งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นางสาวจินดาพร ยิ้มดี รหัสประจำตัว 493090242-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย มะลิลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นางสาวจินดาพร ยิ้มดี รหัสประจำตัว 493090242-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย มะลิลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นางสาวจินดาพร ยิ้มดี รหัสประจำตัว 493090242-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย มะลิลา

2 Immediate and Long-Term Effects of Hippotherapy on Symmetry of Adductor Muscle Activity and Functional Ability in Children With Spastic Cerebral Palsy McGibbon NH, Benda W, Duncan BR, Silkwood- Sherer D. Arch Phys Med Rehabil,June 2009;90:966-74

3 หัวข้อการ นำเสนอ - B- B- B- Background - M- M- M- Method - R- R- R- Result - D- D- D- Discussion - C- C- C- Conclusion - R- R- R- Research critique

4 Background

5 Cerebral palsy disorder of mvt. & postural control > 70% in United states with spasticity Backgr ound

6 Characte rized Excessive muscle tone Velocity-dependent overactivity Restricted movement Abnormal distribution of postural tone Backgr ound

7 Spasti city Distributed unevenly Major cause of abnormal posture as well as Lt.-Rt. asymmetry between homologous muscle groups Backgr ound

8 Spastic CP asymmetri c hyperactive - uneven weight- bearing - hip, knee and ankle malalignment efficient walking Backgr ound

9 Physical therapy for children with adductor spasticity with adductor spasticity Highest functional ability Backgr ound

10 HP OT PT treatment Using equine mvt. Used for over 25 years Treatment children with spasticity Treatment children with spasticity (hippothera py) Backgr ound

11 HPOP (hippotherap y) -Improve gross motor function -Improve walking energy expenditure -Improve trunk coordination but no studies have focused specifically on adductor muscle activity using sEMG Backgr ound

12 Benda et al 2003 Remote sEMG The effect of HPOP on variety of asymmetric muscle groups 8 min. HPOP 8 min. stationary barrel No single muscle group showed significant improvement Greatest was found in adductor muscles Backgr ound

13 Aruin 2006 Effect of body asymmetry on APA during a standard load-release task Asymmetrical APA EMG pattern associated with asymmetrical body positioning Body asymmetries play an important role in control of upright posture Backgr ound

14 Khabbaz et al 2008 Trunk and LE muscle activity and postural change differen t Backgr ound

15 Aim s 1.to expand the pilot study by Benda et al using a similar design but with a larger number of subjects 2.to focus specifically on changes in adductor muscles 3.to enhance the scientific rigor of the Benda study by using digitized sEMG synchronized with videotape of all walking trials

16 Method I

17 Meth od

18 Inclusion criteria 1.Diagnosis of spastic CP made by a pediatric neurologist 2.Age 4-16 years 3.Ability to walk independently with or without an assistive device Meth od

19 4.Ability to comply with the study protocol and follow verbal directions 5.Sufficient hip abduction to sit astride a horse or barrel with no evidence or report of hip dislocation Inclusion criteria Meth od

20 Exclusion criteria 1.Previous history of selective dorsal rhizotomy 2.Tonic clonic seizures uncontrolled by medication 3.Known allergy to horses, dust, or electrode adhesive 4.Surgical procedures, BTX-A injection, or lower-extremity casting within 6 months prior to testing 5.Hippotherapy or horseback riding experience within 6 months prior to testing Meth od

21 Interventio n HPOP barr el Meth od

22 Table 1: Phase I Subject Demographics Demographics Horse Group Barrel Group Summary Sex (n Male 16 11 27 Female 9 11 20 Age Mean 8y5mo 8y8mo NA Range 4y1mo–16y8mo 4y0mo–13y6mo NA Diagnosis (n) Spastic diplegia 12 13 25 Spastic quadriplegia 7 2 9 Spastic hemiplegia 4 3 7 Mixed 2 4 6 GMFCS (n) I 14 13 27 II 4 5 9 III 2 3 5 IV 5 1 6 Abbreviation: NA, not applicable. Meth od

23 Outcome measure and testing protocol Meth od sE M G

24 Data aggregation and analysis Difference in mean mV between Lt. and Rt. analyz ed - SPSS 15.0 - visual inspection Kolmogorov- Smirnov test - nonparametric (within gr.) Wilcoxon signed-rank test (between gr.) Mann- Whitney U test Meth od

