งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการพูด. การทักทาย  ตำแหน่งประธานในพิธี  ตำแหน่งรองลง  กลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหญ่  คำกล่าวรวม เช่น ทุกคน ทุกท่าน ทั้งหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการพูด. การทักทาย  ตำแหน่งประธานในพิธี  ตำแหน่งรองลง  กลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหญ่  คำกล่าวรวม เช่น ทุกคน ทุกท่าน ทั้งหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการพูด

2 การทักทาย  ตำแหน่งประธานในพิธี  ตำแหน่งรองลง  กลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหญ่  คำกล่าวรวม เช่น ทุกคน ทุกท่าน ทั้งหลาย

3 การทักทาย และ เรียนท่านผู้ว่าราชการ ท่านอธิการบดี และ ผู้มี เกียรติ ที่เคารพ ทุกท่าน จังหวัด ประธาน ในพิธี ตำแหน่ง รองลงมา กลุ่มผู้ฟัง กลุ่มใหญ่ ทุกท่าน ทุกคน ทั้งหลาย ที่รัก ที่เคารพ ที่นับถือ

4 ข้อคำนึง...ในการกล่าวทักทาย  กล่าวตำแหน่งไม่กล่าวชื่อ  กล่าวทักกลุ่มผู้ฟังไม่เกิน 3 กลุ่ม  กล่าวเรียงลำดับกลุ่มผู้ฟังจากตำแหน่งใหญ่ไปยัง ตำแหน่งรอง  ไม่ควรใช้คำกล่าวขึ้นต้นว่า กราบสวัสดี กราบ คารวะ  ไม่ใช้คำขึ้นต้น 2 แบบในการกล่าวทักครั้ง เดียวกัน  หากผู้ฟังเป็นฆราวาสและพระภิกษุ ต้อง...  สรรพนามแทนผู้ฟัง ควรเป็นคำยกย่องให้เกียรติ  สรรพนามแทนผู้พูด

5 การเปิดฉากการพูด  หลักการพูด  ไม่ยืดยาว  เข้าเนื้อหา  พาจดจ่อ

6 รูปแบบการเปิดฉากการพูดที่ไม่ดี  การเปิดด้วยคำพูดว่า....  วันนี้จะพูดเรื่อง....  การออกตัว การถ่อมตน

7 การเตรียมเนื้อหา การขยายความ คือ ส่วนเติมเต็ม เน้น หรือ ขยาย ใจความสำคัญที่นำเสนอให้เด่นชัด การขยายความในส่วนเนื้อเรื่อง การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การให้คำนิยาม การให้เหตุ-ผล การอธิบายเรื่อง พรรณา

8 การปิดฉากการพูด การปิดฉากการพูดหรือการสรุป ผู้พูดต้องคิด เรียบเรียงว่าจะเปิดฉากการพูดอย่างไร จึง จะประทับใจหรือชวนผู้ฟังให้ติดตามต่อไป... หลักการปิดฉากการพูด กระทัดรัด แจ่มชัดเป้าหมาย ปลายไม่คลาดเคลื่อน

9 สื่อที่ใช้ในการนำเสนอ

10 ประเภทของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ  สื่อวัสดุฉาย  สื่อโทรทัศน์/วิดิทัศน์  สื่อวัสดุตั้งแสดง  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อคอมพิวเตอร์

11 สื่อวัสดุฉาย สื่อวัสดุฉาย ได้แก่ สไลด์ และ แผ่นโปร่งใส สไลด์ สไลด์ เป็นสื่อที่สามารถนำเสนอข้อมูลกับ กลุ่มคนจำนวนมากได้ สามารถปรับเปลี่ยน ภาพให้เหมาะสมกับการนำเสนอตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสื่ออื่นๆ

12 การนำเสนอสไลด์ สามารถทำได้ 3 รูปแบบ คือ  การนำเสนอสไลด์ประกอบการบรรยาย  การนำเสนอสไลด์พร้อมกับเทปการบรรยาย  การใช้สไลด์ในการศึกษาด้วยตนเอง

