งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม
วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ ความเป็นมา คณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอเรื่อง/ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อรัฐบาล คณะรัฐมนตรี 7 พ.ย. 49 มีมติเห็นชอบ ภาคราชการ ภาคเอกชน/ธุรกิจ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการอบรมจริยธรรม ให้ ก.พ.ร. โยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีต่อ

2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกรัฐมนตรี 8 ธ.ค.2549 ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ (ในภาคราชการ) มี 7 ยุทธศาสตร์ ลงสัตยาบันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ มอบ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการต่อไป สำนักงาน ก.พ.ร. 8 ม.ค.2550 เชิญหน่วยงานต่างๆประชุมเชิงปฏิบัติการ การแปลงวาระแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ตาม 7 ยุทธศาสตร์/ระยะสั้น-ยาว ริเริ่มให้มีการจัดทำโครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็ว (Quick win initiative) กรมส่งเสริมการเกษตร 16 ม.ค.2550 จัดทำ/ส่งโครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็ว (Quick win initiative) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุป/รวบรวมส่งเบื้องต้น สำนักงาน ก.พ.ร.

3 ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาคราชการ
วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาคราชการ

4 ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน
จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวัง ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรงเป็นกลาง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง และของประชาชนทุกคน

5 วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ วัตถุประสงค เพื่อทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจ ในการบริหาร ราชการแผนดินของรัฐบาล และหนวยงานภาคราชการ รวมถึงตัวขาราชการและเจาหนาที่ในทุกระดับ โดยเฉพาะการใชอํานาจรัฐและการใชจายเงินแผนดิน 3

6 รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรม/ธรรมมาภิบาล
สรางแรงกดดันทางสังคม ธรรมาภิบาล ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบ วางกลไกควบคุม โครงสราง ระบบ กระบวนการ ( ไมละเมิดกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ ) กฎหมาย สงเสริมใหประพฤติชอบ ควบคุมตนเอง (ทําดี มีประสิทธิภาพ) ประมวลจริยธรรม จิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม สรางสภาพแวดลอม/ปจจัยเกื้อหนุน

7 ปจจัยสูความสําเร็จ 3 องคประกอบ 1
วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปจจัยสูความสําเร็จ 3 องคประกอบ 1 สรางผูนํา และองคการ ตนแบบที่ดี ผูนํา/องคการ ตนแบบ 2 พัฒนา ระบบ บริหารงาน บุคคล/ ประมวล จริยธรรม จรรยาบรรณ วัดผล และ ตรวจสอบ ปรับ กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม คานิยม / พัฒนาขาราชการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา/ จัดการความรู วางระบบ บริหาร จริยธรรม พัฒนาระบบ คุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล 3 การสื่อสาร เพือ การเปลี่ยนแปลง การมีสวนรวม ของประชาชน / แรงกดดันจากสังคม วางระบบ สนับสนุน / โครงสราง พื้นฐาน กฎหมาย/ หนวยงานหลัก การศึกษา / วิจัย ระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม

8 2 ระดับ ขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ฯ
วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2 ระดับ ขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ฯ • ระดับรัฐบาล - ขับเคลื่อนในภาพรวมทั้งระบบในภาคราชการ • ระดับหนวยงาน - มุงใหในแตละสวนราชการภาครัฐ กําหนดกลยุทธ/โครงการ/นวัตกรรมใหมๆ - มุงเนนปลูกฝงอุดมการณใหหยั่งลึกจนเปนพฤตินิสัย 7 ยุทธศาสตร ขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ฯ ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางผูนําและผลักดันใหเกิดองคการแหงสุจริตธรรม ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม คานิยม และการพัฒนาขาราชการ ยุทธศาสตรที่ 3 การใหคําปรึกษา แนะนํา และการจัดการความรูเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหเอื้อตอการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการดานคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรที่ 6 การวัดผลและตรวจสอบดานจริยธรรม ยุทธศาสตรที่ 7 การวางระบบสนับสนุนและปจจัยพื้นฐานดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล

9 ขั้นตอนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ
วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ ขั้นตอนการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การปองกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาคราชการ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ พฤศจิกายน ธันวาคม ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. • แถลงผลการ จัดทํา ดําเนินงาน • ประกาศวาระ วาระแหงชาติ ตามวาระ แหงชาติฯ ดานจริยธรรม แหงชาติ ฯ ธรรมาภิบาล และ • นําเสนอ ดําเนินการขับเคลื่อน การปองกัน คณะรัฐมนตรี การทุจริตและ เห็นชอบ • ประเมินผล ประพฤติมิชอบ การดําเนินงาน ในภาคราชการ 25

