งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย MD, PhD, LLB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคกระดูกสันหลังเสื่อม กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย MD, PhD, LLB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคกระดูกสันหลังเสื่อม กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย MD, PhD, LLB

2 วัตถุประสงค์   กระดูกสันหลังปกติ   การเปลี่ยนแปลงของกระดูกสันหลังตามวัย   โรคกระดูกสันหลังเสื่อม   พยาธิกำเนิด   กลุ่มอาการทางคลินิก   แนวทางการวินิจฉัย   แนวทางการรักษา 2

3 กระดูกสันหลังปกติ   กายวิภาค   26 Vertebra   23 Disc   24x2 facet joints   23x2 endplates   (29)x2 nerve roots   Ligaments  หน้าที่  แกนกลางโครงร่าง  รับโหลด  เคลื่อนไหว  ป้องกันไขสันหลังและ รากประสาท 3

4 กระดูกสันหลังเสื่อม   มีการเปลี่ยนแปลงด้าน   Morphology, anatomy, histology, physiology, biochemistry, neurology, pathology, biomechanics, & functions   ที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างกระดูกสันหลัง   Disc, body, endplate, facet, ligament & capsule   โดยอาจไม่ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการทางคลินิก   Aging spine   หรือเกิดกลุ่มอาการทางคลินิก   Degenerative spine diseases   Degenerative disc diseases 4

5 5 Changes in NP • proteoglycan, water, collagen II, • cell density • cell death, collagen I Disc morphology changes Inappropriate response to load Intervertebral disc degeneration Changes in AF & endplate • vascular & neural invasion • endplate vascularity, fracture Genetic factors Age, Nutrition Environmental factors

6 Disc degeneration Loss of disc height & abnormal load distribution Spondylotic changes of the body & facet joint Facet joint hypertrophy & Capsular laxity instability Hypertrophy of ligamentum flavum, ossification Ossification of posterior longitudinal ligament

7 7 Capsular laxityInstabilityInternal disruption SubluxationLateral nerve Disc resorption entrapment SynovitisDysfunctionCircumferential tears ContinuingHerniationRadial tears degeneration Enlargement ofOne level stenosisOsteophytes articular processes Multilevel spondylosis and stenosis Facet Disc Kirkkaldy_Willis (1982) Three stages of spinal degeneration Dysfunction Instability Stabilization Intermittent axial pain Persistent back & leg pain Leg pain ± neurological deficit

8 8 โครงสร้างMorphologyPhysiologyFunction DiscความสูงลดลงContent changes Motion & load Vertebral bodyความสูงลดลงOsteoporotic changes Load function EndplateSclerosis osteophyte vascularity Marrow changes Load function Facet & capsule Hypertrophy Subluxation Cartilage content change Motion & load Ligament Hypertrophy elasticity Content changes Motion & load Spinal cord & root changes Function changes

9 Imaging of spine degeneration 9 Vacuum disc Spondylotic changes

10 10 Traction spur พบใน instability Osteophyte Marginal syndesmophyte พบใน spondyloarthropathy Non-marginal syndesmophyte พบใน diffuse idiopathic skeletal hyperostosis

11 11 Schmorl’ node Endplate & marrow changes Cord signal changes in T1 & T2-weighted Internuclear cleft OPLL

12 อาการทางคลินิก 12 Pain Neuro deficit Defor mity Insta bility • Radiculopathy • Myelopathy • Spondylolisthesis • Scoliosis • Kyphosis Abnormal load Abnormal motion of spinal segment • Axial pain • Radicular pain • Referred pain

13 13 SInstability

14 Degenerative disc diseases   กลุ่มโรคซึ่งเป็นผลจากหมอนรองกระดูก สันหลังเสื่อม   Axial pain / radiculopathy / myelopathy caused by, disc degeneration, disc herniation or spondylotic changes   Facet joint arthritis   Spinal stenosis   Spondylolisthesis, scoliosis, kyphosis   Ossification of PLL, OYL 14

