งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ คณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ คณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ คณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอเรื่อง / ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อรัฐบาล ภาคราชการภาคเอกชน / ธุรกิจ 7 พ. ย. 49 มีมติเห็นชอบ คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ • ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการอบรมจริยธรรม • ให้ ก. พ. ร. โยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีต่อ ความเป็นมา

2 นายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก. พ. ร. • 8 ธ. ค.2549 ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ( ในภาคราชการ ) มี 7 ยุทธศาสตร์ • ลงสัตยาบันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ • มอบ สำนักงาน ก. พ. ร. ดำเนินการต่อไป • 8 ม.ค.2550 เชิญหน่วยงานต่างๆประชุมเชิงปฏิบัติการ • การแปลงวาระแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ตาม 7 ยุทธศาสตร์/ระยะสั้น-ยาว • ริเริ่มให้มีการจัดทำโครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็ว (Quick win initiative) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ • 16 ม.ค.2550 จัดทำ/ส่งโครงการริเริ่มที่ส่งผลสำเร็จเร็ว (Quick win initiative) สำนักงาน ก. พ. ร. • สรุป / รวบรวมส่งเบื้องต้น

3 วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาคราชการ

4 ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวัง ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรงเป็นกลาง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง และของประชาชนทุกคน

5 วาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ วัตถุประสงค  เพื่อทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจ ในการบริหาร ราชการแผนดินของรัฐบาล และหนวยงานภาคราชการ รวมถึงตัวขาราชการและเจ าหนาที่ในทุกระดับ โดยเฉพาะการใชอํานาจรัฐและการใช จายเงินแผนดิน 3

6 สรางแรงกดดันทางสังคม ธรรมาภิบาล ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบ วางกลไกควบคุม โครงสราง ระบบ กระบวนการ ( ไมละเมิดกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ ) สงเสริมใหประพฤติชอบ ควบคุมตนเอง ประมวลจริยธรรม จิตสํานึก (ทําดี มีประสิทธิภาพ) คุณธรรม จริยธรรม สรางสภาพแวดลอม/ปจจัยเกื้อหนุน กฎหมาย รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรม / ธรรมมาภิบาล

7 วาระแห  งชาติด  านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การป  องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผู  นํา / องค  การ สรางผูนํา และองคการ ตนแบบที่ดี ต  นแบบ ปรับ กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม คานิยม / พัฒนาขาราชการ ใหคําแนะนํา ปรึกษา/ จัดการความรู พัฒนา ระบบ บริหารงาน บุคคล/ ประมวล จริยธรรม จรรยาบรรณ วางระบบ บริหาร จริยธรรม วัดผล และ ตรวจสอบ พัฒนาระบบ คุณธรรม จริยธรรมและ ธรร มาภิบาล วางระบบ สนับสนุน / โครงสราง พื้นฐาน กฎหมาย / หน  วยงานหลัก การสื่อสาร เพือ การเปลี่ยนแปลง การมีสวนรวม ของประชาชน / แรงกดดันจากสังคม การศึกษา / วิจัย ระบบสนับสนุนและโครงสรางพื้นฐานทางดานคุณธรรม จริยธรรม ป  จจัยสู  ความสําเร็จ 3 องค  ประกอบ 1 2 3

8 2 ระดับ ขับเคลื่อนวาระแห  งชาติ ฯ • ระดับรัฐบาล - ขับเคลื่อนในภาพรวมทั้งระบบในภาคราชการ • ระดับหน  วยงาน - มุ  งให  ในแต  ละส  วนราชการภาครัฐ กําหนดกลยุทธ  / โครงการ / นวัตกรรมใหม  ๆ - มุ  งเน  นปลูกฝ  งอุดมการณ  ให  หยั่งลึกจนเป  นพฤตินิสัย 7 ยุทธศาสตร  ขับเคลื่อนวาระแห  งชาติ ฯ ยุทธศาสตร  ที่ 1 การสร  างผู  นําและผลักดันให  เกิดองค  การแห  งสุจริตธรรม ยุทธศาสตร  ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนธรรม ค  านิยม และการพัฒนาข  าราชการ ยุทธศาสตร  ที่ 3 การให  คําปรึกษา แนะนํา และการจัดการความรู  เพื่อส  งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร  ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให  เอื้อต  อการส  งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ยุทธศาสตร  ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด  านคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร  ที่ 6 การวัดผลและตรวจสอบด  านจริยธรรม ยุทธศาสตร  ที่ 7 การวางระบบสนับสนุนและป  จจัยพื้นฐานด  านจริยธรรม ธรรมาภิบาล วาระแห  งชาติด  านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การป  องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

9 วาระแห  งชาติด  านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การป  องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ ขั้นตอนการขับเคลื่อนวาระแห  งชาติ ด  านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและ การป  องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาคราชการ ๒๕๔๙๒๕๕๐ พฤศจิกายน ม.ค.-มี.ค. ก.ค.-ก.ย. ธันวาคม เม.ย.-มิ.ย. • แถลงผลการ จัดทํา ดําเนินงาน • ประกาศวาระ วาระแหงชาติ ตามวาระ แหงชาติฯ ดานจริยธรรม แหงชาติ ฯ ธรรมาภิบาล และ • นําเสนอ ดําเนินการขับเคลื่อน การปองกัน คณะรัฐมนตรี การทุจริตและ เห็นชอบ • ประเมินผล ประพฤติมิชอบ การดําเนินงาน ในภาคราชการ 25

