งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอน Health Promotion and Palliative care Block : Health and Diseases From conception to adolescence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอน Health Promotion and Palliative care Block : Health and Diseases From conception to adolescence."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการสอน Health Promotion and Palliative care Block : Health and Diseases From conception to adolescence

2 Health Promotion (WHO) คือกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนมี บทบาทที่จะ empower ตัวเองและครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง ที่จะ พึ่งตนเองได้มากขึ้น หลักการ 5 ประการได้แก่ 1. การเสริมสร้างอำนาจ (empowerment) 2. การมีส่วนร่วมของสาธารณะ 3. ให้ความสำคัญแก่ปัจจัยทางสังคมและ สิ่งแวดล้อม 4. การลดความไม่เท่าเทียมและไม่ยุติธรรม ทางสังคม 5. การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ภาคี

3 H&D: From conception to adolescence 388-551 Basic pediatric knowledge & Medical ethics 3 Credits & Medical ethics 3 Credits 388-552 Clinical and technical skill 2 Credits 388-553 Clinical application 3 Credits

4 Course objectives-1 1. อธิบายลักษณะปกติของการเจริญเติบโต พัฒนาการตั้งแต่ระยะ ปฏิสนธิจนถึงวัยรุ่น 2. บอกปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการ เจริญเติบโตและพัฒนาการ 3. ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้ อย่างเหมาะสม 4. บอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นและแยกออกจาก ภาวะปกติได้อย่างถูกต้อง 5. บอกกลไกการเกิดโรคและภาวะผิดปกติที่พบ บ่อย หลักการรักษา การฟื้นฟูสภาพการ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้ถูกต้อง 6. เลือกใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล 7. ระบุปัญหา วิเคราะห์ และให้แนวทางปฏิบัติเชิง เวชจริยศาสตร์

5 1. สังเกตอากัปกิริยาของผู้ป่วยได้ถูกต้อง 2. ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยเด็กวัยต่างๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ 3. รวบรวมข้อมูลจากประวัติ ตรวจร่างกาย ผล การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์หา สาเหตุปัญหาของผู้ป่วย 4. เลือกใช้การตรวจโดยใช้เครื่องมือต่างๆ โดย คำนึงถึงความคุ้มค่า 5. บันทึกเวชระเบียนอย่างถูกต้องเป็นระบบและ ต่อเนื่อง 6. นำเสนอรายงานและอภิปรายผู้ป่วยอย่างเป็น ระบบ 7. บอกข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ภาวะแทรกซ้อนและ ขั้นตอนการทำหัตถการ 8. ทำหัตถการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพเด็ก Course objectives-2

6 1. ให้การดูแลรักษาโรคที่พบบ่อยได้ อย่างเหมาะสม 2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือส่งต่อผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม 3. นำความรู้ทางทฤษฎีมาประกอบการ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 4. ให้บริการสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม Course objectives-3

7 General Pediatrics 1.Health supervision 2.Growth and Development 3.Behavior 4.Nutrition 5.Prevention 6.Issues Unique to Adolescence 7.Issues Unique to the Newborn 8.Common acute pediatric illnesses 9.Common chronic illness and disability 10.Therapeutics 11.Fluid and electrolyte management 12.Accident and Poisoning 13.Pediatric emergencies 14.Child abuse and child advocacy Adapted from COMSEP curriculum

8 Health Promotion and Palliative care teaching Health promotion2+2+2+ Patient perspective2+2+2+ Principle of palliative care2+2+ Common symptoms Mx1+2+ Family support1+2+ Ethical decision :end of life1+2+ Communication skills1+2+ Multidisciplinary teamwork 1+2+ Doctor’s role: 1+2+ Topic5 th yr 6 th yr Resident

9 Pediatric Clerkship Training Sites •Songklanagarind Hospital –Department of Pediatrics –Department of Surgery –Department of Psychiatry •Hat-Yai Municipal Hospital –Department of Pediatrics

10 1. Clinical Experiences –Direct patient care •Newborn nursery (1 week) •Inpatient pediatric ward ( 4 weeks) •Ambulatory paediatric clinic (3 weeks) –Daily patient rounds with faculty/residents –Clinical skills/lab/medical record/ 2. Teaching round: faculty/residents 3. Didactic sessions (lecture) 4. Group study: case based learning 5. Team teaching 6. Department activities: MC/TC/JC/MM Learning methods

