งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินAppraisal [Risk Assessment] รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ Dr.rer.nat (Env Health Sc), Univ.of Innsbruck, Austria Cert. in Field Epidemiology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินAppraisal [Risk Assessment] รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ Dr.rer.nat (Env Health Sc), Univ.of Innsbruck, Austria Cert. in Field Epidemiology,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินAppraisal [Risk Assessment] รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ Dr.rer.nat (Env Health Sc), Univ.of Innsbruck, Austria Cert. in Field Epidemiology, Env & Occ Epid วท. ม. ( วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ), ป. บัณฑิต ( วิศวกรรมสุขาภิบาล ), วท. บ. ( เคมี ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น lertchai@kku.ac.th 3 ก.พ.2552 รร.เอเชีย แอร์พอร์ต

2 What is meant an appraisal ? • Critical state for decision making • carefully examine the report submitted by Consultant for Quality Control • Verify or Approve the work done (reject or accept) Definition: An appraisal is about considering, evaluating and interpreting information in a systematic and objective way.

3 (Env.) Health Impact Assessment สถานการณ์ ทางสุขภาพ ก่อนดำเนินการ หลัง ดำเนินก าร โครงการ n -Vital Statistics n -Diseases n -Nutrition Status n -Sanitary n -Occupational Health & Safety n -Health Resources and Personnel n -Vectors & Carriers (Agent & Env) n -etc. Prediction Evaluatuon Mitigation ระยะการก่อสร้าง ระยะดำเนินการ

4 The (E)HIA study concepts The (E)HIA study attempts to answer five questions: i) What will happen as a result of the project? ii) What will be the extent of the changes? iii) Do the changes matter? iv) What can be done about them? v) How can decision-makers be informed of what needs to be done? Evaluation Mitigation Identification Prediction Documentation

5 Evaluation concepts •Comparison with laws, regulation or accepted standards •Consultation with the relevant decision- makers •Reference to pre-set criteria such as protected sites, features or species •consistency with government policy objectives •Acceptability to the local community or the general public. To evaluate “ Do the changes matter? ”, this judgment of significance can be based on one or more of the following :

6 Mitigation •Changing project sites, routes, processes, raw materials, operating methods, disposal routes or locations, timing or engineering designs •Introducing pollution controls, waste treatment, monitoring, phased implementation, landscaping, personnel training, special social services or public education •Offering (as compensation) restoration of damaged resources, money to affected persons, concessions on other issues, or off-site programs to enhance some other aspect of the environment or quality of life for the community.

7 Background to Risk Assessment Risk is the probability that a particular adverse event occurs during a stated period of time, or results from a particular event. A hazard is an act or phenomenon posing, potential harm to some persons or things

8 What is Risk ? The answer to this is found in the answers to the questions – What can go wrong? – the Hazard How likely is it to happen? – the Probability What will happen ? – the Consequences This tells us the difference between the likelihood for harm -Hazard (where there is no time base) and Risk – what harm is likely to happen (where there is a time base)

9 There are many examples of public health impacts from environmental hazards SO 2 in Thailand (Mae Moh Lignite Mine, Lampang) Arsenic in Bangladesh, Taiwan & Chile, Thailand Cadmium in Mae Sod, Tak, Thailand Lead in Kity, Thailand Melamine in Milk from China VOC in Rayong Province Lead from car exhausts, smelter operations PM10 in Chaingmai Province

10 สาระสำคัญของรายงาน EIA สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน (Existing Environmental Conditions)  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Resources)  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Ecological [Biological] Resources)  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human use Values)  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values)

11 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Resources) ภูมิสัณฐานลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูง ลักษณะที่โดดเด่น เฉพาะทางกายภาพ เช่น เกาะ หน้าผา ฯลฯ ดินชนิดประเภท สัดส่วน กษัยการของดิน การตกตะกอน คุณสมบัติ กายภาพ เคมี ชีวภาพ สมรรถนะและศักยภาพ ของดิน ธรณีวิทยาลักษณะทางธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว ทรัพยากรแหล่งแร่ธาตุ ชนิด ปริมาณแร่ธาตุในพื้นที่และบริเวณ ใกล้เคียง น้ำผิวดิน / น้ำใต้ ดิน แหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ คุณภาพน้ำ อัตราการไหล น้ำทะเลลักษณะทางสมุทรศาสตร์ คุณภาพน้ำ การหมุนเวียนของน้ำ การแบ่งชั้นของน้ำ อากาศภูมิอากาศ ปริมาณฝน ความชุก อุณหภูมิ ปรากฏการณ์ชั้น อุณหภูมิผกผัน หมอก พายุ คุณภาพอากาศ เสียงระดับความเข้มของเสียง ความถี่

