต * เสียงบรรยายภาษาอังกฤษ เสียงบรรยายภาษาจีน ขยายขอบเขตของโลก เสมือน ระบบที่สนับสนุน วิธีการเล่น * ใช้จักรยานจริงในการปั่น ขั้นออกแบบวงจรไฟฟ้า

16 เอกสารอ้างอิง สุรัสวดี ประยูรเสถียร. “ การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ พ. ศ.2436–2476”. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน มิตร, 2522. ชัยรัตน์ อัศวางกูร, ล้านนาโคโลเนียล เสน่ห์ จากวันวาน, สำนักพิมพ์ วิทอินบุ๊คส์, 2555 บุญเสริม สาตรถัย, เชียงใหม่ในความทรงจำ,Chao Bridge international Foundation, Mark Elsom-Cook, Priciple of Interactive Multimedia,Mc Graw Hill, 2001 Massimo Banzi, Getting Started with Arduino, O’REILL Thepparit Sinthamrongruk, Krisada Mahakitpaisarn and Wapee Manopiniwes, A Performance Comparison between A* Pathfinding and Waypoint Navigator Algorithm on Android and iOS Operating System, ICCEM 2013, Hongkong

17 ขอบคุณที่รับฟังการ นำเสนอผลงาน


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่น จักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์ โดย CAMT Simulation Lab College of Arts, media.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google