25 Results I

26 Results:P hase I *Statistically significant decrease in adductor asymmetry in the hippotherapy group (P.001). †No significant decrease in adductor asymmetry in the hippotherapy group (P.05). ‡Very large effect size. Table 2: Within-Group Comparison of Mean Asymmetry Scores Group Test n Mean Asymmetry Wilcoxon (T) Transformed Exact Significance Effect Size Scores (mV) 9 5% Confidence Interval to z Score (2-tailed) Cohen d HPOT Pretreatment 25 111.21 39.97–182.45 Posttreatment 25 65.39 5.21–125.07 Change ↓45.82.322 (T_10.67).000* 1.32‡ Barrel Pretreatment 19 129.07 65.19–192.95 Posttreatment 19 130.29 33.29–228.70 Change ↑1.92 -3.511 (T_8.70).768†.10

27 Results:P hase I *No significant difference between the groups pretreatment (P.05). †Statistically significant difference between the groups posttreatment (P.05). ‡Large effect size. Table 3: Between-Group Comparison of Mean Asymmetry Scores Test Group n Median Range Mann-Whitney U Exact Significance Effect Size (2-tailed) Cohen d Pretreatment Hippotherapy 25 50.00 7.37–830.7 Barrel 19 89.77 1.45–472.52 206.00.467*.22 Posttreatment Hippotherapy 25 19.31 0.83–731.36 Barrel 19 50.51 0.72–894.34 147.00.032†.71‡

28 Table 4: Phase I Changes in Symmetry of Adductor Muscle Activity: Number of Children According to GMFCS Level Horse Group Barrel Group GMFCS Better Worse Better Worse Level I 12 2 8 5 Level II 3 1 1 1 Level III 2 0 0 3 Level IV 5 0 0 1 Results:P hase I

29 Method II

30 Table 5: Phase II Subject Demographics Subject no. Age (y) Sex Type of CP GMFCS Walking Aids/Orthotics 1 5 M Spastic diplegia II Bilateral AFOs 2 7 F Spastic diplegia III Posterior walker; bilateral AFOs 3 8 M Spastic quadriplegia with mild athetoid movement III Posterior walker 4 9 F Spastic diplegia II No aids or orthotics 5 9 M Spastic diplegia III Posterior walker; bilateral AFOs 6 12 M Spastic quadriplegia IV Posterior walker with seat; bilateral AF Particip ants Abbreviations: AFO, ankle-foot orthosis; F, female; M, male.

31 Phase II design and intervention Fig 2. Phase II testing (T) intervals. *T1phase I pretest.

32 Outcome measures and testing protocol - Adductor muscle activity using sEMG - Gross Motor Function Measure-66 - The self-perception Profile for children, age 8 to 13, and the Pictorial self-perception Profile for young children, ages 4 to 7

33 Results II

34 Table 6: Phase II Adductor Muscle Asymmetry Scores* at Each Testing Interval 12 Weeks Immediately Immediately 12 Weeks Pre-HPOT Pre-HPOT Post-HPOT Post-HPOT Subject T1 T2 T3 T4 1 11.6 13.2 3.95 2.35 2 10.5 8.7 6.1 6.75 3 14.3† 8.3 7.2 5.3 4 9 7.5 3.93 5.65 5 3.55 4.65 7.3‡ 3.8 6 7.4 8.7 3.2 2.55

35 12 Weeks Immediately Immediately 12 Weeks Pre-HPOT Pre-HPOT Post-HPOT Post-HPOT Subject T1 T2 T3 T4 1 56.62 56.86 63.33 65.33 2 51.85 50.62 54.38 53.62 3 47.68 47.09 50.62 52.62 4 65.63 65.33 70.39 68.86 5 58.56 59.86 63.63 64.98 6 44.31 46.32 49.21 50.09 Table 7: Phase II: GMFM66 Scores at Each Testing Interval Abbreviation: HPOT, hippotherapy.

36 12 Weeks Immediately Immediately 12 Weeks Pre-HPOT Pre-HPOT Post- HPOT Post-HPOT T1 T2 T3 T4 Subject 1 Peer acceptance 3.33 3.5 3.5 3 Physical competence 3.33 3 2.6 3.3 Maternal acceptance 1.67 2 2.5 1.8 Global self- worth* 3.5 3.8 4 3.6 Subject 2 Peer acceptance 3.67 3.8 3.6 4 Physical competence 3.5 3.5 4 4 Maternal acceptance 3.67 3.5 4 3.6 Global self- worth* 3.17 3 4 4 Table 8: Pictorial Self-Perception Profile for Young Children NOTE: Age 4y to 7y mean scores at each testing interval for each domain. Abbreviation: HPOT, hippotherapy. *Feelings about self that are independent of a specific area of competence