10 ขับเคลื่อนด้วยคำรับรองการปฏิบัติราชการ
การริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็วนอกจากสามารถดําเนินการโดยตอยอดจากสิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการอยูแลว ยังชวยพัฒนาบุคลากรและองคกรไปสูความเกงและความดี เกง High Performance Organization Financial Perspective Financial Perspective Long-term Shareholder Value ดี Productivity Long-term Shareholder Value Revenue Growth Productivity Revenue Growth Customer Perspective Highly Ethical Organization Customer Perspective Price Quality Time Function Partnership Brand Price Quality Time Function Partnership Brand Internal Process Perspective Internal Process Perspective Manage Manage Manage Integrity/Social Responsibility Operations Customers Innovation Manage Regulatory & Social Process ขับเคลื่อนด้วยคำรับรองการปฏิบัติราชการ Operations Manage Customers Manage Innovation Manage Manage Regulatory & Social Process มีความรับผิดชอบตอประชาชน/สังคม Learning and Growth Perspective Learning and Growth Perspective Human Capital Information Capital Social Capital มีสุจริตธรรม + กลายืนหยัดตอสูกับสิ่งผิด Human Capital + Information Capital + Social Capital มีความเปนธรรม ไมลําเอียง (ผูบริหาร) คาชี้วัดตามบัตรคะแนนสมดุล ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ (BSC) ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลอดจากการกระทําผิดวินัยและการละเมิดกฎหมาย คาชี้วัดดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล (Ethics Measurement) ขับเคลื่อนดวยโครงการริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็ว (Quick Win Initiative) ดานจริยธรรมและธรรมาภิบาล

11 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป งปม. พ. ศ. 2550
องคการที่มีขีดสมรรถนะสูง องคการที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมสูง เกง ดี High Performance Organization Highly Ethical Organization คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ รอยละของระดับ ความพึงพอใจของ ผูรับบริการตอการใหบริการ ทีโปรงใสเปนธรรม Financial Perspective ประสิทธิผลประสิทธิผล ((ผลลัพธผลลัพธ)) 50%50% Financial Perspective ประสิทธิผล (ผลลัพธ) 50% ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ระดับความสําเร็จตามแผนปฏิบัติ ระดับความสําเร็จตาม ราชการของกระทรวง กลุมภารกิจ พันธกิจหรือภารกิจหลัก ของกรม และกรม ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ Customer Perspective คุณภาพคุณภาพ 15% Customer Perspective คุณภาพ 15% ระดับความสําเร็จ ของการดําเนินการ ตามมาตรการการปองกัน และ ปราบปรามทุจริต ระดับความพึง ความโปรงใสใน ปลอดจากการกระทําผิดวินัยและ การละเมิดกฎหมาย พอใจของ ระดับความสําเร็จ ของการมีสวนรวม การปฏิบัติ ผูรับบริการ ของประชาชน ราชการ น้ำหนัก 60 % Internal Work Process Perspective ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 10% 10% ระดับความสําเร็จ ประสิทธิภาพการ นวัตกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม และ ธรรมาภิบาล การปรับปรุง การประหยัด บริหารการเบิกจาย กระบวนงาน งบประมาณ พลังงาน งบประมาณ Learning and Growth Perspective พัฒนาองคการพัฒนาองคการ 25% Learning and Growth Perspective พัฒนาองคการ 25% ระดับความสําเร็จของการดําเนิน โครงการเสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององคการ การพัฒนา การพัฒนาทุน การพัฒนา การ ทุนดาน ดานความรูและ คุณภาพการ พัฒนา มนุษย จัดการ กฎหมาย มนุษย สารสนเทศ สารสนเทศ องคการ กฎหมาย องคการ Strategy Map / Balanced Scorecard น้ำหนัก 40 % น้ำหนัก 100% คะแนนเต็ม 5 น้ำหนัก 100% คะแนนเต็ม 5 < 3 < 3 ถาสวนราชการไดคะแนนความดีต่ำกวา 3 จะไมไดรับเงินรางวัลประจําป2550 19

12 จัดทําโครงการริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็ว (Quick Win Initiative)
ลักษณะที่สําคัญของการริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็ว 1. รองรับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล (โปรงใส เปนธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ) 2. กอใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 3. แบงออกเปนสองระดับ ระดับแรก คือ การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในระดับบุคคล ระดับที่สอง คือ การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการพัฒนาองคกร 4. เปนโครงการที่แสดงถึงการตอยอดเรื่องที่ทําอยูแลวและ/หรือใชความคิดสรางสรรคในการจัดทํา โครงการใหม โดยเล็งเปาไปที่การลดชองวาง ดานคุณธรรม-จริยธรรมในระดับบุคคลและการพัฒนา องคกรตามหลักธรรมาภิบาล 5. เปนโครงการที่สงผลกระตุนเตือนใหบุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปนและเรงดวน 6. เป็นโครงการที่บุคคลากรทุกระดับมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและได้รับประโยชน์ร่วมกันมีการกำหนด มาตรการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อโครงการได้

