งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ลักษณะข้อมูล 2. การป้อนข้อมูล 3. การสืบค้นและการ แสดงผลข้อมูล คำแนะนำการค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ลักษณะข้อมูล 2. การป้อนข้อมูล 3. การสืบค้นและการ แสดงผลข้อมูล คำแนะนำการค้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ลักษณะข้อมูล 2. การป้อนข้อมูล 3. การสืบค้นและการ แสดงผลข้อมูล คำแนะนำการค้น

2 1. ลักษณะ ข้อมูล 1. เป็นข้อมูลบรรณานุกรมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ 2. ข้อมูลบรรณานุกรมมีทั้ง 2 ภาษา หรือภาษาใด ภาษาหนึ่ง และคำสำคัญ (Keywords) หน้ารายการบรรณานุกรมจะมี หมายเลขเอกสารฉบับเต็ม สีแดงกำกับ เพื่อช่วยค้นหาเอกสารได้ 3. เนื้อหาข้อมูลประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หรือ ประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาใดภาษาหนึ่ง 4. ชื่อผู้วิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยทุกคน จะปรากฏอยู่ใน รายการบรรณานุกรมชื่อผู้ วิจัย และสามารถสืบค้นได้ 5. ชื่อผู้วิจัยสามารถสืบค้นได้ ทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล

3 ลักษณะข้อมูลบรรณานุกรมที่ ได้จากการสืบค้น มีดังนี้ 1. บรรณานุกรมทั้งสองภาษา ถ้าฉบับเต็มเป็นภาษาไทย และมีข้อมูล บรรณานุกรมทั้ง 2 ภาษา --------- บรรณานุกรม ------------------- บทคัดย่อ ----------bibliography-----------------Abstract วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ และ ฐานันตร์ ทัตตานนท์. 2545. ความเป็นไปได้ ในการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำจาก บ่อซีเมนต์. ใน การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 18-19 พฤศจิกายน 2545 ศูนย์ประชุมริม ทะเลระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง. น. 267-276. บทคัดย่อ Visuth Verakulpiriya and Tanan Tattanon. 2002. A possibility to product broodstock of Penaeus monodon from concrete tank. In The 4th National Symposium on Marine Shrimp, 18-19 November 2002, Rayong Resort, Rayong. p. 267 - 276. Abstract 2. บรรณานุกรมภาษาไทย ถ้า ฉบับเต็มเป็นภาษาไทย แต่ไม่มีข้อมูล บรรณานุกรมและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ---------- บรรณานุกรม -------------- บทคัดย่อ มานพ กาญจนบุรางกูล, อุธร ฤทธิลึก และ โตมร มีเดช. 2534. การ เร่งให้แม่กุ้งกุลาดำมีไข่แก่โดย ใช้ความร้อนทำลายก้านตา. วารสารศูนย์บางพระ 28(4), 1-7. บทคัดย่อ

4 3. บรรณานุกรมทั้งสองภาษา ถ้าฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ และมี ข้อมูลบรรณานุกรมทั้ง 2 ภาษา ------------ บรรณานุกรม ----------------- บทคัดย่อ ------------Bibliography----------------abstract มาโนช รุ่งราตรี และ อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์. 2542. ประสิทธิภาพของอวน ลากกุ้งที่ติดเครื่องมือแยกเต่า ทะเล. เอกสารวิชาการฉบับที่ 70/2542. ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าว ไทยฝั่งตะวันออก จังหวัดระยอง. 15 น. บทคัดย่อ Manoch Roongratri and Anucha Songjitsawat. 1999. Catching efficiency of the shrimp otter board trawl equipped with the Turtle Excluder Device (TED). Technical paper no. 70/1999, Eastern Marine Fisheries Development Center, Rayong. 15 p. Abstract 4. บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ถ้าฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีข้อมูล บรรณานุกรมและบทคัดย่อภาษาไทย -----------Bibliography---------------------abstract Yukinori Takahashi, Toshiaki Itami, Masakazu Kondo, Minoru Maeda, Reiko Fuji, Susumu Tomonaga, Kidchakan Supamattaya and Sitdhi Boonyaratpalin. 1994. Electron Microscopic Evidence of Bacilliform Virus Infection in Kuruma Shrimp (Penaeus japonicus). Fish Pathology 29 (2), 121-125. Abstract