10 การริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็วนอกจากสามารถดําเนินการโดยตอยอดจากสิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการอยูแลว ยังชวยพัฒนาบุคลากรและองคกรไปสูความเกงและความดี High Performance Organization Financial Perspective เก  ง Long-term Shareholder Value Productivity Long-term Shareholder Value Revenue Growth Productivity Revenue Growth ดี Customer Perspective PriceQuality Time Function Partnership Brand Highly Ethical Organization PriceQuality Time Function Partnership Brand Internal Process Perspective Manage Manage Regulatory & Social Process Integrity/Social Responsibility Operations Manage Customers Manage Innovation Manage Manage Regulatory & Social OperationsCustomersInnovation Process Learning and Growth Perspective มีความรับผิดชอบต  อประชาชน / สังคม Human Capital Information CapitalSocial Capital Human Capital Information CapitalSocial Capital ++ มีสุจริตธรรม + กล  ายืนหยัดต  อสู  กับสิ่งผิด มีความเป  นธรรม ไม  ลําเอียง ( ผู  บริหาร ) ค  าชี้วัดตามบัตรคะแนนสมดุล ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ (BSC) ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลอดจากการกระทําผิดวินัยและการละเมิดกฎหมาย ค  าชี้วัดด  านจริยธรรมและธรรมาภิบาล (Ethics Measurement) ขับเคลื่อนด  วยโครงการริเริ่มที่ส  งผลสําเร็จเร็ว (Quick Win Initiative) ด  านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนด้วยคำรับรองการปฏิบัติราชการ

11 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป งปม. พ. ศ. 2550 องค  การที่มีขีดสมรรถนะสูง องคการที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรมสูง เก  งดี High Performance OrganizationHighly Ethical Organization คํารับรองการปฏิบัติราชการของส  วนราชการ Financial Perspective ประสิทธิผลประสิทธิผล (( ผลลัพธ  ผลลัพธ )) 50%50% รอยละของระดับ ความพึงพอใจของ ผูรับบริการตอการใหบริการ ทีโปรงใสเปนธรรม Financial Perspective ประสิทธิผล ( ผลลัพธ ) 50% ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ระดับความสําเร็จตามแผนปฏิบัติระดับความสําเร็จตาม ราชการของกระทรวง กลุ  มภารกิจ พันธกิจหรือภารกิจหลัก ของกรม และกรม ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ Customer Perspective คุณภาพคุณภาพ 15% ระดับความสําเร็จ ของการดําเนินการ ตามมาตรการการปองกัน และ ปราบปรามทุจริต Customer Perspective คุณภาพ 15% ระดับความพึง ระดับความสําเร็จ ความโปร  งใสใน ปลอดจากการกระทําผิดวินัยและ การละเมิดกฎหมาย พอใจของ การปฏิบัติ ของการมีส  วนร  วม ผู  รับบริการ ของประชาชน ราชการ น้ำหนัก 60 % Internal Work Process Perspective ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 10% ระดับความสําเร็จ ประสิทธิภาพการ การประหยัด นวัตกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม และ ธรรมาภิบาล การปรับปรุง บริหารการเบิกจ  าย พลังงาน กระบวนงาน งบประมาณ Learning and Growth Perspective พัฒนาองค  การพัฒนาองค  การ 25% Learning and Growth Perspective พัฒนาองค  การ 25% ระดับความสําเร็จของการดําเนิน โครงการเสริมสรางความมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลขององคการ การพัฒนา การ การพัฒนาทุน ทุนด  าน คุณภาพการ พัฒนา ด  านความรู  และ มนุษย  จัดการ กฎหมาย สารสนเทศ มนุษย  องค  การ กฎหมาย สารสนเทศ องค  การ Strategy Map / Balanced Scorecard น้ำหนัก 40 % น้ำหนัก 100% คะแนนเต็ม 5 น้ำหนัก 100% คะแนนเต็ม 5 < 3 ถาสวนราชการไดคะแนนความดีต่ำกวา 3 จะไมไดรับเงินรางวัลประจําป2550 19 < 3

12 จัดทําโครงการริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็ว (Quick Win Initiative) ลักษณะที่สําคัญของการริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็ว 1. รองรับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล (โปรงใส เปนธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ) 2. กอใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายในปงบประมาณ ๒๕๕๐ 3. แบงออกเปนสองระดับ ระดับแรก คือ การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในระดับบุคคล ระดับที่สอง คือ การนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการพัฒนาองคกร 4. เปนโครงการที่แสดงถึงการตอยอดเรื่องที่ทําอยูแลวและ/หรือใชความคิดสรางสรรคในการจัดทํา โครงการใหม โดยเล็งเปาไปที่การลดชองวาง ดานคุณธรรม-จริยธรรมในระดับบุคคลและการพัฒนา องคกรตามหลักธรรมาภิบาล 5. เปนโครงการที่สงผลกระตุนเตือนใหบุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความสําคัญ ความจําเปนและเรงดวน 6. เป็นโครงการที่บุคคลากรทุกระดับมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและได้รับประโยชน์ร่วมกันมีการกำหนด มาตรการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อโครงการได้

