งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอน Health Promotion and Palliative care Block : Health and Diseases From conception to adolescence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอน Health Promotion and Palliative care Block : Health and Diseases From conception to adolescence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการสอน Health Promotion and Palliative care Block : Health and Diseases From conception to adolescence

2 Health Promotion (WHO)
คือกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทที่จะ empower ตัวเองและครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง ที่จะพึ่งตนเองได้มากขึ้น หลักการ 5 ประการได้แก่ 1. การเสริมสร้างอำนาจ (empowerment) 2. การมีส่วนร่วมของสาธารณะ 3. ให้ความสำคัญแก่ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. การลดความไม่เท่าเทียมและไม่ยุติธรรมทางสังคม 5. การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคี

3 H&D: From conception to adolescence
Basic pediatric knowledge & Medical ethics Credits Clinical and technical skill Credits Clinical application Credits

4 Course objectives-1 1. อธิบายลักษณะปกติของการเจริญเติบโต พัฒนาการตั้งแต่ระยะ ปฏิสนธิจนถึงวัยรุ่น 2. บอกปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 3. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม 4. บอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นและแยกออกจากภาวะปกติได้อย่างถูกต้อง 5. บอกกลไกการเกิดโรคและภาวะผิดปกติที่พบบ่อย หลักการรักษา การฟื้นฟูสภาพการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้ถูกต้อง 6. เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล 7. ระบุปัญหา วิเคราะห์ และให้แนวทางปฏิบัติเชิงเวชจริยศาสตร์

5 Course objectives-2 1. สังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วยได้ถูกต้อง
1. สังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วยได้ถูกต้อง 2. ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยเด็กวัยต่างๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ 3. รวบรวมข้อมูลจากประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาของผู้ป่วย 4. เลือกใช้การตรวจโดยใช้เครื่องมือต่างๆ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า 5. บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้องเป็นระบบและต่อเนื่อง 6. นำเสนอรายงานและอภิปรายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 7. บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนและขั้นตอนการทำหัตถการ 8. ทำหัตถการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพเด็ก

6 Course objectives-3 1. ให้การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้อย่างเหมาะสม
1. ให้การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้อย่างเหมาะสม 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม 3. นำความรู้ทางทฤษฎีมาประกอบการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 4. ให้บริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม

7 General Pediatrics Health supervision Growth and Development Behavior
Nutrition Prevention Issues Unique to Adolescence Issues Unique to the Newborn Common acute pediatric illnesses Common chronic illness and disability Therapeutics Fluid and electrolyte management Accident and Poisoning Pediatric emergencies Child abuse and child advocacy Adapted from COMSEP curriculum

8 Health Promotion and Palliative care teaching
Topic 5thyr thyr Resident Health promotion Patient perspective Principle of palliative care Common symptoms Mx Family support Ethical decision :end of life Communication skills Multidisciplinary teamwork Doctor’s role:

9 Pediatric Clerkship Training Sites
Songklanagarind Hospital Department of Pediatrics Department of Surgery Department of Psychiatry Hat-Yai Municipal Hospital

10 Learning methods 1. Clinical Experiences Direct patient care
Newborn nursery (1 week) Inpatient pediatric ward ( 4 weeks) Ambulatory paediatric clinic (3 weeks) Daily patient rounds with faculty/residents Clinical skills/lab/medical record/ 2. Teaching round: faculty/residents 3. Didactic sessions (lecture) 4. Group study: case based learning 5. Team teaching 6. Department activities: MC/TC/JC/MM

11 Learning Methods 1. Ambulatory pediatric clinic (OPD) 3 weeks
Direct patient care 1. Ambulatory pediatric clinic (OPD) 3 weeks - Hat-Yai hospital 1 wk – General pediatrics – Child psychiatry - University Hosp 2 wk – General pediatrics – Health supervision – Pediatric surgery 2. Inpatient pediatric ward weeks - Hat-Yai Hospital 2 wk - University Hosp 2 wk 3. Newborn (nursery) week

12 Evaluation Factual knowledge : MCQ, KF Problem solving : MEQ, KF, MCQ
Technical skill : Check list, OSCE Interpersonal & communication skills: OSCE, Check list Professionalism : Check list, OSCE

13 Formative Evaluation Logbook: Daily Clinical Encounters
Self-assessment: case study Learner-mentor Meetings : 3rd, 7th weeks 1 mentor : 1-2 learners

14 Summative Evaluation Multiple Choice Questions (MCQ)
Key Feature test (KF test) Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Clinical Performance :Direct observation; rating scale Medical Record

15 Table of Specifications: MCQ
แบ่งเนื้อหาตามหมวดหมู่ดังนี้ A. Health and health maintenance % B. Mechanism of diseases % C. Diagnosis % D. Management and treatment % Taxonomy Recall: Application : 30: 70

