งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายพงษ์นรินทร์ ปิด จัตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายพงษ์นรินทร์ ปิด จัตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายพงษ์นรินทร์ ปิด จัตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน

2 คุณภาพ คืออะไร เหตุใดจึง สำคัญนัก  คุณภาพ คือ  คุณภาพ คือ ระดับการบรรลุถึง ข้อกำหนด หรือ ความต้องการ ของกลุ่ม ลักษณะ จำเพาะภายในตัว  Quality is the degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements. [ ที่มา : ISO 9000:2000 ข้อ 3.1.1 ]

3 ความสำคัญของ คุณภาพ ในยุคโลกาภิวัฒน์

4 พลังกดดัน 3C’s Customer ( ลูกค้า ) - เป็นผู้เลือก - มีโอกาส เลือกมาก - เปลี่ยน ตลอดเวลา Competition ( การ แข่งขัน ) - QCD * - ไร้พรมแดน - ทุกรูปแบบ Change ( การ เปลี่ยนแปล ง ) - เทคโนโลยี - เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) *Q = Quality ( คุณภาพ ) C = Cost / Price ( ต้นทุน / ราคา ) D = Delivery ( การส่งมอบ )

5 องค์การของไทย ( ราชการและเอกชน ) พลังกดดันจาก 3C’s นโยบาย / เป้าหมาย ด้านแรงงาน ระบบการจัดการ ความสามารถ แข่งขัน โลกไร้พรมแดน (GLOBALIZATION) มาตรการองค์กร การค้าโลก (World Trade Organization) เทคโนโลยี ส่งผลต่อแรงกดดันกับภาครัฐ และเอกชน

6 6 ตัวอย่าง ไม่ใช้แนวคิด Customer Focus แล้วงานไม่ประสบ ความสำเร็จ ประเด็น จุดอ่อนของ Customer Focus 1. ไม่ แสดงความ รับผิดชอบ โดยอ้าง โอกาสใน การเกิด 1 ใน 100 และ ไม่มี นโยบายซื้อ รถคืน 2. ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ช้า ( กว่าถั่ว จะสุกงาก็ ไหม้ ) 3. ปล่อย ให้ปัญหา ลุกลามบาน ปลายไปยัง สื่อมวลชน ประเด็น จุดอ่อนของ Customer Focus 1. ไม่ แสดงความ รับผิดชอบ โดยอ้าง โอกาสใน การเกิด 1 ใน 100 และ ไม่มี นโยบายซื้อ รถคืน 2. ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ช้า ( กว่าถั่ว จะสุกงาก็ ไหม้ ) 3. ปล่อย ให้ปัญหา ลุกลามบาน ปลายไปยัง สื่อมวลชน

7 7 ประเด็นจุดแข็งของ Customer Focus 1. แสดงความรับผิดชอบให้ทันทีในค่ารักษาพยาบาลทั้งที่ยังไม่มีข้อ พิสูจน์ที่ชัดเจน 2. ตัดสินใจแก้ไขปัญหารวดเร็ว ( ไวปานกามนิตหนุ่ม ) 3. ควบคุมไม่ให้ปัญหาบานปลายโดยสร้างความมั่นใจให้คนใน ครอบครัวร่วมดื่มชาเขียว 4. เชิญ จนท. สาธารณสุขเข้าไปตรวจยืนยันมาตรฐานความ ปลอดภัย ประเด็นจุดแข็งของ Customer Focus 1. แสดงความรับผิดชอบให้ทันทีในค่ารักษาพยาบาลทั้งที่ยังไม่มีข้อ พิสูจน์ที่ชัดเจน 2. ตัดสินใจแก้ไขปัญหารวดเร็ว ( ไวปานกามนิตหนุ่ม ) 3. ควบคุมไม่ให้ปัญหาบานปลายโดยสร้างความมั่นใจให้คนใน ครอบครัวร่วมดื่มชาเขียว 4. เชิญ จนท. สาธารณสุขเข้าไปตรวจยืนยันมาตรฐานความ ปลอดภัย ตัวอย่าง ใช้แนวคิด Customer Focus แล้วประสบความสำเร็จ

8 ความสำคัญของคุณภาพกับ ความอยู่รอด ผู้ชนะและอยู่รอด จะต้องเอา ชนะคู่แข่งขั้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ Q = Quality - - คุณภาพต้องดี C = Cost - - ต้นทุนต้องต่ำ - - ทำให้ราคาสินค้า แข่งขันได้ D = Delivery - - การส่งมอบ ทันเวลา - - สอดรับต่อความ ต้องการ ของลูกค้าได้ทุก รูปแบบ

9 ความจำเป็น + ความคาดหวัง = ความต้องการของ ลูกค้า

10 “ คุณภาพ ” ครอบคลุมถึง ระบบการบริหาร กระบวนการ สินค้า การบริการ ISO 9001 ขอบเขตคำว่า “ คุณภาพ ”

11 คุณภาพดีกว่า ราคาต้องแพงขึ้น ของเสียมากต้องเพิ่มการตรวจสอบ คุณภาพเป็นหน้าที่เฉพาะ ของฝ่าย QC ? ความเข้าใจ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพ What is quality? การควบคุมคุณภาพ คืออะไร ? เครื่องจักรทันสมัยคุณภาพมาเอง คุณภาพเป็นเรื่องของโชคชะตา ?