12 สัตว์ / พืชนิเวศวิทยา ชนิด ปริมาณ การแพร่กระจาย สิ่งที่มีชีวิตที่ หายาก ชนิด ปริมาณ ความสำคัญ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Ecological Resources)

13 น้ำดื่ม / น้ำใช้แหล่งน้ำ ปริมาณ คุณภาพ ความเพียงพอ การขนส่งเส้นทางคมนาคม ทางหลวง ทางรถไฟ ทางน้ำ ไฟฟ้าและพลังงานแหล่งที่มา ชนิด ประเภท ความเพียงพอ การควบคุมน้ำท่วม / การระบาย น้ำ ระบบการควบคุม ประสิทธิภาพ การเกษตรกรรมการพัฒนาการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การ ชลประทาน การปลูกป่า การอุตสาหกรรมลักษณะการทำอุตสาหกรรม เหมืองแร่ลักษณะการทำเหมืองแร่ สันทนาการรูปแบบ ลักษณะการใช้พื้นที่สันทนาการ พื้นที่ พักผ่อนหย่อนใจของสาธารณะ พื้นที่สีเขียว การใช้ที่ดินสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ เฉพาะ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human use values)

14 เศรษฐกิจสังคมข้อมูลประชากร อาชีพ รายได้ ภาษา ศาสนา ฯลฯ การตั้งถิ่นฐาน ทัศนคติประชาชนที่มีต่อโครงการ การสาธารณสุขอัตราการเจ็บป่วย ตาย โรคระบาด โรคประจำถิ่น สถิติชีพ การบริการทางสาธารณสุข อาชีวอนามัยโรคจากการทำงาน อุบัติเหตุจาการทำงาน ลักษณะงาน ความเสี่ยง การเตรียมพร้อมกับเหตุ ประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุ โบราณคดี ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม สุนทรียภาพคุณค่าความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทาง ธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Lifes)

15 ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดโครงการอุตสาหกรรม • สถานที่ตั้งและขนาดของโครงการ แผนผังต่างๆ • วัตถุดิบ ชนิด แหล่งที่มา คุณสมบัติ ความเป็น พิษ การขนถ่าย การจัดเก็บ • ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต ชนิด ปริมาณ จำนวน อัตรา การผลิต จำหน่าย • การขนส่งวัตถุดิบ และผลผลิต • กระบวนการผลิต รายละเอียดต่างๆ • ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและ ระบบควบคุม • พลังงาน แสดง ชนิด ปริมาณ แหล่งพลังงาน ต่างๆ • พนักงาน จำนวน ระดับคนงาน เจ้าหน้าที่ ที่พัก ทุกระดับ เวลา • ระบบเสริมและระบบสาธารณูปโภค ปริมาณน้ำ ใช้ / ดื่ม น้ำทิ้ง น้ำฝน ระบบไฟฟ้า แหล่ง ปริมาณ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ • เทคโนโลยีการลดหรือการจัดการของเสีย • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย • การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว นันทนาการ

16 Principle of Assessment • Community cooperation is essential in profiling, especially with regard to providing personal medical information where it is relevant. • Baseline or background health information is useful in determining changes in the original health profile of workers and communities within the impact area of development project through time.

17 Principle of Assessment • Baseline health information can be obtained from secondary data sources available in the municipal as well as provincial health offices. • Primary data may be collected through surveys of impact communities in cases where secondary data are insufficient to provide an accurate health profile of affected communities.

18 Baseline information which contributes to profiling  Characteristics of the existing and incoming populations of the region including size, age structure, socioeconomic status, population at risk  Physical characteristics of the region, such as frequency of atmospheric inversion, variability of river flow, orientation of prevailing winds, water tables, geological stability

19 Baseline information which contributes to profiling  Existing land uses, especially those that can be considered incompatible with or inappropriate to the proposed development  Current health status of the population including morbidity, mortality, and social and psychological health indicators.  Current levels of pollutants and environmental degradation.

