งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Collaborative Computing Technologies: Group Support Systems :GSS/GDSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Collaborative Computing Technologies: Group Support Systems :GSS/GDSS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Collaborative Computing Technologies: Group Support Systems :GSS/GDSS
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจกลุ่ม Collaborative Computing Technologies: Group Support Systems :GSS/GDSS

2 Topic 1 การตัดสินใจกลุ่ม
2 คุณลักษณะของ Groupwork (Groupwork Characteristics) 3 Groupware 4 ระบบสนับสนุนการทำงานกลุ่ม (Group Support System) 5 การเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning : DL)

3 Learning Objective 1. เปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจกลุ่มกับการติดสินใจโดยลำพังคนเดียวได้ 2. อธิบายความสัมพันธ์ของ Groupwork กับ Groupware 4. แนะนำเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานกลุ่มได้ 5. บอกข้อดีของ Groupware ได้ 5. บอกข้อดีและข้อเสียของการเรียนรู้ทางไกลได้ 6. บอกเหตุผลได้ว่าทำไมต้องมีระบบการเรียนรู้ทางไกล

4 การตัดสินใจแบบกลุ่ม ? บุคคลในองค์กร (People) จำเป็นที่จะต้องมีการทำงานร่วมกัน,มีความร่วมมือและประสานงานกัน, มีการสื่อสารระหว่างกัน คุณลักษณะของ Groupwork (Groupwork Characteristics) 1. มีการทำงานเป็นกลุ่ม (Group performs a task) 2. อาจอยู่ต่างสถานที่กัน (Different places) 3. อาจทำงานต่างเวลากัน (Different times) 4. อาจอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กรกัน (Same or different organizations) 5. ลักษณะงานที่ทำอาจเป็นงานแบบถาวรหรืองานทั่วคราว (Permanent or temporary)

5 การทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา (Anytime / Anyplace Collaboration)
- สามารถใช้ Web เป็นสื่อกลาง (Enabled by Web) โดยใช้เครื่อง PC ในการทำงาน (ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำ:Low cost PC) การประชุม (Meetings) เป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน (Joint activity) ผลลัพธ์ที่ได้มา “ขึ้นอยู่กับการใช้องค์ความรู้” ของเข้าร่วมประชุม และขึ้นอยู่กับ “องค์ประกอบต่าง ๆ ของกลุ่ม” รวมทั้ง “กระบวนการตัดสินใจ” การ Meetings อาจมีความเสี่ยงในการเจรจา คือ “ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน”

6 การสนับสนุนการสื่อสาร (Communication Support)
- เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องใช้ ITสมัยใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีราคาถูก มีความเร็ว มีความสามารถ น่าเชื่อถือ เช่น Internet / Web Supporting Communication 1. Telegraph 2. Telephone 3. Radio 4. Television 5. Videoconferencing 6. Internet / Web

7 การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน (Supporting Collaboration :CSCW)
Computer Supported Cooperative work (CSCW) หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Group Support System (GSS) หรือ Groupware มีลักษณะดังนี้ กลุ่มคนที่ทำงานด้วยกัน (People work together?) ซึ่งได้แก่ - ระบบสนับสนุนการทำงานกลุ่มหรือตัดสินใจกลุ่ม (Group Support Systems :GSS/GDSS) - การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยเทคโนโลยี (Groupware:) ต้องอาศัยเทคโนโลยี Electronic meeting systems และ Electronic conferencing systems เข้ามาช่วย

8 ขอบข่ายของเวลาและสถานที่ A Time/Place Framework
Same Time / Same Place Decision Room Same Time / Different Place Video Conference Different Time / Same Place via Internet Different Time / Different Place workflow management system

9 Time/Place Communication Framework
Same Time Different Time GSS in a Decision Room Web-based GSS Multimedia Presentation Systems Whiteboard Document sharing GSS in a Decision Room Web-based GSS Workflow management system Document sharing , Vmail Same Place Web-based GSS Whiteboard , Vmail Workflow management system Document sharing Computer conferencing with memory Web-based GSS Whiteboard Document sharing Videoconferencing Audioconferencing Computer conferencing , Vmail Different Place

10 Groupware คือ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software ที่สนับสนุนการทำงานกลุ่ม ซึ่งมี Software ที่สนับสนุนการทำงานกลุ่มดังนี้ Lotus Notes / Domino Server Netscape Collabra Server Microsoft NetMeeting Novell Groupwise GroupSystems TCBWorks WebEx

