งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 1 Thailand - U.S. Educational Foundation พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 1 Thailand - U.S. Educational Foundation พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 1 Thailand - U.S. Educational Foundation พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) หลักสูตรนานาชาติ ใคร ๆ ก็จัดได้....ถ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 พฤศจิกายน 2551

2 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 2 Thailand - U.S. Educational Foundation ลำดับการนำเสนอ •มองแนวโน้มนานาชาติและมอง ไทย •หลักสูตรที่เขาเรียกว่า ‘หลักสูตรนานาชาติ’ แล้วเราล่ะ •แลกเปลี่ยนความเห็น

3 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 3 Thailand - U.S. Educational Foundation ที่มาที่ไป • ความแรงของความ เป็นสากล • จุดเน้นเรื่องคุณภาพ • คำถามคาใจจากการ ประเมินภายนอก

4 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 4 Thailand - U.S. Educational Foundation คิดและต่อให้ติด • จากหนึ่งข้อเขียนที่เป็น ภาพรวม • ผนวก แหล่งและคนที่มี ‘ ความเป็นสากล ’ ของฟุล ไบรท์ • ผนึก ‘ คุณภาพ ’ จาก เกณฑ์บัลดริจ

5 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 5 Thailand - U.S. Educational Foundation คิดและต่อให้ ติด ความเป็นสากล + คุณภาพ = ศักดิ์ศรี + ยั่งยืน

6 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 6 Thailand - U.S. Educational Foundation แนวโน้มอุดมศึกษา •ประชากรวัยเรียนลด (ญี่ปุ่น/สหรัฐ)—รูปแบบ การแสวงหาผู้เรียน •ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์/ เทคโนโลยี (Multidisciplinary vs Transdisciplinary) •ความต้องการรายได้ (higher ed. exporters) •สหรัฐ- สนับสนุนระดับ ป. ตรี 1 เทอม -1 ปี -- Big 10 – international expe —tenure track •เกาหลี– อยากสนับสนุน ป. ตรี 1 ปี เน้น e- learning เต็มรูปแบบ

7 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 7 Thailand - U.S. Educational Foundation •แนวโน้มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้อง ติดตามและพิจารณาหา ‘นัย’ ที่ เกิดขึ้น และสิ่งที่อาจจะเกิดกับ ประเทศและสถาบันของไทย เพื่อ จะได้ตั้งรับ และที่สำคัญ รุกและ สามารถแข่งขันได้ในเวทีต่าง ๆ

8 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 8 Thailand - U.S. Educational Foundation Mobility Global Workers

9 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 9 Thailand - U.S. Educational Foundation •สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักอีกอย่าง คือการเคลื่อนย้ายของคนทุก สาขาอาชีพ หรือการจ้างงานที่ ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายคน หรือเพียงแค่สมอง ผ่าน เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ

10 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 10 Thailand - U.S. Educational Foundation Strategic And Operational Goals (1) Reacting to Problems(2) Early Systematic Approaches Strategic and Operational Goals Strategic and Operational Goals Strategic and Operational Goals (3) Aligned Approaches(4) Integrated Approaches Systematic Approaches

11 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 11 Thailand - U.S. Educational Foundation ในวัฒนธรรม หรือวิธีการทำงาน ของเรา จากความเคยชิน อาจจะพบว่า มีการแก้ปัญหาใน หลายลักษณะ ตั้งแต่การ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า (ซึ่งมักจะ เกิดบ่อยมาก) จนกระทั่ง ความ พยายามให้เกิดระบบงานที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาจริงจังทั้ง องค์กร

12 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 12 Thailand - U.S. Educational Foundation

13 26/06/57 13 Thailand - U.S. Educational Foundation •ธรรมชาติของการทำงานของ เรา คือการทำงานที่ได้รับ มอบหมายให้ดีที่สุด และหลาย คนก็พยายามปรับปรุงต่อเนื่อง แต่อาจลืมมองไปว่า เราเองอาจ ขาดการเชื่อมโยงกับส่วนที่ เกี่ยวข้อง อาจจะขาดความ เข้าใจที่แท้จริงของเป้าหมายที่ แท้จริงของมหาวิทยาลัย

14 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 14 Thailand - U.S. Educational Foundation

