งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการจัดการชีวิต เพื่อพิชิตการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการชีวิต เพื่อพิชิตการเรียนรู้ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการจัดการชีวิต เพื่อพิชิตการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการชีวิต เพื่อพิชิตการเรียนรู้ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวคิดการจัดการชีวิต เพื่อพิชิตการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการชีวิต เพื่อพิชิตการเรียนรู้ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 Key Word Key Word • แนวคิด • การจัดการชีวิต • พิชิตการเรียน

4 จัดการชีวิต พิชิตการเรียนรู้ ทำไมต้องจัดการ ไม่จัดการได้หรือไม่ ? จัดการอะไร จัดการอย่างไร ? จัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไร ? จัดการชีวิต พิชิตการเรียนรู้ ทำไมต้องจัดการ ไม่จัดการได้หรือไม่ ? จัดการอะไร จัดการอย่างไร ? จัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไร ?

5 การมีเพียงเป้าหมาย ไม่เคยทำให้ใครสำเร็จ ยกเว้นแต่ลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น

6 ยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society)  สภาวะท่วมท้นของความรู้  ความรู้ คือ พลัง  ความรู้เป็นฐานในการพูด คิด ตัดสินใจ  ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพแห่งตน (สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง)  ความรู้เพื่อความอยู่รอด  การเรียนรู้เร็ว

7 เท่าทันโลกอนาคต  ความรู้ และ ทักษะ เป็นสิ่งจำเป็นใน การดำเนินชีวิต  ทำอะไร 1 อย่าง ต้องใช้ความรู้หลาย อย่างประกอบกัน  ปริญญาลดความสำคัญลง ลด ความหมาย

8 เท่าทันโลกอนาคต  นิสิตรุ่นใหม่ต้องใช้ความรู้ที่ หลากหลายและประสบการณ์รอบ ด้านมากกว่าอดีต  ศักยภาพและสมรรถนะในตัวนิสิต คือ ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ เกิดขึ้นในตัว

9 มองหน้าหาอนาคต  ตลาดแรงงานไม่แน่นอน  คู่แข่งในตลาดแรงงานมีจำนวนมาก  ความต้องการคนทำงานที่มีศักยภาพ  ปัญหาสังคมทวีความรุนแรงขึ้น

10 มองหน้าหาอนาคต  ความรู้จะมีความสำคัญต่อ การดำเนินชีวิต - ความรู้อาจเรียนทันกันหมด - การสะสมความรู้เป็นสิ่งจำเป็น - คนมีความรู้ดี คิดเก่ง จะมีค่าตัวแพง

11 มองหน้าหาอนาคต  แนวคิดในการรับคนเข้าทำงานเปลี่ยนไป - เน้นสมรรถนะในตน มากกว่า ความรู้ - มีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ มีจินตนาการ - เน้นคนมากประสบการณ์ - มีความสามารถหลากหลาย - มีบุคลิกภาพที่ดี - ทำงานกับผู้อื่นได้

12 เรามาเรียนในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเรียนเพื่ออะไร ? อยู่ที่ตัวตั้งของความคิด

13 ความฝันนิสิต  ปริญญา  โอกาส  อาชีพที่ดี  ความก้าวหน้าในชีวิต

14 ความฝันของนิสิต ความฝันของนิสิต  ความสุข / คุณภาพชีวิตที่ดี  ความสำเร็จ  การได้รับการยอมรับ ฝันที่เป็นจริง & เป็นเพียงแค่ความฝัน

15 คำคม  คนเราถ้ามีความฝัน และไม่ทิ้ง ความฝันระหว่างทาง ก็มีโอกาส จะบรรลุความฝันได้ ว.วชิรเมธี

16 เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิต  คุณลักษณะบัณฑิตที่จำเป็นต้องพัฒนา - ไม่พร้อมที่จะทำงาน - ภูมิคุ้มกันในตนเองไม่มากพอ - ทักษะไม่เพียงพอต่อการทำงาน ในยุคใหม่ - มีปัญหาในการสื่อสารด้วยการเขียน และพูด - ขาดนิสัยไฝ่รู้

