งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A.Sasiprapa Chaiprasit การตัดสินใจ คืออะไร การตัดสินใจ คือ การเลือกแนวทาง ปฏิบัติงานที่จะ นำไปสู่เป้าหมาย Q : การตัดสินใจ กับ การแก้ปัญหา เหมือนหรือต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A.Sasiprapa Chaiprasit การตัดสินใจ คืออะไร การตัดสินใจ คือ การเลือกแนวทาง ปฏิบัติงานที่จะ นำไปสู่เป้าหมาย Q : การตัดสินใจ กับ การแก้ปัญหา เหมือนหรือต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 A.Sasiprapa Chaiprasit

3 การตัดสินใจ คืออะไร การตัดสินใจ คือ การเลือกแนวทาง ปฏิบัติงานที่จะ นำไปสู่เป้าหมาย Q : การตัดสินใจ กับ การแก้ปัญหา เหมือนหรือต่างกัน ?

4 A.Sasiprapa Chaiprasit ใครเป็นผู้ตัดสินใจ ในองค์การธุรกิจ ตอบ ทุกคนในองค์การ แต่อย่างไรก็ตามการ ตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับ ลำดับขั้นตำแหน่งต่างๆ การตัดสินใจเป็นเรื่อง สำคัญหรือไม่ ? ตอบ การตัดสินใจเป็น เรื่องสำคัญยิ่ง เป็น แกนกลางที่สำคัญในการ วางแผน แผนไม่สามารถ เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการ ตัดสินใจ

5 A.Sasiprapa Chaiprasit ประเภทของปัญหา 1. การตัดสินใจตามแบบแผน Programmed Decision 2. การตัดสินใจนอกแบบแผน Nonprogrammed Decision

6 A.Sasiprapa Chaiprasit ประเภทของปัญหา 1. การตัดสินใจตามแบบแผน Programmed Decision ปัญหาที่เกิดเป็น ประจำ ไม่ซ้ำซ้อน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์

7 A.Sasiprapa Chaiprasit ประเภทของปัญหา 2. การตัดสินใจนอกแบบแผน Nonprogrammed Decision ปัญหาที่ใหม่ ซ้ำซ้อน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์

8 A.Sasiprapa Chaiprasit Management Level Decisions Types Nonprogrammed decisions Programmed decisions Top Broad, unstructured, infrequent, much uncertainty Middle Both structured and unstructured Lower Frequent, structured, repetitive, routine, much certainty ประเภทของปัญหาและการตัดสินใจ

9 A.Sasiprapa Chaiprasit วิธีการตัดสินใจ (Decision-Making Approaches) • ตัดสินใจโดยผู้บริหาร ระดับสูง + ตัดสินใจร่วม (Centralized & Decentralized) • ตัดสินใจแบบกลุ่ม + ตัดสินใจเฉพาะบุคคล (Group & Individual)

10 A.Sasiprapa Chaiprasit วิธีการตัดสินใจ (Decision-Making Approaches) • ตัดสินใจโดยความคิด ร่วม (Participatory) • ตัดสินใจแบบ ประชาธิปไตย + ตัดสินใจแบบเอกฉันท์ (Democratic & Consensus)

11 A.Sasiprapa Chaiprasit นายแจ๋ว ได้รับ คะแนนเสียงมาเป็น อันดับหนึ่ง จาก การเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาเขต กรุงเทพฯ ตัวอย่าง ประชาธิปไตย

12 A.Sasiprapa Chaiprasit บริษัท ทำมาหากิน จำกัด ได้มีการให้ พนักงานแสดงความ คิดเห็นของผู้ที่ถูกลด อัตราเงินเดือนโดยให้ แสดงความคิดเห็นผ่าน แบบสอบถามที่บริษัท จัดทำขึ้น ตัวอย่าง ความคิดร่วม

13 A.Sasiprapa Chaiprasit รัฐบาลทำการอภิปราย ร่างงบประมาณ แผ่นดินประจำปี 2542 มีการแสดงความ คิดเห็นทั้งสอง ฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย ค้านอย่างดุเดือด แต่ ในที่สุดร่างฯดังกล่าวก็ ได้รับความเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย เอกฉันท์

14 A.Sasiprapa Chaiprasit Slide 5-6/Figure 5-3 Probable Relationship Between Quality of Group Decision and Method Utilized More Quality Less Quality Method of Utilization of Group Resources IndividualAverage Individual Minority Control Majority Control Consensus

15 A.Sasiprapa Chaiprasit สภาพแวดล้อมในการ ตัดสินใจ (Decision- Making Environment) • ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน (Certainty) • ภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง (Risk) • ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน (Uncertainty)