15 26/06/57 15 Thailand - U.S. Educational Foundation •บางแห่งอาจจะเน้นการนำเสนอ ทำให้ภาพรวมด้านนอกที่คนมอง เป็นภาพลักษณ์ที่ดี ที่บวก โดย อาจจะตรงกับความเป็นจริงอยู่มาก อยู่บ้าง หรือไม่เลย แต่หลายคนก็ ยังหลงอยู่ใน ‘ภาพลวงตา’ ด้วย ความภูมิใจในสิ่งที่ไม่เป็นจริง จึง ขาดภาวะกดดัน หรือสำนึกในการ พัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง

16 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 16 Thailand - U.S. Educational Foundation ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

17 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 17 Thailand - U.S. Educational Foundation จำนวนที่ เพิ่มขึ้น ผกผันกับ คุณภาพ ???

18 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 18 Thailand - U.S. Educational Foundation ภูมิภาค/ โลก นโยบายนโยบาย ดูโลก

19 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 19 Thailand - U.S. Educational Foundation เพื่อให้เท่าทัน จำเป็นที่ต้องดูความ เคลื่อนไหวและการพัฒนาของ โลกและภูมิภาค โดยอาจจะเลือก เฉพาะประเทศหลัก ๆ ที่เราเห็นว่า มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงต่อ โลก และภูมิภาคหลักที่ส่งผลต่อ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ของเรา

20 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 20 Thailand - U.S. Educational Foundation มองภาพใหญ่ก่อน ความเป็นสากลของ มหาวิทยาลัยมีมาก น้อยสำหรับ การรุกขั้นต่อไป

21 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 21 Thailand - U.S. Educational Foundation 6 หมวด - การบริหารจัดการ - คณาจารย์และหลักสูตร - การแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในต่างประเทศ - นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ - ความร่วมมือกับต่างประเทศและโครงการ พัฒนา - การบริการสาธารณะ แนวปฏิบัติสำหรับการศึกษานานาชาติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย

22 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 22 Thailand - U.S. Educational Foundation สกอ./ชาติ ภูมิภาค/โลก นโยบายนโยบาย วกกลับมาที่เรา

23 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 23 Thailand - U.S. Educational Foundation Internationalized University “ A university which creates, collects and disseminates the body of knowledge ” Prof. Thienchay Kiranandana, 2000 ปัจจุบัน เรา ‘ สร้าง ’ องค์ ความรู้หรือไม่ จริงจัง และนำไปใช้ได้ แค่ไหน

24 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 24 Thailand - U.S. Educational Foundation จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว ของ สกอ • ปฏิรูประบบอุดมด้านคุณภาพ การจัด กลุ่มสถาบัน การจัดสรรงบ • เน้นบทบาทสถาบันอุดมที่ขับเคลื่อนการ แข่งขัน • พัฒนาบุคลากร • Learning Infrastructure

25 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 25 Thailand - U.S. Educational Foundation • พัฒนาระบบการประเมินงานวิจัย • ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร • เครือข่ายอุดม • LLL โดย ICT และการศึกษา ทางไกล • ปฏิรูประบบฐานข้อมูล โครงการหลักที่เกี่ยวข้อง

26 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 26 Thailand - U.S. Educational Foundation ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อ ระดับนโยบาย/ สกอ. • กำกับคุณภาพ– แผนกลาง/ ยาว ด้านคุณภาพ • แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติการใช้ ภาษา • ปรับระเบียบ • เชื่อมโยง ม/ส • การสร้างความเข้าใจและทิศทาง

27 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 27 Thailand - U.S. Educational Foundation คณะ/มหาวิทยาลัย สกอ./ชาติ ภูมิภาค/โลก ส ม ดุ ล นโยบายนโยบาย U turn มาที่ มหาวิทยาลัยของเรา

28 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 28 Thailand - U.S. Educational Foundation ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อ ระดับสถาบัน • การคัดกรองอจ. ต่างชาติ • เน้นองค์ความรู้ใหม่ • การมีเวที • ความสำคัญ cross-culture • ราคา

