งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณ 5 ++5 5 3 ⅹ 5=15 3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6 012345678012345678 2 ++2 2 3 ⅹ 2 = 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณ 5 ++5 5 3 ⅹ 5=15 3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6 012345678012345678 2 ++2 2 3 ⅹ 2 = 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การคูณ 5 ++5 5 3 ⅹ 5=15

3 3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6 012345678012345678 2 ++2 2 3 ⅹ 2 = 6

4 ความหมายของการ คูณ 4 X 3 คือ 3 + 3 = 12

5 ความหมายของการ คูณ 3 X 4 คือ 4 + 4 = 12

6 การ คูณ 244 422 5 555 4 222 3 5 3 33333 ความหมายของ การคูณ

7 การคูณโดย อาศัยการบวก 23 × 4 =? 23

8

9 23×4=92

10 1010 13 × 12 = ? 100 +50+6 1010 2 3

11 การคูณโดยใช้ หลักการบวก 42323 2323 2323 1212 2323 2323 9292 1 2323 2323 2323 8080 2323 2323 2323 2323 2323 1212 29292 2323 2323 4646 23 x 2 4646 9292 23 x 4

12 การคูณ 31010 1010 5 100100 100100 2020 2020 2020 2020 1010 100100 10 0 100100 3 การคูณด้วย 10, 100,1000 1010 3030 100100 500500 6060

13 การคูณ 3030 43030 3030 150150 6060 2020 4 5 การคูณด้วย 10, 100,1000 3030 1,2 00 3030 3030 3030 120120

14 การคูณโดยอาศัยการบวก 2 เท่า 34 ⅹ 49 49 บวก 1 ครั้ง + 49 บวก 1 ครั้ง 98 บวก 2 ครั้ง + 98 บวก 2 ครั้ง 196 บวก 4 ครั้ง

15 + 196 บวก 4 ครั้ง 392 บวก 8 ครั้ง 392 บวก 8 ครั้ง 784 บวก 16 ครั้ง 784 บวก 16 ครั้ง 1568 บวก 32 ครั้ง

16 1568 บวก 32 ครั้ง + 98 บวก 2 ครั้ง 1666 บวก 34 ครั้ง 34 ⅹ 49 = 1,666

17 การคูณโดยอาศัย การบวก 23 x 41 = ? 41 0 41 41 0 94 3 82 0 90 2 86 1 = 20 41 =1 =1 = 21 =1 =1 = 22 =1 =1 41 = 23 = 10 ผลลัพธ์ = 943

18 ตารางค่าความจริงของการคูณที่มี ผลคูณไม่เกิน 24 0123456789 00000000000 1012 345 6 789 2024681012141618 30369121518212427 4048121620 505101520 606121824 7071421 8081624 90918 X

19 ตารางค่าความจริงของการคูณที่มี ผลคูณไม่เกิน 48 0123456789 00000000000 1012 345 6 789 2024681012141618 30369121518212427 404812162024283236 5051015202530354045 60612182430364248 7071421283542 8081624324048 90918273645 X

20 ตารางค่าความจริงของการคูณ 100 ค่า X

21 ตารางค่าความจริงของการคูณอย่าง ย่อ 36 ค่า 23456789 24 369 481216 510152025 61218243036 7142128354249 816243240485664 91827364554637281 X

22 การคูณในแนวตั้งโดยใช้ สูตรคูณ 9292 4 1 1212 8080 2323 4 1212 2 9292 4 1212 2323 2323 2 92 92 1 1212 8080

23 23 23 การคูณ 943943 23 23 3 4141 943943 23 23 4141 4141 943943 2020 120120 800800 3 120120 2020 800800 3 x 1 = 3 3 x 40 = 120 20 x 1 = 20 20 x 40 = 800 3 120120 800800 2020 123123 800800 2020 123123 123123 2020 800800 3 x41 = 123 20 x1 =20 20 x 40 =800 123 +20 + 800 23 23 4141 123123 820820 943943 123123 820820