20 Baseline information which contributes to profiling  Existing data and studies concerning the types of problems likely to arise from the development project or policy. The reliability of these data needs to be carefully considered, especially if they relate to a region or population which differs from that for which EHIA is being carried out.  Existing standard of living of the population especially in relation to factors such as access to water supplies, adequacy of diet, and access to health facilities.

21 Minimum dataset for industrial development proposals  Best available quantitative description of diseases related to pollutants associated with the development project.  Best available quantitative description of the dispersive, absorptive and adsorptive mechanisms in air, water and soil.  Information on concentrations of the pollutants over the various periods of time to which the affected population groups, including workers, will be exposed.

22 Minimum dataset for industrial development proposals  Information on environmental, social and economic factors which are likely to influence the susceptibility of the affected population.  Forecasting of health effects including their intensity, duration, and lag time between exposure and effect.  Assessment of short- and long-term health impacts.

23 Minimum dataset for industrial development proposals  Identification of and the means by which the health effects could be eliminated or reduced.  Assessment of the health impacts of alternatives.  Definition of the health monitoring system to be instituted together with the activities of the proposed project.

24 Principle of Assessment  Compilation of baseline data  Identification of impacts  Prediction of the magnitude of the changes of the changes  Determination of the significance of the impacts significance of the impacts

25 The predicted change from natural “baseline” state resulting from a particular activity  adverse or beneficial  both temporal and spatial dimensions  primary (direct) or secondary (indirect)  cumulative effects possible from combination with existing developments  need to consider lifetime of project What is health impact?

26 Serious negative impact  Very significant negative impact  Significant negative impact  Minor negative impact  No negative impact  (Positive impact) Evaluation of health impact

27  when impact will occur  area which impact will affect  magnitude of the impact  significance of predicted changes  certainty of prediction  limitations of techniques and data used Aims of assessment (prediction)

28  E.g. air quality impact prediction  Prediction of dispersal of plumes of pollutants achieved by use of of pollutants achieved by use of computer models computer models Prediction and assessment

29 Principles of assessing the interaction between environment & health between environment & health Alternative/complementary approaches  Epidemiology  Health Risk Assessment

30

31

32 Differences between epidemiology and risk assessment Differences between epidemiology and risk assessment itemEpidemiologyRisk assessment ObjectiveEstimation, Assessing causality Prediction Fundamental measures Relative risk, Odds ratios Absolute or excess risk Population of interest Study populationOverall population Validity issues Internal validityExternal validity

33  ad hoc - briefing, consultation and workshop methods workshop methods  Index approaches (matrixes and checklists) (matrixes and checklists)  Overlays (GIS)  Networks  Systems diagrams, Cost-benefit analysis (systems analysis) (systems analysis)  Simulation modeling workshops Impact identification/presentation methods A number of techniques have been developed for the presentation of (env) health impacts results to decision-makers and the general public.

34 วิธีการประเมิน การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc committee approach) (Ad hoc committee approach) การเช็ครายการ (Checklist) การใช้เมตริกซ์ (Matrices) การใช้แผนภาพซ้อน (Overlays) การวิเคราะห์แบบสายใยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน (Networks) (Networks)การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Simulation [mathematical] modelling) (Simulation [mathematical] modelling) *ขบวนการมีส่วนร่วม* (Participation)

35  Briefing / brainstorming approaches to scoping frequently used - relies on scoping frequently used - relies on experience and knowledge of the experience and knowledge of the assessment team assessment team  Consultation with interested groups and statutory consultees statutory consultees  Public participation Briefing, consultation and workshops “ad hoc” This method gives broad qualitative information which is of value in comparing alternative development sites or schemes. This information is stated in simple terms readily understandable by a lay decision-maker or member of the public, and avoids outlining the actual impacts on the specific parameters which will be affected.