11 ระบบสนับสนุนการทำงานกลุ่ม Group Support Systems
ส่วนมากใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มักจะตัดสินใจโดยอาศัยคณะกรรมการ ระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ส่งผลดีในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจกลุ่มจะมีความซับซ้อน GSS มีความหมายเช่นเดียวกับ Groupware อาจต้องอาศัยเครื่องมือและการ Share ข้อมูลร่วมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจ GSS มีลักษณะดังนี้ มีเป้าหมายสำหรับสนับสนุนการทำงานกลุ่ม 2. เพิ่มประโยชน์ให้กับองค์กร และลดค่าใช้จ่ายในการทำงานร่วมกัน 3. อาจใช้วิธีการทำงานกลุ่มเพียงในนาม (ใช้การประชุมทางไกล) 4. Electronic Meeting System (EMS)

12 GSS Technologies Decision room เป็นห้องตัดสินใจหรือห้องประชุม Electronic ซึ่งเป็นห้องที่ใช้สำหรับการ ประชุมในสถานที่เดียวกันและต่างสถานที่กัน ต้องมีเครื่องมือ Hardware และ Software สนับสนุนการทำงาน มีลักษณะ อุปกรณ์ Hardware ที่ support การ ทำงานดังนี้ 1. ใช้เครื่อง PC ที่ทำงานบน Network ประมาณ เครื่อง 2. ใช้ Server PC 3. มีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ (Large-screen projection system) 4. แยกออกจากห้องปกติทั่ว ๆ ไป 5. จำเป็นต้องมีการฝึกใช้ระบบภายในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้ง่ายขึ้น และนำมาซึ่งความสำเร็จในการประชุม 6. Multiple use facility (อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน) 7. Web-based

13 Copyright 2001, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ
Cool Rooms US Air Force Source: Groupsystem.com, Tuscon, AZ, Decision Support Systems and Intelligent Systems, Efraim Turban and Jay E. Aronson, 6th edition. Copyright 2001, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ

14 Copyright 2001, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ
Cool Rooms IBM Corp. Source: Groupsystem.com, Tuscon, AZ, Decision Support Systems and Intelligent Systems, Efraim Turban and Jay E. Aronson, 6th edition. Copyright 2001, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ

15 Murraysville School District Bus
Cool Rooms Murraysville School District Bus Source: Groupsystem.com, Tuscon, AZ, Decision Support Systems and Intelligent Systems, Efraim Turban and Jay E. Aronson, 6th edition. Copyright 2001, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ

16 การเรียนรู้ทางไกล (Distance Learning : DL)
1. เป็นห้องของการเรียนรู้ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต (Nontraditional classroom) 2. ใช้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (CSCW / GSS / Groupware) 3. ต้องการเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Requires technology) 4 . แต่สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งใหม่ คือ ประสิทธิภาพ (Effective) ข้อดีของการเรียนรู้ทางไกล (DL Advantages) 1. มีประสิทธิภาพ (Just as effective or more) 2. มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา (Flexible time) 3. ยังคงทำงานอื่นได้ (Student can keep job) 4. เดินทางไปทำงานได้ (Student can travel in job) 5. เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา (Access anywhere / anytime) 6. สามารถ present ด้วยเทคโนโลยีราคาถูก (Can present new technology cheaply) 7. สามารถจับประเด็นบนความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Can focus on specific skills) 8. ใช้ค่าใช้จ่ายน้อย (Can cost less) 9. ขยายขนาดของห้องได้ง่าย (Expand classroom size easily)

17 ข้อเสียของการเรียนรู้ทางไกล (DL Disadvantages)
1. การโต้ตอบในสังคมจะน้อยกว่า การเรียนแบบพบหน้ากันน้อยลง 2. ไม่มีบริเวณหรือสถานที่ให้ปฏิสัมพันธ์กัน ไม่มีกิจกรรม หรือการสันทนาการต่าง ๆ 3. มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ขาดเพื่อนให้พูดคุย ขาดมนุษยสัมพันธ์ 4. นักศึกษาจะต้องกระตุ้นและบังคับตัวเองอย่างสูง (highly motivated) อาจนำมาซึ่งการขาดความรับผิดชอบ การให้ผู้อื่นเรียนแทน ไม่มีความซื่อสัตย์ และระบบการศึกษาก็จะล้มเหลวในที่สุด 5. นักศึกษาจะต้องฝึกฝนอย่างมาก (highly disciplined) ถ้านักศึกษาเกลียดคร้าน ไม่ค้นคว้าเพิ่ม ก็จะไม่ได้ความรู้อะไร ปฏิบัติจริงไม่ได้ 6. นักศึกษาจะต้องมีความชำนาญในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (effective time management skills) 7. นักศึกษาจะต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษโดยเฉพาะ


ดาวน์โหลด ppt Collaborative Computing Technologies: Group Support Systems :GSS/GDSS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google