13 สื่อวัสดุฉาย สื่อวัสดุฉาย ได้แก่ สไลด์ และ แผ่นโปร่งใส สื่อแผ่นโปร่งใสเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นมาใช้ กับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector) สามารถใช้ได้กับภาพลายเส้น การ์ตูน ตัวหนังสือ ภาพระบายสี

14 ข้อดีของแผ่นโปร่งใส  ผู้นำเสนอสามารถเพื่อข้อมูลได้ในทันทีขณะที่มี การบรรยาย  แผ่นโปร่งใสมีเทคนิคในการนำเสนอได้หลาย อย่าง คือ  เทคนิคการซ้อนภาพ (Overlay Technique)  เทคนิคการปิดปังภาพ (Disclosure Technique)  การสร้างภาพบางส่วนของภาพให้มีการ เคลื่อนไหว (Pola-motion)

15 สื่อวีดิทัศน์ สื่อวิดิทัศน์หรือเทปโทรทัศน์ เป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลที่เคลื่อนไหวเป็น จุดสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูล วิดีทัศน์ สามารถเก็บเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติได้ อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย

16 การนำเสนอด้วยสื่อวิดีทัศน์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 1.เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 2.ใช้วีดีทัศน์บันทึกและตัดต่อบันทึกเสียง

17 สื่อกราฟฟิกส์และวัสดุตั้งแสดง เป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลหลักการบรรยาย ภาพ เส้น สี และวัสดุที่ตั้งแสดง  สื่อประเภทกราฟฟิกส์ ได้แก่ สื่อประเภทที่ ใช้ในการภาพถ่าย ภาพวาด หรือ ภาพ ลายเส้น ต่างๆ เช่น แผนภูมิ แผนสถิติ โปสเตอร์  สื่อประเภทวัสถุตั้งแสดง ได้แก่ สื่อประเภทที่ วัสดุ 3 มิติ เช่น โมเดลต่างๆ

18 ลักษณะของการแปลงสาร การแปลงสารแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1.แปลงสารให้เป็นข้อมูล 2.แปลงสารให้เป็นมาตราต่างๆ 3.แปลงสารโดยใช้สัญลักษณ์ 4.แปลงสารโดยใช้ภาพวาดการ์ตูน

19 สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่ใช้เพื่อการบรรยาย สามารถนำเสนอด้วย เอกสารแผ่นพับ ตำรา หรือสิ่งพิมพ์ในลักษณะอย่างอื่นๆ โดย ผู้บรรยายจะนำมาใช้ประกอบการนำเสนอ

20 สื่อคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  การวางแผนการผลิต  การผลิตทางเทคนิค  การทดสอบสื่อก่อนนำไปใช้จริง

21 ข้อควรคำนึง...  ขั้นตอนการผลิตทางเทคนิค ต้องอาศัยการ สร้างตัวอักษร ภาพกราฟิกส์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยทั้งหมด จะต้องผสมผสานกันอย่างลงตัว

22 ลำดับขั้นตอนการผลิตโปรแกรมนำเสนอ ศศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ผลิต กกำหนดหัวข้อและประเด็นย่อยๆ เพื่อทำภาพ สสร้างบทหรือ story board หยาบๆ เพื่อ กำหนดกรอบ ตัวอักษร ภาพ เสียง ดดำเนินการออกแบบภาพ - อักษร – เรื่อง สสร้าง effect ต่างๆ เช่น การสร้าง translation ระหว่าง ภาพ

23 ข้อควรระวังในการออกแบบ  พื้นกับตัวอักษร ตัดกันอย่างเหมาะสม เช่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นเหลือ อักษรขาวบนพื้นน้ำเงิน อักษรฟ้าอ่อนบนพื้นม่วง  ตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย ความหนา ภาษาไทยควรมีขนาด 50 point ขึ้นไป  แบบตัวอักษรที่ใช้ได้ดี เป็นตัวอักษรแบบมีหัว ได้แก่ Eucrosia, Freesia UPC, Dilleniel UPC และ Browalia UPC