36 การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc committee approach) เป็นวิธีการเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาร่วมพิจารณา เพื่อจะ ประเมินผลกระทบของโครงการนั้นๆ เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย พิจารณาทางเลือกต่างๆ จะทำให้ได้ข้อมูลแนวความคิดผลกระทบ ทางคุณภาพที่เป็นไปได้อย่างกว้างๆ วิธีนี้อาจทำให้ได้ข้อมูล ผลกระทบที่สำคัญไม่ทั้งหมด การกำหนดเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่ แตกต่างกันในกลุ่ม/คณะผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การวิเคราะห์นั้นอาจจะ ขาดความหนักแน่นไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากบางครั้งพยายามที่ จะแจกแจงรายละเอียดสำหรับการประเมินผลกระทบแต่ละหัวข้อ มากหรือน้อยเกินไป ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าความเข้าใจในแต่ ละผลกระทบในแต่ละประเด็นเหมือนกันหรือไม่

37 Ad hoc method Benefits relatively cheap in terms of time and resources • universially applicable • experience and expertice of practitioner • simulation approach used for rapid assessments Disadvantages • No assurance that a comprehensive set of impacts will be identified set of impacts will be identified • difficulty of arriving at consensus and risk for inconsistencies and risk for inconsistencies •number of participants limited

38 การตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc committee approach) ตัวอย่างที่ใช้วิธี Ad hoc เพื่อเลือกที่ตั้งของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำระหว่าง A B และ C โดย กรณี A และ B เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ำในลำน้ำ จำนวน 4 และ 1 แห่ง ตามลำดับ ส่วน กรณี C เป็นกรณีที่ไม่มีโครงการ หัวข้อ ทางเลือก ABC จำนวนอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำ พื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำ (ไร่) รวมระยะชายฝั่งอ่างเก็บน้ำ (กม.) พื้นที่ชลประทานใหม่ (ไร่) พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม จำนวนแหล่งโบราณคดีที่ถูกผลกระทบ (แห่ง) ปัญหาการชะล้าง/พังทลายของดิน(ปริมาณเปรียบเทียบ) การประมงที่เพิ่มขึ้น (ปริมาณเปรียบเทียบ) การช่วยป้องกันน้ำท่วม การเพิ่มโอกาสการเกิดโรคมาลาเรีย (ปริมาณเปรียบเทียบ) จำนวนศักยภาพคนงานที่จะจ้างเพิ่ม(จำนวนคน) 4 8,500 190 40,000 10,000 11 4x Yes 4x 1,000 1 1,300 65 12,000 2,000 3 1x Yes 1x 200 0 - Nil No Nil -

39 Checklist present a specific list of environmental health parameters to be investigated for possible impacts. They do not require establishing cause -effect links to project activities.  simple checklists  descriptive checklists  questionnaire checklists  weighting-scaling checklists Checklists method

40 การเช็ครายการ(Checklist) เป็นวิธีการกำหนดค่าตัวแปรเฉพาะของแต่ละสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อตรวจสอบ ผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ โดยพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ โดย พิจารณาแจกแจงว่าเป็นผลกระทบที่เป็นผลเสียหรือผลดี เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นใน ระยะสั้นหรือระยะยาว เป็นผลกระทบที่แก้ไขให้กลับคืนมาได้หรือไม่ได้ ตลอดจน ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณหรือมีการแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง ไม่ได้ ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลกระทบในกิจกรรมของโครงการ อาจจะ บอกหรือไม่ต้องบอกถึงวิธีการวัดและการแปรผลมากนัก อย่างไรก็ตามวิธีการเช็ค รายการอย่างกว้างๆพื้นฐานที่ใช้กันอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 แบบ ดังนี้ Simple checklist มีรายชื่อของตัวแปร ไม่ต้องการตัวชี้วัดวิธีการวัดตัวแปร Descriptive checklist การพรรณนาแจกแจงตัวแปรสิ่งแวดล้อม ชี้วิธีการวัดตัวแปร Scaling checklist เหมือนวิธีการพรรณนาแต่ให้ค่าหรือคะแนนแต่ละตัวแปรด้วย Scaling-weighting checklist เป็นการให้ค่าหรือคะแนนโดยคิดเป็นน้ำหนักสัดส่วน