13 โครงการริเริ่มที่สงผลสําเร็จเร็ว ของกรมส่งเสริมการเกษตร • ชื่อโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม • ความสำคัญ พัฒนาองค์กรไปสู่หน่วยงานที่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ถูกต้องครบถ้วน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เป้าหมายในการดำเนินการ ปี 2550 มีระบบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ ใน 3 ประเด็น (1) การจัดซื้อจัดจ้าง (2) การบรรจุแต่งตั้ง (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี • ผู้ดำเนินการ : คณะทำงานราชการใสสะอาด(กกจ.) • สถานที่ : ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด

14 ผลงานหลักที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Key Milestone) ในการดําเนินงานตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ กิจกรรมหมายเหตุ ธ.ค. 49 - ประกาศวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาคราชการ (8 ธันวาคม) ส.ก.พ.ร. - เปดสายดวนจริยธรรม และ รองทุกขเปดโปงการประพฤติมิชอบ 1111 - นําวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาคราชการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ(19 ธันวาคม) ส.ก.พ/สปน./ส.ก.พ.ร. - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแกสวนราชการภาครัฐและจังหวัดเพื่อดําเนินการ ตามวาระแหงชาติฯ ส.ก.พ.ร. - ยกรางกฎหมายวาดวยจริยธรรมในภาคราชการยธ. - นําระบบการตรวจราชการแนวใหมมาใชสปน. ม.ค. 50 - เปดเครือขายภาคประชาสังคมเพื่อการสงเสริม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในภาคราชการ พม./วท. กรม ปชส.- ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงดานคุณธรรม และจริยธรรม 27 ว/ด/ปว/ด/ป

15 ผลงานหลักที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Key Milestone) ว/ด/ป กิจกรรมหมายเหตุ ก.พ. 50 - เปดการฝกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาดานจริยธรรม(Ethics Counselor ) ส.ก.พ. - จัดทําแบบประเมินตนเองดานจริยธรรม (Ethics Self Assessment ) ใหแกขาราชการ ส.ก.พ. - พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจําป ๒๕๔๙ บนฐานผลงานและคุณงาม ความดี ส.ก.พ.ร. มี.ค. 50- ประเมินผลสมุดพกความดี รอบ ๖ เดือนแรก ส.ก.พ. / ส. ก. พ. ร. - รัฐวิสาหกิจมีการแตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลครบทุกแหงกค. - กฎหมายวาดวยจริยธรรมในภาคราชการเขาสภานิติบัญญัติแหงชาติยธ. เมย. 50- เปดศูนยพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะขาราชการส.ก.พ. - เปดคลินิคใหคําปรึกษาดานจริยธรรมส.ก.พ. - แผนงาน/โครงการตามวาระแหงชาติฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสถ. - เวทีติดตามผลตามวาระแหงชาติฯ เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณส.ก.พ.ร. การสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ครั้งที่ ๑ พ.ค.50- จัดทดสอบขาราชการ (Ethics Test) ทั่วประเทศส.ก.พ. - ผูตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี นําเสนอรายงาน Ethics Audit ในรอบ 6 เดือนแรก สปน. (ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550 - พัฒนาที่ปรึกษาดานการบริหารซึ่งผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานส.ก.พ.ร. (Certified Management Consultants : CMC) 28

16 ผลงานหลักที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Key Milestone) ว/ด/ป กิจกรรมหมายเหตุ มิ.ย. 50 - ทดลองนํารองการตรวจสอบภาคประชาชนส.ก.พ.ร. - นําเสนอตัวชี้วัดจริยธรรมตอคณะรัฐมนตรีส.ก.พ.ร. ก.ค. 50 - มติคณะรัฐมนตรีใหขาราชการในหนวยงานที่มีสิทธิไดรับค่าตอบแทนกค. / ส.ก.พ. และรับเงินสินบนนําจับแสดงบัญชีตอ ครม. / สาธารณชน - เวทีติดตามผลตามวาระแหงชาติฯ เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมส.ก.พ.ร. คุณธรรม และจริยธรรม ครั้งที่ ๒ ส.ค. 50 - จัดตั้งสํานักงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการปราบปรามยธ. / ส.ก.พ.ร. การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ ก.ย. 50 - ประเมินผลสมุดพกความดี รอบ ๖ เดือนหลังส.ก.พ. /ส.ก.พ.ร. - เวทีนําเสนอนวัตกรรมทางดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประกาศรางวัลส.ก.พ.ร. ใหแกหนวยงานที่มีความเปนเลิศใน ดานจริยธรรม และธรรมาภิบาล 29


ดาวน์โหลด ppt วาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ คณะที่ปรึกษาด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google