16 Table of Specifications: MCQ
Content A B C D Total Child health supervision and immunization 10 Growth and development Nutrition Accident poisoning Fluid and electrolyte Neonatology Adolescent Child abuse and child advocacy 2 Common pediatric illnesses average 70% (66) 9.1 Cardiovascular and collagen diseases 5 9.2 Hematology and oncology 8 9.3 Nephrology 9.4 Common infectious diseases 9.5 Common surgical problems 5 9.6 Neurology 9.7 Endocrinology, genetics, congenital malformation 3 9.8 Respiratory 9.9 Common child psychiatry and behavioral pediatrics 5 9.10 Gastroenterology Total

17 Table of Specifications: KF test
Infectious diseases and Immunization 4 Gastrointestinal 2 Nutrition Allergy and Respiratory diseases 4 Cardiovascular 2 Neurology Renal and Fluid electrolyte 4 Hematology and oncology 3 Neonatology 3 Pediatric surgery 1 Adolescence 1 Medical ethics 1 Child abuse and child advocacy 1 Growth and development 2 Child psychiatry 1 Child health supervision & Accident and poisoning 1 Endocrine and Genetics 1 Total

18 Student Critique and Feedback
Verbal feedback about the clerkship sought at 4th week meetings Written feedback obtained from end of clerkship critique, which addresses: Curriculum content Learning experience Specific teaching site issues Faculty performance Evaluation issues

19 Student self-assessment Yr 2005
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย หัตถการพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย การเขียนรายงานแบบ POMR การแก้ปัญหาปัญหาผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม การแพทย์เชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรม

20 Factual knowledge: MCQ-2548
แบ่งเนื้อหาตามหมวดหมู่ดังนี้ ร้อยละ max-min X SD A Health and health maintenance B Mechanism of diseases – C Diagnosis D Management and treatment จำนวนนักศึกษา คน < ร้อยละ คน < ร้อยละ คน

21 การปรับปรุงและพัฒนา กรรมการวิชาการภาควิชาประกอบด้วย
1. รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ 2. ทีมอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5/6 จำนวน 5-6 คน 3. นักวิชาการศึกษา หน้าที่ 1. สรุปผลการดำเนินงาน รวบรวมปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ 2. เสนอต่อที่ประชุมภาคเพื่อพิจารณาและรับรอง 3. นำเสนอต่อที่ประชุมรายวิชา ประชุมปีละ 5 ครั้ง

22 การเรียนการสอนในชั้นปีที่ 6
รายวิชา เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม Practice in Pediatrics Course description: การฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาและการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ตลอดจนการป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกทักษะและหัตถการที่สำคัญในเด็ก การให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเลี้ยงดูเด็ก และวัยรุ่น การประเมินความสามารถของตนเอง ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การทำงานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

23 Health Promotion and Palliative care teaching
Topic 5thyr thyr Resident Health promotion Patient perspective Principle of palliative care Common symptoms Mx Family support Ethical decision :end of life Communication skills Multidisciplinary teamwork Doctor’s role:

24 Learning experience-1 Songklanagarind Hospital 3 wk
Pediatric ward wk Out Patient Department 1 wk Newborn and nursery ward 1 wk Affiliated Hospital wk Pediatric ward d Out-patient department 10 d Newborn and nursery ward 10 d

25 Learning experience-2 Slide teaching * Tues 1st wk
Quality round Tues 2nd wk Palliative care round Thurs 4th wk Palliative care case discussion* Fri 1st wk Ward round bedside teaching* Newborn bedside teaching*

26 Palliative Care Case Discussion
วัตถุประสงค์ บอกหลักการดูแลแบบ palliative care ผู้ป่วยเด็ก สื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อรวบรวมข้อมูลในการดูแล บอกหลักการทำงานเป็นทีมในการดูแล ประยุกต์หลักทางเวชจริยศาสตร์ ในการดูแล

27 Palliative Care Case Discussion
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนเลือกตัวอย่างผู้ป่วยในหอผู้ป่วย นักศึกษาแพทย์กลุ่มที่ปฏิบัติงานที่ OPD ในสัปดาห์แรก อภิปรายในวันศุกร์สัปดาห์แรกเวลา น. การประเมินผล จากการซักถาม แบบสอบถามเมื่อลงกอง

28 Health Promotion and Palliative care teaching
Topic 5thyr thyr Resident Health promotion Patient perspective Principle of palliative care Common symptoms Mx Family support Ethical decision :end of life Communication skills Multidisciplinary teamwork Doctor’s role:

29 Learning experience Palliative care conference: ทีม palliative care*
ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนเวลา น. - แพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน - หัวหน้าพยาบาล - พยาบาลทีม palliative ward เด็ก 2 - อาจารย์แพทย์และพยาบาลหน่วย palliative - จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยาเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ Service round and Palliative care round ทุกวัน โดยมี Ward staff ร่วมกับ resident และพยาบาล ward

30

31 Health Promotion and Palliative Care


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอน Health Promotion and Palliative care Block : Health and Diseases From conception to adolescence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google