24 การคูณโดยใช้ตาราง ทะแยง 23 x 41 = ? 3 2 3 4 1 1 x 3 2 1 x 2 2 4 x 3 = 12 1 4 x 2 81212 34 9 ผลลัพธ์ = 943 8 +1 = 9 3 2 + 2 = 4

25 การคูณโดยใช้ตาราง ทะแยง 154 x 65 = ? 2020 5 4 6 5 5 x 4 = 20 2525 5 x 5 =25 4 6 x 4 = 24 2 6 x 5 = 30 3030 2424 01 1010 ผลลัพธ์ = 10,010 6+3+ 1 = 10 5+2+ 4 = 11 1 2 0 2 5 5 x 1 =5 5 3 0 6 x 1 = 6 6 1 1 1010 0 5+2+0+ 2+1 = 10 1 0 1 1

26 การคูณจากการนับจุดโดยใช้ เส้นตัด 2 23 ⅹ 12 6 7 = 276

27 หมายเหตุ • ใช้ได้ในกรณีที่ผลคูณได้ เลขหลักเดียว • หรือการคูณที่ไม่มีการทด

28 การคูณในกรณีที่มีการทดและใช้ เส้นตัด 42 ⅹ 46 1616 3232 1212

29 การหาผลคูณจากการนับ จุด 163212 19321932 ดังนั้น 42 x 46 =1,932

30 การคูณโดยการใช้ ตารางคู่ 32 ⅹ 46 12 1 0 8 8 1 2 คู่หน้า คู่ริม สุด คู่ กลา ง คู่ หลัง 3ⅹ43ⅹ4 3ⅹ63ⅹ6 2ⅹ42ⅹ4 2ⅹ62ⅹ6 32 ⅹ 46 = 1,472 14 72

31 การคูณโดยการใช้ ตารางคู่ 12 1 0 8 8 1 2 คู่หน้า คู่ ทแยง ลง คู่ ทแยง ขึ้น คู่ หลัง 3ⅹ43ⅹ4 3ⅹ63ⅹ6 2ⅹ42ⅹ4 2ⅹ62ⅹ6 32 ⅹ 46 = 1,472 14 72 32 x 46 1

32 การคูณโดยการ ใช้ตารางคู่ 78 ⅹ 54 35 2 4 8 0 3 2 คู่หน้า คู่ริม สุด คู่ กลา ง คู่ หลัง 7ⅹ57ⅹ5 7ⅹ47ⅹ4 8ⅹ58ⅹ5 8ⅹ48ⅹ4 42 12 78 ⅹ 54 = 4,212 11

33 การคูณโดยการ ใช้ตารางคู่ 35 2 4 8 0 3 2 คู่หน้า คู่ ทแยง ลง คู่ทแยง ขึ้น คู่ หลัง 7ⅹ57ⅹ5 7ⅹ47ⅹ4 8ⅹ58ⅹ5 8ⅹ48ⅹ4 42 12 78 ⅹ 54 = 4,212 78 x 54 1 1

34 การคิดเลขเร็วเกี่ยวกับการ คูณ • 38 x 32 = • 64 x 66 = • 75 x 75 = 1216 4224 5625

35 การคูณด้วย 5 ให้เติม 0 ที่ตัวตั้งและแบ่ง ครึ่ง 1. 234 x 5 = 2340 / 2 = 1170 2. 5427 x 5 = 54270 / 2 = 27135

36 การหารด้วย 5 ให้คูณด้วย 2 ตัวตั้ง จากนั้น เติมจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง 1. 243 ÷ 5 = 48.6 2. 517 ÷ 5 = 103.4 2. 6426 ÷ 5 = 1285.2

37 การคูณโดยการใช้นิ้วมือ • คูณด้วย 9 • คูณด้วย 6,7, 8 และ 9


ดาวน์โหลด ppt การคูณ 5 ++5 5 3 ⅹ 5=15 3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6 012345678012345678 2 ++2 2 3 ⅹ 2 = 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google