17 เสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิต  ประเด็นคุณภาพที่ต้องการ * ความสามารถในการเผชิญกับ Change - คิดได้เอง - สามารถแก้ปัญหา - ปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง - วุฒิภาวะความเป็นผู้นำ * ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

18 ทิศทางการรับบัณฑิตเข้าทำงานใน อนาคต  ตลาดเป็นของนายจ้าง  ต้องการบัณฑิต : ดี พร้อม เก่ง (คิดเป็น + ทำได้) - สารพัดประโยชน์ (สากกะเบือยันเรือรบ) - หลากหลายทักษะ - มีประสบการณ์การทำงาน (ทำงานเป็น) - พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น - สู้งาน (อดทนต่อความยุ่งยาก) - แสดงออกรับผิดชอบสูง - จิตสำนึกบริการ ช่วยเหลือกัน

19 ทิศทางอนาคต ทิศทางอนาคต  ทักษะที่ต้องใช้ในวิชาชีพและวิชาชีวิต มีมากขึ้น - การสร้างความรู้ด้วยตนเอง - การแสวงหาความรู้ - การจัดการความรู้ - EQ - AQ - ความคิดเชิงบวก / ความคิดเชิงนวัตกรรม - ฯลฯ

20 บัณฑิตในอนาคต  ต้องการคุณลักษณะที่สูงกว่าปัจจุบัน  เน้น “ความรู้” “สมรรถนะ” ควบคู่ “การมีภูมิคุ้มกันตนเอง”  หลากหลายความสามารถ  พร้อมทำงาน  พร้อมทุกสถานการณ์

21 มองอนาคต  การก้าวสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพ - ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก มก. ไม่เพียงพอ - แหล่งความรู้และแหล่งประสบการณ์ ใน มก. ไม่เพียงพอ - นิสิตต้องเสริมความรู้และประสบการณ์ ให้ตนเองอีกมาก

22 บัณฑิตยุคใหม่  เข้าใจสภาวะ Change  พร้อมปรับตัว  ติดตามข้อมูลตลอดเวลา เพราะสถานการณ์ change ทุกวัน  อาจต้องทำงานไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน เพราะสภาวการณ์ที่เปลี่ยน ไม่มีวิชาสอน

23 บัณฑิตยุคใหม่  จึงต้องเข้าใจสภาวะความเป็นไป  จึงต้องเตรียมการเพื่ออนาคต

24 ความสำเร็จในชีวิตการเรียนรู้ ความสำเร็จในชีวิตการเรียนรู้  มหาวิทยาลัย  ตัวนิสิตเอง

25 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนิสิต - พัฒนาบุคลิกภาพ - เสริมทักษะ (สร้างมูลค่าเพิ่ม)  เร่งสร้างแนวทางเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ - ประสานงานเครือข่ายศิษย์เก่า - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน  สร้างโอกาสใหม่ - การประกอบอาชีพส่วนตัว

26 เครื่องมือสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  อาจารย์ที่ปรึกษา  ศูนย์ให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต

27 นิสิต นิสิต  เตรียมตนเองแล้วยัง  เตรียมตนเองอย่างไร

28 เมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย ควรใช้เวลาทำอะไรเพื่อตนเอง เมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย ควรใช้เวลาทำอะไรเพื่อตนเอง เมื่อจบจากมหาวิทยาลัย ถึงเวลาต้องทำอะไรเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม

29 การจัดการชีวิต : จุดเริ่มต้น  เข้าใจตนเองตามความเป็นจริง  ยอมรับตนเอง  ตระหนักว่าตนเองต้องเร่งพัฒนา  มองเห็นความเสียหายในตน หากไม่เร่งพัฒนา  วางเป้าหมายในชีวิต