15 15 Symptom/signกลุ่มโรควินิจฉัย Pain Axial Radicular Referred Spondylosis, facet Nerve root Enthesitis, visceral ประวัติ ตรวจร่างกาย Radiology X-ray F/E views Oblique view CT MRI EMG LAB Radiculopathy Myelopathy HNP, stenosis CSM, OPLL, OYL DeformityScoliosis, listhesis, kyphosis InstabilityAbnormal spinal motion segment

16 16 HNPCSM OPLLOYL

17 17 sspondylosis Sspondylolytic spondylolisthesis Spars defect Sdegen. scoliosis SNormalSHNPSStenosisSOYL

18 Treatment of degenerative spine 18 Pain Neuro deficit Defor- mity Insta- bility

19 Back or neck pain   Non-radicular back or neck pain   Acute (4 wk), subacute & chronic   Back or neck pain with radiculopathy   Acute, subacute & chronic (>12 wk)   Another specific spinal causes 19

20 Treatment options   Medications   Acute, subacute, chronic   Non-medications   Acute, subacute, chronic   Intervention techniques   Subacute, chronic   Surgery   Chronic 20

21 Surgical treatment   Indications   Cauda equina syndrome   Progressive myelopathy or radiculopathy   Severe myelopathy or radiculopathy   Correct deformity   Unstable spine   Failure conservative treatment at least 3 months for mechanical pain 21

22 22 SDecompressionSDecompression + fusion + stabilization SDecompression + reduction +fusion + stabilization

23 Evidence summary 23 Treatment of back pain AcuteChronic nonradicular Chronic radicular MedicationsAcetaminophen NSAIDs Muscle relaxant Acetaminophen, NSAIDs, Opioids, Antidepressants, Anticonvulsants Non medications Superficial heat, Stay active Education Multidisciplinary Rx., exercise, manipulation, massage, acupuncture Intervention techniques Medial branch block (±) Chemonucleolysis Epidural steroid (HNP) Spinal cord stimulation (failed back) SurgeryTotal disc replacement Discectomy Decompression Fusion Interspinous spacer

24 สรุป   กระดูกสันหลังเสื่อมเกิดขึ้นเสมอถ้ามีอายุ ยาวนานพอ แต่มีบางคนเท่านั้นที่เกิดอาการ   ผลจากกระดูกสันหลังเสื่อมอาจทำให้เกิดอาการ ปวด ไขสันหลังและรากประสาททำงานผิดปกติ กระดูกสันหลังไม่มั่นคง กระดูกสันหลังผิดรูป   วิธีการรักษาขึ้นกับอาการของผู้ป่วย (รักษา อาการปวด คลายการกดเบียดรากประสาท ไขสันหลัง ทำให้กระดูกสันหลังมั่นคงและจัด แนวกระดูกให้ดีขึ้น) 24

25   Hx. A 60-year-old male presented with progressive difficulty on walking and hand using for 6 months.   PE. Spastic gait, Lhermitte’s sign +, Grip release +, Finger escape+, scapulohumeral reflex + Hoffman’s sign+, Babinski -, clonus – Decreased pinprick L5 Rt EHL gr IV Rt 25 Case 3+3+ 3+3+ 3+3+ 3+3+ 3+3+ 3+3+ 1+

26 26

27 27

28 28 After Sx. 4 Mo 4 Yr a b c (a-b)/b X 100 = 15% (b-c)/c X 100 = 15% (a-c)/a X 100 = 25%

29 แหล่งความรู้เพิ่มเติม   ตำราโรคกระดูกสันหลังเสื่อม   โดยรองศาสตราจารย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย 2553   ตำราที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดคณะแพทย์ 29