41 การเช็ครายการ (Checklist) ตัวอย่างโครงการสร้างถนนสายหัวไทร-ทะเลน้อย จ.สงขลา หัวข้อ ลักษณะของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผลเสียผลประโยชน์ ระยะ สั้น ระยะ ยาว กลับ คืนได้ กลับ คืนไม่ได้ พื้นที่กว้างระยะ สั้น ระยะ ยาว มี นัยสำคัญ ปกติ ระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ การประมง ป่าไม้ สัตว์ป่าบก สัตว์ป่าหายาก และใกล้สูญ พันธุ์ อุทกวิทยาน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน ดิน คุณภาพอากาศ การเดินเรือ การขนส่งทางบก การเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สังคม ความสวยงาม *X*X xxxxxxx*Xxxxxxxxx*Xx * xxxxxx*xxxxxx* xxx*XXxxxx*XXx xxx*xxx**x*x *Xx*Xx *x*x *Xx*Xx * = ไม่มีผลกระทบ x = มีผลกระทบ

42 Advantages and disadvantages of checklists Advantages • comparatively simple method • not necessarily project specific, and once established can be used in many once established can be used in many different situations different situations Disadvantages • can never be considered as definite or complete or complete • do not help to identify secondary effects

43  variety of forms available  essentially consist of two checklists  development actions on one axis  environmental parameters on the other  generally do not attempt to detail magnitude or significance of impacts in magnitude or significance of impacts in numerical terms numerical terms  useful way of presenting a clear summary Matrixes This methodology basically incorporates a list of project activities with a checklist of environmental health conditions or characteristics that might be affected. Combining these lists as horizontal and vertical axes for the matrix allows the identification of cause-effect relationships between the specific activities and impacts.

44 Matrixes Advantages • easily modified • relationships between development and environment are made explicit environment are made explicit • summary in an easily understood from Disadvantages • fail to identify secondary or tertiary impacts • may not provide an objective way of comparing impact magnitudes or comparing impact magnitudes or significance significance

45 Sample of Kireetharn Pumped storage project: Matrixes

46 การใช้เมตริกซ์ (Matrices) วิธีการวิเคราะห์โดยจัดทำเป็นตารางปัจจัยสุขภาพและกิจกรรมที่เกิดจาก โครงการ ตารางแกนตั้งหรือแถวเป็นตัวแปรสุขภาพต่างๆ แกนนอนหรือ คอลัมน์เป็นกิจกรรมของโครงการ พิจารณาความสัมพันธ์วัดขนาดของ ผลกระทบกระทำได้โดยดูผลที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกิจกรรมและปัจจัยสุขภาพ โดยตั้งเป็นตัวเลขไม่ต้องมีเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น เลข 1 – 5 โดยเลข 1 = ผลกระทบน้อย (มีความสำคัญต่ำ) เลข 5 = ผลกระทบสูง (มีความสำคัญ สูง) หรือใช้ตัวเลข 1 ถึง 3 แสดงระดับความสำคัญ และมีเครื่องหมาย + หรือ – แสดงถึงทิศทางของผลกระทบ ถ้า เครื่องหมาย + หมายถึง ผลกระทบด้านบวก เครื่องหมาย – หมายถึง ผลกระทบด้านลบ เช่น -3 หมายถึง มีผลกระทบด้านลบสูงมาก, -2 หมายถึง มีผลกระทบด้านลบสูง, -1 หมายถึง มีผลกระทบด้านลบพอสมควร, 0 หมายถึง ไม่เกิดผลกระทบ เมื่อให้ตัวเลขและ/หรือเครื่องหมาย ในตารางแต่ละแกนแล้ว ต้องรวมค่า ตัวเลขในแต่ละแกน เพราะจะมีหลายๆกิจกรรม หลายปัจจัย เพื่อหา ผลกระทบโดยรวม โดยแต่ละกิจกรรมและปัจจัยสุขภาพ ต้องพิจารณาถึง แนวทางหรือมาตรการแก้ไขป้องกันติดตามหรือเพิ่มศักยภาพด้วย เพราะมี ส่วนสำคัญในการพิจารณาน้ำหนักหรือค่าคะแนนในแต่ละส่วน

