งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการพูด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการพูด

2 การทักทาย ตำแหน่งประธานในพิธี ตำแหน่งรองลง กลุ่มผู้ฟังกลุ่มใหญ่
คำกล่าวรวม เช่น ทุกคน ทุกท่าน ทั้งหลาย

3 การทักทาย ประธาน ในพิธี ตำแหน่ง รองลงมา กลุ่มผู้ฟัง กลุ่มใหญ่ ทุกท่าน
ทุกคน ทั้งหลาย ที่รัก ที่เคารพ ที่นับถือ และ เรียนท่านผู้ว่าราชการ ท่านอธิการบดี และ ผู้มีเกียรติ ที่เคารพ ทุกท่าน จังหวัด

4 ข้อคำนึง...ในการกล่าวทักทาย
กล่าวตำแหน่งไม่กล่าวชื่อ กล่าวทักกลุ่มผู้ฟังไม่เกิน 3 กลุ่ม กล่าวเรียงลำดับกลุ่มผู้ฟังจากตำแหน่งใหญ่ไปยังตำแหน่งรอง ไม่ควรใช้คำกล่าวขึ้นต้นว่า กราบสวัสดี กราบคารวะ ไม่ใช้คำขึ้นต้น 2 แบบในการกล่าวทักครั้งเดียวกัน หากผู้ฟังเป็นฆราวาสและพระภิกษุ ต้อง... สรรพนามแทนผู้ฟัง ควรเป็นคำยกย่องให้เกียรติ สรรพนามแทนผู้พูด

5 การเปิดฉากการพูด หลักการพูด ไม่ยืดยาว เข้าเนื้อหา พาจดจ่อ

6 รูปแบบการเปิดฉากการพูดที่ไม่ดี
การเปิดด้วยคำพูดว่า.... วันนี้จะพูดเรื่อง.... การออกตัว การถ่อมตน

7 การเตรียมเนื้อหา การขยายความ คือ ส่วนเติมเต็ม เน้น หรือ ขยายใจความสำคัญที่นำเสนอให้เด่นชัด การขยายความในส่วนเนื้อเรื่อง การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ การให้คำนิยาม การให้เหตุ-ผล การอธิบายเรื่อง พรรณา

8 การปิดฉากการพูด การปิดฉากการพูดหรือการสรุป ผู้พูดต้องคิดเรียบเรียงว่าจะเปิดฉากการพูดอย่างไร จึงจะประทับใจหรือชวนผู้ฟังให้ติดตามต่อไป... หลักการปิดฉากการพูด กระทัดรัด แจ่มชัดเป้าหมาย ปลายไม่คลาดเคลื่อน

9 สื่อที่ใช้ในการนำเสนอ

10 ประเภทของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอ
สื่อวัสดุฉาย สื่อโทรทัศน์/วิดิทัศน์ สื่อวัสดุตั้งแสดง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์

11 สื่อวัสดุฉาย ได้แก่ สไลด์ และ แผ่นโปร่งใส
สไลด์ เป็นสื่อที่สามารถนำเสนอข้อมูลกับกลุ่มคนจำนวนมากได้ สามารถปรับเปลี่ยนภาพให้เหมาะสมกับการนำเสนอตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายถูกกว่าสื่ออื่นๆ

12 การนำเสนอสไลด์ สามารถทำได้ 3 รูปแบบ คือ การนำเสนอสไลด์ประกอบการบรรยาย
การนำเสนอสไลด์พร้อมกับเทปการบรรยาย การใช้สไลด์ในการศึกษาด้วยตนเอง

13 สื่อวัสดุฉาย สื่อวัสดุฉาย ได้แก่ สไลด์ และ แผ่นโปร่งใส
สื่อแผ่นโปร่งใส เป็นสื่อที่ผลิตขึ้นมาใช้กับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector) สามารถใช้ได้กับภาพลายเส้น การ์ตูน ตัวหนังสือ ภาพระบายสี

14 ข้อดีของแผ่นโปร่งใส ผู้นำเสนอสามารถเพื่อข้อมูลได้ในทันทีขณะที่มีการบรรยาย แผ่นโปร่งใสมีเทคนิคในการนำเสนอได้หลายอย่าง คือ เทคนิคการซ้อนภาพ (Overlay Technique) เทคนิคการปิดปังภาพ (Disclosure Technique) การสร้างภาพบางส่วนของภาพให้มีการเคลื่อนไหว (Pola-motion)

15 สื่อวีดิทัศน์ สื่อวิดิทัศน์หรือเทปโทรทัศน์ เป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลที่เคลื่อนไหวเป็นจุดสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูล วิดีทัศน์ สามารถเก็บเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างละเอียด และเข้าใจง่าย