11 Direct patient care 1. Ambulatory pediatric clinic (OPD) 3 weeks - Hat-Yai hospital 1 wk – General pediatrics – Child psychiatry - University Hosp 2 wk – General pediatrics – Health supervision – Pediatric surgery 2. Inpatient pediatric ward 4 weeks 2. Inpatient pediatric ward 4 weeks - Hat-Yai Hospital 2 wk - Hat-Yai Hospital 2 wk - University Hosp 2 wk - University Hosp 2 wk 3. Newborn (nursery) 1 week 3. Newborn (nursery) 1 week Learning Methods

12 Evaluation • Factual knowledge: MCQ, KF • Problem solving: MEQ, KF, MCQ • Technical skill: Check list, OSCE • Interpersonal & communication skills: OSCE, Check list • Professionalism: Check list, OSCE

13 •Logbook: Daily Clinical Encounters •Self-assessment: case study •Learner-mentor Meetings : 3 rd, 7 th weeks –1 mentor : 1-2 learners Formative Evaluation

14 Summative Evaluation • Multiple Choice Questions (MCQ) • Key Feature test (KF test) • Objective Structured Clinical Examination (OSCE) • Clinical Performance :Direct observation; rating scale • Medical Record

15 Table of Specifications: MCQ. แบ่งเนื้อหาตามหมวดหมู่ดังนี้ 1. แบ่งเนื้อหาตามหมวดหมู่ดังนี้ A. Health and health maintenance20-25% B. Mechanism of diseases 15-20% B. Mechanism of diseases 15-20% C. Diagnosis25-30% C. Diagnosis25-30% D. Management and treatment35-40% D. Management and treatment35-40% Taxonomy 2. Taxonomy Recall: Application : 30: 70

16 Content A B C D Total Total 25 15 25 35 100 Total 25 15 25 35 100 1.Child health supervision and immunization10 2.Growth and development5 3.Nutrition5 4.Accident poisoning 2 5.Fluid and electrolyte3 6.Neonatology5 7.Adolescent2 8.Child abuse and child advocacy2 9.Common pediatric illnesses average 70% (66) 9.1 Cardiovascular and collagen diseases5 9.2 Hematology and oncology8 9.3 Nephrology6 9.4 Common infectious diseases10 9.5 Common surgical problems5 9.6 Neurology8 9.7 Endocrinology, genetics, congenital malformation3 9.8 Respiratory8 9.9 Common child psychiatry and behavioral pediatrics 5 9.10 Gastroenterology8 Table of Specifications: MCQ

17 1. Infectious diseases and Immunization4 2. Gastrointestinal2 3. Nutrition2 4. Allergy and Respiratory diseases4 5. Cardiovascular2 6. Neurology 3 7. Renal and Fluid electrolyte4 8. Hematology and oncology3 9. Neonatology3 10. Pediatric surgery1 11. Adolescence1 12. Medical ethics1 13. Child abuse and child advocacy 1 14. Growth and development2 15. Child psychiatry1 16. Child health supervision & Accident and poisoning1 17. Endocrine and Genetics1 Table of Specifications: KF test Total 40

18 Student Critique and Feedback • Verbal feedback about the clerkship sought at 4th week meetings week meetings • Written feedback obtained from end of clerkship critique, which addresses: critique, which addresses: •Curriculum content •Learning experience •Specific teaching site issues •Faculty performance •Evaluation issues

19 Student self-assessment Yr 2005 • การซักประวัติ 4.05 + 0.611 • การตรวจร่างกาย 4.05 + 0.694 • หัตถการพื้นฐาน 3.84 + 0.693 • การวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย 4.01 + 0.631 • การเขียนรายงานแบบ POMR 4.01 + 0.613 • การแก้ปัญหาปัญหาผู้ป่วย 3.97 + 0.647 • การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 3.93 + 0.676 • การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ 4.15 + 0.639 • การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 4.02 + 0.655 • การแพทย์เชิงประจักษ์ 3.88 + 0.716 • การวิเคราะห์ตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรม 3.99 + 0.613

20 Factual knowledge: MCQ-2548 แบ่งเนื้อหาตามหมวดหมู่ดังนี้ ร้อยละ max-min X SD แบ่งเนื้อหาตามหมวดหมู่ดังนี้ ร้อยละ max-min X SD A. Health and health maintenance27 92.59 - 44.44 67.72 7.09 B. Mechanism of diseases08 100 – 25 60.42 15.49 C. Diagnosis32 84.38 - 46.88 65.73 7.94 D. Management and treatment33 81.82 - 39.39 60.81 9.08 จำนวนนักศึกษา 120 คน < ร้อยละ 502 คน < ร้อยละ 6017 คน