47 การใช้เมตริกซ์ (Matrices) ตัวอย่างวิธี scaling matrix, checklist ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารแบบสูบกลับ อ.มะขาม จ.จันทบุรี กลุ่มสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระหว่างการก่อสร้างกิจกรรมหลังการก่อสร้าง การตัด ต้นไม้ และ การชัก ลาก การ สร้าง เขื่อน และ การกัก เก็บ การ สร้าง ถนน การขุด เจาะอุ โมงค์ การ สร้าง ลาน ไก ไฟฟ้า / สาย ส่ง การ ติดตั้ง เครื่อง ปั่น ไฟฟ้า การ สร้าง ที่พัก เจ้า หน้า ที กอง ดิน กอง หิน และ การขน ย้าย รวม เฉลี่ย การ ปล่อย น้ำลง อ่าง ล่าง การ สูบ น้ำ กลับ กิจกรร มของ เจ้าหน้ าที่ การ บำรุง รัก ษา รวม เฉลี่ย รวม ทั้ง โครง การ ทรัพยากรกายภาพ ภูมิอากาศ อุทกวิทยาน้ำผิว- ดิน/แหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ น้ำใต้ดิน คุณภาพอากาศ เสียง แผ่นดินไหวและความ สั่นสะเทีอน ธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน การพังทลายของดิน 0 -3 0 0 -3 0 +2 -3 0 0 -3 0 -2 0 0 -3 0 0 0 -2 0 - -2 00000000-000000000-0 0 0 - -2 0 -3 0 0 -2 -3 0 -2 0 0 -3 0 +3 +2 0 0 +3 0 - 0 - - 0 0 +3 0 - 0 +3 +2 0 0 +2 -2 +1 0 -2 รวม-12-11-10-8-40 -11-13+3 -3+3+1-4 ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า นิเวศวิทยาทางน้ำ ประมงและเพาะเลี้ยง -3 -2 - -3 +2 - -3 - -2 -3 - - 0 - 01 - -2 -3 - -2 -3 - 0 +3 0 +3 - 0 +2 +3 +3 -2 0 +3 รวม-6-4-7-5-2-2-6 +2 -2+500

48 การใช้เมตริกซ์ (Matrices) ตัวอย่างวิธี scaling matrix, checklist ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารแบบสูบกลับ อ.มะขาม จ.จันทบุรี กลุ่มสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระหว่างการก่อสร้างกิจกรรมหลังการก่อสร้าง การ ตัด ต้นไ ม้ และ การ ชัก ลาก การ สร้าง เขื่อน และ การกัก เก็บ การ สร้าง ถนน การขุด เจาะอุ โมงค์ การ สร้าง ลาน ไก ไฟฟ้า / สาย ส่ง การ ติดตั้ง เครื่อง ปั่น ไฟฟ้า การ สร้าง ที่พัก เจ้า หน้า ที กอง ดิน กอง หิน และ การขน ย้าย รวม เฉลี่ย การ ปล่อย น้ำลง อ่าง ล่าง การ สูบ น้ำ กลับ กิจกรร มของ เจ้าหน้ าที่ การ บำรุง รัก ษา รวม เฉลี่ย รวม ทั้ง โครง การ คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์ การเกษตรกรรม การใช้น้ำอุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง การป้องกันน้ำท่วม ทรัพยากรแร่ การใช้ที่ดิน ที่พักและสิ่งอำนวยความ สะดวก การชลประทาน น้ำทิ้งจากการเกษตร- กรรม อุตสาหกรรม พลังงาน การจัดการลุ่มน้ำ -2 0 -2 0 -2 0 - +1 -2 - 0 +3 0 - 0 - +2 0 +2 0 -2 0 - +2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 +1 0 - 0 0 -2 0 - -3 -2 0 0 -2 0 - +1 -2 +3 - +3 0 - +3 0 - +3 0 +3 - 0 - 0 - 0 - 0 - +2 - +3 0 - 0 - +2 +3 0 +3 0 +3 0 - +3 0 +2 +1 0 +2 0 - +3 +1 รวม-9+2-4 0-8-9+18+3+2 +16+6