16 การนำเสนอด้วยสื่อวิดีทัศน์
สามารถสรุปได้ดังนี้ เป็นการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใช้วีดีทัศน์บันทึกและตัดต่อบันทึกเสียง

17 สื่อกราฟฟิกส์และวัสดุตั้งแสดง
เป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลหลักการบรรยาย ภาพ เส้น สี และวัสดุที่ตั้งแสดง สื่อประเภทกราฟฟิกส์ ได้แก่ สื่อประเภทที่ใช้ในการภาพถ่าย ภาพวาด หรือ ภาพลายเส้น ต่างๆ เช่น แผนภูมิ แผนสถิติ โปสเตอร์ สื่อประเภทวัสถุตั้งแสดง ได้แก่ สื่อประเภทที่วัสดุ 3 มิติ เช่น โมเดลต่างๆ

18 ลักษณะของการแปลงสาร การแปลงสารแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ แปลงสารให้เป็นข้อมูล แปลงสารให้เป็นมาตราต่างๆ แปลงสารโดยใช้สัญลักษณ์ แปลงสารโดยใช้ภาพวาดการ์ตูน

19 สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่ใช้เพื่อการบรรยาย สามารถนำเสนอด้วย เอกสารแผ่นพับ ตำรา หรือสิ่งพิมพ์ในลักษณะอย่างอื่นๆ โดยผู้บรรยายจะนำมาใช้ประกอบการนำเสนอ

20 สื่อคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
กระบวนการผลิต ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนการผลิต การผลิตทางเทคนิค การทดสอบสื่อก่อนนำไปใช้จริง

21 ข้อควรคำนึง... ขั้นตอนการผลิตทางเทคนิค ต้องอาศัยการสร้างตัวอักษร ภาพกราฟิกส์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยทั้งหมดจะต้องผสมผสานกันอย่างลงตัว

22 ลำดับขั้นตอนการผลิตโปรแกรมนำเสนอ
ศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ผลิต กำหนดหัวข้อและประเด็นย่อยๆ เพื่อทำภาพ สร้างบทหรือ story board หยาบๆ เพื่อกำหนดกรอบ ตัวอักษร ภาพ เสียง ดำเนินการออกแบบภาพ - อักษร – เรื่อง สร้าง effect ต่างๆ เช่น การสร้าง translation ระหว่าง ภาพ

23 ข้อควรระวังในการออกแบบ
พื้นกับตัวอักษร ตัดกันอย่างเหมาะสม เช่น ตัวอักษรสีดำบนพื้นเหลือ อักษรขาวบนพื้นน้ำเงิน อักษรฟ้าอ่อนบนพื้นม่วง ตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย ความหนา ภาษาไทยควรมีขนาด 50 point ขึ้นไป แบบตัวอักษรที่ใช้ได้ดี เป็นตัวอักษรแบบมีหัว ได้แก่ Eucrosia, Freesia UPC, Dilleniel UPC และ Browalia UPC

24 ข้อควรระวังในการออกแบบ
ในสไลด์ 1 เฟรมไม่ควรใช้ตัวหนังสือหลายบรรทัดเกินไป มิฉะนั้นตัวอักษรและเล็กลงทำให้อ่านยาก พยายามใช้ภาพประกอบให้มาก เช่น ภาพกราฟิก ภาพที่นำมาใช้ ควรมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่นำเสนอ มิฉะนั้นแล้วส่วนสำคัญในสไลด์อาจจะถูกแย่งความสำคัญ

25 กิจกรรม จับคู่เพื่อนที่เร้าใจ...
หาข้อมูลเพื่อน และ ทำสื่อคอมพิวเตอร์ Power Point เพื่อนำเสนอข้อมูลในมุมมองด้านต่างๆ จำนวน สไลด์ 15 แผ่น ปริ้นส่ง ในครั้งหน้า

26 การพูดในฐานะพิธีกร

27 พิธีกร หรือ โฆษก คือ ????? พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2526 ได้ความหมาย ... “พิธีกร คือ ผู้ดำเนินการในพิธี ผู้ดำเนินรายการ” “โฆษก คือ ผู้เป็นปากเป็นเสียงแทน ผู้ประกาศโฆษณาในวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกาศโฆษณา ผู้ป่าวร้อง”

28 สรุป พิธีกร คือ ... ผู้กล่าวแทนเพื่อประสานเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างผู้พูด และผู้ฟัง ให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีระเบียบ

29 ประเภทของพิธีกร พิธีกร ประเภทแถลงข่าว ประเภทประกาศ ประเภทโฆษณา

30 คุณสมบัติของผู้เป็นพิธีกร
บุคลิกภาพที่ดี การใช้เสียง น้ำเสียง การใช้ภาษาที่ดี ปฏิภาณไหวพริบ ความรอบรู้ มีวิจารณญาณ