30 “คน” ไม่มีเป้าหมายชีวิต  คนขาด “ทิศทาง” ที่จะก้าวเดิน  คนขาดการเตรียมการสำหรับตนเอง  คนใช้ชีวิตไป วัน – วัน เพราะไม่รู้เรียนไปทำไม เรียนไปเพื่ออะไร  ชีวิตเช้าไป – เย็นกลับ  คนขาดแรงจูงใจที่จะเรียน (เข้าเรียนด้วยความ เบื่อหน่าย ออกจากห้องเรียนด้วยความว่างเปล่า)  ชีวิตผ่านไป หัวใจขาดพัฒนาการ

31 เป้าหมายการเรียนของนิสิต เป้าหมายการเรียนของนิสิต เป้าหมายการเรียน 16 ปี 1. เรียนเพื่อ จบ • ได้ปริญญา • เกรดไม่สำคัญ (2.00-2.50) • ไม่ค่อยเรียน ไม่ สนใจทำกิจกรรม ส่วนรวม 2. เรียนเพื่อให้ ได้งานทำ • ได้ปริญญา • เกรดปานกลาง (2.5-3.00) • พยายามประคอง ตัวเอง - เรื่องเรียน ทำ กิจกรรมบ้าง 3. เรียน เพื่อให้ ได้งานทำ ( ที่ดี ) • ได้ปริญญา • เกรดเป็นสิ่ง สำคัญ (2.75-4.00) • ตั้งใจเรียนมาก และ / หรือชอบทำ กิจกรรมส่วนรวม

32 ข้อคิดการจัดการชีวิต : ดร.เสรี พงศ์พิศ  ชีวิตต้องมีการจัดการ ไม่ใช่ปล่อยไป ตามบุญตามกรรม

33 ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีเวลาให้เรียนรู้เพียง 4 ปี ศึกษาในมหาวิทยาลัย มีเวลาให้เรียนรู้เพียง 4 ปี  4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย คือ 4 ปีแห่ง การบริหารเวลา  เรื่องจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ มีอยู่มากมาย  ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีก้าวเดิน  4 ปีในมหาวิทยาลัย อาจจะได้กระดาษ เพียงแผ่นเดียว ที่อาจไม่ช่วยอะไรเลย

34 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  การค้นหา “ตนเอง” - ต้องการอะไร - สนใจอะไร - จุดดีที่มีในตน - จุดควรพัฒนาในตน - เอกลักษณ์ในตน  การกำหนดก้าวเดินของชีวิต

35 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  รู้จำ (เน้นท่องจำ)  รู้จริง (เน้นความเข้าใจ เกิดจากการมี ข้อมูล รู้จักวิเคราะห์ รู้เชื่อมโยง และรู้จักใช้เหตุผล) ** ช่วยให้คิดเป็น ทำเป็น  รู้แจ้ง (รู้ภาพรวมของเรื่อง รู้คุณ-โทษ รู้เท่าทัน รู้กัน-รู้แก้) ระดับปัญญา ** ช่วยให้คิดถูก ทำถูก

36 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  เรียนรู้วิชาการ  เรียนรู้ตนเอง  เรียนรู้ผู้อื่น  เรียนรู้บริบทสังคมไทย  เรียนรู้โลกาภิวัตน์  เรียนรู้คุณธรรม  เรียนรู้ความจริงแห่งชีวิต (ชีวิตเหมือน ด้านของเหรียญ)

37 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  ไม่ใช่การเรียนรู้ในเรื่องวิชาการแต่เพียง อย่างเดียว  แต่เรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัวเพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง (All Round Development)

38 TIP ข้อคิดชีวิตการเรียนรู้ ว.วชิรเมธี  เวลาพบความผิดหวัง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต  เวลาเจองานหนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาส การเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ  เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอกตัวเองว่า นี่คือความเป็น อนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ  เวลาเจอความทุกข์หนัก ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัดที่ทำให้ที่จะช่วยให้เกิดทักษะการ ดำเนินชีวิต

39 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  การได้มาซึ่งความรู้  ความรู้มิใช่ได้มาจากการท่องจำ การจด lecture ให้ทัน  แต่ได้มาจากการรู้จัก ค้นคว้า ตั้งคำถาม การทำความเข้าใจ การรู้จักวิเคราะห์ การจับประเด็นสาระ การทำความเข้าใจ การรู้จักวิเคราะห์ การจับประเด็นสาระ