24 ข้อควรระวังในการออกแบบ  ในสไลด์ 1 เฟรมไม่ควรใช้ตัวหนังสือหลายบรรทัด เกินไป มิฉะนั้นตัวอักษรและเล็กลงทำให้อ่านยาก  พยายามใช้ภาพประกอบให้มาก เช่น ภาพกราฟิก ภาพที่นำมาใช้ ควรมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่ นำเสนอ มิฉะนั้นแล้วส่วนสำคัญในสไลด์อาจจะถูก แย่งความสำคัญ

25 กิจกรรม 1.จับคู่เพื่อนที่เร้าใจ... 2.หาข้อมูลเพื่อน และ ทำสื่อคอมพิวเตอร์ Power Point เพื่อนำเสนอข้อมูลใน มุมมองด้านต่างๆ 3.จำนวน สไลด์ 15 แผ่น 4.ปริ้นส่ง ในครั้งหน้า

26 การพูดในฐานะพิธีกร

27 พิธีกร หรือ โฆษก คือ ?????  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2526 ได้ความหมาย... “พิธีกร คือ ผู้ดำเนินการในพิธี ผู้ ดำเนินรายการ” “โฆษก คือ ผู้เป็นปากเป็นเสียงแทน ผู้ ประกาศโฆษณาในวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกาศโฆษณา ผู้ป่าวร้อง”

28 สรุป พิธีกร คือ... ผู้กล่าวแทนเพื่อประสาน เชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างผู้พูด และ ผู้ฟัง ให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และมีระเบียบ

29 ประเภทของพิธีกร  พิธีกร  ประเภทแถลงข่าว  ประเภทประกาศ  ประเภทโฆษณา

30 คุณสมบัติของผู้เป็นพิธีกร  บุคลิกภาพที่ดี  การใช้เสียง น้ำเสียง  การใช้ภาษาที่ดี  ปฏิภาณไหวพริบ  ความรอบรู้  มีวิจารณญาณ

31 การกล่าวแนะนำ - การกล่าวขอบคุณ การกล่าวคำแนะนำเป็นมารยาททาง สังคมที่จะต้องแนะนำกิจกรรมหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ฟังได้รู้จัก เพื่อ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อไป

32 ข้อควรระวังในการกล่าวคำแนะนำ  ไม่ควรใช้เวลากล่าวแนะนำผู้พูดนานเกินไป  ไม่ควรยกย่องผู้อื่นเกินความจริง  ไม่ควรให้รายละเอียดในเรื่องส่วนตัว  ควรให้วิทยากรได้อ่านคำกล่าวแนะนำตัวของ วิทยากรก่อน  ควรอ่านออกเสียงชื่อ – นามสกุลให้วิทยากรฟัง ก่อน  ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

33 หลักในการกล่าวแนะนำ  เกริ่นถึงความรอบรู้ ความสำเร็จ ความชำนาญ พิเศษ  คุณวุฒิ ควรกล่าวถึงความสำเร็จการศึกษา โดย เริ่มจากขั้นสูงสุด สถานศึกษา ประเทศ  ประสบการณ์ในการทำงาน  ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน ณ ปัจจุบัน  ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เชิญมาพูด (ถ้ามี)  ชื่อ – นามสกุล ที่ถูกต้อง ตามลำดับ

34 หลักในการกล่าวขอบคุณ  กล่าวถึงเนื้อหาความสำคัญ ประโยชน์ของเรื่องที่ พูดสั้นๆ  ในนามของ ใคร... องค์กร.... หน่วยงาน... ขอบคุณใคร..  ความคาดหวังได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ร่วม อภิปรายในโอกาสต่อไป  กล่าวขอบคุณอีกครั้ง

35 การกล่าวให้โอวาท  คือ การให้ข้อคิด ข้อตักเตือน หรือแนวทางในการ ประพฤติปฏิบัติตน โอกาสสำคัญที่มีในการกล่าว ให้โอวาท ได้แก่ งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่

36 การกล่าวให้โอวาท  การปฏิสันถาร  ความสำคัญของโอกาสที่ให้โอวาท  ให้ข้อคิด ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ ชี้เหตุผล... เพื่อสนับสนุนข้อคิด หลักคิด หลักการ ให้เห็นเป็น เด่นชัด  อวยพร หรือ แสดงความปรารถนาดีแก่ผู้ฟัง