12 This is Quality. นี่คือคุณภาพ ทำงานอย่างมีต้นทุนต่ำที่สุด คุณภาพเป็นหน้าที่ของ ฝ่ายผลิตทุก ๆ คน ของเสียมากต้องเพิ่มความ ใส่ใจการผลิตให้มากขึ้น คุณภาพไม่เกี่ยวข้องกับ เกรดสินค้า พนักงานฝีมือดี ย่อมผลิต แต่สินค้าดี ๆ คุณภาพเป็นเรื่องของการ บริหารงานที่ดี ToyotaBMW C A P D  ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพ

13 ผลิตภัณฑ์ คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ วัด กันตรงจุดใด ? การออกแบบผลิตภัณฑ์ “ ทำให้ถูกต้องตั้งแต่แรก (DO IT RIGHT THE FIRST TIME)”การผลิต “ ทำให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด (CONFORMANCE TO REQUIREMENTS)”การใช้ผลิตภัณฑ์ “ เหมาะสมกับการใช้งาน (FITNESS FOR USE)”การบริการหลังการขาย “ ความพึงพอใจของลูกค้า (CUSTOMER SATISFACTION)” ข้อกำหนดของ ลูกค้า แบบและ ข้อกำหนด ทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์ การบริโภค / การใช้งาน บริการหลัง การขาย 1 2 3 4

14 ผลกระทบจากการควบคุมที่ ขาดประสิทธิภาพ แหล่ง กระบวนการ กระบวนการ ท้าย ตรวจสอบ ถึงมือของ พบที่ เราเอง ถัดไป กระบวนการ สุดท้าย ลูกค้า ต้นทุน ของ บริษัท ผลกระทบ - เล็กน้อย - น้อย - ปานกลาง - มาก - ค่าประกัน ต่อบริษัท - เกิดล่าช้า - วางแผนใหม่ - ทำใหม่ ความเสียหาย - เสียส่วนแบ่ง ทางการตลาด $ $ $ $ $

15 สาย พันธุ์ไก่ อาหา รไก่ ยารักษาโรค / วัคซีน เทคโนโ ลยี การ เลี้ยงไก่ เล้าไก่ และ กระบวนการ เลี้ยงไก่ การควบคุม สภาพแวดล้อม พนักงาน ฟาร์ม สัตว แพทย์ ผลผลิ ต คัดไข่ ไข่ที่คัดแล้ว กรณีศึกษา : การควบคุม คุณภาพในการผลิตไข่ไก่

16 วัตถุดิบ กระบวนการดำเนินงานขององค์การ 1 ผลิตภัณฑ์ 2 6 5 4 3 OUTPUT กิจกรรม INPUT M ACHI NE เครื่องจักรก ล M ANAGEM ENT การบริหารงาน M ETHO DS วิธีการ ทำงาน M EASUREMENT การวัดผลงาน M ATERIALS วัตถุดิบ ปัจจัยด้านคุณภาพหกเอ็ม (6 M’s Factors) ในกระบวนการผลิตทั่วไป PROCESS M AN พนักงาน

17 การ ผลิต การผลิต / ส่งมอบ ตรวจสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน คัดแยก / แก้ไขใหม่ ส่ง ตรวจสอบ ซ้ำ ปรับ กระบวนก าร หรือไม่ ? ทำการปรับปรุง หรือแก้ไข กระบวนการผลิต = การ ผลิต = การ ควบคุม คุณภาพ สารสนเทศ ต้อง ปรับ ยุติ ไม่ ต้อง แผนภูมิแสดง กระบวนการ ควบคุมคุณภาพ = การ ตัดสินใจ

18 บทสรุป : คุณภาพ คือ ความอยู่รอด ??? “ สินค้าไร้คุณภาพ ” องค์กรใดที่ปล่อยให้มี “ สินค้าไร้คุณภาพ ” เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา “ กำลังเสียโลหิต ” ก็เปรียบได้กับร่างกายที่ “ กำลังเสียโลหิต ” เมื่อไม่มีคุณภาพ ย่อมไม่มีลูกค้า * เพราะว่า = เมื่อไม่มีคุณภาพ ย่อมไม่มีลูกค้า เมื่อไม่มีลูกค้า องค์กร ก็อยู่ไม่ได้ เมื่อองค์กรอยู่ไม่ได้ ก็ถึง การอวสาน


ดาวน์โหลด ppt โดย นายพงษ์นรินทร์ ปิด จัตุรัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google