29 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 29 Thailand - U.S. Educational Foundation คณะ / มหาวิทยาลัย สกอ./ ชาติ ภูมิภาค / โลก บริบทสากล บริบทไทย ส ม ดุ ล ส ม ดุ ล นโยบายนโยบาย ศ า ส ต ร์ การ สอน การ วิจัย การ บริการ ศิลป วัฒนธร รม คุณภาพบัณฑิต การเรียนรู้ / การมีงานทำ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ สื่อสาร ฝึกอบ รม ฯลฯ ผมสดสสผมสดสส

30 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 30 Thailand - U.S. Educational Foundation หลักสูตรนานาชาติ จากทัศนะของเลขาฯ สกอ. • ‘นานาชาติ’ อัตโนมัติ และ อัตตาหิ • ทุกหลักสูตรต้องมีฐานของ ความเป็นนานาชาติอยู่แล้ว

31 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 31 Thailand - U.S. Educational Foundation หลักสูตรนานาชาติจาก เลขาฯ สกอ. การปรับตัวของประเทศต่าง ๆ (ภาษา, ระบบหน่วยกิต, ภาค การศึกษา, ความเป็น ‘ชุมชน เดียวกัน’)

32 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 32 Thailand - U.S. Educational Foundation หลักสูตรนานาชาติจาก เลขาฯ สกอ. • จากนโยบายการเป็น hub - อาณาบริเวณศึกษา, ภาษา • new platform ที่ไม่ใช่ทัดเทียม แต่ดีกว่า เฉพาะ สถาบันที่พร้อม

33 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 33 Thailand - U.S. Educational Foundation ทำไมต้องมีหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ? ใช้ยกระดับสถาบัน ??? ดึงดูดความสนใจผู้ปกครองและผู้เรียน ??

34 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 34 Thailand - U.S. Educational Foundation ทำไมต้องมีหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มช่องทางหา รายได้ ????

35 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 35 Thailand - U.S. Educational Foundation อะไรที่เรียกว่าหลักสูตรนานาชาติ

36 26/06/57 36 Thailand - U.S. Educational Foundation ปัจจัยความสำเร็จ

37 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 37 Thailand - U.S. Educational Foundation คิดถึงใคร / อะไร เมื่อจัดหลักสูตรนานาชาติ เอกลักษณ์ สาระ ความเป็นอยู่สวัสดิภาพ คณาจารย์ ผู้เรียนเป้าหมาย หลักสูตรนานาชาติ บรรยากาศ / โอกาส นานาชาติ ค่าใช้ จ่าย วิจัย วิจัย

38 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 38 Thailand - U.S. Educational Foundation ต่อได้ติด ความเป็นสากล + คุณภาพ = ศักดิ์ศรี + ยั่งยืน + แข่งขันได้

39 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 39 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทาย ความเชื่อมโยงกับภาพรวมของ องค์กรและคู่ความร่วมมือ (ร่วมจัดหลักสูตรกันเอง/ Credit transfer)

40 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 40 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทาย คุณค่าจากการเรียนรู้ คุณค่าจากการเรียนรู้ ภาวะขาดแคลนด้านภาษา/ วัฒนธรรม—ให้ผู้เรียนไทยล้วนที่ สอนเป็นภาษาอ้งกฤษ

41 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 41 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทาย วิธีใช้ประโยชน์ วิธีใช้ประโยชน์ ผู้เรียน/ บุคลากรและ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา -- การ เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน/สถาบัน

42 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 42 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทาย ความเหลื่อมล้ำ ระหว่างนักศึกษาหลักสูตร นานาชาติและหลักสูตรปกติ first/business vs economy??? •

43 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 43 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทาย เลือกสร้างความร่วมมือ/ เครือข่ายหน่วย นโยบาย+ สถาบันอุดมศึกษาไทย/เทศ ร่วมมือ/แลกเปลี่ยน เพื่อ พลัง เพื่อ shortcut และ เพื่อกำหนด benchmarks

44 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 44 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทายล่าสุด Input จากโรงเรียน EP และจากโรงเรียน Inter ความเหมือนและต่าง การ จัดการเรียนการสอน การ ปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนา supply chain??