16 A.Sasiprapa Chaiprasit สภาพแวดล้อมในการ ตัดสินใจ (Decision- Making Environment) • ภายใต้สถานการณ์ ที่แน่นอน (Certainty) ผู้บริหารสามารถ ตัดสินใจได้แน่นอน แม่นยำ มีข้อมูล พอเพียง และรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นใน อนาคต

17 A.Sasiprapa Chaiprasit • ภายใต้สถานการณ์ที่ แน่นอน (Certainty)

18 A.Sasiprapa Chaiprasit สภาพแวดล้อมในการ ตัดสินใจ (Decision- Making Environment) • ภายใต้สถานการณ์ ที่เสี่ยง (Risk) ผู้บริหารสามารถ ตัดสินใจโดยการ คาดคะเน ต้องใช้ ประสบ การณ์และข้อมูลที่มี อยู่

19 A.Sasiprapa Chaiprasit • ภายใต้สถานการณ์ เสี่ยง (Risk) การ คาดคะเน ต้องใช้ ประสบก ารณ์และ ข้อมูลที่มี อยู่ ? ?

20 A.Sasiprapa Chaiprasit สภาพแวดล้อมในการ ตัดสินใจ (Decision- Making Environment) • ภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) ผู้บริหารสามารถไม่ สามารถคาดคะเน หรือ ไม่รู้ว่ามีความ น่าจะเป็นไปได้ หรือไม่

21 A.Sasiprapa Chaiprasit • ภายใต้สถานการณ์ ไม่แน่นอน (Uncertainty) ? ? ? ?

22 A.Sasiprapa Chaiprasit ตัวอย่าง คุณดารา สลาตัน ลงทุน เปิดร้านคาราโอเกะแห่ง ใหม่ชื่อ “ ออสการ์ คารา โอเกะ ” ย่านรัชดาภิเษก เพราะได้มีการทำวิจัย ตลาดถามความต้องการ ของลูกค้าก่อนที่จะเปิด ร้านในต้นเดือนหน้า Risk

23 A.Sasiprapa Chaiprasit ข้อมูลสำหรับการ ตัดสินใจ • ความรู้สึก (Intuition) • ความสามารถเฉพาะ (Expertise) • ประสบการณ์ (Experience) • การวิจัย (Research)

24 A.Sasiprapa Chaiprasit ขั้นตอนการตัดสินใจ ตระหนักในปัญหา ระบุและวิเคราห์เหตุ ของปัญหา แสวงหาทางเลือก แน่นอน เสี่ยง ไม่ แน่นอน ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือก ทางเลือกที่ดีที่สุด นำทางเลือกไปปฏิบัติ Revise ประเมินผ ล ดำเนินงา น

25 A.Sasiprapa Chaiprasit ขั้นตอนการตัดสินใจ 1. การตระหนกในปัญหา (Problem Recognition) การรับทราบถึงปัญหาที่เริ่มเกิดขึ้น จากการทำงาน

26 A.Sasiprapa Chaiprasit ขั้นตอนการตัดสินใจ 2. การตระหนกในปัญหา (Identifying and Analysis Problem) ระบุและวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา

27 A.Sasiprapa Chaiprasit ขั้นตอนการตัดสินใจ 3. แสวงหาทางเลือก (Developing Alternative Solutions) เริ่มจาก “ ข้อมูล ” “ เปรียบเทียบ ”

28 A.Sasiprapa Chaiprasit ขั้นตอนการตัดสินใจ 4. การประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives) 4.1 หาข้อดี และ ข้อเสีย 4.2 ความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ 4.3 ผลของทางเลือก

29 A.Sasiprapa Chaiprasit ขั้นตอนการตัดสินใจ 5. ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด (Selecting the Best Solution) เลือกทางที่เกิดปัญหาน้อยที่สุด ให้ผลลัพธ์ที่สุด

30 A.Sasiprapa Chaiprasit ขั้นตอนการตัดสินใจ 6. นำทางเลือกไปปฏิบัติ (Implementing the Solution) 7. การประเมินผลดำเนินงาน (Evaluating the Results)

31 A.Sasiprapa Chaiprasit The End


ดาวน์โหลด ppt A.Sasiprapa Chaiprasit การตัดสินใจ คืออะไร การตัดสินใจ คือ การเลือกแนวทาง ปฏิบัติงานที่จะ นำไปสู่เป้าหมาย Q : การตัดสินใจ กับ การแก้ปัญหา เหมือนหรือต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google