งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคูณ 5 ++5 5 3 ⅹ 5=15 3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6 012345678012345678 2 ++2 2 3 ⅹ 2 = 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคูณ 5 ++5 5 3 ⅹ 5=15 3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6 012345678012345678 2 ++2 2 3 ⅹ 2 = 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การคูณ ⅹ 5=15

3 3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4, ⅹ 2 = 6

4 ความหมายของการ คูณ 4 X 3 คือ = 12

5 ความหมายของการ คูณ 3 X 4 คือ = 12

6 การ คูณ ความหมายของ การคูณ

7 การคูณโดย อาศัยการบวก 23 × 4 =? 23

8

9 23×4=92

10 × 12 = ?

11 การคูณโดยใช้ หลักการบวก x x 4

12 การคูณ การคูณด้วย 10, 100,

13 การคูณ การคูณด้วย 10, 100, ,

14 การคูณโดยอาศัยการบวก 2 เท่า 34 ⅹ บวก 1 ครั้ง + 49 บวก 1 ครั้ง 98 บวก 2 ครั้ง + 98 บวก 2 ครั้ง 196 บวก 4 ครั้ง

15 + 196 บวก 4 ครั้ง 392 บวก 8 ครั้ง 392 บวก 8 ครั้ง 784 บวก 16 ครั้ง 784 บวก 16 ครั้ง 1568 บวก 32 ครั้ง

16 1568 บวก 32 ครั้ง + 98 บวก 2 ครั้ง 1666 บวก 34 ครั้ง 34 ⅹ 49 = 1,666

17 การคูณโดยอาศัย การบวก 23 x 41 = ? = =1 =1 = 21 =1 =1 = 22 =1 =1 41 = 23 = 10 ผลลัพธ์ = 943

18 ตารางค่าความจริงของการคูณที่มี ผลคูณไม่เกิน X

19 ตารางค่าความจริงของการคูณที่มี ผลคูณไม่เกิน X

20 ตารางค่าความจริงของการคูณ 100 ค่า X

21 ตารางค่าความจริงของการคูณอย่าง ย่อ 36 ค่า X

22 การคูณในแนวตั้งโดยใช้ สูตรคูณ

23 23 23 การคูณ x 1 = 3 3 x 40 = x 1 = x 40 = x41 = x1 =20 20 x 40 =

24 การคูณโดยใช้ตาราง ทะแยง 23 x 41 = ? x x x 3 = x ผลลัพธ์ = = = 4

25 การคูณโดยใช้ตาราง ทะแยง 154 x 65 = ? x 4 = x 5 = x 4 = x 5 = ผลลัพธ์ = 10, = = x 1 = x 1 = =

26 การคูณจากการนับจุดโดยใช้ เส้นตัด 2 23 ⅹ = 276

27 หมายเหตุ • ใช้ได้ในกรณีที่ผลคูณได้ เลขหลักเดียว • หรือการคูณที่ไม่มีการทด

28 การคูณในกรณีที่มีการทดและใช้ เส้นตัด 42 ⅹ

29 การหาผลคูณจากการนับ จุด ดังนั้น 42 x 46 =1,932

30 การคูณโดยการใช้ ตารางคู่ 32 ⅹ คู่หน้า คู่ริม สุด คู่ กลา ง คู่ หลัง 3ⅹ43ⅹ4 3ⅹ63ⅹ6 2ⅹ42ⅹ4 2ⅹ62ⅹ6 32 ⅹ 46 = 1,

31 การคูณโดยการใช้ ตารางคู่ คู่หน้า คู่ ทแยง ลง คู่ ทแยง ขึ้น คู่ หลัง 3ⅹ43ⅹ4 3ⅹ63ⅹ6 2ⅹ42ⅹ4 2ⅹ62ⅹ6 32 ⅹ 46 = 1, x 46 1

32 การคูณโดยการ ใช้ตารางคู่ 78 ⅹ คู่หน้า คู่ริม สุด คู่ กลา ง คู่ หลัง 7ⅹ57ⅹ5 7ⅹ47ⅹ4 8ⅹ58ⅹ5 8ⅹ48ⅹ ⅹ 54 = 4,212 11

33 การคูณโดยการ ใช้ตารางคู่ คู่หน้า คู่ ทแยง ลง คู่ทแยง ขึ้น คู่ หลัง 7ⅹ57ⅹ5 7ⅹ47ⅹ4 8ⅹ58ⅹ5 8ⅹ48ⅹ ⅹ 54 = 4, x

34 การคิดเลขเร็วเกี่ยวกับการ คูณ • 38 x 32 = • 64 x 66 = • 75 x 75 =

35 การคูณด้วย 5 ให้เติม 0 ที่ตัวตั้งและแบ่ง ครึ่ง x 5 = 2340 / 2 = x 5 = / 2 = 27135

36 การหารด้วย 5 ให้คูณด้วย 2 ตัวตั้ง จากนั้น เติมจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง ÷ 5 = ÷ 5 = ÷ 5 =

37 การคูณโดยการใช้นิ้วมือ • คูณด้วย 9 • คูณด้วย 6,7, 8 และ 9


ดาวน์โหลด ppt การคูณ 5 ++5 5 3 ⅹ 5=15 3 x 2 = ? คือการนับเพิ่มครั้งละ 2 จำนวน 3 ครั้ง คือ 2,4,6 012345678012345678 2 ++2 2 3 ⅹ 2 = 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google