งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งประเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งประเภท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งประเภท
(Type Theories)

2 Body Type Ernest Kretshmer William H.Sheldon

3 ทฤษฎีบุคลิกภาพของเครทส์เมอร์
Ernest Kretshmer ทฤษฎีบุคลิกภาพของเครทส์เมอร์

4

5

6

7

8 ทฤษฎีบุคลิกภาพของเชลดัน
William H. Sheldon

9

10

11

12 Hippocrates ทัศนะของ Hippocrates

13 Sanguine

14 Phlegmatic

15 Melancholic

16 Choleric

17 ทฤษฎีบุคลิกภาพของ ดร.จุง
Carl Gustav Jung ทฤษฎีบุคลิกภาพของ ดร.จุง

18 ระยะต้น ตั้งแต่เกิดถึง 4 ขวบ

19 ต่อจากระยะแรกจนถึงก่อนวัยรุ่น
ระยะที่ 2 ต่อจากระยะแรกจนถึงก่อนวัยรุ่น

20 เริ่มจากวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่
ระยะที่ 3 เริ่มจากวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่

21 แบบบุคลิกภาพ หันเข้าหาตัวเอง แบบเก็บตัว หันออกจากตัวเอง แบบเปิดเผย

22 ประเภทเก็บตัว Introvert

23 ประเภทเก็บตัว (Introvert) ชอบอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง
1. ชอบทำงานเงียบ ๆ ไม่ชอบเป็นหมู่เป็นพวก แต่มักจะ ทำงานได้ดี 2. มีความวิตกกังวลเรื่องไม่เป็นเรื่อง 3. สนใจข่าวลือ ประเภทการปฏิวัติ 4. ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น 5. ชอบเขียนมากกว่าพูด 6. ชอบนั่งเฉย ๆ นึกคิดอยู่คนเดียว 7. ชอบให้ยอ ยุขึ้น ชอบคำชมเชย 8. ถือตนเองเป็นศูนย์กลาง

24 ประเภทเปิดเผย Extravert

25 1. ถือคนส่วนมากในสังคมเป็นศูนย์กลาง
2. ชอบการทำงานเป็นหมู่เป็นพวกเป็นนักประชาธิปไตย 3. คิดและทำตามหลักความจริง-ตามข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา จริงๆ 4. ไม่สนใจตัวของตัวเองมากนัก 5. เป็นคนทันสมัยเปลี่ยนนิสัยให้เป็นไปตามความเหมาะสม 6. มีอารมณ์ดี สนุกสนาน รื่นเริงเป็นอาจินต์ 7. ทำอะไรเอาจริงเอาจัง 8. ไม่ชอบคิดถึงอดีต 9. ชอบหยอกล้อปากเปราะ

26 ทฤษฎีแบบบุคลิกภาพ ตามแนวของไอเสงค์

27 เก็บตัว เก็บตัว มั่นคง หวั่นไหว เปิดเผย

28 1. เก็บตัวอย่างมั่นคง Stable introvert แบบอดได้รอได้
(Phlegmatic) 2. เก็บตัวอย่างหวั่นไหว Unstable introvert แบบครองทุกข์ (Melancholic) 3. เปิดเผยอย่างมั่นคง Stable extravert แบบมีชีวิตชีวา (Sanguine) 4. เปิดเผยอย่างหวั่นไหว Unstable extravert แบบเกรี้ยวกราด (Choleric)

29 ทฤษฎีของโรซานอฟฟ์

30 1. พวกขัดสังคม (Anti-social) เป็นพวกที่เห็นแก่ตัวอย่างมาก
2. พวกเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่เสมอ (Cyclothymic) คือ คลุ้มคลั่งในสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ ซึมเซาอยู่เป็นนิจ 3. พวกใจลอย (Autistic) เป็นพวกไม่สนใจกับโลกภายนอก 4. พวกผีเข้าผีออก (Epileptic)เป็นพวกที่มีอารมณ์แปรเปลี่ยน อยู่เสมอเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ลำเอียง

31 ทฤษฎีของสแปรงเกอร์

32 1. พวกยึดทฤษฎี (Theoretic life form) เป็นคนยึดทฤษฎี
เป็นใหญ่ คือปฏิบัติตามรากฐานความเป็นจริงเสมอ 2. พวกพึ่งเศรษฐกิจ (Ecomonic life form) เป็นคนยึดหลัก เศรษฐกิจเป็นใหญ่ 3. พวกนิยมการเมือง (Political life form) เป็นคนนิยม การเมือง ยึดถืออำนาจเป็นหลัก 4. พวกนิยมสังคม (Social life form) คือยึดสังคมเป็นหลัก ถ้าไม่ได้อยู่ในหมู่เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องแล้ว หาความสุขมิได้ 5. พวกเคร่งศาสนา (Religious life form) เป็นคนแบบเคร่ง ศาสนา ยึดหลักธรรมเป็นหลัก 6. พวกมีศิลป(Aesthetic life from) เป็นคนแบบยึดศิลปะความ งาม สุนทรียภาพเป็นหลัก

33 ทฤษฎีตามแนวคิดของ ออตโต แรงค์

34 1. บุคคลปกติธรรมดา (Average man)
2. ศิลปิน (Artist) 3. บุคคลที่เป็นโรคประสาท (Neurotic)

35 The End


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งประเภท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google