37 การกล่าวอวยพร  การกล่าวอวยพร เป็นการกล่าวในงานมงคล คำ กล่าวล้วนเป็นถ้อยคำที่ดีงามเป็นสิริมงคล ก่อให้เกิดความสุขใจแก่ผู้รับพร  การกล่าวอวยพรมีหลายโอกาส เช่น งานวัน คล้ายวันเกิด งานวันขึ้นปีใหม่ งานมงคลสมรส

38 องค์ประกอบการกล่าวอวยพร  ผู้ให้พรต้องมีอากัปกิริยา สีหน้า แววตา ที่มี ความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะให้พร  การใช้ถ้อยคำภาษา  เนื้อความในการอวยพร ต้องไม่ยาวเกินไป

39 หลักการกล่าวอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 1.การปฏิสันถาร 2.แสดงความรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมากล่าวอวย พร 3.ความสำคัญของวาระขึ้นปีใหม่ 4.กล่าวในนามของใคร 5.อวยพร

40 หลักการกล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  การปฏิสันถาร  แสดงความรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมากล่าวอวย พร  ความสัมพันธ์ของผู้พูดที่มีต่อเจ้าภาพ  คุณงามความดีของเจ้าภาพ  อวยพร

41 หลักการกล่าวอวยพรเนื่องในวันมงคลสมรส 1.การปฏิสันถาร 2.แสดงความรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมากล่าวอวย พรและยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ 3.ความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่บ่าวสาว 4.คู่คิดการครองชีวิตคู่ 5.อวยพร

42 การกล่าวตอบคำอวยพร 1.คำปฏิสันถาร 2.กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน 3.กล่าวถึงคุณค่าทางจิตใจที่ผู้มีเกียรติมาร่วมงาน (ถ้าเป็นงานมงคลสมรส ควรกล่าวว่าให้คำมั่นใน การครองชีวิตคู่) 4.กล่าวขออภัย หากมีข้อบกพร่อง 5.กล่าวอวยพร 6.ขอบคุณ

43 การกล่าวรายงาน การกล่าวรายงานเป็นการบอกหรือแจ้งให้ผู้ที่มา ร่วมงาน ได้แก่ ประธาน และผู้มีเกียรติ ทราบถึง แนวนโยบาย และการดำเนินการ ผู้กล่าวรายงาน ต้องนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้  หลัก 3 ทำ  ทำที่ 1ทำไม  ทำที่ 2ทำเพื่ออะไร  ทำที่ 3ทำอย่างไร

44 หลักการกล่าวรายงาน 1.ปฏิสันถาร 2.กล่าวขอบคุณประธานงานที่มาเป็นเกียรติ 3.กล่าวถึงความเป็นมา ความสำคัญ หรือเหตุผลใน การจัดงาน (ทำที่ 1) 4.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ (ทำที่ 2) 5.วิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (ทำที่ 3) 6.กล่าวเชิญประธานเปิดงาน และกล่าวเปิดงาน

45 การกล่าวเปิดงาน หัวใจ ของการกล่าวเปิดงาน คือ กล่าวถึง ความสำคัญ และประโยชน์ ที่จะได้รับจากการ จัดงาน หรือ กิจกรรม

46 หลักการกล่าวเปิดงาน 1.การปฏิสันถาร 2.การแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติ 3.ความสำคัญของการจัดงาน 4.กล่าวขอบคุณผู้อุปการคุณและคณะทำงาน 5.กล่าวอวยพรคณะทำงานและผู้มาร่วมงาน 6.กล่าวเปิดงาน

47 การกล่าวต้อนรับ การกล่าวต้อนรับ เป็นการแสดงความยินดี ความมีมิตรไมตรี แก่ผู้มาเยือน แต่ผู้ร่วมงานใหม่ ให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีที่มีให้ กัน