49 การใช้เมตริกซ์ (Matrices) ตัวอย่างวิธี scaling matrix, checklist ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับปัจจัยสุขภาพของพื้นที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารแบบสูบกลับ อ.มะขาม จ.จันทบุรี กลุ่มสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมระหว่างการก่อสร้างกิจกรรมหลังการก่อสร้าง การ ตัด ต้นไ ม้ และ การ ชัก ลาก การ สร้าง เขื่อน และ การกัก เก็บ การ สร้าง ถนน การขุด เจาะอุ โมงค์ การ สร้าง ลาน ไก ไฟฟ้า / สาย ส่ง การ ติดตั้ง เครื่อง ปั่น ไฟฟ้า การ สร้าง ที่พัก เจ้า หน้า ที กอง ดิน กอง หิน และ การขน ย้าย รวม เฉลี่ย การ ปล่อย น้ำลง อ่าง ล่าง การ สูบ น้ำ กลับ กิจกรร มของ เจ้าหน้ าที่ การ บำรุง รัก ษา รวม เฉลี่ย รวม ทั้ง โครง การ คุณค่าคุณภาพชีวิต สภาพเศรษฐกิจและ สังคม การชดเชยทรัพย์สิน สาธารณสุข/โภชนาการ/ อนามัย โบราณสถาน/โบราณ วัตถุ ทัศนียภาพ/แหล่ง ท่องเที่ยว -2 0 0 - 0 +2 - -2 0 0 0--000--00 +1 - +1 0 - 0 -2 0 - 0 +1 - +1 0 +1 +2 - +1 0 +1 - 0 +2 - +2 0 +1 -2 +1 0 รวม-5-40-3-40+1-3-5+3 +4+1+50 รวมทั้งหมด-32-17-21-17-11-2-5-28-33+26+11+1+11+22+2

50 การใช้แผนภาพซ้อน (Overlays) ลักษณะวิธีการใช้แผ่นโปร่งใสหลายๆแผ่นที่แสดง ปัจจัยสุขภาพต่างๆที่อยู่ภายในเขตอิทธิพลของที่ตั้ง โครงการ โดยให้น้ำหนักของสีต่างๆกัน พื้นที่ที่จะให้สี เข้มในแต่ละแผ่นจะเป็นปัจจัยสุขภาพต่างกัน หรือแยก ประเภทปัจจัยแต่ละชนิดไว้ในแต่ละแผ่น แล้วนำมา พิจารณาหลายเรื่องโดยการวางซ้อนกัน การวิเคราะห์ ผลกระทบด้วยวิธีนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการ เลือกที่ตั้งโครงการ เช่น เส้นทางขนส่ง เป็นต้น เพื่อ แจกแจงผลกระทบกว้างๆ อย่างไรก็ตาม จะใช้วิธีนี้ได้ ต่อเมื่อมีข้อมูลพื้นฐานอย่างเพียงพอ ปัจจุบันมีการ พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS=Geographic Information System) ซึ่ง สะดวกมากยิ่งขึ้น

51 ตัวอย่างการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ แผ่นภาพซ้อน(Overlays) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ(เด็กมีระดับสารตะกั่วในเลือดสูงผิดปกติ) และข้อมูลสิ่งแวดล้อม (แหล่งก่อมลพิษสารตะกั่ว)

52 รูปที่ 1 การกระจายของเด็กที่มีระดับสารตะกั่วในเลือดสูง

53 รูปที่ 2 ที่ตั้งโรงงาน / กิจการที่มีการใช้ และปล่อยสารตะกั่วสู่สิ่งแวดล้อม

54 รูปที่ 3 ที่ตั้งคลังเก็บน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน และอู่ซ่อมรถ

55 รูปที่ 4 เส้นทางเดินรถไฟ

56 รูปที่ 5 การกระจายของเด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูง และแหล่งกำเนิดมลพิษสารตะกั่วทั้ง 3 ประเภท

57 การ วิเคราะห์ แบบสายใยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน (Networks) หลักการ: วิธีนี้เป็นการรวมกิจกรรมต่างๆของโครงการ เพื่อสร้าง เป็นแผนผังสายใยเชื่อมโยงติดต่อกัน บอกถึงสาเหตุสภาวะ แวดล้อมและผลกระทบ โดยคำนึงผลกระทบโดยตรงและ ผลกระทบแอบแฝงของโครงการ แต่ถ้าเป็นโครงการใหญ่มี สายใยมากจะมีข้อยุ่งยากมาก ดังนั้นจึงใช้ได้เฉพาะโครงการที่มี กิจกรรมไม่มาก และกิจกรรมแต่ละอันมีผลกระทบไม่มากนัก สายใยนี้เมื่อเขียนออกเสร็จแล้วจะแสดงคล้ายรูปต้นไม้มีสาขา แตกแขนง เรียกว่า ต้นไม้แห่งผลกระทบ (Impact tree) กิจกรรมของโครงการ ผลกระทบ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 องค์ประกอบของกิจกรรม