37 12 Weeks Immediately Immediately 12 Weeks Pre-HPOT Pre-HPOT Post-HPOT Post-HPOT T1 T2 T3 T4 Table 9: Self-Perception Profile for Children Subject 3 Unable to comply with test directions Subject 4 Cognitive competence 2.66 2.16 2.2 2.67 Social acceptance 3 3.66 3.8 3.8 Athletic competence 2.33 1.8 1.5 1.3 Physical appearance 3.66 3.66 3.5 3.67 Behavioral acceptance 3.5 3.16 3.8 4 Global self-worth* 2.83 3.66 3 3.8 Subject 5 Cognitive competence 3.5 2.8 3.5 3.16 Social acceptance 3.16 4 4 3.83 Athletic competence 1.66 1.33 2.3 2.83 Physical appearance 3 3.16 3.3 3.30 Behavioral acceptance 2.33 4 4 4.00 Global self-worth* 3 3.8 3.8 4.00 Subject 6 Cognitive competence 3.5 3.66 3.5 4 Social acceptance 3.16 3.33 2.8 2.33 Athletic competence 1.66 2.16 3.5 3.33 Physical appearance 3 3.16 3.6 3 Behavioral acceptance 2.33 2.66 3.8 3 Global self-worth* 3 2.66 3.6 3.33

38 Discussion & conclusion

39 Hippother apy how much better the child appeared to be walking The rhythmic repeatedly shifting Sustained stretch to spastic adductor m. Normal sense of midline and symmetrical weight bearing

40 Fig 3. GMFM-66 score changes after baseline, treatment, and posttreatment phases.

41 - Improve adductor asymmetry after HPOP - Strong effect size (Benda et al) - Improve GMFM scores (McGibbon et al: twice-weekly HPOP for 8 weeks) (Casady&Nichols-Larsen: weekly HPOP for 10 weeks) HPOP can improve adductor muscle symmetry during walking and can also improve other functional motor skills

42 Future research Additional impairments Positively affected by HPOP

43 Study limitation 1.Inability to measure adductor activity during other functional motor tasks 2.Blocked randomization by GMFCS level 3.The diversity of subjects

44 Research critique

45 Title - สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ชัดเจน น่าสนใจ Purpos e - ครอบคลุมปัญหาการวิจัย สอดคล้องกับชื่อเรื่องและ วิธีการวิจัยในครั้งนี้

46 Background - สะท้อนถึงปัญหาที่ต้องการ ศึกษาชัดเจน และมีงานวิจัย อื่นๆสนับสนุน Methods - มีความชัดเจน โดยพิจารณาจาก การที่ผู้วิจัยได้ระบุถึงประชากรเป็น ใคร มีจำนวนเท่าใด ระบุถึงเกณฑ์ คัดเข้า - ออกอย่างชัดเจน รวมถึง วิธีการสุ่มตัวอย่าง

47 Intervention - ได้มีการระบุถึงวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมถึง ตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาใน ครั้งนี้ด้วย Data analysis - มีความเหมาะสมโดยระบุสถิติที่ใช้ ในการคำนวณ รวมไปถึง แหล่งข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วย

48 Results - การนำเสนอผลงานวิจัยมีความ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสนอใน รูปแบบตารางทำให้สามารถเข้าใจ ภาพรวมได้ดีขึ้น Discussion and conclusion - ในการอภิปรายผล ผู้วิจัยได้ยก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ผล สอดคล้องกันมาอ้างอิง ทำให้ข้อมูล จากผลงานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมาก ยิ่งขึ้น และยังได้ระบุถึงข้อจำกัดของ งานวิจัย รวมไปถึงข้อเสนอแนะใน งานวิจัยต่อไปอีกด้วย

49

50 GMFCS levels - Level I: walks without restriction - Level II: walks without assistive devices but with some limitations - Level III: walks with assistive device - Level IV: walks short distances with assistive devices or use power mobility

51 GMF M Standardized observational instrument to measure change in gross motor function overtime in children with CP Scoring key 0 = does not initiate 1 = initiate 2 = partially complete 3 = complete NT = not test

52 Dimention A.Lying & Rolling B.Sitting C.Crawling & Kneeling D.Standing E.Walking, Running & Jumping GMFM

53 Selective dorsal rhizotomy

54

55 Movement of HPOP

56 Bilateral AFO

57 Posterior walker

58 Posterior walker with seat


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นางสาวจินดาพร ยิ้มดี รหัสประจำตัว 493090242-7 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย มะลิลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google