40 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  NO การเรียนรู้เพื่อให้ได้ปริญญา NO การเรียนรู้จากการเข้าชั้น เรียนเพียงอย่างเดียว NO การเรียนรู้โดยใช้วิธีท่องจำ NO การเรียนรู้จากการเข้าชั้น เรียนเพียงอย่างเดียว NO การเรียนรู้โดยใช้วิธีท่องจำ

41 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  สร้างความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนศึกษา  สะสมความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพ (สร้างมูลค่าเพิ่มในตน)  พัฒนาลักษณะนิสัยเพื่อพร้อมต่อการ ดำเนินชีวิตในอนาคต (สร้างภูมิคุ้มกันในตน)

42 ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ เครื่องมือสำคัญเพื่อการได้มาซึ่งความรู้

43 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  การสร้าง “โอกาส” เพื่อพัฒนาตนเอง - โอกาสการเรียนรู้เพื่อให้ได้หลักคิด - โอกาสสร้างมิตรใหม่ - โอกาสใกล้ชิด “ผู้รู้” “กูรู” - โอกาสที่จะได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ “โอกาส” คือ ความต้องการของมนุษย์ทุกคน บางคนมี “โอกาส” แต่ไม่ใช้ “โอกาส” ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

44 การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย  Learn how to learn  Learn how to think (คิดเป็น)  Learn how to live with others  Learn how to manage the emotion  Learn how to make you good healthy lifestyle

45 ประเด็นการเรียนรู้  IQ (Intelligence)  EQ (Emotional)  AQ (Adversity)  MQ (Moral)  SQ (Spiritual)  HQ (Health) ประเด็นการเรียนรู้ สำหรับชีวิต 4 ปี ใน ม. เกษตรศาสตร์

46 ข้อคิด : ดร.เสรี พงศ์พิศ  ถ้าเราคิดว่า จะเรียนหนังสือเพื่อจะได้รู้สิ่งที่ คนอื่น เขาคิด เขาสอน เขาทำกันมา แค่ ท่องหนังสือเก่งก็พอแล้ว  แต่วันนี้มันไม่พอ โลกวันนี้เป็นโลกของ ความรู้ และไม่ใช่ความรู้เก่า ๆ เดิม ๆ แต่เป็นความรู้ที่ทุกคนต้องแสวงหา ค้นหา และพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับ สภาวการณ์ และความต้องการของแต่ละคน

47 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย ต้องทำให้ตนเองเปลี่ยนแปลง เพื่อการมีอนาคตที่ดีสู่ชีวิต

48 ก้าวเดินของบัณฑิตยุคใหม่  นิสิตปี 1 : ก้าวแรกเพื่อการปรับตัวสู่การ เป็น นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นิสิตปี 2 : ก้าวย่างเพื่อการปรับตัวสู่วิชาชีพ  นิสิตปี 3 : ก้าวสู่เส้นทางนักวิชาชีพ  นิสิตปี 4 : ก้าวสู่ความเป็นบัณฑิตที่ สมบูรณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

49 ก้าวเดินของบัณฑิตยุคใหม่ : นิสิตปี 1  ปรับตัวจากชีวิตนักเรียน สู่ ความเป็นนิสิต - บริหารเวลา - การใช้ชีวิตการเรียนรู้ - พัฒนาทักษะการเรียนรู้  จิตวิญญาณความเป็นนิสิต มก.  มีเป้าหมายการเรียน / วางแผนการก้าวเดิน  ภาวะผู้นำ : เรียนรู้การเป็นผู้ตามที่ดี  คุณธรรม : สามัคคี มีวินัย

50 ก้าวเดินของบัณฑิตยุคใหม่ : นิสิตปี 2 ก้าวย่างเพื่อการปรับตัวสู่วิชาชีพ  รู้ตนเอง : เป้าหมายการเรียนบน เส้นทางอาชีพ  พัฒนาทักษะการเรียนบนเส้นทาง สายวิชาเอก  ภาวะผู้นำ : การเป็นรุ่นพี่ที่ดี  คุณธรรม : การให้ การเสียสละ

