งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Decision Making.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Decision Making."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Decision Making

2 Q : การตัดสินใจ กับ การแก้ปัญหา
การตัดสินใจคืออะไร การตัดสินใจ คือ การเลือกแนวทางปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่เป้าหมาย Q : การตัดสินใจ กับ การแก้ปัญหา เหมือนหรือต่างกัน ? Decision Making

3 ใครเป็นผู้ตัดสินใจในองค์การธุรกิจ
ตอบ ทุกคนในองค์การ แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับลำดับขั้นตำแหน่งต่างๆ การตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่? Decision Making ตอบ การตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เป็นแกนกลางที่สำคัญในการวางแผน แผนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการตัดสินใจ

4 1. การตัดสินใจตามแบบแผน 2. การตัดสินใจนอกแบบแผน Nonprogrammed Decision
ประเภทของปัญหา 1. การตัดสินใจตามแบบแผน Programmed Decision 2. การตัดสินใจนอกแบบแผน Nonprogrammed Decision Decision Making

5 1. การตัดสินใจตามแบบแผน Programmed Decision
ประเภทของปัญหา 1. การตัดสินใจตามแบบแผน Programmed Decision Decision Making ปัญหาที่เกิดเป็นประจำ ไม่ซ้ำซ้อน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์

6 2. การตัดสินใจนอกแบบแผน Nonprogrammed Decision
ประเภทของปัญหา 2. การตัดสินใจนอกแบบแผน Nonprogrammed Decision Decision Making ปัญหาที่ใหม่ ซ้ำซ้อน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ์

7 ประเภทของปัญหาและการตัดสินใจ
Nonprogrammed decisions Programmed decisions Top Broad, unstructured, infrequent, much uncertainty Middle Both structured and unstructured Lower Frequent, structured, repetitive, routine, much certainty Decisions Types Management Level

8 วิธีการตัดสินใจ (Decision-Making Approaches)
ตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูง+ตัดสินใจร่วม (Centralized & Decentralized) ตัดสินใจแบบกลุ่ม+ตัดสินใจเฉพาะบุคคล (Group & Individual) Decision Making

9 วิธีการตัดสินใจ (Decision-Making Approaches)
ตัดสินใจโดยความคิดร่วม(Participatory) ตัดสินใจแบบประชาธิปไตย + ตัดสินใจแบบเอกฉันท์ (Democratic & Consensus) Decision Making

10 ตัวอย่าง นายแจ๋ว ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง จากการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเขต กรุงเทพฯ Decision Making ประชาธิปไตย

11 ตัวอย่าง บริษัท ทำมาหากิน จำกัด ได้มีการให้พนักงานแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ถูกลดอัตราเงินเดือนโดยให้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามที่บริษัทจัดทำขึ้น Decision Making ความคิดร่วม

12 รัฐบาลทำการอภิปรายร่างงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2542 มีการแสดงความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างดุเดือด แต่ในที่สุดร่างฯดังกล่าวก็ได้รับความเห็นชอบทั้ง 2 ฝ่าย Decision Making เอกฉันท์

13 Method of Utilization of Group Resources
Probable Relationship Between Quality of Group Decision and Method Utilized More Quality Less Quality Individual Method of Utilization of Group Resources Average Individual Minority Control Majority Control Consensus Slide 5-6/Figure 5-3

14 สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ (Decision-Making Environment)
ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน (Certainty) ภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง (Risk) ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ (Decision-Making Environment) Decision Making

15 สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ (Decision-Making Environment)
ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน (Certainty) ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้แน่นอน แม่นยำ มีข้อมูลพอเพียง และรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต Decision Making

16 ภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน (Certainty)
Decision Making

17 สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ (Decision-Making Environment)
ภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ยง (Risk) ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยการคาดคะเน ต้องใช้ประสบ การณ์และข้อมูลที่มีอยู่ Decision Making

18 ภายใต้สถานการณ์เสี่ยง (Risk)
การคาดคะเน ต้องใช้ประสบการณ์และข้อมูลที่มีอยู่ ? Decision Making

19 สภาพแวดล้อมในการตัดสินใจ (Decision-Making Environment)
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) ผู้บริหารสามารถไม่สามารถคาดคะเน หรือ ไม่รู้ว่ามีความน่าจะเป็นไปได้หรือไม่ Decision Making

20 ภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน (Uncertainty)
? Decision Making

21 ตัวอย่าง คุณดารา สลาตัน ลงทุนเปิดร้านคาราโอเกะแห่งใหม่ชื่อ “ออสการ์ คาราโอเกะ” ย่านรัชดาภิเษก เพราะได้มีการทำวิจัยตลาดถามความต้องการของลูกค้าก่อนที่จะเปิดร้านในต้นเดือนหน้า Decision Making Risk

22 ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ
ความรู้สึก (Intuition) ความสามารถเฉพาะ (Expertise) ประสบการณ์ (Experience) การวิจัย (Research) Decision Making

23 ระบุและวิเคราห์เหตุของปัญหา ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
ขั้นตอนการตัดสินใจ ตระหนักในปัญหา ระบุและวิเคราห์เหตุของปัญหา แสวงหาทางเลือก แน่นอน เสี่ยง ไม่แน่นอน ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด นำทางเลือกไปปฏิบัติ Revise ประเมินผล ดำเนินงาน

24 (Problem Recognition) การรับทราบถึงปัญหาที่เริ่มเกิดขึ้น จากการทำงาน
ขั้นตอนการตัดสินใจ 1. การตระหนกในปัญหา (Problem Recognition) การรับทราบถึงปัญหาที่เริ่มเกิดขึ้น จากการทำงาน Decision Making

25 ขั้นตอนการตัดสินใจ 2. การตระหนกในปัญหา
(Identifying and Analysis Problem) ระบุและวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา Decision Making

26 ขั้นตอนการตัดสินใจ “เปรียบเทียบ”
3. แสวงหาทางเลือก (Developing Alternative Solutions) เริ่มจาก “ข้อมูล” “เปรียบเทียบ” Decision Making

27 ขั้นตอนการตัดสินใจ 4. การประเมินทางเลือก (Evaluating the Alternatives) 4.1 หาข้อดี และ ข้อเสีย 4.2 ความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ 4.3 ผลของทางเลือก

28 5. ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด (Selecting the Best Solution)
ขั้นตอนการตัดสินใจ 5. ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด (Selecting the Best Solution) เลือกทางที่เกิดปัญหาน้อยที่สุด ให้ผลลัพธ์ที่สุด Decision Making

29 ขั้นตอนการตัดสินใจ 6. นำทางเลือกไปปฏิบัติ (Implementing the Solution) 7. การประเมินผลดำเนินงาน (Evaluating the Results)

30 The End


ดาวน์โหลด ppt Decision Making.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google