31 การกล่าวแนะนำ - การกล่าวขอบคุณ
การกล่าวคำแนะนำเป็นมารยาททางสังคมที่จะต้องแนะนำกิจกรรมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ฟังได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อไป

32 ข้อควรระวังในการกล่าวคำแนะนำ
ไม่ควรใช้เวลากล่าวแนะนำผู้พูดนานเกินไป ไม่ควรยกย่องผู้อื่นเกินความจริง ไม่ควรให้รายละเอียดในเรื่องส่วนตัว ควรให้วิทยากรได้อ่านคำกล่าวแนะนำตัวของวิทยากรก่อน ควรอ่านออกเสียงชื่อ – นามสกุลให้วิทยากรฟังก่อน ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

33 หลักในการกล่าวแนะนำ เกริ่นถึงความรอบรู้ ความสำเร็จ ความชำนาญพิเศษ
คุณวุฒิ ควรกล่าวถึงความสำเร็จการศึกษา โดยเริ่มจากขั้นสูงสุด สถานศึกษา ประเทศ ประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน ณ ปัจจุบัน ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เชิญมาพูด (ถ้ามี) ชื่อ – นามสกุล ที่ถูกต้อง ตามลำดับ

34 หลักในการกล่าวขอบคุณ
กล่าวถึงเนื้อหาความสำคัญ ประโยชน์ของเรื่องที่พูดสั้นๆ ในนามของ ใคร ... องค์กร.... หน่วยงาน ... ขอบคุณใคร.. ความคาดหวังได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ร่วมอภิปรายในโอกาสต่อไป กล่าวขอบคุณอีกครั้ง

35 การกล่าวให้โอวาท คือ การให้ข้อคิด ข้อตักเตือน หรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน โอกาสสำคัญที่มีในการกล่าวให้โอวาท ได้แก่ งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่

36 การกล่าวให้โอวาท การปฏิสันถาร ความสำคัญของโอกาสที่ให้โอวาท
ให้ข้อคิด ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ ชี้เหตุผล ... เพื่อสนับสนุนข้อคิด หลักคิด หลักการ ให้เห็นเป็นเด่นชัด อวยพร หรือ แสดงความปรารถนาดีแก่ผู้ฟัง

37 การกล่าวอวยพร การกล่าวอวยพร เป็นการกล่าวในงานมงคล คำกล่าวล้วนเป็นถ้อยคำที่ดีงามเป็นสิริมงคลก่อให้เกิดความสุขใจแก่ผู้รับพร การกล่าวอวยพรมีหลายโอกาส เช่น งานวันคล้ายวันเกิด งานวันขึ้นปีใหม่ งานมงคลสมรส

38 องค์ประกอบการกล่าวอวยพร
ผู้ให้พรต้องมีอากัปกิริยา สีหน้า แววตา ที่มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะให้พร การใช้ถ้อยคำภาษา เนื้อความในการอวยพร ต้องไม่ยาวเกินไป

39 หลักการกล่าวอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
การปฏิสันถาร แสดงความรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมากล่าวอวยพร ความสำคัญของวาระขึ้นปีใหม่ กล่าวในนามของใคร อวยพร

40 หลักการกล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
การปฏิสันถาร แสดงความรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมากล่าวอวยพร ความสัมพันธ์ของผู้พูดที่มีต่อเจ้าภาพ คุณงามความดีของเจ้าภาพ อวยพร

41 หลักการกล่าวอวยพรเนื่องในวันมงคลสมรส
การปฏิสันถาร แสดงความรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมากล่าวอวยพรและยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ ความสัมพันธ์ของผู้พูดกับคู่บ่าวสาว คู่คิดการครองชีวิตคู่ อวยพร

42 การกล่าวตอบคำอวยพร คำปฏิสันถาร กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน
กล่าวถึงคุณค่าทางจิตใจที่ผู้มีเกียรติมาร่วมงาน (ถ้าเป็นงานมงคลสมรส ควรกล่าวว่าให้คำมั่นในการครองชีวิตคู่) กล่าวขออภัย หากมีข้อบกพร่อง กล่าวอวยพร ขอบคุณ

43 การกล่าวรายงาน การกล่าวรายงานเป็นการบอกหรือแจ้งให้ผู้ที่มาร่วมงาน ได้แก่ ประธาน และผู้มีเกียรติ ทราบถึงแนวนโยบาย และการดำเนินการ ผู้กล่าวรายงานต้องนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ หลัก 3 ทำ ทำที่ 1 ทำไม ทำที่ 2 ทำเพื่ออะไร ทำที่ 3 ทำอย่างไร