30 30 Schmorl’s nodes

31 Level of evidence 31 LevelStudy (Systematic reviews ;SR) I1.High quality RCTs; Narrow confidence interval 2.SRs of Level I study with consistent results II1.Lesser quality RCT 2.Prospective comparative study 3.SRs of Level II or Level I study with inconsistent results III1.Case control study 2.Retrospective comparative study 3.SRs of Level III IVCase series VExpert opinion Center for evidence-based medicine, Oxford, UK

32 Overall strength of evidence 32 Strength of evidence Finding from the studies Good evidenceLevel I studies Fair evidenceLevel II studies Poor evidence Level III, IV studies Inconsistent/insufficient

33 Grading of recommendation 33 GradingDefinition A • Strongly recommends • Good evidence that intervention improves health outcomes; Benefits > harm B • Recommend for some eligible patients • At least fair evidence; benefit > harm; low cost C • Not recommend or against • At least fair evidence; benefit ~ harm D • Against interventions • At least fair evidence that intervention is ineffective; harm > benefit I • Insufficient evidence to recommend or against US Preventive Task Force for Grading strength of evidence

34 Effect size of treatment   No effect, small, moderate, large effect 34 SmallModerateLarge Decrease VAS (0-100) 5-1010-20>20 Improve ODI (0-100) 5-1010-20>20 Standard mean difference 0.2-0.50.5-0.8>0.8 US Preventive Task Force for Grading strength of evidence

35 Acute LBP 35 Treatment Level of evidence Effect size Grading of Recom. Acetaminophen NSAIDs Muscle relaxants Good Small- moderate B Stay active, education Manipulation, herbal Superficial heat Fair Small- moderate B-C Bed rest, exerciseGoodNo effectD Deep heat,, TENS, Acupuncture, support, Back school, ultrasound, Traction PoorNo-SmallI Chou et al., Spine 2009

36 Subacute & Chronic LBP 36 Treatment Level of evidence Effect size Grading of Recom. Multidisciplinary, Exercise, manipulation massage, acupuncture Good-fairModerateB NSAIDs,Acetaminophen opioids Good-fair Small- Moderate B Antidepressants Anticonvulsants Benzodiazepines Acupuncture, back school Fair Small- Moderate B-C Traction, mattress Fair No benefit D Laser, Lumbar support TENS, ultrasound, short wave, biofeedback, traction Poor Unable to estimate I Chou et al., Spine 2009

37 Interventional techniques for non-radicular back pain 37 TreatmentLevel of evidence Effect size Grading of Recom. Medial branch blockFair Small- moderate B-C Epidural adhesiolysis (failed back)Fair Small- moderate C Facet joint injectionFairNo benefitD Intradiscal steriod injectionFairNo benefitD Local, botulinum, epidural injectionPoor Unable to estimate I SI joint injection Radiofrequency denervation Poor Unable to estimate I Spinal cord stimulation Intrathecal therapy Coblation nucleoplasty No trials Unable to estimate I

38 38 Interventional techniques for discogenic & radicular back pain TreatmentLevel of evidence Effect size Grading of Recom. ChemonucleolysisGood ModerateB Epidural steriod injection (caudal>interlaminar>transfo raminal) Fair ModerateB Spinal cord stimulation (for failed back surgery) Fair ModerateB Intradiscal steriod inj.Fair No effectC Epidural steriod injection (for spinal stenosis) IDET, Radiofrequency denervation Poor Unable to estimate I Coblation nucleoplasty Spinal cord stimulation No trials Unable to estimate I

39 Surgery 39 TreatmentLevel of evidence Effect size Grading of Recom. Micro / open discectomyGoodModerateB Stenosis decompressionGoodModerateB Interspinous spacer (X-STOP) FairModerateB Full endoscopic disc surgeryFairModerateB Other minimally invasive disc surgery Fair-poor Unable to estimate I FusionFairModerateB Total disc replacementFairModerateB Nucleus replacementPoor Unable to estimate I


ดาวน์โหลด ppt โรคกระดูกสันหลังเสื่อม กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย MD, PhD, LLB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google