48 หลักการกล่าวต้อนรับ 1.กล่าวปฏิสันถาร 2.กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่มีโอกาสต้อนรับ 3.กล่าวแสดงความยินดีที่ได้สืบต่อสัมพันธ์อันดี ต่อไป 4.กล่าวแสดงความหวังที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะบรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ 5.กล่าวเชิญชวนให้มาเยี่ยมเยือนอีก

49 หลักการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ 1.กล่าวปฏิสันถาร 2.กล่าวแสดงความยินดีที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ 3.กล่าวถึงประวัติของผู้ร่วมงานใหม่ ผลงาน ความ เชี่ยวชาญ ความสามารถของผู้ร่วมงาน 4.กล่าวแสดงความหวังว่าสมาชิกใหม่จะมีความสุข กับงานและเพื่อร่วมงานใหม่ 5.กล่าวแสดงความยินดีที่จะได้ร่วมมือกันทำงาน

50 การกล่าวตอบการต้อนรับ ก่อนที่ผู้เยี่ยมเยียนจะเดินทางกลับ หรือ สมาชิกใหม่ได้รับการกล่าวต้อนรับแล้ว จำเป็น อย่างที่จะต้องกล่าวตอบรับ เพื่อ แสดงความ ขอบคุณ ต่อไป

51 หลักการกล่าวตอบรับการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน 1.กล่าวปฏิสันถาร 2.กล่าวแสดงความขอบคุณและความประทับใจที่ ต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันดี 3.กล่าวชื่นชมในภารกิจหรือ กิจการที่เจ้าของ สถานที่กระทำ 4.กล่าวขอเยี่ยมเยียนในโอกาสต่อไป 5.กล่าวเชิญให้เยี่ยมเยียนหน่วยงานของเราบ้าง

52 หลักการกล่าวตอบการต้อนรับผู้ร่วมงานใหม่ 1.กล่าวปฏิสันถาร 2.กล่าวขอบคุณที่จัดงานต้อนรับ 3.กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้ยินดีที่ได้ร่วมงาน 4.กล่าวยกย่อง ชื่นชม หน่วยงาน สถานบันใหม่ที่ ได้ร่วมงาน 5.กล่าวถึงปณิธานความมุ่งมั่นในการทำงานของ ตน 6.กล่าวขอความร่วมมือและเป็นกำลังใจที่จะก้าว เดินไปพร้อมๆ กัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จ

53 การกล่าวอำลา – อาลัย กรณีที่มีกรณีการโยกย้ายของพนักงาน สาเหตุจากการเกษียณอายุราชการ การย้ายงาน ในสาขาใหม่ หรือรับตำแหน่งใหม่ที่สูงกว่า ธรรม เนียมปฏิบัติในสังคมไทย มักจัดงานอำลา – อาลัย เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีของผู้ที่จะจากไป โอกาส เช่นนี้ผู้จากไป จะกล่าวอำลา ส่วนผู้อยู่หลังจะ กล่าวอาลัย

54 หลักการกล่าวอำลา 1.กล่าวปฏิสันถาร 2.กล่าวถึงความรู้สึกสะเทือนใจที่จากไป 3.กล่าวถึงความสัมพันธ์ ความประทับใจ หรือความ ร่วมมือร่วมใจในการทำงานระหว่างตนกับ หน่วยงาน กับหน่วยงาน หรือ เพื่อนร่วมงาน 4.กล่าวปวารณาตัวรับใช้กล่าวเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยม เยียน 5.กล่าวขอบคุณที่จัดงานใหม่

55 หลักการกล่าวอาลัย 1.กล่าวปฏิสันถาร 2.กล่าวแสดงความอาลัยที่ต้องจากกันไป 3.กล่าวแสดงความชื่นชมผลการทำงาน จริยวัตร อันดี 4.กล่าวแสดงความรักผูกพันที่จะยังคงมีไม่เสื่อม คลาย 5.กล่าวอำนวยพร


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการพูด. การทักทาย  ตำแหน่งประธานในพิธี  ตำแหน่งรองลง  กลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหญ่  คำกล่าวรวม เช่น ทุกคน ทุกท่าน ทั้งหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google