21 การปรับปรุงและพัฒนา กรรมการวิชาการภาควิชาประกอบด้วย 1. รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ 2. ทีมอาจารย์ประจำชั้นนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5/6 จำนวน 5-6 คน 3. นักวิชาการศึกษา หน้าที่ 1. สรุปผลการดำเนินงาน รวบรวม ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ 2. เสนอต่อที่ประชุมภาคเพื่อพิจารณาและ รับรอง 3. นำเสนอต่อที่ประชุมรายวิชา ประชุมปีละ 5 ครั้ง

22 การเรียนการสอนในชั้นปีที่ 6 รายวิชา เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม Practice in Pediatrics รายวิชา เวชปฏิบัติกุมารเวชกรรม Practice in Pediatrics Course description: Course description: การฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในและแผนก ผู้ป่วยนอก เพื่อเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาและ การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ตลอดจน การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ และการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกทักษะและหัตถการที่ สำคัญในเด็ก การให้คำแนะนำและคำปรึกษาใน การเลี้ยงดูเด็ก และวัยรุ่น การประเมิน ความสามารถของตนเอง ในการดูแลรักษา ผู้ป่วย การทำงานเป็นทีม การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อ รักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

23 Health Promotion and Palliative care teaching Health promotion2+2+2+ Patient perspective2+2+2+ Principle of palliative care2+2+ Common symptoms Mx1+2+ Family support1+2+ Ethical decision :end of life1+2+ Communication skills1+2+ Multidisciplinary teamwork 1+2+ Doctor’s role: 1+2+ Topic5 th yr 6 th yr Resident

24 Learning experience-1 Songklanagarind Hospital3 wk •Pediatric ward1 wk •Out Patient Department 1 wk •Newborn and nursery ward1 wk Affiliated Hospital4 wk •Pediatric ward10 d •Out-patient department10 d •Newborn and nursery ward10 d

25 Learning experience-2 •Slide teaching*Tues 1 st wk •Quality roundTues 2 nd wk Quality roundQuality round •Palliative care round Thurs 4 th wk •Palliative care case discussion*Fri 1 st wk Palliative care case discussionPalliative care case discussion •Ward round bedside teaching* •Newborn bedside teaching*

26 Palliative Care Case Discussion วัตถุประสงค์ • บอกหลักการดูแลแบบ palliative care ผู้ป่วยเด็ก • สื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อรวบรวมข้อมูลใน การดูแล • บอกหลักการทำงานเป็นทีมในการดูแล • ประยุกต์หลักทางเวชจริยศาสตร์ ในการ ดูแล

27 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ • อาจารย์ผู้สอนเลือกตัวอย่างผู้ป่วยในหอ ผู้ป่วย • นักศึกษาแพทย์กลุ่มที่ปฏิบัติงานที่ OPD ในสัปดาห์แรก • อภิปรายในวันศุกร์สัปดาห์แรกเวลา 15.00-16.30 น. การประเมินผล • จากการซักถาม • แบบสอบถามเมื่อลงกอง แบบสอบถามเมื่อลงกอง Palliative Care Case Discussion

28 Health Promotion and Palliative care teaching Health promotion2+2+2+ Patient perspective2+2+2+ Principle of palliative care2+2+ Common symptoms Mx1+2+ Family support1+2+ Ethical decision :end of life1+2+ Communication skills1+2+ Multidisciplinary teamwork 1+2+ Doctor’s role: 1+2+ Topic5 th yr 6 th yr Resident

29 Learning experience • Palliative care conference: ทีม palliative care* ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนเวลา 9.30-11.30 น. ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนเวลา 9.30-11.30 น. - แพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน - แพทย์เจ้าของไข้ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน - หัวหน้าพยาบาล - หัวหน้าพยาบาล - พยาบาลทีม palliative ward เด็ก 2 - พยาบาลทีม palliative ward เด็ก 2 - อาจารย์แพทย์และพยาบาลหน่วย palliative - อาจารย์แพทย์และพยาบาลหน่วย palliative - จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยาเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ - จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยาเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ • Service round and Palliative care round ทุกวัน โดยมี Ward staff ร่วมกับ resident และพยาบาล ward โดยมี Ward staff ร่วมกับ resident และพยาบาล ward

30

31 Health Promotion and Palliative Care


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอน Health Promotion and Palliative care Block : Health and Diseases From conception to adolescence.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google