45 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 45 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทายล่าสุดสุด Sub-prime จะมี นัยสำคัญ อะไรต่อ ภาพรวม การจัดหลักสูตร นานาชาติ

46 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 46 Thailand - U.S. Educational Foundation นัยจาก Sub-prime • ความพยายามลด ค่าใช้จ่าย -- cost-sharing • ผลกระทบต่อการ แลกเปลี่ยน • ความต้องการเรียนในที่ที่ ถูกกว่าแต่ดี • ภาวะตกงานทำให้ได้ อาจารย์ง่ายขึ้น ??? • ฯลฯ

47 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 47 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทายล่าสุดสุด • Outsource ‘Pathways Programs’ ให้กับ ภาคเอกชน ตั้งแต่ตั้ง สถาบันภาษาใน campus ใช้บริษัทจัดหาผู้เรียน จนถึงการใช้บริษัทสอน บางวิชาก่อนรับเข้าเรียน ในหลักสูตรปกติ

48 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 48 Thailand - U.S. Educational Foundation •Northwestern + Kaplan = Academic + Recruitment/ non- academic services for the program •Oregon State + Into U. Partnerships = 35-year agreement Problem: Foreign Students. Solution: Corporate Partner. By KARIN FISCHER http://chronicle.com Section: International, Volume 55, Issue 2, Page A 41, 2008

49 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 49 Thailand - U.S. Educational Foundation ความท้าทายล่าสุด Outsource ‘Pathways’ ให้กับ ภาคเอกชน จะมี นัยสำคัญ อะไร ต่อ ภาพรวม การจัดหลักสูตร นานาชาติ

50 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 50 Thailand - U.S. Educational Foundation ประเมินตนเอง อย่างจริงจังและ เป็นจริง

51 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 51 Thailand - U.S. Educational Foundation Jeff Bezos has every intention of just doing what he does, taking a million little steps until he gets where he wants to go. Josh Quittner, How Jeff Bezos Rules the Retail Space. Fortune, May 5, 2008

52 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 52 Thailand - U.S. Educational Foundation หลักสูตรนานาชาติ Check List++ วัตถุประสงค์หลักคืออะไร? ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ การแลกเปลี่ยนอย่างไร? ให้ความสนับสนุนคณาจารย์อย่างไร? พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างไร? ป้องกัน/ใช้ “ความแปลกแยก” อย่างไร?

53 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 53 Thailand - U.S. Educational Foundation เรียนรู้จากรุ่นพี่ • ค่อย ๆ พัฒนา • ยืนหยัดในปริมาณที่เหมาะ เพื่อรักษาคุณภาพ • หาเครือข่ายที่ ‘ใช่’ • เจาะตลาดใหม่

54 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 54 Thailand - U.S. Educational Foundation ปรอทวัดระดับการ พัฒนา • ระดับต้น แปลหลักสูตรจากภาษาไทย จ้างอาจารย์ต่างชาติได้ชั่วคราว ค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ แก้ทีละเรื่อง • ระดับต้น - กลาง เริ่มมีวิชาเรียนที่ตลาด ต้องการ ( ไว้โฆษณา ) และเริ่มจ้าง อาจารย์ต่างชาติอย่างมีระบบขึ้น • ระดับกลาง คำนึงถึงสวัสดิภาพและ สวัสดิการผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น คัดสรร คู่ความร่วมมือเป็นทางการ • ระดับพัฒนาแล้ว คำนึงถึงการเป็นที่ ยอมรับในระดับภูมิภาค / นานาชาติ รักษาบุคลากรทั้งไทยและเทศได้

55 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 55 Thailand - U.S. Educational Foundation หลักสูตร นานาชาติ ของเรา เตรียมตั้งรับ / เริ่มรุกกับ แนวโน้มต่าง ๆ อย่างไร

56 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 56 Thailand - U.S. Educational Foundation When you’ve built an institution with values and a purpose beyond just making money– when you’ve built a culture hat makes a distinctive contribution while delivering exceptional results– why would you surrender to the forces of mediocrity and succumb to irrelevance. Jim Collins, The Secret of Enduring Greatness, Fortune. May 5, 2008.

57 Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 57 Thailand - U.S. Educational Foundation ช่วงระดมสมอง ด้วยการมองอดีตเพื่อ ประกอบงานในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt Thailand - U.S. Educational Foundation 26/06/57 1 Thailand - U.S. Educational Foundation พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google