13 โครงการริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็ว ของกรมส่งเสริมการเกษตร
• ชื่อโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม • ความสำคัญ พัฒนาองค์กรไปสู่หน่วยงานที่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ถูกต้องครบถ้วน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เป้าหมายในการดำเนินการ ปี 2550 มีระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ ใน 3 ประเด็น (1) การจัดซื้อจัดจ้าง (2) การบรรจุแต่งตั้ง (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี • ผู้ดำเนินการ : คณะทำงานราชการใสสะอาด(กกจ.) สถานที่ : ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

14 ว/ด/ป ผลงานหลักที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Key Milestone)
ในการดําเนินงานตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ ว/ด/ป กิจกรรม หมายเหตุ ธ.ค. 49 ประกาศวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาคราชการ (8 ธันวาคม) ส.ก.พ.ร. - เปดสายดวนจริยธรรม และ รองทุกขเปดโปงการประพฤติมิชอบ 1111 นําวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาคราชการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ(19 ธันวาคม) ส.ก.พ/สปน./ส.ก.พ.ร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกสวนราชการภาครัฐและจังหวัดเพื่อดําเนินการ ตามวาระแหงชาติฯ ส.ก.พ.ร. - ยกรางกฎหมายวาดวยจริยธรรมในภาคราชการ ยธ. - นําระบบการตรวจราชการแนวใหมมาใช สปน. ม.ค. 50 - เปดเครือขายภาคประชาสังคมเพื่อการสงเสริม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในภาคราชการ พม./วท. - ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงดานคุณธรรม และจริยธรรม กรม ปชส. 27

15 ผลงานหลักที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Key Milestone)
ว/ด/ป กิจกรรม หมายเหตุ ก.พ. 50 - เปดการฝกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาดานจริยธรรม(Ethics Counselor) ส.ก.พ. ส.ก.พ. - จัดทําแบบประเมินตนเองดานจริยธรรม (Ethics Self Assessment) ใหแกขาราชการ - พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจําป ๒๕๔๙ บนฐานผลงานและคุณงาม ความดี ส.ก.พ.ร. มี.ค. 50 - ประเมินผลสมุดพกความดี รอบ ๖ เดือนแรก ส.ก.พ. / ส.ก.พ.ร. - รัฐวิสาหกิจมีการแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลครบทุกแหง กค. - กฎหมายวาดวยจริยธรรมในภาคราชการเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติ ยธ. เมย. 50 - เปดศูนยพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะขาราชการ ส.ก.พ. - เปดคลินิคใหคําปรึกษาดานจริยธรรม ส.ก.พ. - แผนงาน/โครงการตามวาระแหงชาติฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สถ. - เวทีติดตามผลตามวาระแหงชาติฯ เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ ส.ก.พ.ร. การสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ครั้งที่ ๑ พ.ค.50 - จัดทดสอบขาราชการ (Ethics Test) ทั่วประเทศ ส.ก.พ. - ผูตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี นําเสนอรายงาน Ethics Audit ในรอบ 6 เดือนแรก สปน. (ตุลาคม มีนาคม 2550 - พัฒนาที่ปรึกษาดานการบริหารซึ่งผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ส.ก.พ.ร. (Certified Management Consultants : CMC) 28

16 ผลงานหลักที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Key Milestone)
ว/ด/ป กิจกรรม หมายเหตุ - ทดลองนํารองการตรวจสอบภาคประชาชน ส.ก.พ.ร. มิ.ย. 50 - นําเสนอตัวชี้วัดจริยธรรมตอคณะรัฐมนตรี ส.ก.พ.ร. - มติคณะรัฐมนตรีใหขาราชการในหนวยงานที่มีสิทธิไดรับค่าตอบแทน กค. / ส.ก.พ. ก.ค. 50 และรับเงินสินบนนําจับแสดงบัญชีตอ ครม. / สาธารณชน - เวทีติดตามผลตามวาระแหงชาติฯ เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริม ส.ก.พ.ร. คุณธรรม และจริยธรรม ครั้งที่ ๒ - จัดตั้งสํานักงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการปราบปราม ยธ. / ส.ก.พ.ร. ส.ค. 50 การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ - ประเมินผลสมุดพกความดี รอบ ๖ เดือนหลัง ส.ก.พ. /ส.ก.พ.ร. ก.ย. 50 - เวทีนําเสนอนวัตกรรมทางดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประกาศรางวัล ส.ก.พ.ร. ใหแกหนวยงานที่มีความเปนเลิศใน ดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล 29


ดาวน์โหลด ppt รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google