58

59 การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Simulation [mathematical] modeling) วิธีการสมมติสถานการณ์และทางเลือกต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของระบบบำบัดต่างๆกัน แล้วพิจารณาระดับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย วิธีนี้หากมีความรู้ทาง คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ก็จะทำให้ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบการจำลองทาง กายภาพที่ทดลองในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่าง  การประเมินผลกระทบด้านการกระจายตัวของอากาศเสียจาก แหล่งกำเนิดเพื่อหาความเข้มข้นของมลสารในบริเวณท้ายลมที่ ระยะทางต่างๆ  การ ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำใน แม่น้ำ ที่สมมติว่ามีการปล่อยมลสารจากแหล่งกำเนิดเพื่อหา ความเข้มข้นของมลสารในบริเวณที่ห่างออกไปตามระยะทาง

60 ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีการประเมิน วิธีการประเมินข้อดีข้อเสีย การตั้ง คณะกรรมการ เฉพาะกิจ -ให้ข้อมูลกว้างๆเปรียบเทียบทางเลือก พื้นที่แต่ละแห่ง เข้าใจง่ายทั้งระดับ ตัดสินใจและสาธารณชน -ไม่มีความแน่นอน เพราะขึ้นกับ คณะกรรมการเป็นหลัก และต้องมี ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้าน ซึ่งอาจเกิดความ เกรงใจ ขัดแย้ง สรุปผลกระทบไม่ได้ การใช้แผนภาพ ซ้อน -เข้าใจง่าย เพราะแสดงด้วยภาพ -ใช้ในการคัดเลือกที่ตั้งโครงการที่ดี -แสดงเฉพาะผลกระทบโดยตรงเท่านั้น -ไม่ได้แสดงถึงระยะเวลาของผลกระทบ หรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ การเช็ครายการ-เข้าใจง่ายและใช้ง่าย -ดีสำหรับการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ และการจัดลำดับความสำคัญ -ไม่ได้ให้ความแตกต่างระหว่างผลกระทบ โดยตรงและโดยอ้อม -ไม่เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและผลกระทบ การใช้เมตริกซ์-เชื่อมโยงกิจกรรมกับผลกระทบ -แสดงผลภาพรวมทั้งหมดทุกกิจกรรม -ยากที่จะให้ความแตกต่างระหว่าง ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม -มักจะเกิดการนับผลกระทบซ้ำซ้อนกัน การวิเคราะห์แบบ สายใยเชื่อมโยง ความสัมพันธ์กัน -เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมไปสู่ ผลกระทบได้ชัดเจน และครอบคลุมทั้ง ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมได้ เพราะมีผลกระทบแสดงได้หลายขั้น -จะยุ่งยากมากถ้าพิจารณาถึงผลกระทบขั้น ลึกๆ คือขั้นที่ 3-4-5 การใช้แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ -สามารถสมมติสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ หาผลกระทบได้โดยง่าย -ใช้เวลา ค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีขั้นสูง และ บุคลากรต้องมีประสบการณ์ด้วย

61 ปัจจัยการเลือก วิธีการประเมิน •ประเภทและขนาดของโครงการ •ประเภทของการเลือกที่จะทำการประเมิน •ลักษณะของผลกระทบ เช่น ผลกระทบโดยตรง หรือโดยอ้อม •ประสบการณ์ของทีมงาน ประเมินในวิธีที่จะเลือกใช้ •ประสบการณ์ของเจ้าของโครงการในประเภท/ขนาดโครงการ •สิ่งสนับสนุน เช่น ค่าใช้จ่าย ข้อมูลพื้นฐาน เวลา และบุคลากร •การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน หน่วยงาน

62 Let it flow by the way of life, depend on behavior!


ดาวน์โหลด ppt การประเมินAppraisal [Risk Assessment] รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ Dr.rer.nat (Env Health Sc), Univ.of Innsbruck, Austria Cert. in Field Epidemiology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google