งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำการค้น 1. ลักษณะข้อมูล 2. การป้อนข้อมูล 3. การสืบค้นและการแสดงผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำการค้น 1. ลักษณะข้อมูล 2. การป้อนข้อมูล 3. การสืบค้นและการแสดงผลข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำการค้น 1. ลักษณะข้อมูล 2. การป้อนข้อมูล 3. การสืบค้นและการแสดงผลข้อมูล

2 1. ลักษณะข้อมูล 1. เป็นข้อมูลบรรณานุกรมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ ข้อมูลบรรณานุกรมมีทั้ง 2 ภาษา หรือภาษาใดภาษาหนึ่ง และคำสำคัญ (Keywords) หน้ารายการบรรณานุกรมจะมีหมายเลขเอกสารฉบับเต็ม สีแดงกำกับ เพื่อช่วยค้นหาเอกสารได้ 3. เนื้อหาข้อมูลประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือ ประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาใดภาษาหนึ่ง 4. ชื่อผู้วิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยทุกคน จะปรากฏอยู่ในรายการบรรณานุกรมชื่อผู้ วิจัย และสามารถสืบค้นได้ 5. ชื่อผู้วิจัยสามารถสืบค้นได้ ทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล

3 ลักษณะข้อมูลบรรณานุกรมที่ได้จากการสืบค้น มีดังนี้
1. บรรณานุกรมทั้งสองภาษา ถ้าฉบับเต็มเป็นภาษาไทย และมีข้อมูลบรรณานุกรมทั้ง 2 ภาษา บรรณานุกรม บทคัดย่อ bibliography Abstract วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ และ ฐานันตร์ ทัตตานนท์ ความเป็นไปได้ในการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำจาก บ่อซีเมนต์. ใน การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, พฤศจิกายน 2545 ศูนย์ประชุมริม ทะเลระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง. น บทคัดย่อ Visuth Verakulpiriya and Tanan Tattanon A possibility to product broodstock of Penaeus monodon from concrete tank. In The 4th National Symposium on Marine Shrimp, November , Rayong Resort, Rayong. p Abstract บรรณานุกรมภาษาไทย ถ้าฉบับเต็มเป็นภาษาไทย แต่ไม่มีข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ บรรณานุกรม บทคัดย่อ มานพ กาญจนบุรางกูล, อุธร ฤทธิลึก และ โตมร มีเดช การเร่งให้แม่ กุ้งกุลาดำมีไข่แก่โดย ใช้ความร้อนทำลายก้านตา. วารสารศูนย์บางพระ 28(4), บทคัดย่อ

4 3. บรรณานุกรมทั้งสองภาษา ถ้าฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ และมีข้อมูลบรรณานุกรมทั้ง 2 ภาษา บรรณานุกรม บทคัดย่อ Bibliography abstract มาโนช รุ่งราตรี และ อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์ ประสิทธิภาพของอวนลากกุ้งที่ติดเครื่องมือแยกเต่า ทะเล. เอกสารวิชาการฉบับที่ 70/2542. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง น. บทคัดย่อ Manoch Roongratri and Anucha Songjitsawat Catching efficiency of the shrimp otter board trawl equipped with the Turtle Excluder Device (TED). Technical paper no. 70/1999, Eastern Marine Fisheries Development Center, Rayong. 15 p. Abstract 4. บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ถ้าฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อภาษาไทย Bibliography abstract Yukinori Takahashi, Toshiaki Itami, Masakazu Kondo, Minoru Maeda, Reiko Fuji, Susumu Tomonaga, Kidchakan Supamattaya and Sitdhi Boonyaratpalin Electron Microscopic Evidence of Bacilliform Virus Infection in Kuruma Shrimp (Penaeus japonicus). Fish Pathology 29 (2), Abstract

5 2. การป้อนข้อมูล เมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว จะปรากฎชื่อบัญชี และรหัสผ่าน แล้ว กด Enter จะปรากฎเขตข้อมูลที่ จะบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล ดังนี้ หมายเลขเอกสาร* ชื่อผู้วิจัย / ผู้ร่วมวิจัย Authors / Co-Author ปีพิมพ์ Year ชื่อเรื่อง Title แหล่งตีพิมพ์ [ชื่อวารสาร / การประชุม / เอกสารวิชาการ] Source สถานที่พิมพ์ Place of Publication จำนวนหน้า / เลขหน้า Pages คำสำคัญ Keywords ภาษา กลุ่มงานวิจัย บทคัดย่อ Abstract ไฟล์ฉบับเต็ม Fulltext

6 3. การสืบค้นและการแสดงผลข้อมูล
1. จาก คลิกที่ สืบค้นข้อมูล

7 2. เลือกการสืบค้นได้ 3 ประเภท คือ ผู้แต่ง[Author], ชื่อเรื่อง[Title] และ คำสำคัญ[Keywords] **กรณี ผู้แต่ง ใช้เฉพาะชื่อตัว หรือชื่อสกุล สืบค้นได้ 3. สามารถเลือกใช้คำว่า และ, หรือ และใส่ข้อมูล เพื่อจำกัดการสืบค้น ในข้อมูล 4 ประเภท คือ ผู้แต่ง[Author], ชื่อเรื่อง[Title], คำสำคัญ [Keywords] และบทคัดย่อ[Abstract] ได้ 4. ข้อมูลที่ปรากฎจากการสืบค้น เป็น บรรณานุกรมและหมายเลข เอกสารฉบับเต็ม และบทคัดย่อ/abstract

8 1 2 4 3 5 6 แสดงขั้นตอนการสืบค้นดังนี้
เลือกรูปแบบการค้นที่ต้องการประกอบด้วย ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และ ระบุคำค้น เพื่อให้ข้อมูลตรงตามต้องการมากที่สุด โดยเลือก หรือ และ ใส่ คำค้น ที่ต้องการ ในรูปแบบที่ต้องการ และคลิก ค้นหา เพื่อให้แสดงผล 1 คลิกเลือก 2 4 3 5 6

9 ตัวอย่างการสืบค้น 1. เลือกคำสำคัญ ใส่คำค้น ไคโตแซน คลิก ค้นหา เพื่อให้แสดงผล

10 2. แสดงผลข้อมูล 40 รายการ ประกอบด้วย 1) หมายเลขของข้อมูลบรรณานุกรมเรียงตามลำดับ 2) หมายเลขเอกสารฉบับเต็ม 3) รายการบรรณานุกรม และ 4) บทคัดย่อ/abstract ซี่งสามารถเลือกดูข้อมูล บทคัดย่อ/abstract ได้ตามต้องการ

11 เลือก และ 3. ใช้ทางเลือกจำกัดการค้น เพื่อให้ข้อมูลตรงตามความต้องการมากขึ้น และผลของข้อมูล น้อยลง เช่น เลือก ชื่อเรื่องใส่ ไคโตแซน เลือก และ ใส่ Chitosan ใน เลือก ชื่อเรื่อง คลิก ค้นหา เพื่อให้แสดงผล

12 4. แสดงผลข้อมูล 10 รายการ เป็นข้อมูลที่มีคำว่า ไดโตแซน อยู่ในส่วนของชื่อเรื่อง และมีคำว่า chitosan อยู่ในชื่อเรื่องภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ และสะดวก ในการตรวจสอบข้อมูล และค้นหาข้อมูลฉบับ เต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

13 สนใจขอใช้บริการข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสมุดคณะประมง ( โทร ต่อ ต่อ ;


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำการค้น 1. ลักษณะข้อมูล 2. การป้อนข้อมูล 3. การสืบค้นและการแสดงผลข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google