44 หลักการกล่าวรายงาน ปฏิสันถาร กล่าวขอบคุณประธานงานที่มาเป็นเกียรติ
กล่าวถึงความเป็นมา ความสำคัญ หรือเหตุผลในการจัดงาน (ทำที่ 1) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ (ทำที่ 2) วิธีการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (ทำที่ 3) กล่าวเชิญประธานเปิดงาน และกล่าวเปิดงาน

45 การกล่าวเปิดงาน หัวใจ ของการกล่าวเปิดงาน คือ กล่าวถึงความสำคัญ และประโยชน์ ที่จะได้รับจากการจัดงาน หรือ กิจกรรม

46 หลักการกล่าวเปิดงาน การปฏิสันถาร การแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติ
ความสำคัญของการจัดงาน กล่าวขอบคุณผู้อุปการคุณและคณะทำงาน กล่าวอวยพรคณะทำงานและผู้มาร่วมงาน กล่าวเปิดงาน

47 การกล่าวต้อนรับ การกล่าวต้อนรับ เป็นการแสดงความยินดี ความมีมิตรไมตรี แก่ผู้มาเยือน แต่ผู้ร่วมงานใหม่ ให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีที่มีให้กัน

48 หลักการกล่าวต้อนรับ กล่าวปฏิสันถาร
กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่มีโอกาสต้อนรับ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้สืบต่อสัมพันธ์อันดีต่อไป กล่าวแสดงความหวังที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ กล่าวเชิญชวนให้มาเยี่ยมเยือนอีก

49 หลักการกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่
กล่าวปฏิสันถาร กล่าวแสดงความยินดีที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ กล่าวถึงประวัติของผู้ร่วมงานใหม่ ผลงาน ความเชี่ยวชาญ ความสามารถของผู้ร่วมงาน กล่าวแสดงความหวังว่าสมาชิกใหม่จะมีความสุขกับงานและเพื่อร่วมงานใหม่ กล่าวแสดงความยินดีที่จะได้ร่วมมือกันทำงาน

50 การกล่าวตอบการต้อนรับ
ก่อนที่ผู้เยี่ยมเยียนจะเดินทางกลับ หรือ สมาชิกใหม่ได้รับการกล่าวต้อนรับแล้ว จำเป็นอย่างที่จะต้องกล่าวตอบรับ เพื่อ แสดงความขอบคุณ ต่อไป

51 หลักการกล่าวตอบรับการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียน
กล่าวปฏิสันถาร กล่าวแสดงความขอบคุณและความประทับใจที่ต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันดี กล่าวชื่นชมในภารกิจหรือ กิจการที่เจ้าของสถานที่กระทำ กล่าวขอเยี่ยมเยียนในโอกาสต่อไป กล่าวเชิญให้เยี่ยมเยียนหน่วยงานของเราบ้าง

52 หลักการกล่าวตอบการต้อนรับผู้ร่วมงานใหม่
กล่าวปฏิสันถาร กล่าวขอบคุณที่จัดงานต้อนรับ กล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้ยินดีที่ได้ร่วมงาน กล่าวยกย่อง ชื่นชม หน่วยงาน สถานบันใหม่ที่ได้ร่วมงาน กล่าวถึงปณิธานความมุ่งมั่นในการทำงานของตน กล่าวขอความร่วมมือและเป็นกำลังใจที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จ

53 การกล่าวอำลา – อาลัย กรณีที่มีกรณีการโยกย้ายของพนักงาน สาเหตุจากการเกษียณอายุราชการ การย้ายงานในสาขาใหม่ หรือรับตำแหน่งใหม่ที่สูงกว่า ธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมไทย มักจัดงานอำลา – อาลัย เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีของผู้ที่จะจากไป โอกาสเช่นนี้ผู้จากไป จะกล่าวอำลา ส่วนผู้อยู่หลังจะกล่าวอาลัย

54 หลักการกล่าวอำลา กล่าวปฏิสันถาร กล่าวถึงความรู้สึกสะเทือนใจที่จากไป
กล่าวถึงความสัมพันธ์ ความประทับใจ หรือความร่วมมือร่วมใจในการทำงานระหว่างตนกับหน่วยงาน กับหน่วยงาน หรือ เพื่อนร่วมงาน กล่าวปวารณาตัวรับใช้กล่าวเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมเยียน กล่าวขอบคุณที่จัดงานใหม่

55 หลักการกล่าวอาลัย กล่าวปฏิสันถาร กล่าวแสดงความอาลัยที่ต้องจากกันไป
กล่าวแสดงความชื่นชมผลการทำงาน จริยวัตรอันดี กล่าวแสดงความรักผูกพันที่จะยังคงมีไม่เสื่อมคลาย กล่าวอำนวยพร


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการพูด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google