5 1. เมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลแล้ว จะปรากฎชื่อบัญชี และ รหัสผ่าน แล้ว กด Enter จะปรากฎเขตข้อมูลที่ จะบันทึก ข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล ดังน ี้ หมายเลขเอกสาร * ชื่อผู้วิจัย / ผู้ร่วมวิจัย Authors / Co-Author ปีพิมพ์ Year ชื่อเรื่อง Title แหล่งตีพิมพ์ [ ชื่อวารสาร / การประชุม / เอกสารวิชาการ ] Source สถานที่พิมพ์ Place of Publication จำนวนหน้า / เลขหน้า Pages คำสำคัญ Keywords ภาษา กลุ่มงานวิจัย บทคัดย่อ Abstract ไฟล์ฉบับเต็ม Fulltext 2. การป้อนข้อมูล

6 3. การสืบค้นและการแสดงผลข้อมูล 1. จาก http://shrimpbase.fish.ku.ac.th คลิกที่ สืบค้นข้อมูล

7 2. เลือกการสืบค้นได้ 3 ประเภท คือ ผู้แต่ง [Author], ชื่อเรื่อง [Title] และ คำสำคัญ [Keywords] ** กรณี ผู้แต่ง ใช้เฉพาะชื่อตัว หรือชื่อสกุล สืบค้นได้ 3. สามารถเลือกใช้คำว่า และ, หรือ และใส่ ข้อมูล เพื่อจำกัดการสืบค้น ในข้อมูล 4 ประเภท คือ ผู้แต่ง [Author], ชื่อเรื่อง [Title], คำสำคัญ [Keywords] และบทคัดย่อ [Abstract] ได้ 4. ข้อมูลที่ปรากฎจากการสืบค้น เป็น บรรณานุกรมและหมายเลข เอกสารฉบับเต็ม และบทคัดย่อ /abstract

8 เลือกรูปแบบการค้นที่ต้องการประกอบด้วย ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และ ระบุคำค้น เพื่อให้ข้อมูลตรงตามต้องการมากที่สุด โดยเลือก หรือ และ ใส่ คำค้น ที่ต้องการ ในรูปแบบที่ต้องการ และคลิก ค้นหา เพื่อให้แสดงผล คลิก เลือก 1 2 3 4 5 6 แสดงขั้นตอนการ สืบค้นดังนี้

9 ตัวอย่าง การสืบค้น 1. เลือกคำสำคัญ ใส่คำค้น ไคโตแซน คลิก ค้นหา เพื่อให้แสดงผล

10 2. แสดงผลข้อมูล 40 รายการ ประกอบด้วย 1) หมายเลขของข้อมูลบรรณานุกรมเรียงตามลำดับ 2) หมายเลขเอกสารฉบับเต็ม 3) รายการบรรณานุกรม และ 4) บทคัดย่อ /abstract ซี่งสามารถเลือกดูข้อมูล บทคัดย่อ /abstract ได้ตามต้องการ

11 3. ใช้ทางเลือกจำกัดการค้น เพื่อให้ข้อมูลตรงตามความ ต้องการมากขึ้น และผลของข้อมูล น้อยลง เช่น เลือก ชื่อเรื่องใส่ ไคโตแซน เลือก และ ใส่ Chitosan ใน เลือก ชื่อเรื่อง คลิก ค้นหา เพื่อให้แสดงผล เลือก และ

12 4. แสดงผลข้อมูล 10 รายการ เป็นข้อมูลที่มีคำว่า ไดโตแซน อยู่ในส่วนของชื่อเรื่อง และมีคำว่า chitosan อยู่ในชื่อเรื่องภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งจะทำให้ได้ ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ และสะดวก ในการตรวจสอบข้อมูล และค้นหาข้อมูลฉบับ เต็มได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

13 สนใจขอใช้บริการข้อมูล เอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสมุดคณะประมง ( http://www.lib.ku.ac.th/fish_ lib.htm) โทร. 02- 5790113 ต่อ 4096 02- 5790840-5 ต่อ 4096 E-mail : libsjk@ku.ac.th ; ffisrny@ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 1. ลักษณะข้อมูล 2. การป้อนข้อมูล 3. การสืบค้นและการ แสดงผลข้อมูล คำแนะนำการค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google