51 ก้าวเดินของบัณฑิตยุคใหม่ : นิสิตปี 3  รู้ตนเอง : ตนเองบนเส้นทางนักวิชาชีพ - ภาพตนเองแจ่มชัดขึ้น - Career Path - Self Preparation  บุคลิกภาพบนเส้นทางวิชาชีพ - พัฒนาภาวะผู้นำ : บุคลิกภาพ / การคิด / EQ การบริหารจัดการองค์กร / โครงการ - พัฒนาภาวะผู้นำ : บุคลิกภาพ / การคิด / EQ การบริหารจัดการองค์กร / โครงการ  คุณธรรม : จรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึมซับ “คุณภาพ”

52 ก้าวเดินของบัณฑิตยุคใหม่ : นิสิตปี 4  รู้ตนเอง : รู้เอกลักษณ์แห่งตน (Identity)  เพียบพร้อมความเป็นบัณฑิต - ความรู้ ความสามารถ - ความคิด - บุคลิกภาพ - จิตสำนึก / อุดมการณ์  รู้คุณค่าความเป็นบัณฑิต  รู้เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานแห่งอนาคต (ก้าวเดินที่มีทิศทาง)

53 บุคคลประสบความสำเร็จ 6 Qs (Six Quotients)  IQ (Intelligence)  EQ (Emotional)  AQ (Adversity)  MQ (Moral)  SQ (Spiritual)  HQ (Health)

54 คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานบริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด “ความสำเร็จของคน ไม่ได้เกิด จากสวรรค์ ไม่ได้เกิดจาก โชคชะตา แต่เกิดจากการฝึกฝน อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ”

55 คนประสบความสำเร็จในการเรียน  มีเป้าหมายในการเรียน  มีทักษะการเรียนรู้  มีสมาธิ  รู้บริหารเวลา  มีแรงจูงใจ  มีวินัยในการเรียน

56 พรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จ คือ ความสามารถที่จะทำให้ตนเอง ลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่ตนคิดได้ พรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จ คือ ความสามารถที่จะทำให้ตนเอง ลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่ตนคิดได้

57 ความสำเร็จของคนล่าฝัน  เป้าหมายชัดเจน  แรงจูงใจฝังลึก  แสวงหาโอกาสให้ตนเองตลอดเวลา  ความเพียรสูง ไม่โทษชะตาชีวิต  พัฒนาตนเองต่อเนื่อง  คิดเชิงบวก (ชอบร้องเพลงคงจะมีสักวัน)

58 สรุปแนวคิดในการจัดการชีวิต  ต้องรู้จักและทำความเข้าใจกับตนเอง - จุดดี - จุดควรพัฒนา  ต้องยอมรับให้ได้กับสภาวะที่ตนเองเป็นอยู่  จุดดี ที่มีอยู่ - ควรส่งเสริมให้เพิ่มขึ้น - หาเวที / โอกาส พัฒนาให้เพิ่มพูนขึ้น  จุดควรพัฒนา - หาโอกาสพัฒนาให้ดีขึ้น

59 สรุปแนวคิดในการจัดการชีวิต  ต้องรู้จักวางเป้าหมายให้ชีวิต  ต้องเชื่อมั่นว่าตนเองทำได้ / มองแง่บวกเป็น  ต้องมีวินัยในตนเอง  ต้องมีสุขภาพที่ดี (สุขภาพกาย สุขภาพอารมณ์)  สร้างสมดุลให้ชีวิต (ไม่มาก ไม่น้อย ไม่สุดโต่ง)

60 การจัดการชีวิต การจัดการชีวิต  ไม่มีสูตรสำเร็จ  ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคน  แต่ละคนต้องหาความลงตัว ด้วยตัวของตนเอง

61 หัวใจของ ความสำเร็จ

62 ทัศนคติ x ความสามารถ x ความพยายาม ความสำเ ร็จ

63 The End


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการจัดการชีวิต เพื่อพิชิตการเรียนรู้ แนวคิดการจัดการชีวิต เพื่อพิชิตการเรียนรู้ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google